محمد بن علی بن محمد ظهیری سمرقندی از کاتبان و نویسندگان سرآمد و بنام اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم بود که در دربار قلج طمغاج خان ابراهیم آخرین پادشاه از سلسلهٔ آل افراسیاب (متوفی به حدود سال ۶۰۰ قمری) خدمت می‌کرد.
کتاب «سِندبادنامه» یا کتاب «سندباد» بنا به گفتهٔ ظهیری سمرقندی در دیباچهٔ بازنویسی خود کتابی است «فراهم آورده حکمای عجم» که نخستین بار به فرمان نوح بن نصر سامانی در سال ۳۳۹ قمری به دست خواجه عمید ابوالفوارس فناروزی از پهلوی به فارسی سادهٔ دری برگردانده شد و  پس از آن سخن‌پردازانی همچون رودکی، ازرقی هروی و جلال عضد به نظم آن همت گماشتند. ظهیری سمرقندی این کتاب را به نثر فنی بازنویسی کرده و آن را با آیات قرآن، حدیث‌ها، سروده‌ها و زبانزدهای فارسی و عربی آراسته است.

در ویکی پدیا بیشتر بخوانید
آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
ظهیری سمرقندی
بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین بخش ۲ - فصل بخش ۳ - فصل بخش ۴ - فصل بخش ۵ - آغاز کتاب سندباد بخش ۶ - داستان حمدونه با روباه و ماهی بخش ۷ - داستان گرگ و روباه و اشتر بخش ۸ - داستان شاه کشمیر با پیلبان بخش ۹ - داستان زن و گوسفند و پیلان و حمدونگان بخش ۱۰ - آمدن دستور اول به حضرت شاه بخش ۱۱ - داستان کدخدای با زن و طوطی بخش ۱۲ - داستان مرد لشکری با معشوقه و شاگرد بخش ۱۳ - آمدن کنیزک روز دوم به حضرت شاه بخش ۱۴ - داستان گازر با خر و پسر و گرداب بخش ۱۵ - آمدن دستور دوم به حضرت شاه بخش ۱۶ - داستان کبک نر با ماده بخش ۱۷ - داستان زن دهقان با مرد بقال بخش ۱۸ - آمدن کنیزک روز سیم به حضرت شاه بخش ۱۹ - داستان شاهزاده با وزیر و غولان بخش ۲۰ - آمدن دستور سیم به حضرت شاه بخش ۲۱ - داستان مرد لشکری و کودک و گربه و مار بخش ۲۲ - داستان زن بازرگان با شوهر خویش بخش ۲۳ - آمدن کنیزک روز چهارم به حضرت شاه بخش ۲۴ - داستان خرس و بوزنه و درخت انجیر بخش ۲۵ - آمدن دستور چهارم به حضرت شاه بخش ۲۶ - داستان شاهزاده و گرمابه بان و زن بخش ۲۷ - داستان عشق و گنده پیر و سگ گریان بخش ۲۸ - آمدن کنیزک روز پنجم به حضرت شاه بخش ۲۹ - داستان صیاد و سگ و انگبین و مرد بقال بخش ۳۰ - آمدن دستور پنجم به حضرت شاه بخش ۳۱ - داستان بازرگان لطیف طبع بخش ۳۲ - داستان زن پسر با خسرو و معشوق بخش ۳۳ - آمدن کنیزک روز ششم به حضرت شاه بخش ۳۴ - داستان صعلوک و شیر و بوزنه بخش ۳۵ - آمدن دستور ششم به حضرت شاه بخش ۳۶ - داستان پری و زاهد و زن بخش ۳۷ - داستان گنده پیر و مرد جوان با زن بزاز بخش ۳۸ - آمدن کنیزک روز هفتم به حضرت شاه بخش ۳۹ - داستان شاهزاده با وزیران بخش ۴۰ - آمدن دستور هفتم به حضرت شاه بخش ۴۱ - داستان پادشاه زن دوست بخش ۴۲ - داستان آن مرد که مکر زنان جمع می کرد بخش ۴۳ - زبان گشادن شاهزاده روزهشتم بخش ۴۴ - داستان کدخدای با مهمان و کنیزک بخش ۴۵ - داستان کودک و رسن و چاه بخش ۴۶ - داستان کودک دوساله بخش ۴۷ - داستان کودک پنج ساله بخش ۴۸ - داستان پیر نابینا بخش ۴۹ - داستان شاه کشمیر و دخترش و پری و چهار برادر زیرک بخش ۵۰ - داستان روباه و کفشگر و اهل شارستان بخش ۵۱ - داستان شاه کشمیر و پسر وزیرش بخش ۵۲ - داستان هدهد و پارسا مرد بخش ۵۳ - کلمات که بر دیوار کاخ افریدون نبشته است بخش ۵۴ - خاتمت کتاب