صوفی محمد هروی شاعری ناشناخته از قرن نهم هجری قمری است که به تقلید از بسحق اطعمه دیوان اطعمه‌ای به طنز و در وصف غذاها ساخته است. تک‌نسخهٔ باقیمانده از اشعار وی که در سال ۸۷۸ قمری به دست یعقوب بن اسحاق اسماعیلی قهستانی نسخه‌برداری شده با عنوان «دفتر اشعار صوفی» به همت ایرج افشار به چاپ رسیده است.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
صوفی محمد هروی
بخش ۱ - دیوان اطعمه صوفی محمد بخش ۲ - فی توحید باری تعالی عز شانه بخش ۳ بخش ۴ بخش ۵ بخش ۶ بخش ۷ بخش ۸ بخش ۹ بخش ۱۰ بخش ۱۱ بخش ۱۲ بخش ۱۳ بخش ۱۴ بخش ۱۵ بخش ۱۶ بخش ۱۷ بخش ۱۸ بخش ۱۹ بخش ۲۰ بخش ۲۱ بخش ۲۲ بخش ۲۳ بخش ۲۴ بخش ۲۵ بخش ۲۶ بخش ۲۷ بخش ۲۸ بخش ۲۹ بخش ۳۰ بخش ۳۱ بخش ۳۲ بخش ۳۳ بخش ۳۴ بخش ۳۵ بخش ۳۶ بخش ۳۷ بخش ۳۸ بخش ۳۹ - وله ایضا بخش ۴۰ بخش ۴۱ بخش ۴۲ بخش ۴۳ بخش ۴۴ - و ایضا له بخش ۴۵ بخش ۴۶ بخش ۴۷ بخش ۴۸ بخش ۴۹ بخش ۵۰ بخش ۵۱ بخش ۵۲ بخش ۵۳ بخش ۵۴ بخش ۵۵ بخش ۵۶ بخش ۵۷ بخش ۵۸ بخش ۵۹ بخش ۶۰ بخش ۶۱ بخش ۶۲ بخش ۶۳ بخش ۶۴ بخش ۶۵ بخش ۶۶ بخش ۶۷ بخش ۶۸ بخش ۶۹ بخش ۷۰ بخش ۷۱ بخش ۷۲ بخش ۷۳ بخش ۷۴ بخش ۷۵ بخش ۷۶ بخش ۷۷ بخش ۷۸ بخش ۷۹ بخش ۸۰ بخش ۸۱ - له بخش ۸۲ - جواب بخش ۸۳ بخش ۸۴ بخش ۸۵ بخش ۸۶ بخش ۸۷ بخش ۸۸ بخش ۸۹ بخش ۹۰ بخش ۹۱ بخش ۹۲ بخش ۹۳ بخش ۹۴ بخش ۹۵ بخش ۹۶ بخش ۹۷ بخش ۹۸ بخش ۹۹ بخش ۱۰۰ بخش ۱۰۱ بخش ۱۰۲ بخش ۱۰۳ بخش ۱۰۴ بخش ۱۰۵ بخش ۱۰۶ بخش ۱۰۷ بخش ۱۰۸ بخش ۱۰۹ بخش ۱۱۰ بخش ۱۱۱ بخش ۱۱۲ بخش ۱۱۳ بخش ۱۱۴ بخش ۱۱۵ بخش ۱۱۶ بخش ۱۱۷ بخش ۱۱۸ بخش ۱۱۹ بخش ۱۲۰ بخش ۱۲۱ بخش ۱۲۲ بخش ۱۲۳ بخش ۱۲۴ بخش ۱۲۵ بخش ۱۲۶ بخش ۱۲۷ بخش ۱۲۸ بخش ۱۲۹ بخش ۱۳۰ بخش ۱۳۱ - و ایضا فی ترجیعات بخش ۱۳۲ - المقطعات بخش ۱۳۳ بخش ۱۳۴ بخش ۱۳۵ بخش ۱۳۶ بخش ۱۳۷ بخش ۱۳۸ بخش ۱۳۹ - ابتدای رباعیات بخش ۱۴۰ بخش ۱۴۱ بخش ۱۴۲ بخش ۱۴۳ بخش ۱۴۴ بخش ۱۴۵ بخش ۱۴۶ - ابتدای فردیات بخش ۱۴۷ بخش ۱۴۸ بخش ۱۴۹ بخش ۱۵۰ بخش ۱۵۱ بخش ۱۵۲ - مثنوی اطعمه بخش ۱۵۳ - قال رخوت البیت فی لسان الحال المسماه