قاضی حمیدالدین ابوبکر بن عُمَر بن محمود بلخی (درگذشتهٔ ۵۵۹ هجری قمری)، ادیب، شاعر، و نویسندهٔ کتاب مقامات حمیدی است.
حمیدالدین در شهر بلخ می‌زیست و در آنجا سمت قاضی‌القضاتی داشت. انوری ابیوَردی قطعات و قصایدی در مدح قاضی حمیدالدین دارد. هم او بود که در داستان هجوِ بلخ و غوغای عوام در آن شهر، به انوری پناه داد.
مشهورترین اثر او «مَقاماتِ حمیدی» که از یک مقدمه، ۲۴ مقامه و یک خاتمه تشکیل شده‌است، از جمله نثرهای مصنوع قرن ششم هجری است که انواع صنایع ادبی به وفور در آن به کار رفته‌است.
مقامات حمیدی بلافاصله پس از تألیف در سال ۵۵۱ هجری قمری شهرتی به‌دست‌آورد؛ آن چنان که در کتاب چهارمقاله، نوشتهٔ نظامی عروضی، در شمار کتابهایی که قرائت آن برای دبیران و مترسلان لازم است یاد شده است.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
حمیدالدین بلخی
مقدمة الکتاب المقامة الاولی - فی الملمعة المقامة الثانیة - فی الشیب و الشباب المقامة الثالثة - فی الغزو المقامة الرابعة - فی الربیع المقامة الخامسة - فی اللغز المقامة السادسة - فی الجنون المقامة السابعة - فی التفضیل المقامة الثامنه - فی السفر و المرافقة المقامة التاسعة فی صفة الشتاء المقامة العاشرة - فی العزا المقامة الحادی عشر - فی السیاح و المعمی المقامة الثانیة عشر - فی التصوف المقامة الثالثة عشر - فی مناظرة السنی و الملحد المقامة الرابعة عشر - فی الوعظ المقامة الخامسة عشر - فی العشق المقامة السادسة عشر - فی حکومة الزوجین المقامة السابعة عشر - فی مناظرة الطبیب و المنجم المقامة الثامنة عشر - فی الفقه المقامة التاسعة عشر - فی اوصاف بلدة بلخ المقامة العشرون - فی السکباج المقامة الحادیة و العشرون - فی اوصاف بلدة سمرقند المقامة الثانیة و العشرون - فی المعزم المقامة الثالثة و العشرون - فی الخریف المقامة الرابعة و العشرون - فی اسامی الخلفاء خاتمة الکتاب