ایرانشان (ایرانشاه) ابن ابی الخیر از شاعران اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری و هم‌عصر با سلطان ملکشاه سلجوقی بود. گویا ایرانشان بیش از سال ۵۱۱ ه. ق. نزیسته باشد. وی داستان بهمن بن اسفندیار را در قالب بحر متقارب در حدود سال ۵۰۰ هجری قمری یا اندکی پس از آن به نظم درآورده است.
قدیمی‌ترین اشارات به نام شاعر، در دست‌نوشته‌های مجمل التواریخ و القصص است؛ در مجمل التواریخ و القصص، نسخهٔ کتابخانهٔ فؤاد کورپولو در ترکیه، نام شاعر «انشاه» و در نسخهٔ هایدلبرگ آلمان، نام وی «ایرانشاه» و در دست‌نوشته‌های پاریس و چستربیتی از مجمل التواریخ و القصص، «ایرانشان» ضبط شده‌است.
پیرامون زادگاه وی اگرچه جلال متینی مصحح کوش‌نامه، در مقدمهٔ آن دربارهٔ زادگاه «ایرانشان» سخنی به میان نیاورده‌است؛ اما رحیم عفیفی در پیشگفتار بهمن‌نامه، برپایهٔ شواهدی چنین پنداشته‌است که شاید ایرانشان، برادر «شهمردان بن ابی‌الخیر» نویسندهٔ نزهت‌نامهٔ علایی برادر و در نتیجه رازی (اهل ری) بوده‌باشد.
دو اثر منظوم ایرانشان، بهمن‌نامه و کوش‌نامه است. بهمن‌نامه پیش از کوش‌نامه سروده شده‌است.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
ایرانشان
بخش ۱ - در شکر باری تعالی بخش ۲ - در ستایش دانش بخش ۳ - در ستایش خرد بخش ۴ - در بی ثباتی عمر بخش ۵ - در نعت النّبی صلّی الله علیه بخش ۶ - اشاره به نظم بهمن نامه بخش ۷ - در سبب نظم کوش نامه بخش ۸ - در مدح پادشاه اسلام بخش ۹ - داستان کوش و مانوش بخش ۱۰ - نیرنگ کوش با رومیان بخش ۱۱ - نامه نوشتن کوش به سوی مانوش بخش ۱۲ - رسیدن نامه ی کوش به مانوش و فرستادن نامه به سوی کوش بخش ۱۳ - گفتگوی صلح با فرستاده ی مانوش بخش ۱۴ - پیام فرستاده به مانوش بخش ۱۵ - صلح و باجگزاری مانوش بخش ۱۶ - دانش پرستی کوش بخش ۱۷ - فرستادن مانوش نه پاره کتاب پیش کوش بخش ۱۸ - پادشاهی اِفریقس بخش ۱۹ - داستان دقیانُس بخش ۲۰ - داستان پلاطُس بخش ۲۱ - گفتار در شاهی اسطلیناس بخش ۲۲ - داستان اسکندر در خاور بخش ۲۳ - اسکندر در برابر پیکر کوشِ پیل دندان، سالار چین بخش ۲۴ - اسب چهرگان بخش ۲۵ - فرود آمدن بر دامن کهسار و گفتگوی اسکندر با مهانش بخش ۲۶ - سرگذشت جمشید و بازماندگانش به روایت مهانش بخش ۲۷ - جنگ جمشید و مهراج بخش ۲۸ - جنگ ماهنگ و مهراج، و آگاهی مهراج از کار جمشیدیان بخش ۲۹ - نامه فرستادن مهراج به دست رسول به نزد ضحاک بخش ۳۰ - کشته شدن ماهنگ پادشاه چین در جنگ با مهراج بخش ۳۱ - فرستادن