ابوالحسن علی بن جولوغ سیستانی معروف به فَرُّخی سیستانی از شاعران نامدار پارسی‌گوی سدهٔ پنجم قمری است که در سبک خراسانی می‌سرود. سروده‌های او به ستایش شاهان و برانگیختن سلطان به عدل و بخشش اختصاص دارد. وی علاوه بر تسلط بر شعر و ادب در موسیقی نیز مهارت داشت و بدین وسیله توانست به دربار ابوالمظفر شاه چغانیان و سپس به دربار سلطان محمود غزنوی راه یابد و منزلتی والا بدست آورد. فرخی را یکی از بهترین قصیده‌سرایان ایرانی می‌دانند تا جایی که گفته‌اند سخن سهل و ممتنع در عربی خاص ابوفراس حمدانی و در فارسی خاص فرخی است. سهل و ممتنع (آسان‌نمای دشوارگفت) به سخنی می‌گویند که سرودن آن در ظاهر آسان می‌نماید، اما نظیر آن گفتن مشکل باشد.
فرخی در بیان انواع احساساتی که بر عاشق دست می‌دهد، چیره‌دست است. شوخ‌طبعی شاعر و گستاخی او در برابر ممدوحان خویش نیز به آثارش رونقی بخشیده‌است.
روایت شده‌است که فرخی علاوه بر شاعری آوازی خوش داشت و در نواختن بربط مهارت داشت. دیوان شعر فرخی شامل بیش از چند هزار بیت است که در قالب‌های قصیده، غزل، قطعه، رباعی، ترکیب‌بند و ترجیع‌بند سروده شده‌است.
قصیده در صورت کامل خود، دربرگیرنده چهار رکن مقدمه، بیت تخلص، تنه اصلی، و شریطه یا دعا است. در دیوان فرخی سیستانی (چاپ اقبال، ۱۳۳۵)، دویست و چهارده قصیده ضبط شده که از آن میان، یکصد و شصت و شش قصیده (حدود ۷۸ درصد) چهاررکنی است و چهل و هفت قصیده فاقد مقدمه تغزلی. فرخی در قصاید بدون مقدمه‌اش از همان آغاز، مستقیم به سراغ ستایش رفته که این خلاف سنت قصیده ستایشی است. یک قصیده هم دارد که در معنی عشق سروده و فاقد مضمون مدحی است.

در ویکی پدیا بیشتر بخوانید
آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
فرخی سیستانی
قصیدهٔ شمارهٔ ۱ - در مدح یمین الدوله سلطان محمود بن ناصر الدین سبکتگین غزنوی قصیدهٔ شمارهٔ ۲ - در مدح خواجه عمید ابو منصور سید اسعد قصیدهٔ شمارهٔ ۳ - در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصر الدین سبکتگین قصیدهٔ شمارهٔ ۴ - در مدح خواجهٔ جلیل عبد الرزاق بن احمد بن حسن میمندی قصیدهٔ شمارهٔ ۵ - در مدح یمین الدولة سلطان محمود بن سبکتگین قصیدهٔ شمارهٔ ۶ - در مدح امیر ابو یعقوب عضد الدوله یوسف بن ناصرالدین قصیدهٔ شمارهٔ ۷ - در مدح میرابوالفتح فرزند سید الوزراء احمد بن حسن میمندی قصیدهٔ شمارهٔ ۸ - در مدح ابوالحسن علی بن الفضل بن احمد معروف به حجاج قصیدهٔ شمارهٔ ۹ - در مدح خواجه ابوبکر حصیری قصیدهٔ شمارهٔ ۱۰ - در ذکر مراجعت سلطان محمود از فتح سومنات قصیدهٔ شمارهٔ ۱۱ - در دعای به سلطان محمود غزنوی قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲ - در مدح سلطان محمدبن سلطان محمود قصیدهٔ شمارهٔ ۱۳ - در تهنیت جلوس سلطان محمد