حیدر بقال شیرازی شاعر گمنامی است که در قرن هشتم هجری در شیراز و یزد می زیسته و گویا شرح احوال او در تواریخ و تذکره های موجود نیامده است.
وی مدیحه گوی نصرت الدین یحیی (مقتول ۷۹۵)، حاکم یزد، و سلطان حسین شیرازی (وفات : ۷۸۵) بوده، در حضرت شیخ ابو اسحاق شیرازی (وفات: ???) بار می یافته، سلطان ابوسعید بهادر (وفات:؟؟؟) را مرثیت گفته، و ظاهراً مذهب تشیع داشته است.
از شعر حیدر، به جز غزلی که در جنگ اسکندر میرزا (مورخ ۸۱۴-۸۱۳) آمده، مجموعه‌ای به نام «مونس الارواح» بر جای مانده که از آن به عنوان دیوان حیدر شیرازی نیز یاد شده است.
از حجم اندک مونس الارواح و ترتیب ویژه ای که در آن به کار رفته چنین بر می آید که سراینده این مجموعه را که عمدتا اشعار عاشقانه اوست و آن را «کتاب عشق» خوانده، به منظوری خاص – گویا به خواهش معشوق – فراهم کرده و خود در این خصوص آورده است:
«چو در کنار فلک گوی زر روان گردید- در آمد از درم آن ماه مهربان چو صباح»
«چه گفت؟ گفت که حیدر کتاب عشق بساز! - کز آن کتاب بود کار بسته را مفتاح»
«بگفتمش که کتاب مرا چه نام نهی؟ - بگفت نام کتاب تو مونس الارواح»

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
حیدر شیرازی
شمارهٔ ۱ - ترکیب بند - فی مدح ملک نصرة الدین یحیی سلطان شیراز خلد الله ملکه شمارهٔ ۲ - فی مدحه خلد الله سلطانه شمارهٔ ۳ - فی البدیهه و مدح خلد الله سلطانه شمارهٔ ۴ - و له ایضا شمارهٔ ۵ - و له ایضا شمارهٔ ۶ - مرثیه ی سلطان ابوسعید شمارهٔ ۷ - و له ایضا شمارهٔ ۸ - و له ایضا شمارهٔ ۹ - و له ایضا شمارهٔ ۱۰ - و له ایضا شمارهٔ ۱۱ - و له ایضا شمارهٔ ۱۲ - و له ایضا - مثنوی شمارهٔ ۱۳ - فی مدح سلطان حسین شیرازی شمارهٔ ۱۴ - غزل شمارهٔ ۱۵ - و له ایضا شمارهٔ ۱۶ - و له ایضا شمارهٔ ۱۷ - و له ایضا شمارهٔ ۱۸ - و له ایضا شمارهٔ ۱۹ - و له ایضا شمارهٔ ۲۰ - و له ایضا شمارهٔ ۲۱ - و له ایضا شمارهٔ ۲۲ - فی البدیهه شمارهٔ ۲۳ - و له ایضا شمارهٔ ۲۴ - و له ایضا شمارهٔ ۲۵ - و له ایضا شمارهٔ ۲۶ - و له ایضا شمارهٔ ۲۷ - و له ایضا شمارهٔ ۲۸ - و له ایضا شمارهٔ ۲۹ - و له ایضا شمارهٔ ۳۰ - فی البدیهه شمارهٔ ۳۱ - و له ایضا شمارهٔ ۳۲ - و له ایضا شمارهٔ ۳۳ - جواب شمارهٔ ۳۴ - و له ایضا شمارهٔ ۳۵ - در فراق شمارهٔ ۳۶ - و له ایضا شمارهٔ ۳۷ - و له ایضا شمارهٔ ۳۸ - بهاریات شمارهٔ ۳۹ - و له ایضا شمارهٔ ۴۰ - و له ایضا شمارهٔ ۴۱ - وصف دل شمارهٔ ۴۲ - و له ایضا شمارهٔ ۴۳ - و له ایضا شمارهٔ ۴۴ - و له ایضا شمارهٔ ۴۵ - و له ایضا شمارهٔ ۴۶ - و له ایضا شمارهٔ ۴۷ - و له ایضا شمارهٔ ۴۸ - و له ایضا شمارهٔ ۴۹ - و له ایضا شمارهٔ ۵۰ - بهاریات شمارهٔ ۵۱ - فی البدیهه شمارهٔ ۵۲ - و له ایضا شمارهٔ ۵۳ - سوگندنامه شمارهٔ ۵۴ - و له ایضا شمارهٔ ۵۵ - و له ایضا شمارهٔ ۵۶ - مدح شیراز شمارهٔ ۵۷ - و له ایضا شمارهٔ ۵۸ - و له ایضا شمارهٔ ۵۹ - مجارات شمارهٔ ۶۰ - فی البدیهه شمارهٔ ۶۱ - و له ایضا شمارهٔ ۶۲ - و له ایضا شمارهٔ ۶۳ - و له ایضا شمارهٔ ۶۴ - خواجوی کرمانی غیبت شیخ سعدی کرد این مدح گفته شد شمارهٔ ۶۵ - این شعر در حضور شیخ ابواسحاق بن محمود شاه گفته شد شمارهٔ ۶۶ - جواب شیخ سعدی شمارهٔ ۶۷ - و له ایضا شمارهٔ ۶۸ - جواب شیخ شمارهٔ ۶۹ - و له ایضا شمارهٔ ۷۰ - و له ایضا شمارهٔ ۷۱ - و له ایضا شمارهٔ ۷۲ - و له ایضا شمارهٔ ۷۳ - و له ایضا شمارهٔ ۷۴ - و له شمارهٔ ۷۵ - و له شمارهٔ ۷۶ - و له ایضا شمارهٔ ۷۷ - و له ایضا