نظام‌الدین محمود بن امیر احمد قاری یزدی معروف به «نظام قاری» شاعر سدهٔ نهم هجری است که دیوانی به نام «دیوان البسه» به تقلید از دیوان اطعمهٔ بسحق اطعمهٔ شیرازی ساخته است و در آن به پوشاک مردم زمانهٔ خویش پرداخته است.
از وی ذکری در تذکره‌ها نیامده و از زندگانی وی اطلاعات زیادی در دست نیست. مطابق تحقیقی که ادوارد براون کرده است و با توجه به دورهٔ حیات شاعرانی که اشعارشان مورد استقبال و تقلید نظام قاری واقع شده است می‌توان استنباط کرد که وی در حوالی سال ۸۶۶ قمری زنده بوده است. تاریخ وفات وی در فرهنگ معین ۹۹۳ قمری ذکر شده که به نظر محمد مشیری غلط چاپی است و احتمال داده که در اصل ۸۹۳ قمری بوده باشد.
دیوان البسهٔ وی اول بار در سال ۱۳۰۴ هجری قمری به همت میرزا حبیب اصفهانی -که پیشتر دیوان بسحق اطعمه را چاپ کرده بود- در استانبول چاپ شد و بعد از آن در سال ۱۳۵۹ شمسی به همت محمد مشیری با افست از آن چاپ و رتوش و غلط‌گیری به چاپ مجدد رسید.

در ویکی پدیا بیشتر بخوانید
آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
نظام قاری
شمارهٔ ۱ - خواجه عماد فقیه فرماید شمارهٔ ۲ - خواجه حافظ فرماید شمارهٔ ۳ - خواجه حافظ فرماید شمارهٔ ۴ - لاادری قائله شمارهٔ ۵ - مولانا علی دردزد فرماید شمارهٔ ۶ - وله شیرازیه ولکن یلزمها التصحیح شمارهٔ ۷ - کمال خجندی فرماید شمارهٔ ۸ - خواجه حافظ فرماید شمارهٔ ۹ - شیخ سعدی فرماید شمارهٔ ۱۰ - شیخ سعدی فرماید شمارهٔ ۱۱ - خواجه محمد فیروز آبادی فرماید شمارهٔ ۱۲ - خواجه حافظ فرماید شمارهٔ ۱۳ - نیر کرمانی فرماید شمارهٔ ۱۴ - خواجه حافظ فرماید شمارهٔ ۱۵ - خواجه حافظ فرماید شمارهٔ ۱۶ - سید نعمت الله فرماید شمارهٔ ۱۷ - وله فی هذا الوزن قدس الله روحه شمارهٔ ۱۸ - امیر خسرو فرماید شمارهٔ ۱۹ - شیخ سعدی فرماید شمارهٔ ۲۰ - مولانا جلال الدین رومی شمارهٔ ۲۱ - شیخ سعدی فرماید شمارهٔ ۲۲ - خواجه عماد فقیه فرماید شمارهٔ ۲۳ - خواجه حافظ فرماید شمارهٔ ۲۴ - خواجه حافظ فرماید شمارهٔ ۲۵ - خواجه حافظ فرماید شمارهٔ ۲۶ - شیخ سعدی فرماید شمارهٔ ۲۷ - سلمان ساوجی فرماید شمارهٔ ۲۸ - خواجه حافظ فرماید شمارهٔ ۲۹ - سید جلال الدین عضد فرماید شمارهٔ ۳۰ - شیخ سعدی فرماید شمارهٔ ۳۱ - من نوادر افکاره شمارهٔ ۳۲ - خواجه سعدالدین نصیر فرماید شمارهٔ ۳۳ - کمال خجندی فرماید شمارهٔ ۳۴ - شیخ سعدی فرماید شمارهٔ ۳۵ - خواجه حافظ فرماید شمارهٔ ۳۶ - خواجه حافظ فرماید شمارهٔ ۳۷ - سلمان ساوجی فرماید شمارهٔ ۳۸ - خواجه حافظ فرماید شمارهٔ ۳۹ - خواجه حافظ فرماید شمارهٔ ۴۰ - مولانا ظهیر الدین فاریابی فرماید شمارهٔ ۴۱ - خواجه صدر الدین جوهری فرماید شمارهٔ ۴۲ - خواجه حافظ فرماید شمارهٔ ۴۳ - امینی فرماید شمارهٔ ۴۴ - خواجه حافظ فرماید شمارهٔ ۴۵ - خواجه حافظ فرماید شمارهٔ ۴۶ - همچنین در جواب او شمارهٔ ۴۷ - خواجه حافظ فرماید شمارهٔ ۴۸ - شیخ سعدی فرماید شمارهٔ ۴۹ - خواجه حافظ فرماید شمارهٔ ۵۰ - امیر حسن دهلوی فرماید شمارهٔ ۵۱ - خواجه حافظ فرماید شمارهٔ ۵۲ - و من نوادر طبعه شمارهٔ ۵۳ - مولانا حافظ فرماید شمارهٔ ۵۴ - شیخ سعدی فرماید شمارهٔ ۵۵ - خواجه حافظ فرماید شمارهٔ ۵۶ - مولانا حافظ فرماید شمارهٔ ۵۷ - شیخ سعدی فرماید شمارهٔ ۵۸ - مولانا جمال الدین فرماید شمارهٔ ۵۹ - شیخ سعدی فرماید شمارهٔ ۶۰ - خواجه حافظ فرماید شمارهٔ ۶۱ - مولانا حافظ فرماید شمارهٔ ۶۲ - مولانای رومی فرماید شمارهٔ ۶۳ - شیخ سعدی فرماید شمارهٔ ۶۴ - مولانا حافظ فرماید شمارهٔ ۶۵ - شیخ عطار فرماید شمارهٔ ۶۶ - لاادری قائله شمارهٔ ۶۷ - مولانا حافظ فرماید شمارهٔ ۶۸ - مولانا کاتبی فرماید شمارهٔ ۶۹ - شیخ سعدی فرماید شمارهٔ ۷۰ - سلمان ساوجی فرماید شمارهٔ ۷۱ - شیخ سعدی فرماید شمارهٔ ۷۲ - خواجه عماد فقیه فرماید شمارهٔ ۷۳ - خواجه حافظ فرماید شمارهٔ ۷۴ - مولانا کمال الدین کاتبی فرماید شمارهٔ ۷۵ - سید نعمت الله فرماید شمارهٔ ۷۶ - امیر حسین دهلوی فرماید شمارهٔ ۷۷ - ناصر بخاری فرماید شمارهٔ ۷۸ - خواجوی کرمانی فرماید شمارهٔ ۷۹ - شیخ کمال الدین خجندی فرماید شمارهٔ ۸۰ - وله ایضا شمارهٔ ۸۱ - شیخ کمال الدین خجند فرماید شمارهٔ ۸۲ - مولانا محمد حافظ فرماید شمارهٔ ۸۳ - سلمان ساوجی فرماید شمارهٔ ۸۴ - اوحدی فرماید شمارهٔ ۸۵ - من افکاره الابکار شمارهٔ ۸۶ - مولانا حافظ فرماید شمارهٔ ۸۷ - سلطان ابوسعید فرماید شمارهٔ ۸۸ - خواجه حافظ فرماید شمارهٔ ۸۹ - امیرحسین دهلوی فرماید شمارهٔ ۹۰ - من مخترعاته تغمده الله بغفرانه شمارهٔ ۹۱ - مولانا حافظ فرماید شمارهٔ ۹۲ - و من خیالاته الخاصه رحمه الله شمارهٔ ۹۳ - اوحدی فرماید شمارهٔ ۹۴ - مولانا همام تبریزی فرماید شمارهٔ ۹۵ - و من بدایع خیالاته شمارهٔ ۹۶ - سید نعمت الله فرماید شمارهٔ ۹۷ - خسرو دهلوی فرماید شمارهٔ ۹۸ - وله قدس الله روحه شمارهٔ ۹۹ - خواجه حافظ فرماید شمارهٔ ۱۰۰ - درویش اشرف نمد پوش فرماید شمارهٔ ۱۰۱ - خواجه حافظ فرماید شمارهٔ ۱۰۲ - شیخ کمال الدین خجندی فرماید شمارهٔ ۱۰۳ - شیخ سعدی فرماید شمارهٔ ۱۰۴ - وله ایضا شمارهٔ ۱۰۵ - وله ایضا شمارهٔ ۱۰۶ - سلمان ساوجی فرماید شمارهٔ ۱۰۷ - ایضا او فرماید شمارهٔ ۱۰۸ - سید نعمت الله فرماید شمارهٔ ۱۰۹ - شیخ کمال الدین خجند فرماید شمارهٔ ۱۱۰ - خواجه عماد فرماید شمارهٔ ۱۱۱ - خواجو فرماید شمارهٔ ۱۱۲ - لاادری قائله شمارهٔ ۱۱۳ - خواجو فرماید شمارهٔ ۱۱۴ - امیرحسن دهلوی فرماید شمارهٔ ۱۱۵ - سلمان ساوجی فرماید شمارهٔ ۱۱۶ - خواجه عماد فقیه فرماید شمارهٔ ۱۱۷ - مولانا عبید زاکانی فرماید شمارهٔ ۱۱۸ - خواجه حافظ فرماید شمارهٔ ۱۱۹ - ایضا خواجه حافظ فرماید شمارهٔ ۱۲۰ - ایضا مولانا حافظ فرماید شمارهٔ ۱۲۱ - من ابکار افکاره شمارهٔ ۱۲۲ - امیرحسن دهلوی فرماید شمارهٔ ۱۲۳ - شیخ سعدی فرماید شمارهٔ ۱۲۴ - خواجه حافظ فرماید شمارهٔ ۱۲۵ - سلمان ساوجی فرماید شمارهٔ ۱۲۶ - مولانا جلال طبیب فرماید شمارهٔ ۱۲۷ - مولانا عبیدزاکانی فرماید شمارهٔ ۱۲۸ - شیخ کمال الدین خجند فرماید شمارهٔ ۱۲۹ - سلمان ساوجی فرماید شمارهٔ ۱۳۰ - شیخ سعدی فرماید شمارهٔ ۱۳۱ - وله ایضا شمارهٔ ۱۳۲ - شیخ کمال الدین خجند فرماید شمارهٔ ۱۳۳ - سلمان ساوجی فرماید شمارهٔ ۱۳۴ - سلمان فرماید شمارهٔ ۱۳۵ - خواجه حافظ فرماید شمارهٔ ۱۳۶ - سید جلال الدین عضد فرماید شمارهٔ ۱۳۷ - و من بدایع افکاره
بخش ۱ بخش ۲ - درنعت نبی علیه السلام بخش ۳ - آغاز داستان بخش ۴ - بر تخت نشستن کمخا و هر یک را از جامها بشغل و عملی وابستن بخش ۵ - درسر کشیدن رختها وصوف را بروی کمخا کشیدن بخش ۶ - در آگاه شدن کمخا از مخالفت آن رختها و بخود پیچیدن بخش ۷ - تعرض کردن حبر با مخیل در مجلس کمخا بخش ۸ - در ایلچی فرستادن کمخا و باج از صوف و سقرلاط طلب کردن بخش ۹ - در نشاندن صوف را بپادشاهی بخش ۱۰ - در بند کردن قباکه بایلچیکری آمده بود و غضب نمودن بخش ۱۱ - در گریختن ایلچی از بند صوف بخش ۱۲ - مثل بخش ۱۳ - در چریک انداختن و لشکر آوردن از اطراف بخش ۱۴ - گفتار در بیان انکه اینمعارضه و این داوری در چه فصل بود بخش ۱۵ - در کوچ کردن کمخا و اسبها را طلب داشتن بخش ۱۶ - خواب دیدن جامه خواب و تعبیر آن بخش ۱۷ - در لشکر آراستن صوف بخش ۱۸ - در جنغی زدن صوف با پوستینها بخش ۱۹ - سوگند دادن صوف بسقرلاط و سنجاب بخش ۲۰ - آهنگ نمودن صوف به پیکار کمخا بخش ۲۱ - بزیارت خرقه رفتن و حاجت خواستن صوف ازرختها بخش ۲۲ - رزم صوف و کمخا بخش ۲۳ - رفتن پهلوان پنبه در معرض هلاک و عزاداشتن تن جامه و کرباس بروی بخش ۲۴ - رزم کمخا بصوف بخش ۲۵ - در صلح انداختن ارمک میان کمخا وصوف بخش ۲۶ - در مذمت قماشهای قلب گوید بخش ۲۷ - در خاتمه کتاب و وصف الحال گوید
دیباچه