پس از سلطان محمود قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴ - در مدح خواجه عبد الرزاق بن احمد بن حسن میمندی قصیدهٔ شمارهٔ ۱۵ - در تهنیت جشن سده و مدح وزیر قصیدهٔ شمارهٔ ۱۶ - در ذکر سفر سومنات و فتح آنجا و شکستن منات و رجعت سلطان قصیدهٔ شمارهٔ ۱۷ - در شکر گزاری از اسبی که سلطان محمود داده است قصیدهٔ شمارهٔ ۱۸ - در ذکر وفات سلطان محمود و رثاء آن پادشاه قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹ - در مدح امیر محمد بن محمود بن ناصرالدین قصیدهٔ شمارهٔ ۲۰ - در مدح امیر ابو احمد محمد بن محمود غزنوی قصیدهٔ شمارهٔ ۲۱ - در وصف بهار و مدح ابو احمد محمد بن محمود بن سبکتکین قصیدهٔ شمارهٔ ۲۲ - در مدح سلطان محمد بن سلطان محمود غزنوی قصیدهٔ شمارهٔ ۲۳ - در مدح امیر محمد بن محمود بن ناصرالدین سبکتگین قصیدهٔ شمارهٔ ۲۴ - در مدح امیر ابو احمد محمد بن محمود غزنوی قصیدهٔ شمارهٔ ۲۵ - در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصرالدین سپاهسالار قصیدهٔ شمارهٔ ۲۶ - در مدح عضدالدوله امیر یوسف سپاهسالار برادر سلطان محمود قصیدهٔ شمارهٔ ۲۷ - در مدح امیر یوسف بن ناصرالدین قصیدهٔ شمارهٔ ۲۸ - در مدح یمین‌الدوله سلطان محمود غزنوی قصیدهٔ شمارهٔ ۲۹ - در مدح وزیر زاده ابوالفتح عبدالرزاق بن احمد بن حسن میمندی قصیدهٔ شمارهٔ ۳۰ - در مدح امیر ایاز اویماق منظور و محبوب سلطان محمود قصیدهٔ شمارهٔ ۳۱ - صفت بهار و مدح وزیرزاده ابوالحسن حجاج علی بن فضل بن احمد قصیدهٔ شمارهٔ ۳۲ - در صفت داغگاه امیر ابوالمظفر فخرالدوله احمدبن‌محمدوالی‌چغانیان قصیدهٔ شمارهٔ ۳۳ - در مدح خواجه عمید اسعد کدخدای امیر ابوالمظفر والی چغانیان قصیدهٔ شمارهٔ ۳۴ - در مدح عضدالدوله امیر یوسف برادر سلطان محمود قصیدهٔ شمارهٔ ۳۵ - در مدح شمس الکفاة خواجه احمد بن حسن میمندی قصیدهٔ شمارهٔ ۳۶ - در مدح سلطان مسعود بن سلطان محمود غزنوی قصیدهٔ شمارهٔ ۳۷ - در مدح محمد بن محمود بن ناصرالدین قصیدهٔ شمارهٔ ۳۸ - در مدح امیر فخرالدوله ابو المظفر احمد بن محمدوالی‌چغانیان قصیدهٔ شمارهٔ ۳۹ - در مدح امیر ابو احمد محمد بن سلطان محمود قصیدهٔ شمارهٔ ۴۰ - در مدح سلطان محمد بن محمود غزنوی قصیدهٔ شمارهٔ ۴۱ - در مدح امیر ابو یعقوب یوسف سپاهسالار قصیدهٔ شمارهٔ ۴۲ - در مدح سلطان ابو سعید مسعود بن محمود غزنوی قصیدهٔ شمارهٔ ۴۳ - در مدح خواجه احمد بن حسن میمندی قصیدهٔ شمارهٔ ۴۴ - در مدح یمین الدوله سلطان محمود بن ناصرالدین قصیدهٔ شمارهٔ ۴۵ - در مدح یمین الدوله ابوالقاسم محمود بن ناصرالدین قصیدهٔ شمارهٔ ۴۶ - در حسب حال و رنجش خاطر سلطان و طلب عفو قصیدهٔ شمارهٔ ۴۷ - در مدح سلطان محمد بن سلطان محمود قصیدهٔ شمارهٔ ۴۸ - در مدح محمد بن محمود بن ناصرالدین قصیدهٔ شمارهٔ ۴۹ - در مدح عضد الدوله امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصرالدین قصیدهٔ شمارهٔ ۵۰ - در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصرالدین قصیدهٔ شمارهٔ ۵۱ - در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصرالدین قصیدهٔ شمارهٔ ۵۲ - در مدح شمس الکفات خواجه ابوالقاسم احمد بن حسن میمندی قصیدهٔ شمارهٔ ۵۳ - در مدح خواجه احمد بن حسن میمندی وزیر قصیدهٔ شمارهٔ ۵۴ - در مدح شمس الکفات احمد بن الحسن میمندی قصیدهٔ شمارهٔ ۵۵ - در مدح خواجه ابو سهل دبیر وزیر امیر یوسف قصیدهٔ شمارهٔ ۵۶ - در مدح خواجه ابوالحسن حجاج علی بن فضل بن احمد قصیدهٔ شمارهٔ ۵۷ - در مدح عمیدالملک خواجه ابوبکر علی بن حسن قهستانی عارض سپاه قصیدهٔ شمارهٔ ۵۸ - در مدح خواجه ابوبکر حصیری ندیم قصیدهٔ شمارهٔ ۵۹ - در مدح فخر الدوله ابو المظفر احمد بن محمد والی چغانیان و توصیف شعر قصیدهٔ شمارهٔ ۶۰ - در ذکر مسافرت ازسیستان به بست و مدح خواجه منصور بن حسن میمندی قصیدهٔ شمارهٔ ۶۱ - در دعای سلطان و تقاضای ملازمت سفر قصیدهٔ شمارهٔ ۶۲ - در مدح خواجه ابوسهل احمد بن حسن حمدوی قصیدهٔ شمارهٔ ۶۳ - در مدح امیر ابو یعقوب عضد الدوله یوسف بن ناصر الدین قصیدهٔ شمارهٔ ۶۴ - در مدح امیر یوسف بن ناصرالدین قصیدهٔ شمارهٔ ۶۵ - در مدح خواجه ابو الحسن علی بن فضل بن احمد معروف به حجاج قصیدهٔ شمارهٔ ۶۶ - در لغز آتش سده و مدح سلطان محمود قصیدهٔ شمارهٔ ۶۷ - در تحریض به حرکت هند و تسخیر کشمیر قصیدهٔ شمارهٔ ۶۸ - در مدح ابو احمد محمد بن محمود بن ناصرالدین قصیدهٔ شمارهٔ ۶۹ - در مدح سلطان مسعود بن سلطان محمود قصیدهٔ شمارهٔ ۷۰ - در مدح خواجه ابوالقاسم احمد بن حسن میمندی
شمارهٔ ۱ - در مدح یمین الدوله سلطان محمود بن ناصر الدین سبکتگین غزنوی شمارهٔ ۲ - مدح خواجه عمید ابومنصور سیداسعد گوید شمارهٔ ۳ - در مدح امیر محمدبن محمود بن سبکتگین شمارهٔ ۴ - در مدح امیر ابواحمد محمد بن محمود بن ناصرالدین سبکتگین شمارهٔ ۵ - در تهنیت ولادت پسری از امیر ابویعقوب یوسف برادرسلطان محمود شمارهٔ ۶ - در مدح امیرابویعقوب یوسف بن سبکتگین گوید شمارهٔ ۷ - در مدح امیر ابویعقوب یوسف بن ناصرالدین سبکتگین شمارهٔ ۸ - در مدح عضد الدوله امیر یوسف برادر سلطان محمود شمارهٔ ۹ - در مدح خواجه جلیل عبدالرزاق بن احمدبن حسن میمندی شمارهٔ ۱۰ - در مدح یمین الدولة سلطان محمود بن سبکتگین گوید شمارهٔ ۱۱ - در صفت گوی بازی سلطان و مهمان شدنش بخانه یکی از فرزندان شمارهٔ ۱۲ - در مدح امیر ابویعقوب عضدالدوله یوسف بن ناصرالدین شمارهٔ ۱۳ - در مدح خواجه بزرگ احمد بن حسن میمندی گوید شمارهٔ ۱۴ - در مدح میر ابوالفتح فرزند سید الوزراء احمد بن حسن میمندی شمارهٔ ۱۵ - در مدح ابوالحسن علی بن الفضل بن احمد معروف به حجاج