اسیری لاهیجی : غزلیات
شمارهٔ ۱۸
کونین قطره ایست ز دریای ذات ما
عنصری بلخی : قطعات و ابیات پراکندهٔ قصاید
شمارهٔ ۱۸
ستی پس پشت پشت بستی بستست
نظامی گنجوی : لیلی و مجنون
بخش ۱۹ - در احوال لیلی
سر دفتر آیت نکوئی
فیض کاشانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۸۴۵
ساقی باقی ما داد صلا بسم الله
واعظ قزوینی : قصاید
شمارهٔ ۲ - تجدید مطلع
ای نگاهت دیده آیینه دل را ضیا
امیرخسرو دهلوی : غزلیات
شمارهٔ ۱۵۰۰
باز این دل من رو به که آورد، ندانم؟
سنایی غزنوی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۳۰۳
اکنون که ز دونی ای جهان گذران
عرفی شیرازی : غزلها
غزل شمارهٔ ۲۲۲
عاقلان آدابت آموزند و رسوایت کنند
اهلی شیرازی : غزلیات
شمارهٔ ۶۲۲
جام وصلت بکف کج نظران نتوان دید
محیط قمی : هفت شهر عشق
شمارهٔ ۵۲ - ایضاً در میلاد با سعادت حضرت صاحبّ الزّمان علیه السلام
ای منتظران مژده که آمد گه دیدار
ملا هادی سبزواری : غزلیات
غزل شماره ۹۵
جاء الصبا بعطر ریاحین و الزهر
مولوی : دفتر چهارم
بخش ۳۱ - حکایت آن مرد تشنه کی از سر جوز بن جوز می‌ریخت در جوی آب کی در گو بود و به آب نمی‌رسید تا به افتادن جوز بانگ آب# بشنود و او را چو سماع خوش بانگ آب اندر طرب می‌آورد
در نغولی بود آب آن تشنه راند
بیدل دهلوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۳۶۳
هرگه به باغ بی‌تو فکندم نظر در آب
سعدی : قصاید
قصیدهٔ شمارهٔ ۲۸ - در مدح امیر انکیانو
بس بگردید و بگردد روزگار
سید حسن غزنوی : قصاید
شمارهٔ ۳۸ - در تهنیت صحت ملکزاده خسروشاه گوید
ای بخت بده مژده که برخاست به یکبار
مولوی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۲۱۷
این همدم اندرون که دم میدهدت
رشیدالدین میبدی : ۱۱۳- سورة- الفلق- مدنیة و قیل مکیة
النوبة الاولى
قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان.
عطار نیشابوری : مظهر
در اشاره بتألیفات خود و عدد ابیات آنها فرماید
بدان خود را و خود را کن فراموش
مولوی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۱۲۰۵
جانرا که در این خانه وثاقش دادم
بیدل دهلوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۸۱۳
برق آفت لمعه در بی‌ضبطی اسرار داشت