حافظ برنزی

۲ از ۵۰

حافظ نقره ای

۲ از ۲۵۰

حافظ طلایی

۲ از ۶۰۰

سعدی برنزی

۱ از ۵۰

سعدی نقره ای

۱ از ۲۵۰

سعدی طلایی

۱ از ۶۰۰

مولوی برنزی

۰ از ۵۰

مولوی نقره ای

۰ از ۲۵۰

مولوی طلایی

۰ از ۶۰۰

خیام برنزی

۰ از ۵۰

خیام نقره ای

۰ از ۲۵۰

خیام طلایی

۰ از ۶۰۰

نظامی برنزی

۰ از ۵۰

نظامی نقره ای

۰ از ۲۵۰

نظامی طلایی

۰ از ۶۰۰

پروین اعتصامی برنزی

۰ از ۵۰

پروین اعتصامی نقره ای

۰ از ۲۵۰

پروین اعتصامی طلایی

۰ از ۶۰۰

عطار نیشابوری برنزی

۱ از ۵۰

عطار نیشابوری نقره ای

۱ از ۲۵۰

عطار نیشابوری طلایی

۱ از ۶۰۰

سنایی برنزی

۰ از ۵۰

سنایی نقره ای

۰ از ۲۵۰

سنایی طلایی

۰ از ۶۰۰

وحشی بافقی برنزی

۰ از ۵۰

وحشی بافقی نقره ای

۰ از ۲۵۰

وحشی بافقی طلایی

۰ از ۶۰۰

رودکی برنزی

۰ از ۵۰

رودکی نقره ای

۰ از ۲۵۰

رودکی طلایی

۰ از ۶۰۰

صائب تبریزی برنزی

۰ از ۵۰

صائب تبریزی نقره ای

۰ از ۲۵۰

صائب تبریزی طلایی

۰ از ۶۰۰

ابوسعید ابوالخیر برنزی

۱ از ۵۰

ابوسعید ابوالخیر نقره ای

۱ از ۲۵۰

ابوسعید ابوالخیر طلایی

۱ از ۶۰۰

ملک الشعرای بهار برنزی

۲ از ۵۰

ملک الشعرای بهار نقره ای

۲ از ۲۵۰

ملک الشعرای بهار طلایی

۲ از ۶۰۰

باباطاهر برنزی

۲ از ۵۰

باباطاهر نقره ای

۲ از ۲۵۰

باباطاهر طلایی

۲ از ۶۰۰

شهریار برنزی

۰ از ۵۰

شهریار نقره ای

۰ از ۲۵۰

شهریار طلایی

۰ از ۶۰۰