افسرالملوک عاملی زاده شده به سال ۱۳۰۹هجری قمری در مشهد فرزند میرزا اسماعیل خان مستوفی شیرازی ملقب به اعتصام الممالک از رجال سیاسی بود که در هنگام تولد افسرالملوک کارگزار خراسان بود. وی از کودکی شعر می‌سرود و در جوانی با میرزا حبیب الله خان عاملی از نوادگان شیخ بهاء الدین عاملی وصلت کرد.
اثر مهم افسرالملوک کوروش نامه است که سرودن آن در پنجاه سالگی آغاز نمود اما کسالت مزاج اجازه پایان کتاب را به ایشان نداد. از این رو این کتاب که از «تاریخ مختصر ایران باستان» تألیف مشیرالدوله پیرنیا به عنوان منبع استفاده کرده است، دورهٔ زمانی حکومت سلاطین ماد تا بر تخت نشستن خشایارشا را در برمی‌گیرد. مثنوی کوروش نامه با فضایی حماسی سروده شده و به همت فرزند شاعر دکتر حشمت الله عاملی و توسط انتشارات کتابخانه ابن سینا در سال ۱۳۴۶ هجری شمسی به چاپ رسیده است.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
افسرالملوک عاملی
پیش گفتار پادشاهی دیو کس اولین شاه ماد وصیت دیو کس به فرزند خود برتخت نشستن فره فرتیش جنگ فره فرتیش بابنی بال شاه آشور خو نخواهی هو خشتر از پادشاه آشور آتش زدن پسر بنی پال برخود و خانواده اش صلح شاه ماد ولیدی پس از شش سال بر تخت نشستن آزید هاک پادشاه ماد خواب دیدن آژید هاک و تعبیر آن بدنیا آمدن کورش بر تخت نشستن کوروش در پارس فتح ماد سر کوبی سکاها فتح لیدی فتح بابل آزاد ساختن اسیران یهود کشته شدن کورش در ماساژت بر تخت نشستن کامبوجیه پسر کورش گشته شدن بردیا بدست برادر خود کامبوجیه فتح مصر اردو کشی به جنوب مصر خود کشی کامبوجیه پادشاهی داریوش کبیر سر کوبی شورش در مصر کندن ترعه بفرمان داریوش سر کوبی سکاها فتح تراکیه اردو کشی بمقدونیه و یونان عاشق شدن دختر داریوش برمردونیه سردار جوان ایرانی سخنان داریوش بزرگ اردو کشی داریوش بهندوستان بدنیا آمدن خشایارشا تحصیل اجازه خشایار از پدرش برای رفتن بشکار وصیت داریوش به فرزند خود و بر تخت نشستن خشایارشا