شمارهٔ ۱۶ - در مدح خواجه ابوبکر حصیری گوید شمارهٔ ۱۷ - در مدح یمین الدوله سلطان محمود غزنوی گوید شمارهٔ ۱۸ - در ذکر مراجعت سلطان محمود از فتح سومنات گوید شمارهٔ ۱۹ - در دعای به سلطان محمود غزنوی گوید شمارهٔ ۲۰ - در صفت شراب خوردن سلطان محمدبن محمود غزنوی شمارهٔ ۲۱ - در تقاضا و مدح محمدبن محمودبن ناصر الدین گوید شمارهٔ ۲۲ - در مدح سلطان محمد بن سلطان محمود شمارهٔ ۲۳ - در تهنیت جلوس سلطان محمد پس از سلطان محمود گوید شمارهٔ ۲۴ - در مدح خواجه عبد الرزاق بن احمد بن حسن میمندی گوید شمارهٔ ۲۵ - در مدح خواجه ابوبکر حصیری ندیم سلطان محمود شمارهٔ ۲۶ - در مدح خواجه ابوبکر حصیری شمارهٔ ۲۷ - در تهنیت خلعت وزارت گوید شمارهٔ ۲۸ - در مدح خواجه ابوعلی حسنک میکال نیشابوری شمارهٔ ۲۹ - در تهنیت جشن سده و مدح وزیر گوید شمارهٔ ۳۰ - در ذکر مراجعت سلطان محمود از هندوستان و فتح ثانی شمارهٔ ۳۱ - در صفت باغ نو و کاخ ومجلس و دریاچه کاخ سلطان محمود گوید شمارهٔ ۳۲ - در صفت لشکر سلطان محمود و خلعت دادن بدانان شمارهٔ ۳۳ - درمعنی عشق گوید شمارهٔ ۳۴ - درمدح یمین الدوله محمود بن ناصرالدین و ذکر غزوات و فتوحات او در گنگ شمارهٔ ۳۵ - در ذکر سفر سومنات و فتح آنجا و شکستن منات و رجعت سلطان گوید شمارهٔ ۳۶ - در مدح سلطان محمود و ذکر شکار او گوید شمارهٔ ۳۷ - در ذکر شکار جرگه سلطان محمود پس از بازگشت از جنگ شمارهٔ ۳۸ - در شکر گزاری از اسبی که سلطان محمود داده است شمارهٔ ۳۹ - در مدح سلطان محمود بن ناصر الدین گوید شمارهٔ ۴۰ - درمدح یمین الدوله محمود بن ناصرالدین و ذکر فتوحات او گوید شمارهٔ ۴۱ - این قصیده مصنوعه را در مدح سلطان محمود گفته است شمارهٔ ۴۲ - در ذکر وفات سلطان محمود و رثاء آن پادشاه گوید شمارهٔ ۴۳ - در مدح سلطان محمد بن سلطان محمودبن ناصر الدین سبکتگین گوید شمارهٔ ۴۴ - در مدح امیر محمد بن محمود بن ناصر الدین گوید شمارهٔ ۴۵ - در عذر لاغری معشوق و توصیف لاغری و مدح امیر محمد بن محمود گوید شمارهٔ ۴۶ - در مدح امیر ابو احمد محمدبن محمود غزنوی شمارهٔ ۴۷ - در مدح میر ابواحمد محمدبن محمود بن ناصر الدین و وصف شکارگاه شمارهٔ ۴۸ - در تهنیت عید فطر و مدح امیر محمد بن محمود گوید شمارهٔ ۴۹ - تجدید مطلع شمارهٔ ۵۰ - در وصف بهار و مدح ابواحمد محمدبن محمود بن سبکتگین شمارهٔ ۵۱ - در مدح سلطان محمد بن سلطان محمود غزنوی گوید شمارهٔ ۵۲ - در مدح امیر ابواحمد محمدبن محمود غزنوی گوید شمارهٔ ۵۳ - در مدح امیر محمد بن محمود بن ناصر الدین سبکتگین گوید شمارهٔ ۵۴ - در صفت شکار جرگه میر ابواحمد محمدبن محمود گوید شمارهٔ ۵۵ - در مدح امیر ابواحمد محمد بن محمود گوید شمارهٔ ۵۶ - در مدح امیر ابواحمد محمد بن محمود بن ناصر الدین سبکتگین گوید شمارهٔ ۵۷ - در مدح امیر محمد