فرامرزنامه یکی از سروده‌های پهلوانی در ادبیات ایران است که نزدیک به سده پنجم هجری کمتر از یکصد سال پس از شاهنامه فردوسی سروده شده‌است
سرایندهٔ فرامرزنامه شناخته نیست .درون‌مایه داستان پیرامون پهلوانی‌های فرامرز یکی از پسرهای رستم است.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
سرایندهٔ فرامرزنامه
بخش ۱ - گفتار در آفرینش جهان بخش ۲ - گفتار در آفرینش مردم بخش ۳ - گفتار در آفرینش آفتاب بخش ۴ - در آفرینش ماه بخش ۵ - در ستایش پیغمبر (ص) و یارانش بخش ۶ - داستان رستم پور زال در هفت ده سالگی و جنگ کردن او با ببر بیان قسمت اول بخش ۷ - آغاز داستان فرامرز پور رستم زال و بانو گشسب خواهر او بخش ۸ - ملاقات کردن فرامرز و بانوگشسب بخش ۹ - جنگ کردن رستم با فرامرز و بانو گشسب (و) آزمودن رستم، ایشان را پنهان داشتن خود را در جنگ بخش ۱۰ - باز نمودن راز خود، فرامرز و بانو گشسب با رستم زال و جنگ کردن ایشان بخش ۱۱ - زخم زدن بانو گشسب بر رستم بخش ۱۲ - اندر شکار رفتن فرامرز با بانو گشسب بخش ۱۳ - ملاقات کردن پیران، فرامرز را و سخن گفتن هر دو به صلح بخش ۱۴ - سخن گفتن فرامرز با پیران برای مهمانداری و قبول کردن پیران و تورانیان و مهمانی کردن فرامرز، ایشان را بخش ۱۵ - عاشق شدن شیده پسر افراسیاب بر بانو گشسب در میدان شکار بخش ۱۶ - لاف زدن تمرتاش پیش افراسیاب برای گرفتن بانو گشسب و دلخوش نمودن گرسیوز افراسیاب او را بخش ۱۷ - زنهار خواستن سه پلوان از بانو گشسب بخش ۱۸ - تمثال آوردن پیران و گفتن حقیقت پیش افراسیاب (و) منع کردن پیران،افراسیاب را برای جنگ بانو گشسب بخش ۱۹ - گفتار اندر خواستگاری کردن پادشاهان هندوستان برای بانو گشسب ونامه نوشتن ایشان برای زال زر بخش ۲۰ - جواب نوشتن زال و رستم به هرسه پادشاهان هندوستان بخش ۲۱ - جنگ کردن پادشاهان هندوستان با بانوگشسب بخش ۲۲ - جنگ کردن بانوگشسب با جیپورشاه (و) شکست خوردن جیپورشاه در صف جنگ بخش ۲۳ - داستان ایران وایرانیان گوید که با هم مکدر داشتند اوشان را بخش ۲۴ - گفتگو کردن پهلوانان ایران در پیشگاه کیکاوس از برای بانوگشسب بخش ۲۵ - شراب خوردن پهلوانان ایران در پیش کیکاوس و بدمستی کردن بخش ۲۶ - گفتگو کردن پهلوانان با یکدیگر از برای بانو گشسب بخش ۲۷ - تنگ آمدن شاه کیکاوس از پهلوانان ایران و طلب کردن رستم را بخش ۲۸ - اقرار کردن رستم با پهلوانان ایران وقبول کردن پهلوانان بخش ۲۹ - نالیدن رستم از درگاه خداوند و زور خواستن او (و) و گوشه فرش گرفتن و پرت کردن، پهلوانان را بخش ۳۰ - عقد بستن بانو گشسب به جهت گیو (و) بردن بانو به خانه (و) ناقبول کردن بانو گشسب، گیو را واحوال آن بخش ۳۱ - پیغام آوردن به نزدیک گودرز که گیو، بسته شده به دست بانو در شب اول بخش ۳۲ - آغاز داستان فرامرز نامه و سرگذشت آن گوید بخش ۳۳ - رسیدن نامه نوشاد هندی به نزدیک شاه کیکاوس بخش ۳۴ - این چند سخن در باب شکایت روزگار هنگام پیری خود گوید بخش ۳۵ - وداع کردن فرامرز از نزد کاوس و تأسف خوردن رستم و پند دادن رستم،فرامرز را بخش ۳۶ - رفتن فرامرز به