ضحاک، برادر خویش، کوش را به فرمانروایی چین برای کشتن جمشیدیان بخش ۳۲ - فارک و بازماندگانش بخش ۳۳ - پرسش اسکندر درباره ی کوش بخش ۳۴ - پاسخ مهانش بخش ۳۵ - آغاز سرگذشت کوش پیل دندان بخش ۳۶ - آوارگی جمشیدیان و زاده شدن آتبین بخش ۳۷ - زاده شدن کوش پیل دندان یا کوش پیلگون بخش ۳۸ - یافتن آتبین کوش را بخش ۳۹ - پرورش کوش بخش ۴۰ - رسیدن ایرانیان و چینیان بهم بخش ۴۱ - جنگ کوش پیل دندان با چینیان بخش ۴۲ - نواختن آتبین کوش پیل دندان را بخش ۴۳ - شبیخون کردن کوش پیل دندان در شب تیره بخش ۴۴ - خشم گرفتن شاه چین بر سپاه بخش ۴۵ - فرستادن شاه چین، نیواسب را به جنگ ایرانیان بخش ۴۶ - چاره گری آتبین بخش ۴۷ - جنگ کوش پیل دندان و نیواسب بخش ۴۸ - فتح کردن کوش پیل دندان بر لشکر چینیان بخش ۴۹ - سوگ نیواسب در چین بخش ۵۰ - کین نیواسب بخش ۵۱ - آگاه شدن آتبین از آمدن لشکر بخش ۵۲ - برخورد دو سپاه بخش ۵۳ - رای زدن آتبین با کوش بخش ۵۴ - جنگ کوش پیل دندان با چینیان و پیروزی آتبین بخش ۵۵ - جنگ شاه چین با ایرانیان و شکست چینیان بخش ۵۶ - نکوهش شاه چین سپاه خویش را بخش ۵۷ - جنگ تن به تن شاه چین با کوش پیل دندان بخش ۵۸ - اندیشه ی شاه چین درباره ی فرزند دیو چهره اش بخش ۵۹ - رای زدن شاه چین با بزرگان بخش ۶۰ - پژوهش شاه چین برای شناسایی فرزند بخش ۶۱ - گفتگوی فرستاده ی شاه چین با کوش بخش ۶۲ - آگاه شدن کوش پیل دندان از نسب خویش بخش ۶۳ - خواندن شاه چین کوش پیل دندان را به نزد خویش بخش ۶۴ - پاسخ کوش درباره ی پیوستن به شاه چین بخش ۶۵ - در لشکرگاه ایرانیان و چینیان بخش ۶۶ - پیوستن کوش به سپاه پدر بخش ۶۷ - کشته شدن پسر آتبین به دست کوش بخش ۶۸ - دیدار کوش با پدر بخش ۶۹ - نامه ی شاه چین به ضحاک در کشتن پسر آتبین بخش ۷۰ - گفتگوی پدر و پسر در بزم بخش ۷۱ - آگاه شدن آتبین از اندیشه ی کوش بخش ۷۲ - آماده شدن آتبین برای جنگ با کوش بخش ۷۳ - کوش در برابر آتبین بخش ۷۴ - جواب دادن آتبین کوش را و تمثیل نهنگ بخش ۷۵ - پاسخ کوش به آتبین بخش ۷۶ - پاسخ آتبین بخش ۷۷ - پاسخ کوش بخش ۷۸ - آهنگ جنگ بخش ۷۹ - جنگ آتبین و کوش و پیروزی آتبین بخش ۸۰ - گریختن کوش بخش ۸۱ - آمدن سپاه از چین و تدبیر آتبین بخش ۸۲ - جنگ در کوه و پیروزی آتبین بخش ۸۳ - پرسش آتبین از کاروانیان درباره ی ماچین بخش ۸۴ - نامه ی آتبین به نزدیک بهک، شاه ماچین بخش ۸۵ - نامه ی بهک شاه ماچین به نزدیک آتبین و پاسخ وی بخش ۸۶ - رای زدن به مرد با شاه چین بخش ۸۷ - بازگشت شاه چین و رفتن آتبین به