فرزند سلطان محمود غزنوی گوید شمارهٔ ۵۸ - در مدح امیرابواحمد محمد بن محمود غزنوی گوید شمارهٔ ۵۹ - در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصرالدین سپاهسالار شمارهٔ ۶۰ - نیز در مدح امیر یوسف سپهسالار گوید شمارهٔ ۶۱ - در مدح امیر ابو یعقوب یوسف و تهنیت ولادت پسری از وی شمارهٔ ۶۲ - در مدح عضدالدوله امیر یوسف سپهسالار برادر سلطان محمود شمارهٔ ۶۳ - در مدح عضدالدوله امیر یوسف سپهسالار گوید شمارهٔ ۶۴ - درمدح عضدالدوله امیریوسف سپاهسالار برادر سلطان محمود شمارهٔ ۶۵ - نیز در مدح عضدالدوله امیر یوسف سپاهسالار برادر سلطان محمود گوید شمارهٔ ۶۶ - در مدح امیر یوسف بن ناصر الدین گوید شمارهٔ ۶۷ - در مدح امیر یوسف سپاهسالار شمارهٔ ۶۸ - در مدح سلطان مسعود ولیعهد سلطان محمود گوید شمارهٔ ۶۹ - نیز درمدح سلطان مسعود بن سلطان محمود گوید شمارهٔ ۷۰ - در مدح یمین الدوله سلطان محمود غزنوی گوید شمارهٔ ۷۱ - در مدح سلطان مسعود بن سلطان محمود گوید شمارهٔ ۷۲ - نیز در مدح سلطان مسعود بن سلطان محمود گوید شمارهٔ ۷۳ - در ستایش سلطان مسعود غزنوی گوید شمارهٔ ۷۴ - در مدح شمس الکفاة خواجه ابوالقاسم احمد بن حسن میمندی شمارهٔ ۷۵ - نیز در مدح شمس الکفاة ابوالقاسم احمد بن حسن میمندی وزیر گوید شمارهٔ ۷۶ - در مدح خواجه احمد بن حسن میمندی و وزارت یافتن او بعد از عزل ٦ ساله شمارهٔ ۷۷ - درمدح وزیر زاده جلیل ابوالفتح عبدالرزاق بن احمد بن حسن میمندی گوید شمارهٔ ۷۸ - در تهنیت عید فطر و مدح خواجه جلیل عبدالرزاق بن احمد بن حسن میمندی گوید شمارهٔ ۷۹ - در مدح امیر ایاز اویماق منظور و محبوب سلطان محمود گوید شمارهٔ ۸۰ - در مدح خواجه عمیدابوالحسن منصور گوید شمارهٔ ۸۱ - در مدح خواجه سید منصور بن حسن میمندی شمارهٔ ۸۲ - در وصفت بهار و مدح وزیر زاده ابوالحسن حجاج علی بن فضل بن احمد گوید شمارهٔ ۸۳ - در مدح عارض سپاه محمودی ابوبکر عمید الملک قهستانی شمارهٔ ۸۴ - در مدح خواجه ابوبکر عبدالله بن یوسف حصیری ندیم سلطان محمود شمارهٔ ۸۵ - در مدح ابوبکر عبدالله بن یوسف حصیری ندیم سلطان محمود شمارهٔ ۸۶ - در مدح ابوبکر عبدالله بن یوسف حصیری سیستانی ندیم سلطان محمود گوید شمارهٔ ۸۷ - در صفت داغگاه امیر ابو المظفر فخر الدوله احمدبن محمد والی چغانیان شمارهٔ ۸۸ - در مدح خواجه ابوبکر حصیری عبدالله بن یوسف سیستانی ندیم گوید شمارهٔ ۸۹ - در مدح خواجه ابوالمظفر گوید شمارهٔ ۹۰ - در مدح خواجه ابوسهل دبیر، عبدالله بن احمد بن لکشن گوید شمارهٔ ۹۱ - نیز در مدح خواجه ابوسهل دبیر، عبدلله بن احمد بن لکشن شمارهٔ ۹۲ - در مدح خواجه عمید سید ابواحمد تمیمی گوید شمارهٔ ۹۳ - در مدح خواجه عمید اسعد کدخدای امیر ابوالمظفر والی چغانیان شمارهٔ ۹۴ - در وزارت یافتن وخلعت پوشیدن خواجه ابو علی حسنک