۳۰۶ بار خوانده شده

شعر خلیلی در سوک سرمد

0
حاشیه

گریه بریاد یار باید کرد
کار ابر بهار باید کرد

دل زارم به یاد سرمد سوخت
نالۀ زار زار باید کرد

لالۀ داغ دار خونین را
برمزارش نثار بایدکرد
حاشیه ای برای این گوهر بنویس اگر سوالی داری، اینجا بپرس.

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: راز تاریخ