نزد طیهور بخش ۸۸ - پیام طیهور به آتبین بخش ۸۹ - دیدار آتبین و طیهور بخش ۹۰ - وصف شهر بسیلا بخش ۹۱ - آتبین و طیهور در نخچیرگاه بخش ۹۲ - پرورش اسب در سرزمین طیهور بخش ۹۳ - در بزمگاه طیهور شاه بخش ۹۴ - زنهار دادن طیهور آتبین را بخش ۹۵ - در صفت دو شهر بخش ۹۶ - گفتار اندر رسیدن شاه چین به خمدان و آرایش کردن شهر بخش ۹۷ - نامه ی شاه چین به بهک و پاسخ وی بخش ۹۸ - لشکرکشی کوش برای محاصره ی سرزمین طیهور بخش ۹۹ - نامه ی کوش پیل دندان به طیهور بخش ۱۰۰ - پاسخ به کوش بخش ۱۰۱ - حمله ی کوش به دربند بخش ۱۰۲ - شکست کوش بخش ۱۰۳ - پیام کوش به نزد پدر و پاسخ او بخش ۱۰۴ - رسیدن خبر مرگ پدر به کوش پیل دندان و بر تخت نشستن او بخش ۱۰۵ - آگاه شدن طیهور و آتبین از مرگ پدر کوش بخش ۱۰۶ - کوش پیل دندان، نوشانِ به مرد را به وزارت برمی گزیند بخش ۱۰۷ - نامه کردن کوش به سوی ضحاک بخش ۱۰۸ - پاسخ کوش پیل دندان از ضحّاک بخش ۱۰۹ - فرستادن دیهیم و پیام کوش به بهک بخش ۱۱۰ - رفتن کوش پیل دندان به نزدیک ضحاک بخش ۱۱۱ - بیماری ضحاک و رُستن دو مار از دوش او بخش ۱۱۲ - درمان کردن پزشک هندی ضحاک ماردوش را بخش ۱۱۳ - غارت کردن دیهیم سرزمین بهک را بخش ۱۱۴ - نامه کردن بهک به طیهور و آتبین بخش ۱۱۵ - آماده شدن آتبین برای جنگ بخش ۱۱۶ - گذشتن آتبین از دریا در شب و شکست دادن چینیان بخش ۱۱۷ - نامه ی آتبین به شاه طیهور بخش ۱۱۸ - لشکرکشی آتبین به چین و گرفتن شهر خمدان بخش ۱۱۹ - نامه ی نوشان به کوش بخش ۱۲۰ - قحط در شهر خمدان و بتنگ آمدن مردم بخش ۱۲۱ - پیام نوشان به آتبین و پاسخ وی بخش ۱۲۲ - نامه کردن طیهور شاه ماچین به سوی آتبین بخش ۱۲۳ - پیروزی آتبین بر شهرهای چین بخش ۱۲۴ - آگاه شدن کوش از پیروزی آتبین بخش ۱۲۵ - بازگشتن کوش به چین و نبرد با آتبین بخش ۱۲۶ - پیروزی آتبین و بردن غنیمتها به دریا بخش ۱۲۷ - گفتگوی کوش با نوشان بخش ۱۲۸ - نامه نوشتن کوش به سوی بهک و پاسخ وی بخش ۱۲۹ - بد گمان شدن و گریختن بهک و کشته شدنش بخش ۱۳۰ - نامه کردن کوش به سوی ضحّاک و دادن خبر مرگ بهک بخش ۱۳۱ - بیدادگری کوش در چین بخش ۱۳۲ - بازگشت آتبین به بسیلا به نزد طیهور شاه بخش ۱۳۳ - دل باختن آتبین به فرارنگ بخش ۱۳۴ - گوی زدن آتبین با طیهور شاه بخش ۱۳۵ - بزم طیهور و آتبین بخش ۱۳۶ - پرسش آتبین با طیهور از راه دانش بخش ۱۳۷ - دیدن آتبین در نجوم و دانستن رازها بخش ۱۳۸ - خواستگاری آتبین دختر طیهور را بخش ۱۳۹ - پرسش آتبین از چگونگی برگزیدن فرارنگ بخش ۱۴۰ - برگزیدن آتبین