اَبوالنَّجم احمد بن قوس بن احمد منوچهری دامغانی (در گذشته به سال ۴۳۲ هجری) معروف به منوچهری از شعرای طراز اول قرن پنجم هجری و اهل دامغان بود اما دولتشاه مولد او را بلخ دانسته است. در کتب تذکره او را شصت گله و شصت کُله لقب داده اند. گویا علت اشتهار منوچهری با این لقب در نزد تذکره نویسان، اشتباه این شاعرست با الدین احمد بن منوچهر شصت کُله که از شعرای قرن ششم بود .
تخلص خود را از نام نخستین ممدوح خود فلک‌المعالی منوچهر بن قابوس بن وُشمگیر پنجمین حکمران زیاری گرفته‌است. بازتاب عناصر طبیعی نظیر رنگ، صوت و عناصر بویایی در آثار منوچهری چشمگیر است. هرچند منوچهری اولین سرایندهٔ ایرانی نیست که از سرایندگان عرب متأثر شده‌است، با وجود این، شاید در میان سرایندگان فارسی‌زبانِ پیش از خود یا معاصرانش هیچ کس به اندازهٔ او از ادبیات عرب تأثیر نپذیرفته باشد.

در ویکی پدیا بیشتر بخوانید
آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
منوچهری
شمارهٔ ۱ - در صفت بهار و مدح ابوالحسن شمارهٔ ۲ شمارهٔ ۳ شمارهٔ ۴ شمارهٔ ۵ شمارهٔ ۶ شمارهٔ ۷ شمارهٔ ۸ شمارهٔ ۹ - در مدح سلطان مسعود غزنوی شمارهٔ ۱۰ شمارهٔ ۱۱ شمارهٔ ۱۲ شمارهٔ ۱۳ - در وصف خزان و مدح احمدبن عبدالصمد وزیر سلطان مسعود شمارهٔ ۱۴ شمارهٔ ۱۵ شمارهٔ ۱۶ - در وصف نوروز و مدح خواجه ابوالحسن بن حسن شمارهٔ ۱۷ - در مدح ابوحرب بختیار شمارهٔ ۱۸ شمارهٔ ۱۹ شمارهٔ ۲۰ - در وصف بهار و مدح فضل بن محمد حسینی شمارهٔ ۲۱ - در مدح خواجه احمد وزیر سلطان مسعود غزنوی شمارهٔ ۲۲ - در مدح سلطان مسعود غزنوی شمارهٔ ۲۳ - در وصف نوروز و مدح خواجه احمدبن عبدالصمد وزیر شمارهٔ ۲۴ شمارهٔ ۲۵ - در وصف بهار و مدح خواجه طاهر شمارهٔ ۲۶ - در مدح سلطان مسعود غزنوی شمارهٔ ۲۷ - در مدح سلطان مسعود غزنوی شمارهٔ ۲۸ - در مدح سلطان مسعود غزنوی شمارهٔ ۲۹ - در وصف بهار و مدح خواجه علی‌بن محمد شمارهٔ ۳۰ شمارهٔ ۳۱ شمارهٔ ۳۲ - در تهنیت نوروز و مدح خواجه ابوالقاسم کثیر شمارهٔ ۳۳ - در وصف بهار و مدح شهریار شمارهٔ ۳۴ - در مدح سلطان مسعود غزنوی شمارهٔ ۳۵ - در مدح خواجه احمد عبدالصمد وزیر سلطان مسعود شمارهٔ ۳۶ - در مدح خواجه ابوالعباس شمارهٔ ۳۷ - در مدح سلطان مسعود غزنوی شمارهٔ ۳۸ - در مدح سلطان مسعود غزنوی شمارهٔ ۳۹ - در مدح اسپهبد شمارهٔ ۴۰ شمارهٔ ۴۱ شمارهٔ ۴۲ - در مدح وزیر سلطان مسعود غزنوی شمارهٔ ۴۳ شمارهٔ ۴۴ - در مدح سلطان مسعود غزنوی شمارهٔ ۴۵ شمارهٔ ۴۶ شمارهٔ ۴۷ شمارهٔ ۴۸ - در مدح منوچهربن قابوس شمارهٔ ۴۹ - در وصف شراب فرماید شمارهٔ ۵۰ - در لغز شمع و مدح حکیم عنصری شمارهٔ ۵۱ - در مدح علی‌بن محمد شمارهٔ ۵۲ - درشکایت از حسودان و دشمنان خود می‌فرماید شمارهٔ ۵۳ شمارهٔ ۵۴ - در مدح شهریار شمارهٔ ۵۵ - در شکرگزاری عید و مدح خواجه محمد شمارهٔ ۵۶ - در وصف جشن مهرگان و مدح ابوحرب بختیار شمارهٔ ۵۷ شمارهٔ ۵۸ شمارهٔ ۵۹ - در مدح خواجه طاهر شمارهٔ ۶۰ - در مدح سلطان مسعود غزنوی شمارهٔ ۶۱ - در مدح سلطان مسعود غزنوی شمارهٔ ۶۲ - در وصف نوروز و مدح (ملک محمد) قصری شمارهٔ ۶۳ - در مدح شیخ العمید(ابوسهل زوزنی) شمارهٔ ۶۴ - در صنعت «جمع و تقسیم» و مدح فرماید شمارهٔ ۶۵ شمارهٔ ۶۶ - در مدح ابوالحسن بن علی‌بن موسی شمارهٔ ۶۷ - در شرح شکایت شمارهٔ ۶۸ - در مدح فضل بن محمد حسینی شمارهٔ ۶۹ شمارهٔ ۷۰ - در وصف بهار و مدح ابو حرب بختیار محمد شمارهٔ ۷۱ - درمدح علی‌بن عمران شمارهٔ ۷۲ - در مدح ابوالحسن عمرانی شمارهٔ ۷۳ - در مدح خواجه ابوسهل زوزنی شمارهٔ ۷۴ - در مدح فضل‌بن محمد حسینی شمارهٔ ۷۵ - در وصف اسب و مدح شهریار شمارهٔ ۷۶ - در وصف بهار و مدح میرکامگار شمارهٔ ۷۷ - در مدح سلطان مسعود غزنوی شمارهٔ ۷۸ شمارهٔ ۷۹