فخرالدین اسعد گرگانی شاعر داستانگوی ایرانی نیمهٔ نخست سده پنجم هجری است. ولادت او در آغاز قرن پنجم هجری در گرگان و چنانچه پسوند وی نشان می‌دهد اهل گرگان بوده‌است .وفات فخرالدین اسعد بعد از سال ۴۴۶ و گویا در اواخر عهد طغرل سلجوقی اتفاق افتاده‌است.
وی زاده شهر باستانی جرجان(معرب گرگان) و از داستان‌سرایان بزرگ ایران است و سنی معتزلی مذهب بوده‌است. او همزمان با سلطان ابوطالب طغرل (۴۲۹–۴۵۵) می‌زیسته‌است. او در فتح اصفهان با طغرل همراه بوده و بعد از آنکه سلطان از اصفهان به قصد تسخیر همدان خارج شد، فخرالدین اسعد با وی به همدان نرفت و با عمید ابوالفتح مظفر نیشابوری حاکم اصفهان در آن شهر ماند و تا ز مستان سال ۴۴۳ را در آن شهر به‌سر برد. گفتگوهای او با امیر ابوالفتح مظفر به نظم داستان ویس و رامین توسط او انجامید.
بعدها بسیاری از گویندگان در منظومه‌های خویش به شیوهٔ شاعری وی توجه نمودند که ازآن‌جمله نظامی گنجوی را باید نام برد که هنگام سرودن خسرو و شیرین به برخی از موارد این کتاب نظر داشته‌است.

در ویکی پدیا بیشتر بخوانید
آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
فخرالدین اسعد گرگانی
بسم الله الرحمن الرحیم گفتار اندر ستایش محمد مصطفى علیه السلام گفتار اندر ستایش سلطان ابوطالب طغرلبك گفتار اندر ستایش خواجه ابو نصر منصور بن مهمد گفتار اندر گرفتن سلطان شهر اصفهان را گفتار اندر ستایش عمید ابو الفتح مظفر برون آمدن سلطان از اصفهان و داستان گویندهء کتاب آغاز داستان ویس و رامین خواستن موبد شهرو را و عهد بستن شهرو با موبد گفتاراندر زادن ویس از مادر نامه نوشتن دایه نزد شهرو و کس فرستادن شهرو به صلب ویس دادن شهرو ویس را به ویرو و مراد نیافتن هر دو آمدن زرد پیش شهرو به رسولى خبردار شدن موبد از خواستن ویرو ویس را و رفتن به جنگ آگاه شدن ویرو از آمدن موبد بهر جنگ اندر صفت جنگ موبد و ویرو آمدن شاه موبد به گوراب به جهت ویس جواب دادن ویس رسول شاه موبد را نامه نوشتن موبد نزد شهر و و فریفتن به مال آگاهى یافتن ویرو از بردن شاه ویس را دیدن رامین ویس را و عاشق شدن بر وى رسیدن شاه موبد به مرو با ویس و جشن عروسى آگاهى یافتن دایه از کار ویس و رفتن به مرو اندر بستن دایه مر شاه موبد را بر ویس بغایت رسیدن عشق رامین بر ویس فریفتان دایه ویس را به جهت رامین اندر باز آمدن دایه به نزدیك رامین به باغ دیدن ویس رامین را و عاشق شدن بر او رفتن دایه دیگر به پیش ویس و حال گفتن رسیدن ویس و رامین به هم آگاه شدن شاه موبد از کار ویس و رامین باز گشتن شاه موبد از کهستان به خراسان رفتن ویس از مرو شاهجان به کوهستان رفتن رامین به همدان به جهت ویس آگاه شدن موبد از رفتن رامین نزد ویس پاسخ فرستادن ویرو پیش موبد سرزنش کردن موبد ویس را گردیدن شاه موبد به گیتى در طلب ویس نامه نوشتن رامین به مادر و آگاه شدن موبد نشستن موبد در بزم با ویس و رامین و سرود