هندوستان در شهر نوشاد و پذیره شدن نوشاد وآمدن در شهر به عقب او بخش ۳۷ - رفتن فرامرز به جنگ کناس دیو (و) کشته شدن کناس به دست فرامرز بخش ۳۸ - یافتن فرامرز،گنج ضحاک تازی و خواندن نصیحت نامه او را بخش ۳۹ - رفتن فرامرز به جنگ گرگ گویا با بیژن و سوار شدن بیژن برگرگ (و) رفتن در کوه و کشته شدن گرگ به دست بیژن بخش ۴۰ - باز آمدن بیژن از گرگ گویا و شرح گفتن از برای فرامرز نامدار بخش ۴۱ - آمدن فرامرز در غار و دیدن گنج نوش زاد بن جمشید و سرگذشت آن بخش ۴۲ - خواندن نصیحت نامه نوش زاد بن جمشید بخش ۴۳ - رفتن فرامرز رستم به جنگ مار جوشا و کشته شدن مار به دست فرامرز بخش ۴۴ - رفتن فرامرز و ایرانیان به جنگ کرگدن و کشته شدن کرگدن به دست فرامرز بخش ۴۵ - این سخن چند،مصنف در باب خود و نیرنگ روزگار گوید بخش ۴۶ - گفتار اندر نامه نوشتن فرامرز برکید هندی(و) رفتن گستهم در هند بخش ۴۷ - جنگ فرامرز با گلنگوی (و) گرفتار شدن به دست فرامرز در صف جنگ بخش ۴۸ - رزم فرامرز با اروند شاه و گرفتار شدن اروند شاه به دست فرامرز بخش ۴۹ - نبرد فرامرز با طهمور(و) گرفتار شدن طهمور به دست فرامرز در صف جنگ بخش ۵۰ - جنگ گردن کید و همه هندیان با فرامرز و ایرانیان و گریختن کید و لشکراو بخش ۵۱ - گفتگو کردن فرامرز با گردان ایران (و) پا سخ دادن نوشاد بخش ۵۲ - رسیدن فرامرز به شهر نیک نور و جنگ کردن فرامرز با نوشدار و گرفتار شدن نوشدار به دست فرامرز بخش ۵۳ - جنگ کردن فرامرز با سنورگرگ و کشتن فرامرز، سنور گرگ بخش ۵۴ - سؤال کردن فرامرز از پیر برهمن بخش ۵۵ - جواب دادن پیر برهمن، فرامرز را بخش ۵۶ - سؤال کردن فرامرز از پیر برهمن بخش ۵۷ - جواب دادن پیر برهمن فرامرز را بخش ۵۸ - سؤال کردن فرامرز،پیر برهمن را بخش ۵۹ - جواب دادن برهمن بخش ۶۰ - سؤال کردن فرامرز(و) پاسخ دادن پیر برهمن بخش ۶۱ - سؤال کردن فرامرز(و) پاسخ دادن برهمن بخش ۶۲ - سؤال کردن فرامرز(و) پاسخ دادن برهمن بخش ۶۳ - سؤال کردن فرامرز(و) پاسخ دادن برهمن بخش ۶۴ - سؤال کردن فرامرز(و) پاسخ دادن برهمن بخش ۶۵ - سؤال کردن فرامرز،آخرکار بخش ۶۶ - پیغام فرستادن طهمور اروند به نزدیک کید و آمدن دستور، نزدیک کید بخش ۶۷ - سخن گفتن دستور کید، فرامرز را بخش ۶۸ - آمدن کید،پیش فرامرز و بردن فرامرز را به شهر خویش بخش ۶۹ - درخواستن فرامرز ا زکید هندی به جهت هر دو دختران او (و)دادن کید بخش ۷۰ - سخن گفتن فرامرز به جهت پذیرفتن دین یزدان و قبول نکردن کید بخش ۷۱ - پاسخ دادن کید هندی،فرامرز را(و) دین یزدان پذیرفتن او بخش ۷۲ - سؤال کردن پیر برهمن از فرامرز بخش ۷۳ - جواب دادن فرامرز بخش ۷۴ - سؤال کردن برهمن بخش ۷۵ - جواب دادن فرامرز بخش ۷۶ - سؤال کردن برهمن بخش ۷۷ - جواب دادن فرامرز بخش ۷۸ - سؤال کردن برهمن بخش ۷۹ - جواب دادن فرامرز بخش ۸۰ - سؤال کردن برهمن بخش ۸۱ - جواب دادن فرامرز بخش ۸۲ - سؤال کردن فرامرز از پیر برهمن در آخر کار و هویدا کردن دین بخش ۸۳ - پاسخ دادن برهمن و پذیرفتن برهمن کید هندی با جمله هندوستانیان،دین یزدان را از گفته فرامرز پور رستم بخش ۸۴ - نامه نوشتن فرامرز به طورگ بخش ۸۵ - لشکر کشیدن طورگ به جنگ فرامرز بخش ۸۶ - شبیخون زدن طورگ بر فرامرز و شکست خوردن طورگ بخش ۸۷ - نامه نوشتن طورگ به افراسیاب بخش ۸۸ - نامه افراسیاب به سوی طورگ و فرستادن شیر مرد بخش ۸۹ - گرفتن فرامرز،حصار را و کشتن طورگ ونامه نوشتن به شاه کیخسرو و پاسخ یافتن بخش ۹۰ - رفتن فرامرز به هندوستان ونشاندن دستور در مرز خرگاه و نامه نوشتن به رای هند بخش ۹۱ - پاسخ دادن رای هند،فرستاده فرامرز را بخش ۹۲ - رزم فرامرز با تجانوی هندی بخش ۹۳ - کشتن تجانو، پیل هندی را و ترسیدن فرامرز بخش ۹۴ - گرفتن فرامرز،تجانو را به خم کمند بخش ۹۵ - لشکرکشیدن رای هندی به جنگ فرامرز و رفتن فرامرز به رسم فرستاده،نزدیک رای بخش ۹۶ - سخن گفتن فرامرز با رای هندی و پاسخ یافتن بخش ۹۷ - پاسخ دادن رای هندی، فرامرز را بخش ۹۸ - رزم فرامرز با ده پهلوان و کشتن ایشان را بخش ۹۹ - طلب کردن فرامرز،همایون را بخش ۱۰۰ - بازگشتن فرامرز و کمین گشادن لشکربرو بخش ۱۰۱ - آگاهی یافتن رای از لشکر وآمدن از پی فرامرز بخش ۱۰۲ - خواب دیدن زال و سخن گفتن با رستم بخش ۱۰۳ - رزم کردن رای هندی با فرامرز بخش ۱۰۴ - گرفتن فرامرز،رای هندی را به کمند بخش ۱۰۵ - بازگشتن فرامرز از هند به ایران زمین بخش ۱۰۶ - بخشیدن کیخسرو،رای هندی را به فرامرز بخش ۱۰۷ - نامه فرامرز با مهارک هندی بخش ۱۰۸ - گذشتن فرامرز از آب و رزم کردن با مهارک بخش ۱۰۹ - رزم فرامرز با مهارک هندی بخش ۱۱۰ - گریختن مهارک از فرامرز بخش ۱۱۱ - رزم شیروی با مهارک بخش ۱۱۲ - رسیدن فرامرز به یاری شیروی بخش ۱۱۳ - کشتن فرامرز، مهارک هندی را بخش ۱۱۴ - نامه نوشتن فرامرز به شاه کیخسرو بخش ۱۱۵ - نامه شاه کیخسرو به فرامرز بخش ۱۱۶ - رفتن فرامرز به جزیره های هند بخش ۱۱۷ - رفتن فرامرز به جزیره فراسنگ و جنگ کردن با شاه جزیره بخش ۱۱۸ - رفتن فرامرز به جزیره کهیلا و پذیره شدن شاه کهیلا،فرامرز را بخش ۱۱۹ - داستان سیه دیو با دختر شاه کهیلا بخش ۱۲۰ - کشتن فرامرز،دیو سیاه بخش ۱۲۱ - عاشق شدن دختر کهیلا بر فرامرز بخش ۱۲۲ - سخن گفتن دایه با فرامرز در کار دختر بخش ۱۲۳ - دیدن فرامرز،دختر شاه کهیلا بخش ۱۲۴ - دادن شاه کهیلا،دختر را به فرامرز بخش ۱۲۵ - رفتن فرامرز به خاور زمین و رزم کردنش با مردمان جزیره بخش ۱۲۶ - رفتن فرامرز به جزیره فیل گوشان بخش ۱۲۷ - رزم کردن فرامرز با فیل گوشان بخش ۱۲۸ - رسیدن فرامرز به نخجیر برهمن و سئوال کردن بخش ۱۲۹ - سئوال فرامرز از برهمن بخش ۱۳۰ - سئوال دوم فرامرز از برهمن بخش ۱۳۱ - سئوال سوم فرامرز از برهمن بخش ۱۳۲ - سئوال چهارم فرامرز از برهمن بخش ۱۳۳ - رفتن فرامرز به خاور زمین و کشتن مرغ را بخش ۱۳۴ - کشتن فرامرز،اژدها را بخش ۱۳۵ - رزم فرامرز با شاه خاور زمین بخش ۱۳۶ - رفتن فرامرز به قیروان و پذیره شدن شاه قیروان،او را بخش ۱۳۷ - نصیحت کردن ایرانیان،فرامرز را بخش ۱۳۸ - پاسخ فرامرز با ایرانیان بخش ۱۳۹ - کشتن فرامرز،اژدها را بخش ۱۴۰ - رزم فرامرز با شیران و کشته شدن شیران به دست فرامرز بخش ۱۴۱ - کشتن فرامرز،گرگان