رضاقلی خان متخلص به هدایت (زادهٔ نیمهٔ محرم الحرام ۱۲۱۵ هجری قمری معادل ۱۸ خرداد ۱۱۷۹ هجری شمسی در تهران و درگذشتهٔ ماه ربیع‌الاول سال ۱۲۸۸ هجری قمری معادل ۸ تیر ۱۲۵۰ هجری شمسی تهران) ادیب، شاعر و تذکره‌نویس سدهٔ سیزدهم هجری قمری در ایران در دوران حکومت قاجار بود.
وی از ابتدای جوانی شعر می‌سرود و «چاکر» تخلّص می‌کرد. پس از چندی تخلص خود را به دلیل یک رؤیا به «هدایت» تغییر داد. در سال ۱۲۴۵ هجری قمری مورد توجه فتحعلی شاه قرار گرفت و به پاداش قصیده‌ای که در مدح شاه سروده بود لقب «خان»ی و امیرالشعرایی گرفت. پس از فتحعلیشاه، به دربار محمدشاه راه یافت و با ماندن در تهران به تربیت شاهزاده عباس میرزای ثانی (ملک آرا)، فرزند محمدشاه مأمور شد.
پس از مرگ محمدشاه به دربار ناصرالدین شاه راه یافت و از طرف او به ریاست مدرسهٔ دارالفنون رسید. در سال ۱۲۶۷ هجری قمری پس از پایان جنگ با ترکمانان ناحیهٔ سرخس، به دستور امیرکبیر به ‌عنوان سفیر به خوارزم رفت. هدف مأموریت او که یک سال به طول انجامید، آگاهی‌یابی از اوضاع ماوراءالنهر از نظر سوق‌الجیشی، آزادی اسرای مسلمان و ممانعت از خرید و فروش آنان بود.
هدایت تألیفات بسیاری به نظم و نثر دارد. ریاض العارفین (تذکرهٔ احوال عرفا و شاعران عارف)، مجمع الفصحا (تذکرهٔ ادبی در شرح احوال و منتخباتی از اشعار ۸۶۷ شاعر)، مثنوی هدایت‌نامه، لطائف المعارف، سفارت‌نامهٔ خوارزم، فهرس التواریخ، فرهنگ انجمن آرای ناصری، روضةالصفای ناصری (تکمیل تاریخ روضة الصفای میرخواند در سه جلد تا عهد ناصرالدین شاه)، مثنوی منهج الهدایة و دیوان اشعار (شامل بیش از هشت هزار بیت غزل و بیش از ده هزار بیت قصیده) از جمله آثار اوست.

در ویکی پدیا بیشتر بخوانید
آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
رضاقلی خان هدایت
بخش ۱ - تذکرة المحقّقین موسوم به ریاض العارفین بخش ۲ - روضهٔ اول از تذکرهٔ ریاض العارفین در نگارش برخی از احوال و اقوال جمعی از کبراء دین من المشایخ و العارفین قدس ارواحهم و اعلی اللّه مقامهم بخش ۳ - گلبن اول در بیان تصوف بخش ۴ - گلبن دوم در بیان طبقات سالکین طریقت بخش ۵ - گلبن سوم در اَمر به ذکر و اظهار فضل اهل ذکر و مجلس ایشان بخش ۶ - گلبن چهارم در تبیین ذکر و فکر اهل عرفان بخش ۷ - گلبن پنجم در تعریف انسان کامل و سلسلهٔ اهل طریقت بخش ۸ - گلبن ششم در ذکر بعضی از اصطلاحات عارفین بخش ۹ - ابایزید بسطامی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۱۰ - ابوالحسن خرقانی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۱۱ - ابوسعید مهنه قُدِّسَ سِرُّه بخش ۱۲ - انصاری هروی نَوَّرَ اللّهُ مضجعه بخش ۱۳ - احمد جامی قُدِّس سِرُّه بخش ۱۴ - امین بلیانی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۱۵ - ابوالوفای خوارزمی بخش ۱۶ - اوحدی مراغه ای بخش ۱۷ - احمد غزالی طوسی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۱۸ - اوحدی کرمانی بخش ۱۹ - آذری طوسی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۲۰ - اسیری لاهیجی رحمة اللّه علیه بخش ۲۱ - ابوعلی رودباری قُدِّسَ سِرُّه بخش ۲۲ - ایزدی یزدی بخش ۲۳ - انسی جنابذی بخش ۲۴ - ابوعلی مصری بخش ۲۵ - ابراهیم اردوباری بخش ۲۶ - ابراهیم بدخشانی بخش ۲۷ - اسیری اصفهانی بخش ۲۸ - ابراهیم لاری ره بخش ۲۹ - ابوذر بوزجانی بخش ۳۰ - امیر مازندرانی بخش ۳۱ - ابوعبداللّه شیرازی بخش ۳۲ - بوحفص خوزی بخش ۳۳ - برهان کرمانی بخش ۳۴ - باباشاه عراقی بخش ۳۵ - بیدل دهلوی بخش ۳۶ - بینوای بدخشانی بخش ۳۷ - بسحق شیرازی بخش ۳۸ - بهائی عاملی طاب ثراه بخش ۳۹ - تمکین بمی ره بخش ۴۰ - تشبیهی کاشانی ره بخش ۴۱ - ثابت بدخشانی بخش ۴۲ - جامی جامی بخش ۴۳ - جمالی دهلوی بخش ۴۴ - جمالی اردستانی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۴۵ - جلال الدین بلخی معروف به مولوی معنوی بخش ۴۶ - حمید الدین ناگوری قُدِّسَ سِرُّه بخش ۴۷ - حسینی هروی نَوَّرَ اللّهُ مَرقَدَهُ بخش ۴۸ - حسین بیضاوی قَدَّسَ سِرُّه العزیز بخش ۴۹ - حسن شاملو علیه الرحمه بخش ۵۰ - حزین لاهیجی قُدِّسَ روحه بخش ۵۱ - حسین کاشی رحمة اللّه علیه بخش ۵۲ - حقّی خوانساری علیه الرحمه بخش ۵۳ - حسّان بن ثابت اسدی بخش ۵۴ - خسرو دهلوی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۵۵ - خواجوی کرمانی علیه الرحمه بخش ۵۶ - خلیل طالقانی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۵۷ - خیالی هروی بخش ۵۸ - خاطری کاشانی علیه الرحمه بخش ۵۹ - داعی شیرازی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۶۰ - ذوقی اردستانی بخش ۶۱ - رضی الدین نیشابوری قُدِّسَ سِرُّه بخش ۶۲ - رافعی نیشابوری رحمة اللّه بخش ۶۳ - رضی غزنوی قُدِّسَ سِرُّه العزیز بخش ۶۴ - روزبهان شیرازی قُدِّسَ سِرُّه العزیز بخش ۶۵ - رضی آرتیمانی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۶۶ - رایج هندوستانی بخش ۶۷ - رفیعای نابینی رحمة اللّه بخش ۶۸ - زرکوب تبریزی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۶۹ - زین الدین الخوافی خراسانی بخش ۷۰ - زرگر اصفهانی قُدِّسَ روحه بخش ۷۱ - زین الدّین تایبادی نَوَّرَ اللّهُ روحه بخش ۷۲ - سعد الدّین حموی جوینی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۷۳ - سلطان ولد رومی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۷۴ - سیف الدّین باخرزی بخش ۷۵ - سحابی استرابادی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۷۶ - سرمد کاشی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۷۷ - سعدی شیرازی نَوَّرَ اللّهُ روحه بخش ۷۸ - شقیق بلخی قُدِّسَ سِرُّه العزیز بخش ۷۹ - شهاب الدین سهروردی بخش ۸۰ - شرف عراقی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۸۱ - شبلی بغدادی قُدِّسَ سِرُّه العزیز بخش ۸۲ - شاه سنجان خوافی بخش ۸۳ - شرف مُنیَری قُدِّسَ سِرُّه بخش ۸۴ - شمس سیستانی علیه الرّحمة بخش ۸۵ - شمس الدین کرمانی علیه الرّحمة بخش ۸۶ - شاه بد خشانی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۸۷ - شکیب شیرازی رحمة اللّه علیه بخش ۸۸ - صفی سبزواری بخش ۸۹ - صدر الدین قونیوی رومی بخش ۹۰ - صفی الدین اردبیلی طاب ثراه بخش ۹۱ - صفی الدین یزدی علیه الرّحمة بخش ۹۲ - صفایی اصفهانی بخش ۹۳ - ضیای کاشانی بخش ۹۴ - ضیای کرمانی بخش ۹۵ - طاهر همدانی نَوَّرَ اللّهُ روحه بخش ۹۶ - طاهر انجدانی علیه الرحمه بخش ۹۷ - ظهیر اصفهانی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۹۸ - عبداللّه بلیانی کازرونی بخش ۹۹ - عبدالخالق غجدوانی بخارایی بخش ۱۰۰ - عراقی همدانی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۱۰۱ - عزیز نسفی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۱۰۲ - علی رامتینی بخارایی علیه الرحمه بخش ۱۰۳ - عین القضات همدانی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۱۰۴ - علاء الدّولهٔ سمنانی قُدِّسَ سِرُّهُ بخش ۱۰۵ - علی همدانی قُدِّسَ رُوْحُهُ بخش ۱۰۶ - علی شیرازی نَوَّرَ اللّهُ رَوْحَهُ بخش ۱۰۷ - عماد کرمانی نَوَّرَ اللّهُ مَرْقَدَهُ بخش ۱۰۸ - علی قزوینی رحمة اللّه علیه بخش ۱۰۹ - عظیم دهلوی عَلَیهِ الرَّحْمةِ بخش ۱۱۰ - عابد بیرمی قُدِّسَ سِرُّهُ بخش ۱۱۱ - عبداللّه ختلانی قُدِّسَ رَوْحَهُ بخش ۱۱۲ - عطار نیشابوری رَوَّحَ اللّهُ رَوْحَهُ بخش ۱۱۳ - غزالی مشهدی بخش ۱۱۴ - غربتی لاهوری بخش ۱۱۵ - غیری کرمانی بخش ۱۱۶ - فرید دهلوی قُدِّسَ سِرُّهُ بخش ۱۱۷ - فقیر دهلوی عَلَیهِ الرَّحمةِ بخش ۱۱۸ - فکری گیلانی بخش ۱۱۹ - فضل اللّه مشهدی بخش ۱۲۰ - فیضی دکنی عَلَیهِ الرّحمةِ بخش ۱۲۱ - فغانی شیرازی بخش ۱۲۲ - قاسم تبریزی نَوَّرَ اللّهُ رُوْحَهُ بخش ۱۲۳ - قطب اوشی کاکی عَلَیهِ الرّحمةُ بخش ۱۲۴ - قتّالی خوارزمی عَلَیهِ الرّحمةُ بخش ۱۲۵ - قادری هندوستانی بخش ۱۲۶ - قیری بغدادی بخش ۱۲۷ - قطب جامی قُدِّسَ سِرُّهُ بخش ۱۲۸ - کمال خجندی نَوَّرَ اللّهُ مَرْقَدَهُ بخش ۱۲۹ - گلشن دهلوی رَحْمةُ اللّهِ عَلَیهِ بخش ۱۳۰ - کاهلی کابلی عَلَیهِ الرَّحْمَةُ بخش ۱۳۱ - کوهی شیرازی بخش ۱۳۲ - کاتبی ترشیزی بخش ۱۳۳ - لطف اللّه نیشابوری بخش ۱۳۴ - لولی هندوستانی بخش ۱۳۵ - مُحْی الدِّین اندلسی عَلَیهِ الرَّحمةُ بخش ۱۳۶ - مجدالدین بغدادی بخش ۱۳۷ - محمد غزالی طوسی قُدِّسَ سِرُّهُ بخش ۱۳۸ - معین چشتی هروی قُدِّسَ سِرُّهُ بخش ۱۳۹ - مسعود بخارایی عَلَیهِ الرَّحْمَةُ بخش ۱۴۰ - مؤمن یزدی بخش ۱۴۱ - مشفقی دهلوی بخش ۱۴۲ - مرشدی زواره‌ای بخش ۱۴۳ - مغربی تبریزی قُدِّسَ سِرُّهُ بخش ۱۴۴ - مجذوب تبریزی بخش ۱۴۵ - محمد مازندرانی قُدِّسَ سِرُّهُ بخش ۱۴۶ - مراد قزوینی بخش ۱۴۷ - محمد دهلوی عَلَیهِ الرحّمةُ بخش ۱۴۸ - مؤذّن خراسانی بخش ۱۴۹ - مجنون عامری عَلَیهِ الرَّحمهُ بخش ۱۵۰ - محمود شبستری قدّس سرّه بخش ۱۵۱ - مختوم نیشابوری قُدِّسَ سِرُّه بخش ۱۵۲ - نجم الدین خوارزمی قُدِّسَ سِرّه بخش ۱۵۳ - نعمت اللّه کهسانی قُدِّسَ سِرُّهُ العَزیْزُ بخش ۱۵۴ - نجم الدین رازی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۱۵۵ - نظامی دهلوی قُدِّسَ سِرّه بخش ۱۵۶ - نظامی گنجوی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۱۵۷ - نور بخش قهستانی قُدِّس سِرّه بخش ۱۵۸ - ناصر بخارایی علیه الرحمه بخش ۱۵۹ - نشانی دهلوی بخش ۱۶۰ - نعیمی مشهدی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۱۶۱ - ناظر کازرونی علیه الرحمة بخش ۱۶۲ - وحشت بختیاری بخش ۱۶۳ - واثق نیشابوری بخش ۱۶۴ - واله داغستانی بخش ۱۶۵ - وصفی کرمانی قُدِّسَ سِرِّه بخش ۱۶۶ - همتی بلخی بخش ۱۶۷ - هاشمی کرمانی قُدِّسَ سِرّه بخش ۱۶۸ - هارون جوینی بخش ۱۶۹ - هندوی ترکستانی بخش ۱۷۰ - یعقوب ساوجی بخش ۱۷۱ - یحیی نیشابوری علیه الرحمه بخش ۱۷۲ - یقینی لاهیجی قُدِّسَ سِرُّهُ العزیز بخش ۱۷۳ - یوسف تبیینی علیه الرّحمه
بخش ۱ - روضهٔ دوم در ذکر فضلا و محقّقین حکما به ترتیب حروف تهجّی بخش ۲ - ابوعلی سینای بلخی قُدِّس سِرُّهُ العزیز بخش ۳ - افضل کاشی نَوَّر اللّه مَرقده بخش ۴ - ابوالقاسم فندرسکی قُدِّسَ سِرُّهُ بخش ۵ - اشراق اصفهانی نَوَّرَ اللّهُ رَوْحَهُ بخش ۶ - ابن یمین فریومدی خراسانی بخش ۷ - اثیر اخسیکتی بخش ۸ - اشرف سمرقندی بخش ۹ - احیای همدانی بخش ۱۰ - ابوسعید کالیبی هندی بخش ۱۱ - انسی سیاه دانی بخش ۱۲ - اسد کاشی بخش ۱۳ - امری شیرازی بخش ۱۴ - ابوسعید بزغش شیرازی قُدِّسَ سِرُّهُ بخش ۱۵ - ادایی یزدی عَلَیْهِ الرَّحمةُ بخش ۱۶ - انوری ابیوردی بخش ۱۷ - بندار رازی بخش ۱۸ - باقی تبریزی علیه الرحمه بخش ۱۹ - بدیهی سجاوندی بخش ۲۰ - بهاءالدین زکریای ملتانی بخش ۲۱ - جمال اصفهانی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۲۲ - حافظ شیرازی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۲۳ - حسین یزدی نَوَّرَ اللّهُ رَوْحَهُ بخش ۲۴ - حارثی مروی عَلَیهِ الرَّحمة بخش ۲۵ - حسن غزنوی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۲۶ - حسامی خوارزمی علیه الرّحمة بخش ۲۷ - حسین خوانساری علیه الرّحمة بخش ۲۸ - حسن دهلوی قُدِّسَ سِرّه بخش ۲۹ - حکیمی طبسی علیه الرّحمه بخش ۳۰ - خاقانی شیروانی بخش ۳۱ - خیام نیشابوری بخش ۳۲ - خلیفه سلطان مازندرانی بخش ۳۳ - خیال اصفهانی بخش ۳۴ - دوانی کازرونی طابَ ثَراهُ بخش ۳۵ - داوود اصفهانی بخش ۳۶ - دوایی گیلانی علیه الرحمه بخش ۳۷ - ذوقی کاشانی بخش ۳۸ - رضی الدین خشاب نیشابوری بخش ۳۹ - رفیع الدّین کرمانی بخش ۴۰ - روحی سمرقندی بخش ۴۱ - رضای شیرازی بخش ۴۲ - رافعی قزوینی بخش ۴۳ - زکی شیرازی علیه الرّحمة بخش ۴۴ - زین الدّین نسوی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۴۵ - سنائی غزنوی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۴۶ - سوزنی سمرقندی بخش ۴۷ - شمس الدّین طبسی عَلَیهِ الرَّحْمَة بخش ۴۸ - شهاب الدّین مقتول قُدِّس سِرُّه بخش ۴۹ - شرف یزدی بخش ۵۰ - شریف جرجانی بخش ۵۱ - شوکت بخارایی بخش ۵۲ - شمس شیرازی بخش ۵۳ - شرف اصفهانی بخش ۵۴ - شفایی اصفهانی بخش ۵۵ - صاین اصفهانی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۵۶ - صدر شیرازی بخش ۵۷ - صفی اصفهانی بخش ۵۸ - صدرالدّین نیشابوری بخش ۵۹ - ضیای بسطامی بخش ۶۰ - طالب جاجرمی بخش ۶۱ - ظهیر فاریابی بخش ۶۲ - عزیز کاشانی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۶۳ - علای خراسانی بخش ۶۴ - علی سرهندی بخش ۶۵ - علمی قلندر هندی بخش ۶۶ - علی شاه ابدال عراقی بخش ۶۷ - عمربن فارض مصری بخش ۶۸ - عامر بن عامر بصری بخش ۶۹ - غالب خوزی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۷۰ - فردوسی طوسی علیه الرّحمه بخش ۷۱ - فارسی خجندی بخش ۷۲ - فیض کاشانی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۷۳ - فاتح گیلانی بخش ۷۴ - فدایی لاهیجانی بخش ۷۵ - فکری خراسانی بخش ۷۶ - فیّاض لاهیجی بخش ۷۷ - فتح اللّه شیرازی بخش ۷۸ - فخر الدّین رازی بخش ۷۹ - فتحی ترمدی بخش ۸۰ - فانی دهدار بخش ۸۱ - فیضی تربتی بخش ۸۲ - قوامی خوافی بخش ۸۳ - کمال اصفهانی بخش ۸۴ - کافری شیرازی بخش ۸۵ - کمال اصفهانی بخش ۸۶ - کامل خلخالی بخش ۸۷ - کاشفی سبزواری بخش ۸۸ - لطفی شیرازی بخش ۸۹ - مجدالدّین طالبه بخش ۹۰ - معین جامی بخش ۹۱ - محمّد نسوی عَلَیهِ الرّحمة بخش ۹۲ - مسیح کاشانی بخش ۹۳ - محبّ سرهندی بخش ۹۴ - ناصر خسرو علوی بخش ۹۵ - نصیر الدّین طوسی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۹۶ - نوری شوشتری عَلَیه الرَّحمة بخش ۹۷ - نسیمی شیرازی طابَ ثَراهُ بخش ۹۸ - نعمت تبریزی بخش ۹۹ - نظیری نیشابوری بخش ۱۰۰ - والهٔ بروجردی بخش ۱۰۱ - واعظ قزوینی بخش ۱۰۲ - واحد تبریزی بخش ۱۰۳ - وقوعی سمنانی بخش ۱۰۴ - همام تبریزی بخش ۱۰۵ - هلالی جغتائی بخش ۱۰۶ - یحیی لاهیجانی
