شیخ سعدالله مسیح پانی‌پتی یا خیرانوی شاعر هندی، معاصر شاه جهان و جهانگیرشاه از شاهان گورکانی هند بوده و با ادیبان معاصر خود از جمله شیدا، صائب و مقرب‌خان روابط حسنه‌ای داشته است. او دوازده سال در بنارس اقامت گزیده و به مطالعهٔ زبان و ادبیات سانسکریت پرداخته بود که این دوران در استفادهٔ فراوان از واژه‌های سانسکریت و هندی در منظومهٔ «رام و سیتا» نمود یافته است.
از آثار معروف او می‌توان به ترجمهٔ منظوم فارسی حماسهٔ باستانی هندوستان «رامایانا» با نام «رام و سیتا» و مثنوی «پیغمبرنامه» اشاره کرد که گفته می‌شود این دومی را در پاسخ به منتقدانی نگاشته است که او را به خاطر سرایش منظومۀ رام و سیتا نجس و کافر می دانستند و دربارهٔ زندگی پیامبر اسلام سروده شده است. منابعی ترجمهٔ منظوم کتاب مذهبی هندوها «بهگودگیتا» را نیز به او نسبت داده‌اند.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
ملا مسیح
بخش ۱ - مناجات بخش ۲ - فی مناجات بخش ۳ - ایضا فی مناجات بخش ۴ - فی نعت سرور کائنات صلی الله علیه و آله و سلم بخش ۵ - ایضاً فی نعت بخش ۶ - حکایت بر سبیل تمثیل بخش ۷ - در صفت شب معراج بخش ۸ - در بیان اوصاف پیر خود بخش ۹ - در مدح نورالدین جهانگیر پادشاه بخش ۱۰ - در صفت معشوق بخش ۱۱ - در صفت ملک هندوستان بخش ۱۲ - در مذمت حساد بخش ۱۳ - در حسب حال خود بخش ۱۴ - آغاز داستان رام و سیتا بخش ۱۵ - مشورت کردن راجه جسرت برای اولاد با وزیران بخش ۱۶ - اندر احوال طفولیت رام بخش ۱۷ - آمدن بسوامتر زاهد برای طلب رام پیش راجه جسرت و بردن رام را بخش ۱۸ - رخصت شدن بسوامتر زاهد از راجه جسرت و بردن رام را همراه خود بخش ۱۹ - پرسیدن رام از بسوامتر حقیقت گنگ که چگونه از آسمان بر زمین آمده و جواب دادن او بخش ۲۰ - رفتن رام به ملک مالوه که نزد صوبۀ اود است بخش ۲۱ - در بیان کشتن رام دیوان را و خلاص کردن زاهدان را از آفتشان بخش ۲۲ - گفتن بسوامتر زاهد حقیقت سیتا با رام و رفتن رام همراه بسوامتر در ترهت بخش ۲۳ - رفتن رام در شهر ترهت همراه بسوامتر و کشیدن کمان در سینمبر و دادن راجه جنک دختر خود را سیتا به کدخدایی رام بخش ۲۴ - آمدن راجه جسرت از شهر اوده در ترهت به جهت کدخدائی رام بخش ۲۵ - رخصت شدن راجه جسرت از جنک و ملاقات کردن پرسرام در راه بخش ۲۶ - آوردن رام سیتا را در اوده و به خانۀ خود نشستن با یکدیگر بخش ۲۷ - مصلحت کردن راجه جسرت با وزیران به جهت جلوس رام بر تخت شاهی و حیله انگیختن مادر برت برای اخراج رام بخش ۲۸ - اخراج کردن جسرت رام را و روان شدن رام و سیتا و لچمن به صحرای چترکوت بخش ۲۹ - غسل کردن سیتا در دل آب گنگ بخش ۳۰ - در بیان وفات کردن راجه جسرت در فراق رام بخش ۳۱ - مشورت کردن وزیران با برت به جهت جلوس او و منع کردن برت وزیران را و آمدن در چترکوت به جهت آوردن رام و انکار کردن رام از ملک بخش ۳۲ - رخصت کردن رام برت را با کفش چوبین و تعریف سلوک پادشاهی او بخش ۳۳ - رفتن رام از چترکوت به صحرای اتره زاهد و دیدن سیتا زن او را و فرود آمدن حله ها از عالم بالا برای سیتا به دعای زن زاهد بخش ۳۴ - رفتن رام در منزل سرسکه بر بتک زاهد و دیدن اندر را در آنجا و رفتن زاهد به عالم بالا بخش ۳۵ - خلاصی یافتن