فرارنگ را بخش ۱۴۱ - آگهی یافتن طیهور از برگزیدن آتبین فرارنگ را بخش ۱۴۲ - پیشکش فرستادنها بخش ۱۴۳ - رسیدن شاه آتبین به معشوق بخش ۱۴۴ - گِله ی طیهور از آتبین بخش ۱۴۵ - خواب دیدن آتبین بخش ۱۴۶ - دیدن شاه آتبین جمشید را در خواب بخش ۱۴۷ - آگاه کردن آتبین طیهور را از آهنگ بازگشت به ایران بخش ۱۴۸ - راهنمایی طیهور بخش ۱۴۹ - گفتگوی آتبین و طیهور و پیر ملّاح بخش ۱۵۰ - بازگشت آتبین از راه دریا بخش ۱۵۱ - رسیدن آتبین به خشکی بخش ۱۵۲ - گذشتن آتبین از دریا و رسیدن به ایران بخش ۱۵۳ - گفتگوی آتبین با جوانی از ایرانیان بخش ۱۵۴ - دیدن آتبین آفتاب را در خواب بخش ۱۵۵ - باردار شدن فرارنگ و زادن فریدون بخش ۱۵۶ - گفتار اندر خواب دیدن آتبین بار چهارم بخش ۱۵۷ - دیدار آتبین با فرستاده ی سلکت بخش ۱۵۸ - رفتن دستور از بیشه به کوه دماوند بخش ۱۵۹ - آزمودن کامداد، سلکت را بخش ۱۶۰ - دانش پرسیدن کامداد، برماین را و پاسخ او بخش ۱۶۱ - پذیره شدن آتبین سلکت را و سپردن فریدون را به وی بخش ۱۶۲ - پرورش فریدون بخش ۱۶۳ - خبر یافتن کوش از نشستن آتبین به دریا بخش ۱۶۴ - آگاه کردن کوش، ضحاک را از رفتن آتبین به ایران بخش ۱۶۵ - کشته شدن آتبین بخش ۱۶۶ - ستمهای کوش بخش ۱۶۷ - دعوت کوش مردم را به پرستش خویش بخش ۱۶۸ - زناشویی کوش با دختر نوشان بخش ۱۶۹ - عاشق شدن کوش به دختر خویش بخش ۱۷۰ - عاشق شدن دختر کوش و انتقام پدر از معشوق وی بخش ۱۷۱ - دختر خواستن کوش از شهرهای چین بخش ۱۷۲ - مرگ دختر کوش و زاری پدر بخش ۱۷۳ - گریختن کنعان از کوش و رفتن پیش ضحاک بخش ۱۷۴ - نامه ی کوش به طیهور به مکر و فریب بخش ۱۷۵ - فریب خوردن طیهور و پیمان کردن با کوش بخش ۱۷۶ - پیمان ستدن فرستاده ی طیهور از کوش بخش ۱۷۷ - هدیه فرستادن طیهور و کوش به نزد یکدیگر بخش ۱۷۸ - نیرنگ کوش با طیهور بخش ۱۷۹ - اندر پیروزی یافتن کوش بر جزیره ی بسیلا بخش ۱۸۰ - لشکر آرایی طیهور و پیام او به کوش و پاسخ وی بخش ۱۸۱ - برگشتن طیهور به بسیلا بخش ۱۸۲ - پرسیدن کوش درباره ی کوهسار و بسیلا بخش ۱۸۳ - محاصره کردن کوش شهر بسیلا را بخش ۱۸۴ - آگاهی یافتن کوش از کشته شدن آتبین و دو پسرش بخش ۱۸۵ - آگاهی یافتن کوش از گرفتار شدن ضحّاک بر دست فریدون و گریختن کوش بخش ۱۸۶ - در پی کوش و چینیان بخش ۱۸۷ - نامه ی فرارنگ به پدر درباره ی پیروزی فریدون و بند کردن ضحاک بخش ۱۸۸ - در عبرت گرفتن از کارِ جهان و گریز به مدح ممدوح بخش ۱۸۹ - نیایش نمودن طیهور یزدان را بخش ۱۹۰ - رفتن طیهور از جزیره ی بسیلا و گرفتن ماچین و چین بخش ۱۹۱ - مُردن طیهور شاه و پادشاهی کارم دادگر بخش ۱۹۲ - فریدون در پی ضحاکیان بخش ۱۹۳ - پادشاهی فریدون و فرستادن نامه به نزد طیهور بخش ۱۹۴ - هدایای کارم به نزد فریدون و وصف اسبان آبی نژاد بخش ۱۹۵ - پاسخ نامه ی فریدون از کارم بخش ۱۹۶ - فرستاده ی کارم در پیشگاه فریدون بخش ۱۹۷ - برگزیدن نستوه شیروی به فرمانروایی چین و فرستادن او را به جنگ کوش بخش ۱۹۸ - پاسخ نامه ی کارم و فرستادن هدایا به نزد او بخش ۱۹۹ - رفتن نستوه با لشکر به جانب ماوراء النهر بخش ۲۰۰ - رسیدن هدایای فریدون به نزد کارم و پیوستن کارم به نستوه بخش ۲۰۱ - نامه فرستادن نستوه به نزد کوش پیل دندان بخش ۲۰۲ - پاسخ نامه ی کوش به نزد نستوه بخش ۲۰۳ - جنگ نستوه و کارم با کوش بخش ۲۰۴ - شبیخون کردن کوش بر نستوه و زخمی شدن کوش و شکست ایرانیان بخش ۲۰۵ - بازگشت نستوه بخش ۲۰۶ - رفتن قبادِ کاوه به کارزار کوش بخش ۲۰۷ - پیغام فرستادن قباد کاوه به نزدیک کوش بخش ۲۰۸ - رزم کردن کوش با قباد و پیروزی قباد بخش ۲۰۹ - نامه ی قباد نزدیک شاه فریدون به فتح بخش ۲۱۰ - نامه ی کوش به شاه مکران و سپاه خواستن بخش ۲۱۱ - جنگ تن به تن قباد با کوش بخش ۲۱۲ - پیروزی قباد بر کوش بخش ۲۱۳ - داستان کوش با ایرانیان بخش ۲۱۴ - آمدن سپاه مکران و چین به نزدیک کوش بخش ۲۱۵ - آگاهی ایرانیان از نیرنگ کوش و کارزار با دشمن بخش ۲۱۶ - پیروزی کوش و بیهوش شدن قباد و بازگشت ایرانیان بخش ۲۱۷ - چینیان و مکرانیان در پی گریختگان و پیروزی ایرانیان بر آنان بخش ۲۱۸ - بهوش آمدن قباد و سرزنش سپاه بخش ۲۱۹ - گفتگوی فریدون با قباد درباره ی کوش بخش ۲۲۰ - رفتن نستوه به جنگ کنعان پسر کوش بخش ۲۲۱ - اندر فرزندان کنعان: کوش و نمرود بخش ۲۲۲ - بازگشت به سرگذشت کوش رفتن کوش با ماوراءالنهر و خاور بخش ۲۲۳ - ساختن شهر کوشان و قرار دادن پیکر کوش در آن بخش ۲۲۴ - بازگشت کوش به مکران و کشتن شاه مکران بخش ۲۲۵ - فرستادن جاسوسان به دربار فریدون بخش ۲۲۶ - عشق کوش به نگارین و کشتن او بخش ۲۲۷ - پشیمانی کوش از کشتن نگارین بخش ۲۲۸ - بازگشت جاسوس کوش از ایران بخش ۲۲۹ - کوش دعوی خدایی می کند بخش ۲۳۰ - بازگشتن قارن از سقلاب و روم بنزد فریدون بخش ۲۳۱ - داد خواستن مردمان از دست کوش، شاه چین بخش ۲۳۲ - رای زدن فریدون با قارن در کار کوش بخش ۲۳۳ - لشکر کشی قارن به چین بخش ۲۳۴ - آگاه شدن کوش از آمدن ایرانیان، و گرد آوردن سپاه بخش ۲۳۵ - نخستین روز جنگ و پیروزی کوش بخش ۲۳۶ - نیرنگ قارن و شکست سپاه کوش