را بخش ۱۴۲ - برداشتن فرامرز،گنج گرشاسب را بخش ۱۴۳ - رفتن فرامرز به سوی باختر و پراکنده شدن لشکر ایرانیان در کشتی از یکدگر بخش ۱۴۴ - دیدن فرامرز،بازارگان و گفتن او به فرامرز از سیمرغ بخش ۱۴۵ - نهادن فرامرز،پر سیمرغ را برآتش بخش ۱۴۶ - رفتن فرامرز به باختر زمین بخش ۱۴۷ - دیدن فرامرز،دخمه هوشنگ شاه بخش ۱۴۸ - رسیدن فرامرز به ملک باختر بخش ۱۴۹ - رزم فرامرز با شاه باختر و با شاه فرغان بخش ۱۵۰ - رفتن فرامرز به شهر فرغان و کشتن فرغان،خود را به دست خود و آمدن فرامرز به شهر فرغان به مهمانی بزرگان آن شهر بخش ۱۵۱ - رسیدن فرامرز به کلان کوه و جنگ با دیوان بخش ۱۵۲ - دیدن فرامرز،پدر خود را به خواب بخش ۱۵۳ - کشتن فرامرز، سر جادوان را بخش ۱۵۴ - گم شدن فرامرز از لشکر بخش ۱۵۵ - عاشق شدن فرامرز بر دختر شاه پریان بخش ۱۵۶ - رزم فرامرز با دیو سیاه و گرفتنش بخش ۱۵۷ - آوردن سیه دیو،گنج را به نزد فرامرز بخش ۱۵۸ - نامه نوشتن فرامرز به فرطورتوش بخش ۱۵۹ - سخن گفتن فرطورتوش با بزرگان خود بخش ۱۶۰ - سخن گفتن سیه دیو از نژاد فرامرز بخش ۱۶۱ - پاسخ نامه فرطور توش به فرامرز رستم بخش ۱۶۲ - داستان هفت خوان و کشته شدن جادویان به دست فرامرز و گزارش آن بخش ۱۶۳ - خوان اول کشتن فرامرز،شیران را بخش ۱۶۴ - خوان دوم کشته شدن گرگان به دست فرامرز بخش ۱۶۵ - خوان سوم کشتن فرامرز،غول را بخش ۱۶۶ - خوان چهارم و پنجم و ششم در رفتن فرامرز از سرما و گرما و کشتن کرگدن و رسیدن به خوان هفتم بخش ۱۶۷ - خوان هفتم کشتن فرامرز،اژدها را بخش ۱۶۸ - پذیره شدن فرطورتوش،فرامرز را بخش ۱۶۹ - رفتن فرامرز با لشکر،همراه فرطورتوش در میدان و گوی زدن فرامرز و ایرانیان وشرح آن بخش ۱۷۰ - دامادی فرامرز،رستم با دختر شاه پریان بخش ۱۷۱ - دستوری طلبیدن فرامرز از فرطورتوش به جهت رفتن بخش ۱۷۲ - طلب کردن کیخسرو،فرامرز را بخش ۱۷۳ - رفتن فرامرز نزد کیخسرو بخش ۱۷۴ - بازگشتن فرامرز به هندوستان بخش ۱۷۵ - زادن سام از دختر فرطورتوش و زادن آذربرزین از دختر شاه کهیلا بخش ۱۷۶ - نامه نوشتن زال به فرامرز از کار بهمن و جنگ کردن بخش ۱۷۷ - رسیدن نامه زال به فرامرز و احوال پرسیدن از فرستاده از جنگ بهمن بخش ۱۷۸ - پاسخ نامه زال از نزد فرامرز بخش ۱۷۹ - آمدن فرامرز و شبیخون زدن بر لشکر بهمن بخش ۱۸۰ - صفت جنگ کردن خورشید بخش ۱۸۱ - گرفتن بهمن،سیستان را و پنهان شدن زال زر در خانه کشاورز بخش ۱۸۲ - داستان سه فرزانه بخش ۱۸۳ - خبر یافتن فرامرز از گرفتن بهمن،شهر سیستان و گرفتار شدن زال بخش ۱۸۴ - آمدن بهمن با لشکر به کابل از پی فرامرز به جنگ بخش ۱۸۵ - فرستادن بهمن،سیه مرد را بر سر راه فرامرز بخش ۱۸۶ - رفتن دختران رستم با پسران زواره در شب به راه هند وراه دادن سیه مرد،ایشان را بخش ۱۸۷ - گرفتار شدن فرامرز به دست غلامان بهمن بخش ۱۸۸ - خبر یافتن زال از کشته شدن فرامرز بخش ۱۸۹ - سخن در بی وفایی روزگار بخش ۱۹۰ - سبب نظم کتاب بخش ۱۹۱ - مناجات شهریار مرحوم خدابخش بخش ۱۹۲ - داستان رستم پور زال در هفت ده سالگی و جنگ کردن او با ببر بیان قسمت دوم