مهدی اخوان ثالث (م.امید) (۱۳۰۷-۱۳۶۹) شاعر نوگرای ایرانی و از پیروان سبک نیماست.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
مهدی اخوان ثالث