ابومعین ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی بلخی، معروف به ناصرخسرو (۳۹۴–۴۸۱ ه‍.ق) از شاعران بزرگ فارسی‌زبان، فیلسوف، حکیم و جهانگرد ایرانی و از مبلغان مذهب اسماعیلی بود .وی در قبادیان از توابع بلخ متولد شد و در یمگان از توابع بدخشان درگذشت. وی بر اغلب علوم عقلی و نقلی زمان خود از قبیل فلسفه و حساب و طب و موسیقی و نجوم و کلام تبحر داشت و در اشعار خویش به کرات از احاطه داشتن خود بر این علوم تأکید کرده‌است. ناصر خسرو به همراه حافظ و رودکی جزء سه شاعری است که کل قرآن را از برداشته‌است .وی در آثار خویش، از آیات قرآن برای اثبات عقاید خودش استفاده کرده‌است.

در ویکی پدیا بیشتر بخوانید
آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
ناصرخسرو
قصیدهٔ شمارهٔ ۱ قصیدهٔ شمارهٔ ۲ قصیدهٔ شمارهٔ ۳ قصیدهٔ شمارهٔ ۴ قصیدهٔ شمارهٔ ۵ قصیدهٔ شمارهٔ ۶ قصیدهٔ شمارهٔ ۷ قصیدهٔ شمارهٔ ۸ قصیدهٔ شمارهٔ ۹ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۰ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۱ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۳ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۵ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۶ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۷ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۸ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۰ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۱ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۲ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۳ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۴ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۵ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۶ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۷ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۸ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۹ قصیدهٔ شمارهٔ ۳۰ قصیدهٔ شمارهٔ ۳۱ قصیدهٔ شمارهٔ ۳۲ قصیدهٔ شمارهٔ ۳۳ قصیدهٔ شمارهٔ ۳۴ قصیدهٔ شمارهٔ ۳۵ قصیدهٔ شمارهٔ ۳۶ قصیدهٔ شمارهٔ ۳۷ قصیدهٔ شمارهٔ ۳۸ قصیدهٔ شمارهٔ ۳۹ قصیدهٔ شمارهٔ ۴۰ قصیدهٔ شمارهٔ ۴۱ قصیدهٔ شمارهٔ ۴۲ قصیدهٔ شمارهٔ ۴۳ قصیدهٔ شمارهٔ ۴۴ قصیدهٔ شمارهٔ ۴۵ قصیدهٔ شمارهٔ ۴۶ قصیدهٔ شمارهٔ ۴۷ قصیدهٔ شمارهٔ ۴۸ قصیدهٔ شمارهٔ ۴۹ قصیدهٔ شمارهٔ ۵۰ قصیدهٔ شمارهٔ ۵۱ قصیدهٔ شمارهٔ ۵۲ قصیدهٔ شمارهٔ ۵۳ قصیدهٔ شمارهٔ ۵۴ قصیدهٔ شمارهٔ ۵۵ قصیدهٔ شمارهٔ ۵۶ قصیدهٔ شمارهٔ ۵۷ قصیدهٔ شمارهٔ ۵۸ قصیدهٔ شمارهٔ ۵۹ قصیدهٔ شمارهٔ ۶۰ قصیدهٔ شمارهٔ ۶۱ قصیدهٔ شمارهٔ ۶۲ قصیدهٔ شمارهٔ ۶۳ قصیدهٔ شمارهٔ ۶۴ قصیدهٔ شمارهٔ ۶۵ قصیدهٔ شمارهٔ ۶۶ قصیدهٔ شمارهٔ ۶۷ قصیدهٔ شمارهٔ ۶۸ قصیدهٔ شمارهٔ ۶۹ قصیدهٔ شمارهٔ ۷۰ قصیدهٔ شمارهٔ ۷۱ قصیدهٔ شمارهٔ ۷۲ قصیدهٔ شمارهٔ ۷۳ قصیدهٔ شمارهٔ ۷۴ قصیدهٔ شمارهٔ ۷۵ قصیدهٔ شمارهٔ ۷۶ قصیدهٔ شمارهٔ ۷۷ قصیدهٔ شمارهٔ ۷۸ قصیدهٔ شمارهٔ ۷۹ قصیدهٔ شمارهٔ ۸۰ قصیدهٔ شمارهٔ ۸۱ قصیدهٔ شمارهٔ ۸۲ قصیدهٔ شمارهٔ ۸۳ قصیدهٔ شمارهٔ ۸۴ قصیدهٔ شمارهٔ ۸۵ قصیدهٔ شمارهٔ ۸۶ قصیدهٔ شمارهٔ ۸۷ قصیدهٔ شمارهٔ ۸۸ قصیدهٔ شمارهٔ ۸۹ قصیدهٔ شمارهٔ ۹۰ قصیدهٔ شمارهٔ ۹۱ قصیدهٔ شمارهٔ ۹۲ قصیدهٔ شمارهٔ ۹۳ قصیدهٔ شمارهٔ ۹۴ قصیدهٔ شمارهٔ ۹۵ قصیدهٔ شمارهٔ ۹۶ قصیدهٔ شمارهٔ ۹۷ قصیدهٔ شمارهٔ ۹۸ قصیدهٔ شمارهٔ ۹۹ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۰۰ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۰۱ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۰۲ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۰۳ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۰۴ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۰۵ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۰۶ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۰۷ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۰۸ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۰۹ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۱۰ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۱۱ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۱۲ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۱۳ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۱۴ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۱۵ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۱۶ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۱۷ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۱۸ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۱۹ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲۰ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲۱ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲۲ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲۳ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲۴ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲۵ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲۶ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲۷ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲۸ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲۹ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۳۰ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۳۱ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۳۲ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۳۳ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۳۴ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۳۵ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۳۶ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۳۷ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۳۸ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۳۹ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴۰ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴۱ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴۲ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴۳ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴۴ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴۵ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴۶ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴۷ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴۸ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴۹ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۵۰ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۵۱ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۵۲ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۵۳ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۵۴ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۵۵ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۵۶ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۵۷ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۵۸ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۵۹ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۶۰ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۶۱ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۶۲ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۶۳ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۶۴ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۶۵ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۶۶ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۶۷ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۶۸ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۶۹ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۷۰ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۷۱ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۷۲ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۷۳ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۷۴ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۷۵ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۷۶ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۷۷ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۷۸ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۷۹ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۸۰ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۸۱ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۸۲ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۸۳ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۸۴ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۸۵ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۸۶ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۸۷ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۸۸ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۸۹ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹۰ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹۱ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹۲ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹۳ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹۴ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹۵ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹۶ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹۷ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹۸ قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹۹ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۰۰ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۰۱ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۰۲ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۰۳ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۰۴ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۰۵ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۰۶ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۰۷ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۰۸ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۰۹ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۱۰ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۱۱ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۱۲ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۱۳ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۱۴ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۱۵ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۱۶ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۱۷ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۱۸ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۱۹ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۲۰ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۲۱ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۲۲ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۲۳ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۲۴ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۲۵ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۲۶ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۲۷ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۲۸ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۲۹ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۳۰ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۳۱ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۳۲ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۳۳ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۳۴ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۳۵ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۳۶ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۳۷ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۳۸ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۳۹ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۴۰ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۴۱ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۴۲ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۴۳ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۴۴ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۴۵ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۴۶ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۴۷ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۴۸ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۴۹ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۵۰ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۵۱ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۵۲ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۵۳ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۵۴ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۵۵ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۵۶ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۵۷ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۵۸ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۵۹ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۶۰ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۶۱ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۶۲ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۶۳ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۶۴ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۶۵ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۶۶ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۶۷ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۶۸ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۶۹ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۷۰ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۷۱ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۷۲ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۷۳ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۷۴ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۷۵ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۷۶ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۷۷ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۷۸ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۷۹ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۸۰ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۸۱
مسمط
بخش ۱ - زندگی در مرو بخش ۲ - خواب ناصر خسرو بخش ۳ - توبه و عزم سفر حج بخش ۴ - عزم نیشابور و کسوف بخش ۵ - زیارت شیخ بایزید بسطامی و طلب اهل علم بخش ۶ - ری، کوه دماوند و نوشادر بخش ۷ - قزوین، رییس علوی آن و صنعت کفشگری در قزوین بخش ۸ - بقال خرزویل بخش ۹ - شاه‌رود، سپیدرود و دریای آبسکون بخش ۱۰ - شمیران در ولایت دیلم بخش ۱۱ - از شمیران تا تبریز بخش ۱۲ - قطران تبریزی بخش ۱۳ - مرند، هسودان، خوی، برکری، وان، اخلاط و بطیس بخش ۱۴ - ارزن، میافارقین، نصریه بخش ۱۵ - آمد بخش ۱۶ - حران بخش ۱۷ - قرول و مرد عرب شصت ساله بخش ۱۸ - سروج، فرات، منبج، حلب بخش ۱۹ - جند قنسرین، سرمین، معمره النعمان و استوانهٔ سنگینش بخش ۲۰ - ابوالعلاء معری بخش ۲۱ - کویمات، حما، آب عاصی بخش ۲۲ - عرقه، طرابلس و مردمان شیعه‌اش بخش ۲۳ - طرابرزن، جبیل و بیروت بخش ۲۴ - صیدا بخش ۲۵ - صور بخش ۲۶ - عکه، عین‌البقر بخش ۲۷ - زیارت قبور انبیای بنی اسرائیل بخش ۲۸ - شهر طبریه بخش ۲۹ - حیفا بخش ۳۰ - قیساریه، کفرسایا، کفرسلام بخش ۳۱ - رمله (فلسطین) بخش ۳۲ - بیت المقدس بخش ۳۳ - مسجد قدس و جوانب آن بخش ۳۴ - بیت اللحم بخش ۳۵ - سفر به حجاز بخش ۳۶ - بازگشت به بیت المقدس بخش ۳۷ - رمله، عسقلان، طینه، تنیس بخش ۳۸ - قاهره بخش ۳۹ - صفت شهر مصر و ولایتش بخش ۴۰ - اسکندریه و منارهٔ آن بخش ۴۱ - قیروان، سلجماسه و اندلس بخش ۴۲ - دریای قلزم بخش ۴۳ - جنوب مصر بخش ۴۴ - صفت شهر قاهره بخش ۴۵ - صفت فتح خلیج بخش ۴۶ - صفت شهر مصر، پوست پلنگی گاوها، مرغ خانگی بزرگ حبشیها، خرهای ابلق بخش ۴۷ - آسایش در مصر بخش ۴۸ - صفت خوان سلطان و قیاس با بارگاه سلاطین عجم سلطان محمود و غزنوی و پسرش مسعود بخش ۴۹ - سیر سلطان مصر بخش ۵۰ - بیرون شدن از مصر و صفت مدینة النبی بخش ۵۱ - مکه بخش ۵۲ - بازگشت به مصر بخش ۵۳ - بازگشت به خانه، اسیوط، خشخاش و افیون بخش ۵۴ - اخمیم، اسوان و نوبه بخش ۵۵ - ضیقه بخش ۵۶ - عیذاب بخش ۵۷ - جده بخش ۵۸ - صفت شهر مکه شرفها الله تعالی بخش ۵۹ - صفت زمین عرب و یمن بخش ۶۰ - صفت مسجد الحرام و بیت کعبه بخش ۶۱ - صفت کعبه بخش ۶۲ - صفت اندرون کعبه بخش ۶۳ - صفت گشودن در کعبه شرفهاالله تعالی بخش ۶۴ - عمره جعرانه بخش ۶۵ - پس از حج چهارم بخش ۶۶ - لحسا و طائف بخش ۶۷ - پس از طائف بخش ۶۸ - اعراب بدوی و خوراک ایشان بخش ۶۹ - فلج و مردم فقیر جنگ‌طلبش بخش ۷۰ - نقاشی ناصرخسرو و حیرت اعراب بدوی بخش ۷۱ - به سوی بصره بخش ۷۲ - یمامه و مردمان زیدی مذهبش بخش ۷۳ - لحسا بخش ۷۴ - بوسعیدیان شهر لحسا بخش ۷۵ - تا کسی دعوی بوسعیدی نکند بخش ۷۶ - حجرالاسود مغناطیس مردمان است! بخش ۷۷ - خوراک مردمان لحسا بخش ۷۸ - حدود لحسا بخش ۷۹ - نزدیک من بدویان با اهل لحسا نزدیک باشند به بی‌دینی بخش ۸۰ - بصره بخش ۸۱ - امیران پارسی بصره بخش ۸۲ - گرمابه‌بان ما را به گرمابه راه نداد بخش ۸۳ - مشاهد امیرالمؤمنین علی(ع) در بصره بخش ۸۴ - ادامهٔ حکایت گرمابه و گرمابه‌بان بخش ۸۵ - صفت مد و جزر بصره و جوی های آن بخش ۸۶ - شهر ابله بخش ۸۷ -صفت اعمال بصره بخش ۸۸ - پس از بصره بخش ۸۹ - آبادان بخش ۹۰ - پس از آبادان بخش ۹۱ - مهروبان بخش ۹۲ - ارجان بخش ۹۳ - لردگان و لنجان بخش ۹۴ - اصفهان بخش ۹۵ - از اصفهان تا طبس بخش ۹۶ - طبس بخش ۹۷ - پس از طبس بخش ۹۸ - قاین بخش ۹۹ - سرخس، مروالرود، باریاب و سنگلان بخش ۱۰۰ - پایان سفر