بخش ۲۳۷ - آگاه شدن کوش از آمدن قارن بخش ۲۳۸ - جنگ دیگر ایرانیان با کوش، و کشته شدن شاه تبت به دست نستوه بخش ۲۳۹ - جنگ کردن قارن با کوش، و پیروزی ایرانیان بخش ۲۴۰ - گریختن کوش و پناه بردن به شهر خمدان بخش ۲۴۱ - محاصره ی طولانی شهر خمدان بخش ۲۴۲ - پیشنهاد قارن به کوش برای جنگ تن به تن بخش ۲۴۳ - جنگ تن به تن قارن و کوش و گرفتار شدن کوش بخش ۲۴۴ - آمادگی چینیان برای ادامه ی جنگ بخش ۲۴۵ - پیام قارن به چینیان و زنهار دادن به آنان بخش ۲۴۶ - خوار کردن فرستاده ی قارن توسط سپاهیان چینی بخش ۲۴۷ - پیشنهاد پنهانی تسلیم شهر، و تصرف آن به دست ایرانیان بخش ۲۴۸ - فرستادن کوش و گنجهای او بنزد فریدون بخش ۲۴۹ - گردیدن قارن به گرد چین و سپردن چین به نستوه بخش ۲۵۰ - رسیدن کوش بنزد فریدون و بند کردن او در دماوند بخش ۲۵۱ - بازگشت قارن بنزد فریدون بخش ۲۵۲ - جنگهای ایرانیان با سیاهان بجه و نوبی در کشور باختر بخش ۲۵۳ - رای زدن فریدون با فرزانگان در کار سیاهان بخش ۲۵۴ - آزاد ساختن کوش برای جنگ با سیاهان بخش ۲۵۵ - گفتگوی قارن با کوش درباره ی بخشایش فریدون بخش ۲۵۶ - کوش در پیشگاه فریدون بخش ۲۵۷ - هدایای فریدون به کوش بخش ۲۵۸ - سخن گفتن فریدون با کوش درباره ی باختر و سیاهان بخش ۲۵۹ - پند دادن فریدون کوش را و سوگند دادن او به دادگری و فرمانبرداری بخش ۲۶۰ - سخن گفتن فریدون با کوش درباره ی گزینش سپاه بخش ۲۶۱ - حرکت کوش و سپاه از آمل برای پیگار با سیاهان مازندران بخش ۲۶۲ - نامه ی کوش به نزدیک قراطوس، شاه اندلس درباره ی بازگردانیدن فراریان باختر بخش ۲۶۳ - پاسخ قراطوس به کوش و نپذیرفتن فرمان او بخش ۲۶۴ - آگاه ساختن فریدون از نامه ی قراطوس و گذشتن کوش از دریا بخش ۲۶۵ - آماده شدن قراطوس برای جنگ و نیرنگ کوش بخش ۲۶۶ - آرایش دو سپاه در میدان جنگ بخش ۲۶۷ - چاره ی دیگر کوش و گرفتار شدن قراطوس بخش ۲۶۸ - خواندن ساکنان شهر به تسلیم بخش ۲۶۹ - تسلیم شهر و زنهار دادن کوش سپاه قراطوس را بخش ۲۷۰ - باز گردانیدن مردم باختر از اندلس بخش ۲۷۱ - نامه ی کوش پیل دندان به نزدیک فریدون بخش ۲۷۲ - گشادن کوه طارق بخش ۲۷۳ - بازگشت به مغرب و کشتن قراطوس بخش ۲۷۴ - رسیدن خواسته بنزد فریدون و پاسخ نامه ی کوش بخش ۲۷۵ - آگاهی فریدون از کشته شدن قراطوس بخش ۲۷۶ - کوش در اندلس بخش ۲۷۷ - ساختن چند شهر در کوه طارق بخش ۲۷۸ - کارزار کوش پیل دندان با سیاهان بجّه و نوبی بخش ۲۷۹ - یافتن زرّ رُسته بخش ۲۸۰ - کارهای نیک کوش و دوست گرفتن مردمان او را بخش ۲۸۱ - یافتن دو کان زر بخش ۲۸۲ - نامه ی کوش بنزد فریدون و پاسخ آن بخش ۲۸۳ - پیش بینی فریدون درباره ی ناسپاسی کوش بخش ۲۸۴ - غرّه شدن کوش و آغاز نافرمانی وی بخش ۲۸۵ - آگاه ساختن فریدون از نافرمانی کوش بخش ۲۸۶ - رای زدن فریدون با قارن بخش ۲۸۷ - نامه ی فریدون به کوش و خواندن وی برای رزم مهراج و دارای چین بخش ۲۸۸ - پاسخ نامه ی کوش به شاه فریدون بخش ۲۸۹ - نگه کردن فریدون و قارن در کار کوش بخش ۲۹۰ - نامه ی فریدون به کوش و فراخواندن ایرانیان را بخش ۲۹۱ - دلتنگی کوش از نامه های فریدون بخش ۲۹۲ - گریختن گروهی از ایرانیان بنزد فریدون بخش ۲۹۳ - کوشش کوش برای نگهداشتن ایرانیان در سپاه خود بخش ۲۹۴ - رسیدن ایرانیان بنزد فریدون و آگاهی او از خیانت مردان خوره بخش ۲۹۵ - گردیدن کوش به گردِ کشور بخش ۲۹۶ - ایمنی کوش از کار فریدون، و بازگشت به خوی وارونه ی خود بخش ۲۹۷ - کوش بار دیگر دعوی خدایی می کند بخش ۲۹۸ - گفتن مرد پیر حکایت مرز خوبان بخش ۲۹۹ - لشکرکشی کوش به مرز خوبان و تصرف آن بخش ۳۰۰ - آگاه شدن فاروق، شاه خلایق، از آمدن کوش بخش ۳۰۱ - نامه بردن فاروق به جانب مرز خوبان به کوش و اظهار فرمانبرداری بخش ۳۰۲ - پاسخ کوش به فاروق و خواستن باژ بخش ۳۰۳ - فرستادن باژ و کنیزکان و غلامان زیباروی بنزد کوش بخش ۳۰۴ - راست شدن مملکت بر کوش بخش ۳۰۵ - گفتگوی فریدون با قارن در کار کوش بخش ۳۰۶ - بخش کردن فریدون زمین را بین سلم و تور و ایرج بخش ۳۰۷ - فرستادن فریدون، سلم را به روم و فرمانبرداری شاهان روم از وی بخش ۳۰۸ - آگاه شدن کوش از آمدن سلم بخش ۳۰۹ - نامه فرستادن سلم به فریدون برای جنگ با کوش بخش ۳۱۰ - فرستادن فریدون، قارن را با پانصد هزار سپاهی به روم بخش ۳۱۱ - رفتن سلم و قارن به کارزار کوش بخش ۳۱۲ - جاسوس فرستادن کوش به لشکرگاه ایرانیان، و پیغام قارن به کوش بخش ۳۱۳ - آغاز جنگ و پیروزی کوش بر اندیان بخش ۳۱۴ - جنگ در روز دوم بخش ۳۱۵ - گفتگوی قارن با سلم در بسیاری سپاه کوش بخش ۳۱۶ - کشته شدن مردان خورّه به دست قارن بخش ۳۱۷ - گفتگوی قارن و سلم بخش ۳۱۸ - ادامه ی جنگ بی حضور قارن به مدت یک هفته بخش ۳۱۹ - رفتن شاه سقلاب به جنگ و کشته شدن او به دست کوش بخش ۳۲۰ - کارزار سلم با کوش و حیلت کردن قارن و هزیمت شدن کوش بخش ۳۲۱ - رفتن قباد از عقب کوش و پیروزی کوش بر وی بخش ۳۲۲ - سلم و قارن در باختر بخش ۳۲۳ - بازگردانیدن سلم، ایرانیان و سپاه برادرش، تور را بخش ۳۲۴ - رسیدن نامه ی تور به سلم و بازگشت سلم از روم بخش ۳۲۵ - در