اهلیا زن گوتم که به دعای شوهر سنگ شده بود از قدم مبارک رام بخش ۳۶ - کور کردن رام یک پسر اندر را که به صورت زاغ سیتا را رنجانیده بود بخش ۳۷ - دیدن حوض پر آب و نیلوفر و چیدن گلها رام و سیتا با یکدیگر بخش ۳۸ - رفتن رام بدیدن ستیچن زاهد و پرسیدن خبر ستارهٔ سهیل بخش ۳۹ - ملاقات رام با سهیل وقت برگذشتن سهیل از آسمان به زمین بخش ۴۰ - رخصت شدن رام از سهیل زاهد بخش ۴۱ - کشته شدن خرد و وتراسرا نیز و چهارده هزار دیو از دست رام بخش ۴۲ - داد خواه شدن سرب نکا پیش راون در شهر لنکا بخش ۴۳ - بیان کردن سرپ نکا، حسنِ سیتا را برای راون و عاشق شدن راون بخش ۴۴ - آمدن راون در منزل ماریچ دیو و منع کردن ماریچ راون را از دشمنی رام بخش ۴۵ - برآمدن سیتا برای گل چیدن و دیدن او آهوی زرین را و فرستادن رام را برای شکار آهوی زرین بخش ۴۶ - رفتن رام به شکار آهو و فرستادن سیتا، لچمن را برای خبر رام خواه ناخواه بخش ۴۷ - دیدن راون سیتا را و بردن سیتا به زور بخش ۴۸ - جنگ کردن جتایو با راون و کشته شدن جتایو به دست او و بردن او سیتا را به لنکا بخش ۴۹ - برگشتن رام از شکار و دیدن او در راه لچمن را و خبردار شدن از حال و بیتاب شدن رام و جستجو کردن لچمن سیتا را بخش ۵۰ - دیدن رام جتایو کرگس را و خبر یافتن از سیتا بخش ۵۱ - دیدن رام نقش پای راون و نقش پای سیتا را بخش ۵۲ - دیدن رام ماه را و پنداشتن سیتا و مخاطب کردن او بخش ۵۳ - روان شدن رام خبر گرفتن سیتا را و ملاقات شدن با کیندها دیو و یافتن خبر سیتا بخش ۵۴ - در بیان احوال سیتا بخش ۵۵ - جای دادن راون سیتا را در باغ اسلوک بن بخش ۵۶ - آمدن رام در کوه رک مونک بخش ۵۷ - آمدن فصل بهار بخش ۵۸ - آمدن رام بالای قلعۀ کوه و ملاقات کردن با سگریو به میانجی هنومنت بخش ۵۹ - گفتن سگریو حقیقت منازعت بال را با رام بخش ۶۰ - بیان کردن سگریو زور بال را بخش ۶۱ - کشته شدن بال از دست رام و راضی شدن سگریو و انگد و رام بخش ۶۲ - در صفت فصل بهار برسات و فراق رام بخش ۶۳ - در صفت ماهتابی بخش ۶۴ - فرستادن رام لچمن را برای آوردن سگریو بخش ۶۵ - آمدن سگریو با لشکر خویش و فرستادن کسان خود هرچهار طرف از برای خبر سیتا بخش ۶۶ - روان شدن هنونت با جمع میمونان و رفتن در غار و یافتن سوم برتهارا بخش ۶۷ - ملاقات با سنپات کرگس و همراه دادن پسر خود را به سپارش رام بخش ۶۸ - جمع آمدن میمونان که از دریاچۀ طور بگذرند بخش ۶۹ - در صفت پیدایش هنونت بخش ۷۰ - رخصت شدن هنونت از انگد که از دریا بجهد بخش ۷۱ - روان شدن هنونت برای خبر گرفتن سیتا بخش ۷۲ - دیدن هنونت سیتا را و آمدن راون به دیدن سیتا و جاسوسی گرفتن بخش ۷۳ - دادن هنونت انگشتری رام را به سیتا و فرستادن سیتا لعل خود برای تسلّی خاطر رام بخش ۷۴ - رخصت شدن هنونت از سیتا بخش ۷۵ - رخصت شدن هونت از سیتا و جنگ کردن با دیوان بخش ۷۶ - جنگ کردن پسر راون با هنونت و کشته شدن او به دست هنونت بخش ۷۷ - فرستادن راون، اندرجت پسر بزرگ خود را به جنگ هنونت بخش ۷۸ - انداختن اندرجت کمند را که برمها داده بود بخش ۷۹ - دیدن راون لشکر رام را به بالای قصر و عتاب کردن وزیران خود را بخش ۸۰ - نمودن راون طلسم رام را به سیتا جهت فریب دادن او و زاری کردن سیتا و دلاسا دادن ترجنا