بخش ۱ - فردوس در شرح احوال و اقوال جمعی از عرفا و فضلا و حکما و فقرا و علما و شعرای متأخرین و معاصرین بخش ۲ - آگه شیرازی بخش ۳ - اسرار سبزواری سَلَّمَهُ اللّهُ تَعالَی بخش ۴ - اخگر کرمانی بخش ۵ - آزاد کشمیری بخش ۶ - ایاز طالش بخش ۷ - بسمل شیرازی بخش ۸ - بهار دارابی بخش ۹ - بهجت شیرازی بخش ۱۰ - تمکین شیروانی بخش ۱۱ - تسلیم اصفهانی بخش ۱۲ - حسینی قزوینی بخش ۱۳ - حسرت همدانی بخش ۱۴ - حیران یزدی بخش ۱۵ - حسن نهاوندی بخش ۱۶ - خاکی خراسانی بخش ۱۷ - خالد سلیمانیه بخش ۱۸ - خاوری کوزه کنانی بخش ۱۹ - خاکی شیرازی بخش ۲۰ - راز شیرازی بخش ۲۱ - رحمت کوزه کنانی بخش ۲۲ - رضاعلی شاه دکنی بخش ۲۳ - رونق کرمانی بخش ۲۴ - رضای هراتی بخش ۲۵ - زاهد گیلانی بخش ۲۶ - ساغر شیرازی بخش ۲۷ - شهاب ترشیزی بخش ۲۸ - شکیب اصفهانی بخش ۲۹ - شاهد ایزد خواستی بخش ۳۰ - شحنهٔ خراسانی بخش ۳۱ - صبای کاشانی بخش ۳۲ - صفایی نراقی بخش ۳۳ - صمد همدانی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۳۴ - صدقی کرمانی بخش ۳۵ - طبیب شیرازی بخش ۳۶ - ظفر کرمانی بخش ۳۷ - عیانی جهرمی بخش ۳۸ - علی کرمانی بخش ۳۹ - عارف اصفهانی بخش ۴۰ - غالب طهرانی بخش ۴۱ - فخری ایروانی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۴۲ - فانی اصفهانی رَحِمَة اللّه بخش ۴۳ - قانع شیرازی بخش ۴۴ - قطب شیرازی بخش ۴۵ - کامل خراسانی بخش ۴۶ - کوثر همدانی بخش ۴۷ - کوثر هندوستانی بخش ۴۸ - محوی استرآبادی بخش ۴۹ - محرم شیرازی بخش ۵۰ - مظفر کرمانی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۵۱ - مجذوب همدانی قدّس سرّه بخش ۵۲ - منوّر رازی بخش ۵۳ - محجوب ترشیزی بخش ۵۴ - معطّر کرمانی علیه الرحمه بخش ۵۵ - مجمر اصفهانی رَحْمَةُ اللّهِ عَلَیه بخش ۵۶ - منظور شیرازی بخش ۵۷ - مظهر علی شاه تونی خراسانی بخش ۵۸ - نادر مازندرانی بخش ۵۹ - نشاط اصفهانی بخش ۶۰ - نادری کازرونی بخش ۶۱ - نغمهٔ خراسانی بخش ۶۲ - نوری مازندرانی بخش ۶۳ - نظر نایینی بخش ۶۴ - نور علی شاه اصفهانی بخش ۶۵ - نظام کرمانی بخش ۶۶ - نیاز شیرازی بخش ۶۷ - ناصر اصفهانی بخش ۶۸ - وصال شیرازی بخش ۶۹ - وحدت هندوستانی بخش ۷۰ - هاشم شیرازی قُدِّسَ سِرُّه بخش ۷۱ - همدم شیرازی بخش ۷۲ - خلد - در خاتمهٔ کتاب و ذکر حالات و مقالات مؤلّف