میرزا احمد الهامی کرمانشاهی (زادهٔ ۱۲۶۴ هجری قمری در تویسرکان- درگذشتهٔ ۱۳۲۵ در کرمانشاه) شاعر آیینی ملقب به «فردوسى حسینى» و متخلص به «الهامی»، اصالتاً بهبهانى، زادگاه وى تویسرکان و محل سکونت وى در کرمانشاه بوده است.
وی پدر شاعر معروف ابوالقاسم لاهوتی است و مهمترین اثر وی منظومهٔ چهار خیابان باغ فردوس یا شاهدنامه است که در قالب مثنوی و بر وزن و طرز شاهنامهٔ فردوسی در شرح وقایع کربلا سروده شده است. سرایش این منظومه طی ۷ سال از سال ۱۲۹۵ هجری قمری تا ۱۳۰۲ هجری قمری طول کشیده است.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
الهامی کرمانشاهی
بخش ۱ - در توحید حضرت باری تعالی – عز اسمه و عظم سلطانه –گوید بخش ۲ - در نیایش به درگاه پروردگار خویش عزوجل گوید بخش ۳ - در ستایش حضرت رسالت پناهی صلی الله علیه واله گوید بخش ۴ - در منقبت شاه ولایت امیرالمومنین علی (ع) بخش ۵ - در ستایش حضرت صدیقه ی کبری فاطمه ی زهرا و ائمه هدی علیهم السلام بخش ۶ - در شرح خواب دیدن مرحوم ناظم و سبب نظم این کتاب مستطاب بخش ۷ - خواب دیدن ناظم دفعه ی دیگر و مامور شدنش به نظم این کتاب بخش ۸ - در ستایش سخن و مدح استاد سخن گستران حکیم ابوالقاسم فردوسی علیه الرحمه بخش ۹ - در خطاب به ساقی حقیقی و استدعای باده ی حقیقت گوید بخش ۱۰ - در شرح حال خویش و ستایش امام عصر اروا حنا فداه بخش ۱۱ - وصیت کردن معاویه به بزرگان و سفارش یزید در هنگام مرگ خود بخش ۱۲ - اندرز نامه نوشتن معاویه از برای یزید و مردن او بخش ۱۳ - خبردار شدن یزید از مرگ معاویه وآمدنش به شام و به تخت نشستن آن ملعون ابتر بعد از پدر بخش ۱۴ - رسیدن نامه ی یزید به ولید بخش ۱۵ - گفتگوی امام علیه السلام با آن سه تن بخش ۱۶ - برانگیختن مروان حکم ولید را در بیعت از امام و رفتن آنحضرت ازآنجا به خشم بخش ۱۷ - برآشفتن مروان به ولید به علت دست برداشتن از امام علیه السلام بخش ۱۸ - در نکوهش روزگار و مویه گری برسبط احمد مختار علیه صلوات الملک الجبار بخش ۱۹ - درخطاب به ارواح مقدسه ی بزرگان دین بخش ۲۰ - درمصمم شدن امام علیه السلام به مهاجرت از مدینه بخش ۲۱ - مامورشدن امام بار دیگربه سفر عراق در روضه جدش به عالم واقعه بخش ۲۲ - رفتن امام به بدرود قبر مادر و گفتگوی حضرت صدیقه با آن جناب بخش ۲۳ - بدرود امام(ع)با قبر مقدس برادر بخش ۲۴ - دربیان آمدن جناب محمد حنفیه به خدمت امام بخش ۲۵ - آمدن زنان بنی هاشم بخش ۲۶ - نشان دادن امام زمین کربلا را بخش ۲۷ - رفتن علیا مکرمه زینب خاتون به بدرود قبر مطهر مادر بزرگوار خود بخش ۲۸ - در بیان مامور فرمودن امام(ع)حضرت ابوالفضل العباس را بخش ۲۹ - درستودن ذوالجناح و سوار شدن امام برآن و بیرون رفتن از مدینه به عراق بخش ۳۰ - آمدن گروه ملایکه به خدمت امام(ع)به یاری آن بزرگوار بخش ۳۱ - آمدن گروه جنیان به خدمت امام علیه السلام بخش ۳۲ - ورود امام علیه السلام به مکه ی معظمه بخش ۳۳ - درذکر نامه های اهل کوفه و مضمون آنها بخش ۳۴ - ذکر نامزد فرمودن امام(ع)پسر عم خود بخش ۳۵ - رفتن جناب مسلم به مدینه ی طیبه بخش ۳۶ - ذکر راه گم کردن جناب مسلم و مردن آن دو نفر بلدی راهش از تشنگی بخش ۳۷ - وارد شدن جناب مسلم به کوفه درخانه ی مختار وفادار بخش ۳۸ - نامه نوشتن جناب مسلم به حضرت بخش ۳۹ - آگاه کردن دوستان یزید اورا از کار جناب مسلم بخش ۴۰ - رسیدن نامه ی یزید به ابن زیاد دربصره بخش ۴۱ - ورود ابن زیاد به کوفه و رفتن درمسجد و خطبه خواندنش بخش ۴۲ - شکستن اهل کوفه بیعت جناب مسلم را بخش ۴۳ - رفتن ابن زیاد به خانه ی هانی بن عروه بخش ۴۴ - جستجو نمودن معقل غلام ابن زیاد از جناب مسلم و پیدا کردن اورا بخش ۴۵ - خواستن ابن زیاد هانی رابه دارالاماره و گرفتار شدن هانی بخش ۴۶ - گرفتن بنی مذجح گردد دارالاماره و پراکنده شدن ایشان به گفتار شریح قاضی کوفه بخش ۴۷ - انجمن شدن یاران جناب مسلم بخش ۴۸ - پنان گرفتن جناب مسلم به خانه ی طوعه بخش ۴۹ - آگاهی یافتن بلال پسر طوعه ازحال جناب مسلم و خبر دادن به ابن زیاد بخش ۵۰ - آگاه شدن جناب مسلم از آمدن دشمن و سلاح نبرد پوشیدن بخش ۵۱ - بیرون آمدن جناب مسلم از خانه ی طوعه و حمله کردنش بر سپاه مخالف بخش ۵۲ - تنگ شدن کار بر محمد بن اشعث و کمک خواستنش از ابن زیاد بخش ۵۳ - مدد فرستادن ابن زیاد بد بنیاد بار دیگر برای محمد ابن اشعث کندی بخش ۵۴ - فرستادن ابی زیاد بخش ۵۵ - زخم زدند بکربن حمران بر دهان و لب جناب مسلم و کشتن آن بزرگوار اورا بخش ۵۶ - ذکر آب خواستن جناب مسلم و آب آوردن طوعه و ریختن دندانهای آن حضرت درجام آب بخش ۵۷ - امان دادن محمد بن اشعث جناب مسلم را و نپذیرفتن آن حضرت بخش ۵۸ - چاه کندن دشمنان در راه جناب مسلم و دستگیر شدن آن بزرگوار بخش ۵۹ - ورود حضرت مسلم به مجلس ابن زیاد و مکالماتشان با یکدیگر بخش ۶۰ - در بیان فرستادن ابن زیاد بکربن حمران را به کشتن جناب مسلم بخش ۶۱ - در ذکر شهادت هانی بن عروه رحمه الله علیه به امر ابن زیاد بخش ۶۲ - فرستادن ابن زیاد سر جناب مسلم و هانی را به شام بخش ۶۳ - آگاهی یافتن ابن زیاد ازحال کودکان جناب مسلم «محمد » و «ابراهیم » و جستجو کردن ازآنها بخش ۶۴ - سپردن شریح قاضی دو طفل یتیم حضرت مسلم رابه پسر خود بخش ۶۵ - گرفتن شبگرد آن شاهزادگان را و بردن به نزد ابن زیاد بخش ۶۶ - رها کردن مشکور کودکان را و فرستادن به طرف قادسیه بخش ۶۷ - دیدن کنیز حارث آن دو طفل ماه رو را درنخلستان و شناختن ایشان و بردنشان به خانه بخش ۶۸ - آگاهی یافتن ابن زیاد از فرار طفلان گرفتار و باز خواستن ازمشکور بخش ۶۹ - به دار کشیدن ابن زیاد بد بنیاد پر فساد مشکور زندانبان را بخش ۷۰ - در تجافی ازدار غرور وانابه به سوی دار خلود بخش ۷۱ - آمدن حارث به خانه و پنهان نمودن زن او کودکان را از آن بدبخت بخش ۷۲ - گریستن کودکان در نیمه شب و آگاهی حارث از حال ایشان بخش ۷۳ - بردن حارث معلون آن دو طفل را از بهر کشتن به کنار فرات بخش ۷۴ - مصمم شدن حارث برای کشتن شهزادگان و مویه کردن ایشان بریکدیگر بخش ۷۵ - کشتن حارث محمد را و مویه گری ابراهیم در سوگ برادر خود بخش ۷۶ - بردن حارث سر کودکان را در نزد ابن زیاد بد بنیاد بخش ۷۷ - کشته شدن حارث بد نهاد به فرمان ابن زیاد بد بنیاد بخش ۷۸ - درشکایت از آلایش به رنگ هستی و خود پرستی بخش ۷۹ - ورود امام علیه السلام به مکه ی معظمه زاده الله شرفا بخش ۸۰ - آمدن جناب محمد بن حنیفه به خدمت امام(ع)و منع کردنش ازسفر عراق بخش ۸۱ - عزم رحیل فرمودن امام علیه السلام ازمکه ی معظمه بخش ۸۲ - ذکر آمدن عبدا لله (ابن) عباس و عبدالله (ابن) زبیر و عبدالله (ابن) عمر به خدمت امام(ع) بخش ۸۳ - حرکت فرمودن موکب همایون امام(ع)از مکه به طرف کوفه به روایت عبدالله بن سنان بخش ۸۴ - تصرف نمودن امام علیه السلام درمنزل تنعیم بخش ۸۵ - ذکر فرستادن عبدالله به جعفر طیار دو پسر خود را با نامه به خدمت آن حضرت بخش ۸۶ - آوردن عبدالله جعفر نامه ی امان از والی مدینه و نپذیرفتن آن حضرت بخش ۸۷ - دربیان خواب دیدن امام علیه السلام درکنار آب عذیب بخش ۸۸ - آمدن وهب ابن عبدالله کلبی با مادرش در منزل ثعلبیه بخش ۸۹ - فرستادن امام عبدالله یقطر را با نامه به کوفه بخش ۹۰ - گفتگوی پور مرجانه با بردار رضاعی امام(ع)عبدالله یقطر و شهادت آن بزرگوار بخش ۹۱ - رسیدن امام ( ع ) به منزل قطقطا نیه و خبر دادن شیری آن حضرت را از شهادت جناب مسلم بخش ۹۲ - دلجویی کردن امام علیه السلام ازدختر جناب مسلم و مویه گری او درمرگ پدر بخش ۹۳ - برداشتن امام علیه السلام بیعت ازگردن اولاد عقیل و پا سخ ایشان بخش ۹۴ - رسیدن امام علیه السلام به منزل ذباله و رسیدن خبر شهادت عبدالله بن یقطر بخش ۹۵ - آمدن عمرو بن اودان درمنزل بطن عقبه به خدمت امام علیه السلام بخش ۹۶ - آب برداشتن اصحاب به فرمان امام علیه السلام ازمنزل شراف و رسیدن حر ریاحی بخش ۹۷ - در گفتگوی امام علیه السلام با حر و سیراب نمودن حضرت او و یارانش را بخش ۹۸ - در ذکر نماز گذاردن حر و سپاهش با امام علیه السلام و خطبه خواندن آن حضرت بخش ۹۹ - دربیان رسیدن موکب همایون امام علیه السلام به قصر بنی مقاتل بخش ۱۰۰ - رسیدن نامه ی ابن زیاد و سرراه گرفتن حر برامام علیه السلام بخش ۱۰۱ - رسیدن نامه ی ابن زیاد به حر و گفتگوی او با امام علیه السلام بخش ۱۰۲ - رسیدن امام علیه السلام به زمین کربلا وایستادن اسب آن حضرت بخش ۱۰۳ - نامه نوشتن حر به ابن زیاد وخبر دادن اورا از ورود امام علیه السلام به کربلا بخش ۱۰۴ - شرح حال ابن سعد لعین و پدرش سعد وقاص لعنته الله علیهما بخش ۱۰۵ - پذیرفتن عمو سعد سرداری لشگر کوفه را وملامت کردن مردم او را بخش ۱۰۶ - مشورت کردن عمرسعد با پسران خود در جنگ نمودن با امام علیه السلام بخش ۱۰۷ - اندرز نمودن کامل دانا عمربن سعد را از جنگ نمودن با امام علیه السلام بخش ۱۰۸ - حکایت کردن کامل کیفیت دیر راهب رابرای ابن سعد ملعون بخش ۱۰۹ - فرستادن ابن زیاد سپاه به سرداری عمر بن سعد به زمین کربلا بخش ۱۱۰ - آمدن حبیت ابن مظاهر و مسلم بن عوسجه بخش ۱۱۱ - رفتن حبیب مظاهر به آوردن طایفه ای بنی اسد بخش ۱۱۲ - ذکر رسیدن نامه ی ابن زیاد بدبنیاد به عمر بن سعد بخش ۱۱۳ - ذکر بستن ابن سعد آب را برروی امام علیه السلام بخش ۱۱۴ - انجمن فرمودن امام(ع)با عمر بن سعد ملعون درمیان دو لشگر و چگونگی آن حال بخش ۱۱۵ - نامه نوشتن ابن زیاد به ابن سعد وتحریص نمودن او را در جنگ با امام(ع) بخش ۱۱۶ - آوردن شمر ملعون نامه ی ابن زیاد را به کربلا بخش ۱۱۷ - فرستادن امام انام حضرت عباس علیه اسلام رابرای مهلت خواستن ازمخالفین بخش ۱۱۸ - برداشتن امام بیعت خویش را از اصحاب و رفتن گروهی از ایشان بخش ۱۱۹ - برداشتن امام علیه السلام بیعت خویش را از بنی هاشم و پاسخ ایشان بخش ۱۲۰ - بار دیگر برداشتن امام بیعت از انصار بخش ۱۲۱ - نمودن امام اصحاب گرام مقامات و درجات هر یک را دربهشت بخش ۱۲۲ - فرستادن امام(ع)درشب عاشورا شاهزاده علی اکبر را با جمعی دیگر به آوردن آب بخش ۱۲۳ - آمدن سی و دو سوار از لشگر مخالف در شب عاشورا به یاری امام(ع) بخش ۱۲۴ - خواندن امام اشعار چند در بی وفایی دنیا بخش ۱۲۵ - ذکر روایت حضرت زینب سلام الله علیها در کیفیت شب عاشورا بخش ۱۲۶ - دربیان روایت ابن نما منقول از هلال بن نافع بخش ۱۲۷ - خواب دیدن امام(ع)درشب عاشورا
بخش ۱ - توحید یه مقدمه ی خیابان دوم بخش ۲ - در ستایش حضرت خلیفه الله فی الارض امام عصر عجل الله فرجه بخش ۳ - دربرآمدن آفتاب روز غم اندوز عاشورا وصف آرایی هردو لشگر دربرابر یکدیگر گوید بخش ۴ - در ذکر رفتن جناب بریربن خضیر به اذن امام به میدان بخش ۵ - به میدان رفتن حضرت امام علیه السلام و اتمام حجت فرمودن او بخش ۶ - گفتگوی امام علیه السلام با عمربن سعد ملعون بخش ۷ - درذکر گفتگوی جناب حر ریاحی با عمر سعد و بیرون آمد از لشگر مخالف بخش ۸ - آمدن حر به خدمت امام و توبه نمودن و پذیرفتن حضرت توبه ی آن سعادتمند را بخش ۹ - در ذکر شهادت علی بن حر پیش از پدر بزرگوار ش بنا بر روایت ابی مخنف بخش ۱۰ - به میدان رفتن حر نبرد آزمون و برگشتن به خدمت امام علیه السلام بخش ۱۱ - رفتن حر به درخیام حرم بخش ۱۲ - در ذکر مبارزت وشهادت برادر حر مصعب و غلامش قره علیه السلام بخش ۱۳ - فرستادن عمرسعد سامر ازوی را به میدان بخش ۱۴ - گفتار در بیان فرستادن عمر سعد حجر احجار با سیصد سوار به جنگ بخش ۱۵ - در بیان کشته شدن سالم و یسار غلامان ابن زیاد به دست عبدالله ابن عمیر و شهادت آن جناب بخش ۱۶ - شهادت جناب بریر بن خضیر همدانی رحمه الله علیه بخش ۱۷ - دربیان مبارزت وهب بن عبدالله کلبی و مکالمات مادرش با اوی بخش ۱۸ - ذکر رفتن وهب با عروس به خدمت امام و گفتگوی ایشان با یکدیگر بخش ۱۹ - به میدان رفتن جناب وهب و مبارزت و شهادت آن بزرگوار بخش ۲۰ - انداختن سرو هب را به طرف مادرش و چگونگی رفتار آن زن با سعادت بخش ۲۱ - شهادت عروس وهب در بالین شوهر نامور بخش ۲۲ - ذکر شهادت عمروبن خالد صید اوی رحمه الله علیه بخش ۲۳ - ذکر مبارزت و شهادت جناب مسلم ابن عوسجه علیه السلام بخش ۲۴ - ذکر شهادت عوسجه پسر مسلم بن عوسجه علیه السلام بخش ۲۵ - ذکرشهادت جناب هلال ابن نافع علیه السلام بخش ۲۶ - ذکر شهادت یحیی بن مسلم سلیم مازنی بخش ۲۷ - در بیان مغلوبه کردن شمر شریر جنگ را بخش ۲۸ - به میدان رفتن جناب زهیر ابن قین ونبرد آزمودن و مراجعت به خدمت امام(ع) بخش ۲۹ - خواندن امام با اصحاب نماز ظهر را بخش ۳۰ - ذکر مبارزت وشهادت عمروبن قرطه و زهیر ابن قین رحمهماالله بخش ۳۱ - در ذکر مبارزت و شهادت جناب حبیب ابن مظاهر اسدی رحمه الله بخش ۳۲ - کشتن پسر جناب حبیب ابن مظاهر حامل سر پدر را در دروازه ی مکه بخش ۳۳ - درذکر مبارزت و شهادت جون آزاد کرده ی اباذر علیه السلام بخش ۳۴ - مبارزات وشهادت سوید بن عمروبن مطاع جعفی و حجاج بن مسروق علیه السلام بخش ۳۵ - مبارزت جناب عابس بن شبیب شاکری رحمه الله علیه و شوذب غلام آن نامدار بخش ۳۶ - حمله نمودن جناب عابس برلشگر مخالف بخش ۳۷ - درذکر مبارزت و شهادت عبدالرحمن بن عروه وعبدالله غفاری رحمهما الله بخش ۳۸ - در ذکر مبارزت و شهادت جناب غلام غلام ترک حضرت سید الساجدین بخش ۳۹ - در خاتمه کار اصحاب امام و آغاز شهادت جوانان بنی هاشم وستایش آن بزرگواران بخش ۴۰ - کشتن عبدالله ابن مسلم علیه السلام بخش ۴۱ - ذکر شهادت محمد بن مسلم بن عقیل سلام الله علیه بخش ۴۲ - ذکر مبارزت وشهادت جعفر و عبدالرحمن و موسی وعلی پسران عقیل بن ابیطالب علیه السلام بخش ۴۳ - ذکر شهادت فرزندان علیا مکرمه زینب علیه السلام بخش ۴۴ - دربیان مبارزت جناب عبدالله اکبر بن امام حسن بخش ۴۵ - ذکر میدان عبدالله اکبر و حمله کردن برقلب سپاه دشمن بخش ۴۶ - فرستادن امام علیه السلام محمد ابن انس بخش ۴۷ - آمدن شاهزاده به بالین فیروزان بخش ۴۸ - مبارزت یوسف ابن حجار با شاهزاده ی عالیمقدار و رفتنش بدارالبوار بخش ۴۹ - آمدن شاهزاده به خدمت شهریار و برگشتنش به میدان کارزار بخش ۵۰ - آمدن حضرت عباس و عون بن علی علیه السلام بخش ۵۱ - آغاز داستان شاهزاده ی ممتحن بخش ۵۲ - در اذن نبرد خواستن شاهزاده قاسم بخش ۵۳ - خواهشگری مادرح قاسم بخش ۵۴ - به یاد آمدن ح – قاسم را از وصیتنامه ی پدر بزرگوارش بخش ۵۵ - عزم رزم فرمودن ح – قاسم و گفتگوی او با عروس بخش ۵۶ - به میدان فرستادن امام علیه السلام قاسم بخش ۵۷ - برانگیختن عمر – ازرق شامی رابه مبارزت ح قاسم بخش ۵۸ - کشته شدن ازرق شامی به دست شاهزاده ی گرامی بخش ۵۹ - رفتن شاهزاده قاسم به خیمه گاه به وداع مادر و عروس خود بخش ۶۰ - رفتن ح – باردیگر به میدان بخش ۶۱ - آوردن امام نعش برادر زاده را به خیام حرم و مویه گری اهل حرم بر آنجناب بخش ۶۲ - ذکر شهادت شاهزاده احمد بن حسن علیه السلام بخش ۶۳ - مبارزت حسن و زید عمرو – پسران ح امام حسن بخش ۶۴ - مبارزت ابوبکر و عمرو و محمد فرزندان امیر المومنین علیه السلام بخش ۶۵ - مبارزت و شهادت عون ابن علی علیه السلام بخش ۶۶ - نوبت مبارزت رسیدن به فرزندان ام البنین و ستایش آنها بخش ۶۷ - اندرز دادن جناب ح عباس علیه السلام برادران خودرا بخش ۶۸ - آوردن ح – ابو الفضل علیه السلام برادران خود را به سوی امام علیه السلام بخش ۶۹ - مویه گری ام البنین بر فرزندان خویش وزبانحال آن مخدره بخش ۷۰ - آغاز داستان شهادت حضرت ابوالفضل العباس بخش ۷۱ - ذکر روایت ابی حمزه ثمالی بخش ۷۲ - نیایش ناظم کتاب با حضرت عباس و خواستن حاجت خود را از آنجناب بخش ۷۳ - اذن رزم خواستن حضرت عباس از امام علیه السلام و گفتگوی ایشان بخش ۷۴ - به میدان رفتن حضرت عباس علیه السلام به فرمان امام علیه السلام بخش ۷۵ - رفتن ح عباس به فرمان امام علیه السلام بخش ۷۶ - بیرون آمدن ح – ابوالفضل (ع) با لب تشنه از فرات بخش ۷۷ - در بیان گرفتن لشگر مخالف به فرمان عمر سعد بخش ۷۸ - مبارزت ح ابو الفضل علیه السلام با دست چپ بخش ۷۹ - اززین افتادن ح ابوالفضل بخش ۸۰ - وصیت حضرت ابوالفضل به امام علیه السلام و شهادت آنجناب بخش ۸۱ - شهادت حضرت عباس علیه السلام بخش ۸۲ - بازگشتن امام علیه السلام از بالین نعش ح ابوالفضل بخش ۸۳ - مبارزت حضرت عباس با ماردبن صدیف تغلبی به روایت بعضی از علما بخش ۸۴ - پیاده ماندن مارد وسرزنش شمر بخش ۸۵ - گرفتن حضرت عباس طاویه مادیان امام حسن (ع) را از غلام مادر و کشتن او بخش ۸۶ - رفتن ح سیدالشهدا به یاری برادر و جنگ آن دو برادر با سپاه کوفیان بخش ۸۷ - آب بردن ح – ابوالفضل علیه السلام به خیام بخش ۸۸ - در مقدمه ی شهادت ح علی اکبر(ع) و شکایت از روزگار غدار گوید بخش ۸۹ - در ستایش حضرت علی اکبر عالی مقدار علیه السلام بخش ۹۰ - اجازه ی نبرد خواستن ح علی اکبر(ع) بخش ۹۱ - رفتن ح علی اکبر علیه السلام به وداع اهل حرم بخش ۹۲ - زبانحال ام لیلی و تسلی دادن ح علی اکبر مادر خودرا بخش ۹۳ - رفتن ح – علی اکبر به وداع امام سجاد وبازگشت به خدمت پدر بخش ۹۴ - لباس رزم پو شاندن امام مظلوم فرزند خود را وبه میدان فرستادن بخش ۹۵ - به میدان رفتن ح – علی اکبر علیه السلام بخش ۹۶ - حمله کردن ح – علی اکبر(ع)بر میمنه و میسره و قلب لشگر بخش ۹۷ - کشته شدن شهاب برادر طارق بخش ۹۸ - مبارزت بکربن غانم با علی(ع)وکشته شدن او به دست ح علی اکبر بخش ۹۹ - دستور حمله ازهر طرف به ح علی اکبر بخش ۱۰۰ - آمدن ح علی اکبر علیه السلام به وداع اهل حرم وزبانحال مادر با او بخش ۱۰۱ - بازگشتن علی اکبر(ع)بار دیگر به میدان بخش ۱۰۲ - آمدن امام (ص) به بالین فرزند و زبان حال آن حضرت بخش ۱۰۳ - آوردن امام(ع)نعش دلبند خودرا درحرم و مویه گری بانوان بخش ۱۰۴ - شهادت جعفربن سیدالشهدا(ع)به روایت بعضی از علما
بخش ۱ - خیابان سوم بخش ۲ - درستایش شمس المشرقین حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بخش ۳ - گفتار در تنها ماندن امام تشنه کام و مهیا شدن برای رزم سپاه کوفه وشام بخش ۴ - به میدان آمدن شاه بی سپاه از بهر اتمام حجت بخش ۵ - ندا فرمودن حضرت سید الشهدا، شهدا را و پاسخ ایشان بخش ۶ - شنیدن سیدالساجدین استغاثه ی امام و سلطان دین را و عزم یاوری کردن بخش ۷ - برگشتن امام به خیمه گاه و سپردن اسرار امامت را به پسر بیمار خود بخش ۸ - به میدان بردن امام حضرت علی اصغر را به طلب آب و شهادت آن جناب بخش ۹ - آمدن امام علیه السلام به خیمه گاه و وداع نمودن با اهل حرم بخش ۱۰ - پوشیدن آن سرور ناس پیراهن کهنه در زیر لباس و به میدان رفتن بخش ۱۱ - رفتن امام تشنه کام به جانب میدان و آمدن سکینه ی مظلو مه به وداع پدر بخش ۱۲ - آمدن سید مظلوم به میدان بخش ۱۳ - داستان بچه آهویی که صیادی به پیغمبر هدیه می دهد بخش ۱۴ - بیاد آوردن امام انام سواری خویش را بردوش پیغمبر برا ی اتمام حجت بخش ۱۵ - بی حیایی شمر بیدادگر سبط پیغمبر بخش ۱۶ - پاکشیدن سپاه کوفه و شام از مبارزات امام بخش ۱۷ - آمدن زعفر جنی به یاری آن پادشاه جن و انس به روایت زمخشری بخش ۱۸ - آمدن گروهی دیگر از جنیان و منصوره باسپاهی از ملک به یاوری امام انام بخش ۱۹ - میدان داری تمیم بن قحطبه ی شامی بخش ۲۰ - مبارزات سعد ابن طفیل و صالح ابن امیه بخش ۲۱ - حمله ی دوم پسر شیر کردگار بر آن گروه روبه کردار بخش ۲۲ - رسیدن نامه ی فاطمه دختر امام ازمدینه و چگونگی آن هنگامه بخش ۲۳ - حمله سوم امام تشنه کام برآن گروه زشت نام بخش ۲۴ - غلبه ی عطش بر سبط سید کاینات بخش ۲۵ - برگشتن امام تشنه کام از فرات بخش ۲۶ - تشریف فرمایی امام به خیمه ی فرزند بخش ۲۷ - بی تابی شهربانو در خدمت امام و تسلی دادن حضرت او را بخش ۲۸ - حمله ی پنجم خسرو بی سپاه برآن مردم روسیاه بخش ۲۹ - داستان آمدن درویش بلخی به خدمت پادشاه بخش ۳۰ - در اندرز یار دیرین خویش میرزا علی دوست کرمانشاهانی متخلص به سالک گوید بخش ۳۱ - تیر زدن ابوالحنوق بیدادگر بخش ۳۲ - حمله ی ششم شاه دین بر سپاه مشرکین بخش ۳۳ - به خیمه رفتن شاه تشنه جگر برای بستن زخم سر بخش ۳۴ - شهادت شاهزاده ی والا گهر عبدالله بن حسن علیه السلام بخش ۳۵ - حمله ی هفتم شاه مظلومان بخش ۳۶ - هجوم لشگر مشرکین بر سر سلطان دین و افتادن آن حضرت از زین بر زمین بخش ۳۷ - زبان حال امام مظلوم با خویش و مناجات با حضرت پروردگار بخش ۳۸ - نوحه گری ملایک برامام مظلوم بخش ۳۹ - آمدن ضرعه بن شریک به کشتن امام بخش ۴۰ - آمدن ذوالجناح به بالین امام و سپردن آن حضرت سلاح امامت را بدو بخش ۴۱ - شهادت عبدالله بن حسین علیه السلام در آغوش پدر بزرگوارش بخش ۴۲ - زخم زدن سران سپاه در قتلگاه بر آن مظلوم بیگناه بخش ۴۳ - رفتن حضرت صدیقه ی صغرا، زینب (س) به قتلگاه بخش ۴۴ - فرستادن عمر سعد طبیب نصاری را به کشتن شاه دین بخش ۴۵ - تمهید مقدمه ی شهادت امام مظلوم بخش ۴۶ - رفتن شمر به بالین امام انام بخش ۴۷ - آمدم ذوالجناح به قتلگاه بخش ۴۸ - آمدن ذوالجناح به خیمه گاه بخش ۴۹ - زبان حال علیا جاه سکینه خاتون با اسب بی صاحب پدر بخش ۵۰ - زبان حال حضرت زینب (س) با مرکب غرقه به خون برادر بخش ۵۱ - به یغما بردن آن سپاه، لباس امام شهید و غارت ایشان خیمه هارا بخش ۵۲ - روایت فاطمه ی نو عروس در غارت خیمه گاه گوید بخش ۵۳ - روایت علیا مخدره جناب زینب علیه السلام بخش ۵۴ - روایت حمید بن مسلم کوفی بخش ۵۵ - آتش زدن سپاه کفر، خیام سپهر احتشام پادشاه ایمان را بخش ۵۶ - رفتن بجدل ابن سلیم به قتلگاه و بیداد آن گمراه روسیاه بخش ۵۷ - اسب تاختن ده سوار بر اجساد پاک شهیدان بخش ۵۸ - خبرشدن مرغ نینوا از قتل شاه کربلا بخش ۵۹ - بردن مرغ خون آلودی خبر شهادت امام(ع) بخش ۶۰ - بردن مرغ خون آلود خبر قتل امام علیه السلام بخش ۶۱ - جا دادن حریم دلسوخته ی امام علیه السلام بخش ۶۲ - داستان جانگداز از ساربان و بیدادی که در قتلگاه کرد بخش ۶۳ - وقایع روز یازدهم و بردن اهل بیت عصمت را به قتلگاه و چگونگی آن مصیبت جانکاه بخش ۶۴ - نوحه گری حضرت زینب (س) در قتلگاه بخش ۶۵ - زبان حال علیا مکرمه جناب سکینه خاتون(س)بر روی نعش پدر بزرگوارش بخش ۶۶ - زاری کردن مادر غمدیده علی اکبر(ع)برروی نعش پسر جوان گوید بخش ۶۷ - مویه گری مادرقاسم و عروسش در بالین آن شهید مظلوم بخش ۶۸ - زبان حال علیا مکرمه، سکینه خاتون درماتم علی اصغر بخش ۶۹ - تسلی دادن علیا مکرمه زینب خاتون بخش ۷۰ - بریدن سرهای شهیدان بخش ۷۱ - به خانه بردن خولی بخش ۷۲ - دفن نمودن بنی اسد بخش ۷۳ - بردن اهل بیت طهارت را از کربلاو چگونگی آن بخش ۷۴ - خطبه خواندن حضرت زینب (س) در خارج کوفه بخش ۷۵ - خطبه ی حضرت فاطمه علیه السلام در بیرون شهر کوفه بخش ۷۶ - مفاخرت یکی از کوفیان و پاسخ حضرت فاطمه اورا بخش ۷۷ - خطبه ی حضرت ام کلثوم علیه السلام و مخاطبه اش با کوفیان بخش ۷۸ - خطبه ی حضرت سیدالساجدین دربیرون شهر کوفه بخش ۷۹ - درکیفیت ورود اسیران کربلا به شهر کوفه به روایت مسلم گچکار رحمه الله بخش ۸۰ - حاضر نمودن ابن زیاد بد بنیاد اهل بیت پیغمبر بخش ۸۱ - بی ادبی نمودن ابن زیاد بد بخش ۸۲ - زدن سر پر نورامام شهید (ع) را درکوفه برنیزه بخش ۸۳ - گفتگوی عبدالله بن عفیف علیه الرحمه در مسجد کوفه بخش ۸۴ - نامه نوشتن ابن زیاد به شام و مدینه بخش ۸۵ - فرستادن ابن زیاد اسرا و سرهای اهل بیت بخش ۸۶ - رسیدن کاروان اهل بلا به نصیبین بخش ۸۷ - منزل دادن سپاه اهل ستم بخش ۸۸ - جا دادن اسیران آل پیغمبر بخش ۸۹ - ورود آل محمد (ص) و آله و سلم به عسقلان بخش ۹۰ - ورود اهل بیت به بعلبک بخش ۹۱ - در ذکر اعجازی که از سر مطهر امام(ع)درراه شام بظهور رسیده بروایت ابن لهیعه بخش ۹۲ - رسیدن اسیران کربلا به نزدیکی شهر شام بخش ۹۳ - آذین بستن شهر دمشق را برای ورود اهل بیت پیغمبر بخش ۹۴ - درچگونگی ورود اهل بیت پیغمبر به شهر دمشق و روایت سهل بن سعد ساعدی بخش ۹۵ - مسلمان شدن مرد نصارا به اعجاز مطهر امام(ع)و شهادت آن با سعادت بخش ۹۶ - وارد کردن اهل بیت حضرت خیرالانان بخش ۹۷ - جا دادن یزید پلید بخش ۹۸ - گفتگوی ثمره ابن جندب با یزید در یاری سرامام شهید(ع) بخش ۹۹ - مسلمانی جالوت یهودی و شهادتش دریاری سرامام شهید(ع) بخش ۱۰۰ - مسلمانی و شهادت فرستاده ی پادشاه فرنگ در مجلس یزید بخش ۱۰۱ - مکالمه ی بطریق روم با یزید بخش ۱۰۲ - مکالمه ی یزید با اهل بیت و پاسخ حضرت سکینه خاتون اورا بخش ۱۰۳ - خطبه خواندن حضرت زینب در مجلس یزید و گفتگو پیش آن پلید بخش ۱۰۴ - گفتگوی یزید با حضرت امام زین العابدین(ع)و امر به قتل آن جناب بخش ۱۰۵ - خطبه خواندن حضرت سیدالساجدین درمسجد شام بخش ۱۰۶ - بردن اهل بیت امام مظلوم بخش ۱۰۷ - خواب دیدن هند زن یزید بخش ۱۰۸ - خواهش فرمودن حضرت امام زین العابدین (ع) از یزید و نپذیرفتن آن پلید بخش ۱۰۹ - ظهور اعجاز از سر مطهر امام شهید و پس دادن یزید اموال اهل بیت را بخش ۱۱۰ - مکالمه یزید عنید با فرزند امام شهید بخش ۱۱۱ - رفتن اهل بیت به کربلا بخش ۱۱۲ - رفتن اهل بیت(ع)از کربلا به مدینه بخش ۱۱۳ - رفتن بشیر ابن جذلم برای خبر دادن به اهل مدینه به فرمان امام(ع)و باقی آن واقعه بخش ۱۱۴ - خطبه خواندن امام زین العابدین(ع)در بیرون شهر مدینه و دیگر احوال بخش ۱۱۵ - زبان حال و ترجمه ی اشعار حضرت ام کلثوم (ع) در درواز ه ی مدینه بخش ۱۱۶ - مویه گری اهل بیت درحرم رسول و تسلی دادن ام سلمه ایشان را گوید بخش ۱۱۷ - درخاتمه ی کتاب و مختصری از حالات سید الساجدین(ع)گوید بخش ۱۱۸ - در مناجات بدرگاه قاضی الحاجات گوید