وزیر گوید شمارهٔ ۹۵ - نیز در مدح خواجه ابو علی حسنک وزیر گوید شمارهٔ ۹۶ - نیز در مدح سیدالکفاة خواجه ابوعلی حسنک وزیر گوید شمارهٔ ۹۷ - نیز در مدح خواجه ابوعلی حسنک وزیر گوید شمارهٔ ۹۸ - در مدح ابوبکر عمید الملک قهستانی عارض لشکر گوید شمارهٔ ۹۹ - در مدح خواجه حسین بن علی گوید شمارهٔ ۱۰۰ - در مدح خواجه ابوسهل دبیر گوید شمارهٔ ۱۰۱ - در مدح عضد الدوله امیر یوسف برادر سلطان محمود شمارهٔ ۱۰۲ - در مدح شمس الکفاة خواجه احمدبن حسن میمندی شمارهٔ ۱۰۳ - در مدح سلطان مسعود بن سلطان محمود غزنوی شمارهٔ ۱۰۴ - در مدح سلطان محمود و ذکر مراجعت او از رزم و فتح قلعه هزار اسب شمارهٔ ۱۰۵ - در ذکر شکارگاه و شکار کردن سلطان محمود غزنوی گوید شمارهٔ ۱۰۶ - در مدح سلطان محمدبن سلطان محمود گوید شمارهٔ ۱۰۷ - در مدح محمد بن محمود بن ناصر الدین گوید شمارهٔ ۱۰۸ - در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصر الدین گوید شمارهٔ ۱۰۹ - در مدح یمین الدوله سلطان محمود غزنوی گوید شمارهٔ ۱۱۰ - در مدح عضد الدوله امیر یوسف برادر سلطان محمود شمارهٔ ۱۱۱ - در مدح عضدالدوله امیر یوسف بن ناصر الدین گوید شمارهٔ ۱۱۲ - در مدح امیر فخر الدوله ابوالمظفر احمدبن محمد والی چغانیان شمارهٔ ۱۱۳ - در مدح یمین الدوله سلطان محمود بن ناصر الدین سبکتگین شمارهٔ ۱۱۴ - در مدح امیرابواحمد محمد بن سلطان محمود شمارهٔ ۱۱۵ - در مدح سلطان محمد بن محمود غزنوی شمارهٔ ۱۱۶ - در مدح یمین الدوله سلطان محمود غازی غزنوی شمارهٔ ۱۱۷ - در مدح امیر ابو یعقوب یوسف سپاهسالار گوید شمارهٔ ۱۱۸ - در مدح امیر ابویعقوب یوسف برادر سلطان محمود شمارهٔ ۱۱۹ - در مدح سلطان محمود غزنوی و تقاضا گوید شمارهٔ ۱۲۰ - در مدح میر ابو یعقوب عضدالدوله یوسف بن ناصر الدین شمارهٔ ۱۲۱ - در مدح عضدالدوله امیر یوسف سپاهسالار گوید شمارهٔ ۱۲۲ - در مدح سلطان ابو سعید مسعود بن محمود غزنوی شمارهٔ ۱۲۳ - در مدح خواجه احمد بن حسن میمندی گوید شمارهٔ ۱۲۴ - در مدح خواجه ابو سهل عراقی گوید شمارهٔ ۱۲۵ - در مدح خواجه ابواحمد تمیمی گوید شمارهٔ ۱۲۶ - در مدح خواجه سید ابوالطیب بن طاهر شمارهٔ ۱۲۷ - در مدح خواجه ابوسهل عبدالله بن احمد بن لکشن دبیر گوید شمارهٔ ۱۲۸ - در مدح یمین الدوله سلطان محمود بن ناصر الدین گوید شمارهٔ ۱۲۹ - در مدح یمین الدولة و امین الملة محمود بن ناصرالدین شمارهٔ ۱۳۰ - درمدح یمین الدوله ابوالقاسم محمود بن ناصر الدین گوید شمارهٔ ۱۳۱ - در مدح سلطان محمود سبکتگین گوید شمارهٔ ۱۳۲ - در مدح سلطان محمود غزنوی گوید شمارهٔ ۱۳۳ - در تهنیت عید و مدح سلطان محمودغزنوی شمارهٔ ۱۳۴ - در مدح یمین الدوله محمود بن ناصرالدین شمارهٔ ۱۳۵ - در مدح سلطان محمود غزنوی شمارهٔ ۱۳۶ - در حسب و حال و رنجش خاطر سلطان و طلب عفو گوید شمارهٔ ۱۳۷ - در مدح سلطان محمد بن محمود غزنوی شمارهٔ ۱۳۸ - نیز در مدح سلطان محمد بن سلطان محمود گوید شمارهٔ ۱۳۹ - در مدح محمد بن محمود بن ناصرالدین شمارهٔ ۱۴۰ - در مدح امیر ابو احمد محمد بن محمود بن ناصر الدین شمارهٔ ۱۴۱ - نیز در مدح امیر ابواحمد محمد بن محمود غزنوی شمارهٔ ۱۴۲ - نیز در مدح سلطان محمد بن سلطان محمود گوید شمارهٔ ۱۴۳ - درمدح عضدالدوله امیر ابویعقوب یوسف بن ناصرالدین شمارهٔ ۱۴۴ - در حسب حال و ملال خاطر امیر یوسف و سه سال مهجور ماندن از خدمت او و شفاعت امیر محمد گوید شمارهٔ ۱۴۵ - در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصر الدین غزنوی شمارهٔ ۱۴۶ - درمدح عضدالدوله یوسف بن ناصر الدین شمارهٔ ۱۴۷ - نیز در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصر الدین شمارهٔ ۱۴۸ - در مدح عضد الدوله امیر ابو یعقوب یوسف سپهسالار گوید شمارهٔ ۱۴۹ - در مدح امیرابویعقوب یوسف برادر سلطان محمود گوید شمارهٔ ۱۵۰ - در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصر الدین شمارهٔ ۱۵۱ - نیز در مدح امیر یوسف بن ناصر الدین گوید شمارهٔ ۱۵۲ - در صفت خزان و مدح امیر ابوالمظفرنصر بن سبکتگین برادر سلطان محمود گوید شمارهٔ ۱۵۳ - در تقاضای معاودت سلطان مسعود از اصفهان به غزنین پس از فوت محمود شمارهٔ ۱۵۴ - در مدح سلطان مسعود و فتوحات اوو کشتن او شیر را شمارهٔ ۱۵۵ - در وزارت یافتن خواجه احمد بن حسن میمندی بعد از عزل شش ساله شمارهٔ ۱۵۶ - در مدح شمس الکفاة خواجه ابوالقاسم احمد بن حسن میمندی شمارهٔ ۱۵۷ - در مدح شمس الکفات خواجه ابوالقاسم احمد بن حسن میمندی شمارهٔ ۱۵۸ - در مدح خواجه احمد بن حسن میمندی وزیر گوید شمارهٔ ۱۵۹ - در مدح شمس الکفات احمد بن الحسن میمندی شمارهٔ ۱۶۰ - در مدح خواجه ابوالفتح فرزند وزیرگوید شمارهٔ ۱۶۱ - در مدح خواجه ابوسهل دبیر وزیرامیر یوسف شمارهٔ ۱۶۲ - در مدح خواجه ابوالحسن حجاج، علی بن فضل بن احمد گوید شمارهٔ ۱۶۳ - در مدح خواجه ابوالحسن حجاج علی بن فضل بن احمد گوید شمارهٔ ۱۶۴ - در مدح عمیدالملک خواجه ابوبکر علی بن حسن قهستانی عارض سپاه شمارهٔ ۱۶۵ - در مدح خواجه ابوبکر حصیری ندیم سلطان محمود گوید شمارهٔ ۱۶۶ - نیز در مدح خواجه فاضل ابوبکر حصیری ندیم سلطان گوید شمارهٔ ۱۶۷ - نیز درمدح خواجه ابوبکر حصیری ندیم گوید شمارهٔ ۱۶۸ - در مدح خواجه عمید المک ابوبکرقهستانی عارض لشکر شمارهٔ ۱۶۹ - در مدح خواجه ابو سهل دبیر، عبدالله بن احمد بن لکشن وزیر ابویعقوب عضدالدوله یوسف بن سبکتگین شمارهٔ ۱۷۰ - در مدح ابو منصور دواتی قراتکین حاکم غرجستان شمارهٔ ۱۷۱ - درمدح فخر الدوله ابو المظفر احمد بن محمد والی چغانیان و توصیف شعر گوید شمارهٔ ۱۷۲ - در مدح خواجه ابو علی حسنک وزیر شمارهٔ ۱۷۳ - در ذکر مسافرت