میرزا عبدالحسین کرمانی معروف به میرزا آقاخان کرمانی (زادهٔ ۱۲۳۲ هجری شمسی در بردسیر کرمان، مقتول به سال ۱۲۷۵ هجری شمسی در تبریز) نویسنده، آزادی‌خواه، منتقد و از شخصیتهای دورهٔ مشروطهٔ ایران است.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
میرزا آقاخان کرمانی
بخش ۱ - نامهٔ باستان در یگانگی خداوند پاک بخش ۲ - در ستایش وخشوران تابناک بخش ۳ - در احوال عصر تاریکی و اساتیر بخش ۴ - چگونگی از میان رفتن تاریخ ایران بخش ۵ - اشارت به اشتباهات مورخان ایران بخش ۶ - سبب نظم کتاب بخش ۷ - در بیان ملت آریانا بخش ۸ - سلاله آبادیان بخش ۹ - سلاله آجامیان بخش ۱۰ - سلاله ی فریدون بخش ۱۱ - احوال سلم و تور و عصر پهلوانی بخش ۱۲ - سلاله ی مدی و پادشاهی کیقباد بخش ۱۳ - زمان فترت مدی بخش ۱۴ - پادشاهی توس بخش ۱۵ - پادشاهی فریبرز بخش ۱۶ - پادشاهی کی آرش بخش ۱۷ - جنگ با آلیات درلیدیا بخش ۱۸ - پادشاهی اژدها بخش ۱۹ - در پیدایش کیخسرو بخش ۲۰ - شاهنشاهی سیروس اعظم بخش ۲۱ - فتوحات سیروس در لیدیه و یونان و بابل و مشرق زمین بخش ۲۲ - برداشتن سیروس دل از جهان و گوشه گزیدن بخش ۲۳ - کشتن دمور سیروس را بخش ۲۴ - شاهنشاهی کیکاوس بخش ۲۵ - خروج گماتا و مردن کاوس بخش ۲۶ - پادشاهی اسفندیار بخش ۲۷ - جنگ های داریوش و فتوحات او بخش ۲۸ - شاهنشاهی زریر بزرگ و رفتن او به یونان بخش ۲۹ - شمه ای از بزرگی زریر و قصه ی استرو مردخا بخش ۳۰ - شاهنشاهی اردشیر دراز دست ملقب به بهمن بخش ۳۱ - سرکشی کردن مکابیز با اردشیر بخش ۳۲ - جنگ های اردشیر در مغرب بخش ۳۳ - شاهنشاهی زریر ثانی و شغاد برادرش بخش ۳۴ - شاهنشاهی داراب بن بهمن بخش ۳۵ - سرگذشت ساسان پور بهمن بخش ۳۶ - سرکشی مصریان و جنگ داراب با یونانیان بخش ۳۷ - شاهنشاهی اردشیر ثانی معروف به منسومون بخش ۳۸ - جنگ های اردشیر در خاک یونان بخش ۳۹ - جنگ های اردشیر در شیپر و کادوزین بخش ۴۰ - جنگ اردشیر با مصریان بخش ۴۱ - شاهنشاهی اکوس (اخواست) بخش ۴۲ - فتوحات اخواست در فلسطین و مصر بخش ۴۳ - شمه ای از حال فیلپوس بخش ۴۴ - کشته شدن اخواست بخش ۴۵ - شاهنشاهی ارزاس بخش ۴۶ - شاهنشاهی دارای سوم معروف به کودمانس بخش ۴۷ - آمدن اسکندر به ایران بخش ۴۸ - جنگ نخستین دارا با اسکندر بخش ۴۹ - دیگر باره لشکر آراستن دارا بخش ۵۰ - نامه دارا به اسکندر و پاسخ آن بخش ۵۱ - جنگ دوم دارا با اسکندر و گریختن دارا بخش ۵۲ - کشته شدن دارا به دست ستراپان خود بخش ۵۳ - سلاله سلوکیان بخش ۵۴ - سلاله اشکانیان بخش ۵۵ - سلاله ساسانیان بخش ۵۶ - پادشاهی اردشیر بابکان بخش ۵۷ - پادشاهی شاپور پسر اردشیر بخش ۵۸ - پادشاهی اورهرمز پور شاپور بخش ۵۹ - پادشاهی بهرام دوم بخش ۶۰ - پادشاهی بهرام سوم بخش ۶۱ - پادشاهی نرسی بخش ۶۲ - پادشاهی اورمزد بزرگ بخش ۶۳ - پادشاهی شاپور ذوالاکتاف بخش ۶۴ - جنگ شاپور با رومیان بخش ۶۵ - فتوحات شاپور در مشرق بخش ۶۶ - پادشاهی اردشیر و شاپور و بهرام بخش ۶۷ - پادشاهی یزدگرد بخش ۶۸ - پادشاهی کسری پسر اردشیر بخش ۶۹ - پادشاهی بهرام گور بخش ۷۰ - تاختن بهرام بر لشکر خاقان بخش ۷۱ - پادشاهی یزدگرد سپه دوست بخش ۷۲ - پادشاهی هرمزد بخش ۷۳ - پادشاهی پیروز بخش ۷۴ - جنگ پیروز با افتالیت ها و کشته شدنش بخش ۷۵ - پادشاهی پلاش برادر پیروز بخش ۷۶ - پادشاهی قباد (بار نخستین) بخش ۷۷ - پادشاهی زاماسپ بخش ۷۸ - پادشاهی قباد بار دوم بخش ۷۹ - شاهنشاهی کسری ملقب به نوشیروان بخش ۸۰ - پادشاهی هرمز بخش ۸۱ - پادشاهی خسرو پرویز بخش ۸۲ - پادشاهی بهرام چوبینه بخش ۸۳ - پادشاهی خسرو پرویز دوم بار بخش ۸۴ - پادشاهی غباد معروف به شیرویه بخش ۸۵ - پادشاهی اردشیر بخش ۸۶ - پادشاهی سربار معروف به گراز بخش ۸۷ - پادشاهی پوران دخت بخش ۸۸ - پادشاهی هرمزد بخش ۸۹ - پادشاهی سنندج بخش ۹۰ - پادشاهی آزرمیدخت بخش ۹۱ - پادشاهی فرخ زاد بخش ۹۲ - پادشاهی یزدگرد شهریار بخش ۹۳ - مجملی از وضع جغرافی و حسن موقع طبیعی ایران بخش ۹۴ - تأسف بر اوضاع حالیه ایران بخش ۹۵ - یاد ایام نیک بختی و سعادت روزگار پیشین بخش ۹۶ - تعزیت و سوگواری ایام گذشته بخش ۹۷ - خطاب به اورنگ کیان بخش ۹۸ - خطاب به ابنای وطن گرامی بخش ۹۹ - خطاب به شاهنشاه ایران بخش ۱۰۰ - در مقام شرح حال گوید بخش ۱۰۱ - افتخاریه در مقام تحدیث نعمت گوید بخش ۱۰۲ - در ستایش پادشاهان و فواید طبیعی ایشان بخش ۱۰۳ - در مقام اندرز و نصیحت ملوک بخش ۱۰۴ - خاتمه و تاریخ اتمام کتاب