درباره سرایندهٔ فرامرزنامه

فرامرزنامه یکی از سروده‌های پهلوانی در ادبیات ایران است که نزدیک به سده پنجم هجری کمتر از یکصد سال پس از شاهنامه فردوسی سروده شده‌است
سرایندهٔ فرامرزنامه شناخته نیست .درون‌مایه داستان پیرامون پهلوانی‌های فرامرز یکی از پسرهای رستم است.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع