عمادالدین میرزا محمدطاهر بن میرزا محمدحسین قزوینی، متخلص به وحید، از شاعران، مورخان و سیاستمداران دوران صفوی است.
وی پس از طی مراحل ترقی در سال ۱۰۵۵ هجری قمری مورخ رسمی دربار شاه عباس دوم و مأمور نوشتن تاریخ سلطنت این پادشاه شد. او همچنین بعد از وزارت شیخ علیخان زنگنه یک چند با لقب اعتمادالدوله وزیر اعظم شاه سلیمان گشت و تا جلوس شاه سلطان حسین بر این مسند باقی ماند.
حزین لاهیجی در تذکرهٔ حزین از او با نام «وحید الزمان» یاد کرده و می‌گوید از تعریف بی‌نیاز است.
بسیاری از ادیبان بعد از وی از جمله رضاقلی خان هدایت، وی را به پرگویی متهم کرده‌اند و اشعار وی را فاقد ارزش والای ادبی دانسته‌اند.
برادر وی محمدیوسف، مؤلف کتاب تاریخ خلد برین است.
وی دو «شهرآشوب» (کتابهایی در وصف صنوف و مردم شهرها) ساخته است.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
وحیدالزمان قزوینی
بخش ۱ - تعریف شهر اصفهان بخش ۲ - صفت علاقه بندان بخش ۳ - صفت نعل بندان بخش ۴ - صفت بزّازان بخش ۵ - صفت رزّازان بخش ۶ - صفت عطّاران بخش ۷ - صفت زرگران بخش ۸ - صفت بقّال بخش ۹ - صفت گازُر بخش ۱۰ - صفت جوهری بخش ۱۱ - صفت قصاب بخش ۱۲ - صفت سوزنگر بخش ۱۳ - صفت شانه تراشی بخش ۱۴ - صفت کبابی بخش ۱۵ - صفت خبّاز بخش ۱۶ - صفت کلّه پز بخش ۱۷ - صفت دلاک بخش ۱۸ - صفت شمّاعی بخش ۱۹ - صفت صحّاف بخش ۲۰ - صفت حدّاد بخش ۲۱ - صفت نجّار بخش ۲۲ - صفت تخمه فروش بخش ۲۳ - صفت رنگرز بخش ۲۴ - صفت رفوگر بخش ۲۵ - صفت حلّاج بخش ۲۶ - صفت منجّم بخش ۲۷ - صفت شعربافان بخش ۲۸ - صفت سرّاج بخش ۲۹ - صفت کمانگر بخش ۳۰ - صفت کلاه دوز بخش ۳۱ - صفت شمشیرگر بخش ۳۲ - صفت شیشه گر بخش ۳۳ - صفت کحّال بخش ۳۴ - صفت چیت سازان بخش ۳۵ - صفت میوه فروش بخش ۳۶ - صفت چاقشور دوزان بخش ۳۷ - صفت رمّال بخش ۳۸ - صفت طبّاخ بخش ۳۹ - صفت تیرگر بخش ۴۰ - صفت قنّاد بخش ۴۱ - صفت خیّاط بخش ۴۲ - صفت صرافان بخش ۴۳ - صفت حکاک بخش ۴۴ - صفت باسمه چی بخش ۴۵ - صفت اتوکش بخش ۴۶ - صفت ضرّابی بخش ۴۷ - صفت پینه دوز بخش ۴۸ - صفت دبستان بخش ۴۹ - صفت عصّار بخش ۵۰ - صفت لوّاف بخش ۵۱ - صفت مسگر بخش ۵۲ - صفت اهل دفتر بخش ۵۳ - صفت تریاک فروش بخش ۵۴ - صفت مَدارِس