گفتن رامین به حال خود آگاهى یافتن موبد از قیصر روم و رفتن به جنگ بردن شاه موبد ویس را به دز اشکفت و صفت دز و خبر یافتن رامین از ویس زارى کردن ویس از رفتن رامین آمدن رامین به دز اشکفت دیوان پیش ویس آمدن شاه موبد از روم و رفتن به دز اشکفت دیوان نزد ویس مویه کردن شهرو پیش موبد سپردن موبد ویس را به ذایه و آمدن رامین در باغ آگاهى یافتن موبد از رامین و رفتن او در باغ بزم ساختن موبد در باغ و سرود گفتن رامشگر گوسان نصیحت کردن به گوى رامین را اندر پند دادن شاه موبد ویس را و سرزنش کردن پاسخ دادن ویس موبد را رفتن رامین به گوراب و دور افتادن از ویس رفتن رامین به گوراب و دیدن گل و عاشق شدن بر وى عروسى کردن رامین با گل نامه نوشتین رامین به ویس و بیزارى نمودن رسیدن پیگ رامین به مروشاهجان و آگاه شدن ویس ازان رفتن دایه به گوراب نزد رامین بیمار شدن ویس از فراق رامین نامه نوشتن ویس به رامین و دیدار خواستن نامه اول در صفت آرزومندى و درد جدایى نامهء دوم دوست را به یاد داشتن و خیالش را به خواب دیدن نامهء سوم اندر بدل جستن به دوست نامهء چهارم خشنودى نمودن از فراق و امید بستن بر وصل نامهء پنجم اندر جفا بردن از دوست نامهء ششم اندر نواختن و خواندن دوست نامه هفتم اندرگریستن به جدایى و نالیدن به تنهایى نامهء هشتم اندر خبر دوست پرسیدن نامه نهم در شرح زارى نمودن نامهء دهم اندر دعاکردن و دیدار دوست خواستن تمام شده ده نامه و ستادن ویس آذین را به رامین مویه کردن ویس بر جدایى رامین سیر شدن رامین از گل و یاد کردن عهد ویس گفتن رفیدا حال رامین با گل رسیدن آذین از ویش به رامین پاسخ نامهء ویس از رامین آگاه شدن ویس از آمدن رامین رسیدن رامین به مرو نزد ویس پاسخ دادن رامین ویس را پاسخ دادن ویس رامین را آمدن ویس دگر بار بر روزن و سخن گفتنش با رخش رامین پاسخ دادن رامین ویس را پاسخ دادن ویس رامین را پاسخ دادن رامین ویس را پاسخ دادن ویس رامین را پاسخ دادن رامین ویس را پاسخ دادن ویس رامین را پاسخ دادن رامین ویس را پاسخ دادن ویس رامین را پاسخ دادن رامین ویس را پاسخ دادن ویس رامین را پاسخ دادن رامین ویس را پاسخ دادن ویس رامین را پشیمان شدن ویس از کردهء خویش فرستادن ویس دایه را در پى رامین و خود رفتن در عقب پاسخ دادن رامین ویس را پاسخ دادن ویس رامین را پاسخ دادن رامین ویس را پاسخ دادن ویس رامین را پشیمان شدن رامین از رفتن ویس و از پس ویس شدن آشکار شدن رامین بر شاه موبد رفتن موبد به شکار نالیدن ویس از رفتن رامین و از دایه چاره خواستن نامه نوشتن ویس به پیش رامین رفتن رامین به کهندز به مکر کشتن رامین زرد را به جنگ بر داشتن رامین گنج موبد را گریختن به دیلمان آگاه شدن موبد از گنج بردن رامین با ویس کشته شدن شاه موبد بر دست گراز نشستن رامین بر تخت شهنشاهى وفات کردن ویس نشاندن رامین پسر خود را به پادشاهى و مجاور شدن به آتشغاه تا روز مرگ در انجام کتاب گوید