ابوالفرج ابن مسعود رونی (درگذشتهٔ ۵۲۵ هجری قمری)، در رونه از قراء نیشابور متولد شد. چون مدتی در لاهور زیست اور را لاهوری نیز گفته‌اند. آغاز شهرت او از هنگام ورودش به دربار سلطان ابراهیم بن مسعود غزنوی بود و در زمان پسرش سلطان مسعود غزنوی ادامه یافت. انوری از سبک او پیروی کرد. نامش بلفرج نیز ضبط شده‌است.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
ابوالفرج رونی
شمارهٔ ۱ - در مدح سلطان گوید شمارهٔ ۲ - ایضاً له شمارهٔ ۳ - در مدح سیف الدوله محمود ابراهیم شمارهٔ ۴ - در مدح سیف الدوله محمود ابراهیم به مناسب تعیین او به حکومت هندوستان شمارهٔ ۵ - در مدح خواجه منصور بن سعید بن احمد بن حسن میمندی صاحب دیوان عرض شمارهٔ ۶ - در مدح سیف الدوله محمود ابراهیم شمارهٔ ۷ - ایضاً له شمارهٔ ۸ - در مدح سیف الدوله محمود ابراهیم شمارهٔ ۹ - در مدح طاهر علی مشکان شمارهٔ ۱۰ - در مدح بونصر پارسی شمارهٔ ۱۱ - (در مدح عمیدالدولة عمدة الکتاب) شمارهٔ ۱۲ - ایضاً له شمارهٔ ۱۳ - در مدح سلطان علاء الدوله ابو سعد مسعود بن ابراهیم بن مسعود شمارهٔ ۱۴ - در مدح منصور سعید شمارهٔ ۱۵ - ایضاً له شمارهٔ ۱۶ - ایضاً له شمارهٔ ۱۷ - ایضاً له شمارهٔ ۱۸ - ایضاً له شمارهٔ ۱۹ - ایضاً له شمارهٔ ۲۰ - در مدح ابوسعید بابو شمارهٔ ۲۱ - در مدح سیف الدوله محمود ابراهیم شمارهٔ ۲۲ - در مدح علاء الدوله ابو سعد مسعود ابراهیم غزنوی شمارهٔ ۲۳ - ایضاً له شمارهٔ ۲۴ - در مدح خواجه علی بن حسن شمارهٔ ۲۵ - در مدح علاء الدوله مسعود ابراهیم غزنوی شمارهٔ ۲۶ - ایضاً له شمارهٔ ۲۷ - در مدح ابونصر بارسی شمارهٔ ۲۸ - در مدح عبدالحمید احمد عبدالصمد شمارهٔ ۲۹ - ایضاً له شمارهٔ ۳۰ - ایضاً له شمارهٔ ۳۱ - ایضاً له شمارهٔ ۳۲ - در مدح سپهسالار بوحلیم زریر شیبانی سپهسالار سلطان مسعود بن سلطان ابراهیم شمارهٔ ۳۳ - در مدح سپهسالار ابوحلیم زریر شیبانی شمارهٔ ۳۴ - در مدح ابوالقاسم خاص شمارهٔ ۳۵ - در مدح خواجه سعید بابو شمارهٔ ۳۶ - در مدح سلطان مسعود ابراهیم غزنوی و صفت قصری از قصوروی شمارهٔ ۳۷ - در مدح سلطان مسعود ابراهیم شمارهٔ ۳۸ - در مدح منصور سعید شمارهٔ ۳۹ - در مدح سلطان ابراهیم شمارهٔ ۴۰ - در مدح سیف الدوله ابوالقاسم محمود بن سلطان ابراهیم غزنوی شمارهٔ ۴۱ - در مدح منصور سعید شمارهٔ ۴۲ - ایضاً له شمارهٔ ۴۳ - در مدح سلطان مسعود بن ابراهیم شمارهٔ ۴۴ - در مدح بورشد رشید محتاج شمارهٔ ۴۵ - در مدح خواجه منصور سعید احمد شمارهٔ ۴۶ - در مدح خواجه ابوسعد بابو شمارهٔ ۴۷ - در مدح سلطان ابراهیم شمارهٔ ۴۸ - در مدح سیف الدوله محمود شمارهٔ ۴۹ - در مدح ابوسعید بابو شمارهٔ ۵۰ - در مدح عبدالحمید احمد عبدالصمد شمارهٔ ۵۱ - در مدح علاء الدوله ابوسعد سلطان مسعود بن سلطان ابراهیم بن سلطان مسعود بن محمود بن سبکتکین شمارهٔ ۵۲ - در مدح سلطان ابراهیم شمارهٔ ۵۳ - در مدح سلطان ابراهیم شمارهٔ ۵۴ - در مدح سلطان ابراهیم شمارهٔ ۵۵ - در مدح بوحلیم شیبانی شمارهٔ ۵۶ - ایضاً له شمارهٔ ۵۷ - در مدح سلطان علاء الدوله ابو سعید مسعود بن ابراهیم شمارهٔ ۵۸ - در مدح ابوحلیم زریر شیبانی شمارهٔ ۵۹ - در مدح ابوسعید بابو شمارهٔ ۶۰ - در مدح سلطان ابراهیم یا سیف الدوله محمود بن ابراهیم شمارهٔ ۶۱ - ایضاً له شمارهٔ ۶۲ - ایضاً له شمارهٔ ۶۳ - ایضاً له شمارهٔ ۶۴ - در مدح سیف الدوله محمود بن ابراهیم شمارهٔ ۶۵ - ایضاً له شمارهٔ ۶۶ - در مدح ابوحلیم زریر شیبانی شمارهٔ ۶۷ - ایضاً له شمارهٔ ۶۸ - ایضاً له شمارهٔ ۶۹ - ایضاً له شمارهٔ ۷۰ - در مدح سلطان مسعود بن ابراهیم همانا در سال فراز آمدن آن پادشاه والاجاه بر تخت پادشاهی گفته شده است شمارهٔ ۷۱ - در تعریف عمارت و مدح بورشد رشید خاص شمارهٔ ۷۲ - در مدح ابونصر پارسی شمارهٔ ۷۳ - ایضاً له شمارهٔ ۷۴ - ایضاً له شمارهٔ ۷۵ - ایضاً له شمارهٔ ۷۶ - ایضاً له شمارهٔ ۷۷ - ایضاً له شمارهٔ ۷۸ - ایضاً له شمارهٔ ۷۹ - در جواب نظم نجم دین نامی گفته شمارهٔ ۸۰ - ایضاً له شمارهٔ ۸۱ - ایضاً له شمارهٔ ۸۲ - در مدح سلطان مسعود بن ابراهیم و پسرش شیرزاد عضدالدولة شمارهٔ ۸۳ - ایضاً له شمارهٔ ۸۴ - ظاهرا در مدح سیف الدوله محمود بن ابراهیم سروده شد در هنگامی که بغزو هندوستان بسیجیده بود شمارهٔ ۸۵ - در مدح ثقة الملک طاهر بن علی شمارهٔ ۸۶ - در مدح علاء الدین اسعد