او را بخش ۸۱ - فرستادن راون سک و سارن دیوان را به جاسوسی لشکر رام و حقیقت شنیدن لشکر رام را از آن جاسوس و قلعه بندی کردن راون بخش ۸۲ - جنگ خرسان با دیوان بخش ۸۳ - جنگ هنومان با پیلان بخش ۸۴ - جنگ رام و لچمن با دیوان بخش ۸۵ - جنگ کردن اندرجیت از رام و لچمن و بیهوش شدن رام و لچمن بخش ۸۶ - دیدن سیتا رام را به میدان بخش ۸۷ - تسلّی دادن ترجتا سیتا را بخش ۸۸ - تسلّی دادن هنونت سپاه بیدل را بخش ۸۹ - هراسان نشدن ببیکن و رضای رخصت دادن سپاه را بخش ۹۰ - خبردادن هنونت رام که سیتا را اندرجیت کشت و بیتاب شدن رام و دلاسا دادن ببیکن بخش ۹۱ - جنگ شدن لچمن به اندرجیت و کشته شدن اندرجیت از دست لچمن بخش ۹۲ - بر آمدن راون به جنگ صف و خسته شدن لچمن به زخم تیر راون بخش ۹۳ - جنگ رام با راون و بیهوش شدن راون به زخم تیر رام و گریزاندن بهلبان رت راون در قلعۀ لنکا بخش ۹۴ - آمدن هنونت به کوه شمالی و جنگ کردن او با دیوان و کشته شدن سیصد هزار دیوان از دست هنونت بخش ۹۵ - بیدار کردن کنب کرن برادر خود را از خواب برای جنگ رام و بیدار شدن کنب کرن بخش ۹۶ - پند دادن کنب کرن راون را و اعراض شدن راون از او بخش ۹۷ - جنگ کردن کنب کرن با هنومان و خوردن چندین هزار میمونان را و جنگ کردن میمونان با کنب کرن بخش ۹۸ - خلاص کردن خود را شاه میمون از بند کنب کرن و کشته شدن کنب کرن به دست رام از زخم تیر بخش ۹۹ - جنگ رام با راون و کشته شدن راون به دست رام به تیرهای هلاهل که سهیل داده بود بخش ۱۰۰ - آوردن دمودری زن راون سیتا را بخش ۱۰۱ - پادشاهی دادن رام ببیکن را و رفتن در شهر لنکا بخش ۱۰۲ - آمدن اندر با دیوته های هر سه لوک به مبارکبادی رام بخش ۱۰۳ - در آتش انداختن رام سیتا را جهت امتحان پاکی او و سلامت بر آمدن او بخش ۱۰۴ - نشستن رام بر تخت پرّان و رخصت شدن از دریا و رفتن در شهر اَود بخش ۱۰۵ - آمدن رام در شهر و دیدن برادران و شادی کردن رام و جلوس او بر تخت پدر خود بخش ۱۰۶ - بیان صحبت شدن رام با سیتا بخش ۱۰۷ - حسد بردن خواهر رام بر سیتا و فریب دادن او سیتا را بخش ۱۰۸ - در وصف شب تیره و جاسوسی گرفتن رام از افواه مردم شهر در باب پاکی سیتا بخش ۱۰۹ - رفتن لچمن در شهر بفرمودهٔ رام و دیدن او گازر را که با زن در جنگ بود و باز آمدن لچمن گفتن تمام ماجرا را بخش ۱۱۰ - اخراج کردن رام سیتا را و رها کردن لچمن او را در بیابان بخش ۱۱۱ - حیران شدن سیتا در بیابان و سراسیمه شدن او و با گریه و زاری در آمدن بخش ۱۱۲ - زاییدن سیتا پسر در خانۀ بالمیک زاهد بخش ۱۱۳ - پیدایش کش از کاه پشته به دعای عابد بخش ۱۱۴ - منع کردن زاهد لو و کش را از ریاضت بسیار و دادن او کمانها به دست ایشان و دعا کردن او در حق ایشان بخش ۱۱۵ - بیان فراق رام بخش ۱۱۶ - بنیاد کردن جگ و رها کردن رام اسب جگ اسمید را به اطراف عالم بخش ۱۱۷ - جنگ لچمن با لو و کش و خسته شدن لچمن به دست ایشان بخش ۱۱۸ - جنگ رام با لو و کش و خسته شدن رام از دست ایشان بخش ۱۱۹ - آمدن رام پیش سیتا و در بستن سیتا بر رام و زاری شروع کردن رام بخش ۱۲۰ - آشتی افکندن زاهد میان رام و سیتا بخش ۱۲۱ - فرو رفتن سیتا در زمین و همکلام بودن با رام بخش ۱۲۲ - رفتن رام به عالم بالا و تمام شدن قصۀ راماین