بخش ۱ - در ستایش حضرت پروردگار و شرح خونخواهی مختار وفادار از قاتلین فرزند احمد مختار (ص) بخش ۲ - در نعت حضرت ختمی مرتبت (ص) گوید بخش ۳ - در منقبت حضرت امیرالمومنین و اولاد طاهرین او علیه السلام گوید بخش ۴ - یاری خواستن از ساقی حقیقی بخش ۵ - ذکر تولد مختار وفادار عیه الرحمه بخش ۶ - به درک رفتن یزید پلید و آمدن مختار ازمکه به کوفه بخش ۷ - رهایی امیر مختار از بند به خواهش عبدالله به عمر بخش ۸ - برگشتن بزرگان کوفه از مدینه بخش ۹ - آگاهی دادن ایاس شحنه ی کوفه، عبدالله بن مطیع بخش ۱۰ - بیرون آمدن امیر مختار (ع) از بهر امارت بخش ۱۱ - امارت امیر مختار و بدست آوردن عبدالله بن مطیع بخش ۱۲ - رفتن عبدالله بن مطیع به نهروان و نامه نوشتش به مصعب زبیر بخش ۱۳ - آوردن پاسبانان مردی ترسا را به نزد ابراهیم بخش ۱۴ - رفتن ابراهیم به دیر راهب بخش ۱۵ - پاره کردن سپهدار ابراهیم بند و زنجیر را و بازگشتن او به لشگرگاه خود بخش ۱۶ - نامه نوشتن ابراهیم به مصعب بخش ۱۷ - مصاف دیگر آن دو لشگر بخش ۱۸ - غنیمت گرفت ابراهیم اموال سپاه مصعب را بخش ۱۹ - نامه نوشتن مصعب به عبدالله ابن زبیر برادرش بخش ۲۰ - گرفتار شدن جاسوس عامربن ربیعه بخش ۲۱ - رفتن سپهدار ابراهیم با مرد جاسوس به سپاه عامربن ربیعه بخش ۲۲ - تعاقب عامر از ابراهیم و کشته شدن آن لئیم بخش ۲۳ - برآمدن آفتاب عالمتاب و آگاه شدن امیر دلیر از نبودن ابراهیم بخش ۲۴ - رفتن امیر مختار به رزم سپاه عامر بن ربیعه بخش ۲۵ - رزم یزید ابن انس با لشگر ابن زیاد بخش ۲۶ - آمدن ابن زیاد به رزم مختار و نامزد شدن ابراهیم به جنگ بخش ۲۷ - رسیدن ابراهیم به ساباط و خروج قتله ی امام شهید (ع) به مختار بخش ۲۸ - رزم مختار وفادار با محمد ابن اشعث کوفی بخش ۲۹ - رای زدن مختار با یاران خویش بخش ۳۰ - رسیدن ابراهیم اشتر به مدد امیر مختار و چگونگی این داستان بخش ۳۱ - نشستن مختار وفادار به دارالاماره بخش ۳۲ - به درک فرستادن مختار عبد الله ابن اسد و مالک ابن بشیر را بخش ۳۳ - به درک فرستادن امیر مختار نافع و بخش ۳۴ - به درک فرستادن مختار، خولی اصبحی را بخش ۳۵ - به درک فرستادن امیر مختار چهار کس از قاتلان سبط احمد مختار (ص) را بخش ۳۶ - به درک فرستادن مختار منقذ ابن مره ی عبدی قاتل علی اکبر (ع) را بخش ۳۷ - کشتن مختار بخش ۳۸ - به درک فرستادن مختار(ع)حکیم ابن طفیل علیه العنه قاتل جناب ابولفضل العباس را بخش ۳۹ - گریختن شمر پلید با سنان انس و پانزده نفر بخش ۴۰ - به درک فرستادن مختار اسحق ابن اشعث پلید بخش ۴۱ - سوزاندن خیر غلام مختار بدن اسحق ابن اشعث را بعد از کشتن او بخش ۴۲ - کشتن مختار عمر ابن سعد را و بیان این داستان بخش ۴۳ - کشته شدن ابوخلیق شاعر بدست مختار بخش ۴۴ - (کشتن مختار چهل نفر از قاتلان ) حضرت را بخش ۴۵ - کشتن مختار قیس ابن حفص شیبانی را بخش ۴۶ - کشتن ابراهیم چهارصد و بیست نفر از قاتلان امام مظلوم را بخش ۴۷ - قتل آن ده تن که اسب به کشته ی امام شهید تاخته بودند بخش ۴۸ - کشتن مختار، کشنده ی عبدالرحمن ابن عقیل را بخش ۴۹ - جوشانیدن مختار در روغن زیتون سنان ابن انس ملعون را بخش ۵۰ - روایت منهال ابن عمرو بخش ۵۱ - کشتن مختار عمرو و ابن صبیح بخش ۵۲ - رزم ابراهیم ابن مالک با عبید الله ابن زیاد بخش ۵۳ - نامه نوشتن ابراهیم، به حنظله ابن عمار حاکم نصیبین و جواب او بخش ۵۴ - روبرو شدن سپاه ابراهیم و ابن زیاد بخش ۵۵ - قتل داوود شامی به دست اخوص بخش ۵۶ - کشته شدن حصین پلید به دست شریک تغلبی بخش ۵۷ - تحریص ابراهیم، سپاه را به جنگ بخش ۵۸ - به درک فرستادن ابراهیم، ابن زیاد را بخش ۵۹ - به کاخ آویختن امیر مختار بخش ۶۰ - فرستادن محمد ابن حنفیه سرها و غنیمت ها را به حضور همایون بخش ۶۱ - امر فرمودن حضرت امام زین العابدین(ع)خاندان بنی هاشم را بخش ۶۲ - ساقی نامه در مقدمه ی داستان شهادت بخش ۶۳ - آغاز داستان غدر اهل کوفه با امیر مختار بخش ۶۴ - مشورت کردن بزرگان کوفه بخش ۶۵ - نامه فرستادن کوفیان به مصعب بخش ۶۶ - سلاح نبرد خواستن امیر و خطاب او با جوشن بخش ۶۷ - بیرون آمدن مختار با یاران بخش ۶۸ - تنها ماندن امیر مختار و مویه گری بخش ۶۹ - مخاطبه ی امیر مختار غایبانه با ابراهیم اشتر