رای زدن تور و سلم در آشتی با کوش بخش ۳۲۶ - نامه فرستادن تور و سلم بنزد کوش و پینشهاد بخش کردن زمین بین کوش و تور و سلم بخش ۳۲۷ - پذیرفتن کوش پینشهاد تور و سلم را بخش ۳۲۸ - سوگند خوردن تور و سلم و کوش، و مبادله ی اسیران بخش ۳۲۹ - آگاهی فریدون از شورش تور و سلم و کوش و فرستادن قارن و نریمان به جنگ آنان بخش ۳۳۰ - سپاه خواستن تور از سلم و کوش بخش ۳۳۱ - نامه ی قارن و نریمان به فریدون و پاسخ او بخش ۳۳۲ - کمر بستن منوچهر به کین ایرج بخش ۳۳۳ - یاوری خواستن تور و سلم از کوش بخش ۳۳۴ - کشته شدن تور به دست منوچهر بخش ۳۳۵ - آمدن کوش و سپاهش بخش ۳۳۶ - گفتگوی منوچهر با قارن درباره ی کوش بخش ۳۳۷ - جنگ تن به تن منوچهر و کوش و پیروزی منوچهر بخش ۳۳۸ - کشته شدن سلم بخش ۳۳۹ - دادن منشور روم و توران به قارن و شاپور و بازگشت منوچهر به ایران بخش ۳۴۰ - گریختن کوش به خاوران بخش ۳۴۱ - عاشق شدن کوش بر دختر خود و کشتن دختر، و خواندن مردم به بت پرستی بخش ۳۴۲ - تصرف باختر به دست سیاهان مازنداران بخش ۳۴۳ - پیروزی سیاهان و گریختن کوش بخش ۳۴۴ - فریب دادن کوش، کاووس شاه را بخش ۳۴۵ - لشکر کشی کاووس به مازندران بخش ۳۴۶ - پیروزی شاه مازندران و نجات ایرانیان به دست رستم بخش ۳۴۷ - کوش خود را آفریننده ی جهان می خواند بخش ۳۴۸ - در آرزو کردن کوش شکار را و گم شدن او در بیشه بخش ۳۴۹ - دیدن کاخی آباد و گفتگوی کوش آفریننده ی جهان با پیری فرزانه بخش ۳۵۰ - راندن پیر، کوش را، و پشیمان شدن کوش بخش ۳۵۱ - سخنان پیر فرزانه با کوش درباره ی آفریدگار جهان و جهانیان بخش ۳۵۲ - پذیرفتن کوش سخنان پیر فرزانه را و چاره گری پیر درباره ی دو دندان و دو گوش وی بخش ۳۵۳ - دانش آموختن کوش از پیر بخش ۳۵۴ - هفت پند پیر فرزانه به کوش، و دادن چند دفتر دانش به او بخش ۳۵۵ - پیر فرزانه از خاندان جمشید است بخش ۳۵۶ - بازگشت کوش به مرز و بوم خود بخش ۳۵۷ - خواندن کوش مردمان را به ایزد پرستی بخش ۳۵۸ - خواهش شاه جابلق از کوش برای دور ساختن گزند موران آدمخوار بخش ۳۵۹ - نیرنگ کوش برای نابود ساختن موران بخش ۳۶۰ - خواهش دیگر شاه جابلق از کوش برای روستای بی آب کشورش بخش ۳۶۱ - نیرنگ کوش، و ساختن صندوق و فواره بخش ۳۶۲ - ساختن حوضها برای درمان مصروعان بخش ۳۶۳ - ساختن گنبد و بتی بر چهر خویش بخش ۳۶۴ - شارستانی به نام ارم بخش ۳۶۵ - چهار طاقی نزدیک شهر ارم بخش ۳۶۶ - ماهنگ، دارای چین، یا کوش پیشین بنیانگذار چهار طاقی بخش ۳۶۷ - ساختن طلسم در افریقیه بخش ۳۶۸ - دادگری کوش