از سیستان به بست و مدح خواجه منصور بن حسن میمندی شمارهٔ ۱۷۴ - در توصیف شکار سلطان گوید شمارهٔ ۱۷۵ - در مدح ملک زاده مسعود بن محمود بن سبکتگین شمارهٔ ۱۷۶ - در دعای سلطان و تقاضای ملازمت سفر گوید شمارهٔ ۱۷۷ - در مدح خواجه ابوسهل احمد بن حسن حمدوی گوید شمارهٔ ۱۷۸ - در تهنیت عید و مدح سلطان محمود غزنوی شمارهٔ ۱۷۹ - در مدح سلطان محمود بن سبکتگین غزنوی شمارهٔ ۱۸۰ - در مدح یمین الدوله سلطان محمود غزنوی شمارهٔ ۱۸۱ - در مدح سلطان محمود بن ناصر الدین غزنوی شمارهٔ ۱۸۲ - در مدح امیر ابو یعقوب عضدالدوله یوسف بن ناصر الدین شمارهٔ ۱۸۳ - در مدح امیر ابو احمد محمد بن محمودبن ناصر الدین شمارهٔ ۱۸۴ - نیز در مدح امیر ابواحمد محمدبن محمد غزنوی شمارهٔ ۱۸۵ - در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصر الدین شمارهٔ ۱۸۶ - نیز در مدح امیر یوسف بن ناصر الدین شمارهٔ ۱۸۷ - در مدح خواجه ابوالقاسم احمد بن حسین میمندی شمارهٔ ۱۸۸ - در مدح خواجه ابوالحسن علی بن فضل بن احمد معروف به حجاج شمارهٔ ۱۸۹ - در مدح خواجه بزرگ و عذر تفصیر خدمت شمارهٔ ۱۹۰ - در مدح خواجه ابوبکر حصیری ندیم سلطان محمود گوید شمارهٔ ۱۹۱ - در مدح یمین الدوله سلطان محمود غزنوی شمارهٔ ۱۹۲ - در لغز آتش سده و مدح سلطان محمود گوید شمارهٔ ۱۹۳ - در تحریض به حرکت هندو تسخیر کشمیر گوید شمارهٔ ۱۹۴ - در مدح سلطان محمود غزنوی گوید شمارهٔ ۱۹۵ - در مدح سلطان محمد بن سلطان محمود شمارهٔ ۱۹۶ - در مدح ابو احمد محمدبن محمودبن ناصر الدین شمارهٔ ۱۹۷ - در مدح امیر ابواحمد محمدبن محمود غزنوی شمارهٔ ۱۹۸ - در مدح محمد بن محمود غزنوی گوید شمارهٔ ۱۹۹ - در مدح امیر ابو احمد محمد بن محمود گوید شمارهٔ ۲۰۰ - در مدح امیر ابو احمدمحمد بن محمود غزنوی شمارهٔ ۲۰۱ - در مدح امیر محمد و تهنیت ولادت پسر وی گوید شمارهٔ ۲۰۲ - در مدح سلطان محمد بن سلطان محمود گوید شمارهٔ ۲۰۳ - در مدح امیر محمد ولیعهد سلطان محمود شمارهٔ ۲۰۴ - در مدح محمدبن محمودبن ناصرالدین گوید شمارهٔ ۲۰۵ - در مدح امیر یوسف بن ناصر الدین شمارهٔ ۲۰۶ - در تهنیت مهرگان و مدح عضد الدوله امیر یوسف شمارهٔ ۲۰۷ - در بهبود یافتن امیر یوسف از مرض و مدح اوگوید شمارهٔ ۲۰۸ - در توصیف باغ امیر یوسف سپهسالار گوید شمارهٔ ۲۰۹ - در مدح امیر یوسف بن ناصر الدین سپاهسالار شمارهٔ ۲۱۰ - در مدح سلطان مسعود بن سلطان محمود گوید شمارهٔ ۲۱۱ - در مدح خواجه ابوالقاسم احمد بن حسن میمندی گوید شمارهٔ ۲۱۲ - در مدح خواجه عمید حامد بن محمدالمهتدی گوید شمارهٔ ۲۱۳ - در مدح سلطان مسعود بن سلطان محمود گوید شمارهٔ ۲۱۴ - در مدح خواجه ابوسهل احمدبن حسن حمدوی گوید شمارهٔ ۲۱۵ - نیز در مدح خواجه ابوسهل حمدوی گوید شمارهٔ ۲۱۶ - در مدح امیر ابو احمد محمد بن محمود غزنوی گوید