میرزا سید رضی مستوفی یا میرزا سید رضی حمزوی شیرازی متخلص به «بلند اقبال» (زادهٔ ۱۲۴۵ قمری در شیراز، درگذشتهٔ ۱۳۱۸ یا ۱۳۱۹ قمری در شیراز، مدفون در نجف) از شاعران قرن سیزدهم قمری است. پدرش میرزا محمدعلی از سادات و مستوفیان معتبر فارس بود. برادر بزرگترش هم مستوفی بود و خودش را هم مستخدم دولت نوشته‌اند.
به گواهی تذکره‌ها «از اعیان محلهٔ سنگ سیاه بوده، تحصیل مراتب کمالیه نموده و مقدمات علمیه را آموخته» و بر متفرعات علوم و ریاضی و رمل و اعداد احاطهٔ کامل داشته، نوشته‌های یونانی، عبری و سریانی را هم می‌شناخته و خطوط نستعلیق و شکسته و نسخ را به زیبایی رقم زده است.
دیوان اشعار وی شامل حدود هجده‌هزار بیت است. به نقل از شعاع‌الملک از معاصران وی «رباعی را از انواع شعر شیرین‌تر می‌گفت»

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
بلند اقبال
شمارهٔ ۱ شمارهٔ ۲ شمارهٔ ۳ شمارهٔ ۴ شمارهٔ ۵ شمارهٔ ۶ شمارهٔ ۷ شمارهٔ ۸ شمارهٔ ۹ شمارهٔ ۱۰ شمارهٔ ۱۱ شمارهٔ ۱۲ شمارهٔ ۱۳ شمارهٔ ۱۴ شمارهٔ ۱۵ شمارهٔ ۱۶ شمارهٔ ۱۷ شمارهٔ ۱۸ شمارهٔ ۱۹ شمارهٔ ۲۰ شمارهٔ ۲۱ شمارهٔ ۲۲ شمارهٔ ۲۳ شمارهٔ ۲۴ شمارهٔ ۲۵ شمارهٔ ۲۶ شمارهٔ ۲۷ شمارهٔ ۲۸ شمارهٔ ۲۹ شمارهٔ ۳۰ شمارهٔ ۳۱ شمارهٔ ۳۲ شمارهٔ ۳۳ شمارهٔ ۳۴ شمارهٔ ۳۵ شمارهٔ ۳۶ شمارهٔ ۳۷ شمارهٔ ۳۸ شمارهٔ ۳۹ شمارهٔ ۴۰ شمارهٔ ۴۱ شمارهٔ ۴۲ شمارهٔ ۴۳ شمارهٔ ۴۴ شمارهٔ ۴۵ شمارهٔ ۴۶ شمارهٔ ۴۷ شمارهٔ ۴۸ شمارهٔ ۴۹ شمارهٔ ۵۰ شمارهٔ ۵۱ شمارهٔ ۵۲ شمارهٔ ۵۳ شمارهٔ ۵۴ شمارهٔ ۵۵ شمارهٔ ۵۶ شمارهٔ ۵۷ شمارهٔ ۵۸ شمارهٔ ۵۹ شمارهٔ ۶۰ شمارهٔ ۶۱ شمارهٔ ۶۲ شمارهٔ ۶۳ شمارهٔ ۶۴ شمارهٔ ۶۵ شمارهٔ ۶۶ شمارهٔ ۶۷ شمارهٔ ۶۸ شمارهٔ ۶۹ شمارهٔ ۷۰ شمارهٔ ۷۱ شمارهٔ ۷۲ شمارهٔ ۷۳ شمارهٔ ۷۴ شمارهٔ ۷۵ شمارهٔ ۷۶ شمارهٔ ۷۷ شمارهٔ ۷۸ شمارهٔ ۷۹ شمارهٔ ۸۰ شمارهٔ ۸۱ شمارهٔ ۸۲ شمارهٔ ۸۳ شمارهٔ ۸۴ شمارهٔ ۸۵ شمارهٔ ۸۶ شمارهٔ ۸۷ شمارهٔ ۸۸ شمارهٔ ۸۹ شمارهٔ ۹۰ شمارهٔ ۹۱ شمارهٔ ۹۲ شمارهٔ ۹۳ شمارهٔ ۹۴ شمارهٔ ۹۵ شمارهٔ ۹۶ شمارهٔ ۹۷ شمارهٔ ۹۸ شمارهٔ ۹۹ شمارهٔ ۱۰۰ شمارهٔ ۱۰۱ شمارهٔ ۱۰۲ شمارهٔ ۱۰۳ شمارهٔ ۱۰۴ شمارهٔ ۱۰۵ شمارهٔ ۱۰۶ شمارهٔ ۱۰۷ شمارهٔ ۱۰۸ شمارهٔ ۱۰۹ شمارهٔ ۱۱۰ شمارهٔ ۱۱۱ شمارهٔ ۱۱۲ شمارهٔ ۱۱۳ شمارهٔ ۱۱۴ شمارهٔ ۱۱۵ شمارهٔ ۱۱۶ شمارهٔ ۱۱۷ شمارهٔ ۱۱۸ شمارهٔ ۱۱۹ شمارهٔ ۱۲۰ شمارهٔ ۱۲۱ شمارهٔ ۱۲۲ شمارهٔ ۱۲۳ شمارهٔ ۱۲۴ شمارهٔ ۱۲۵ شمارهٔ ۱۲۶ شمارهٔ ۱۲۷ شمارهٔ ۱۲۸ شمارهٔ ۱۲۹ شمارهٔ ۱۳۰ شمارهٔ ۱۳۱ شمارهٔ ۱۳۲ شمارهٔ ۱۳۳ شمارهٔ ۱۳۴ شمارهٔ ۱۳۵ شمارهٔ ۱۳۶ شمارهٔ ۱۳۷ شمارهٔ ۱۳۸ شمارهٔ ۱۳۹ شمارهٔ ۱۴۰ شمارهٔ ۱۴۱ شمارهٔ ۱۴۲ شمارهٔ ۱۴۳ شمارهٔ ۱۴۴ شمارهٔ ۱۴۵ شمارهٔ ۱۴۶ شمارهٔ ۱۴۷ شمارهٔ ۱۴۸ شمارهٔ ۱۴۹ شمارهٔ ۱۵۰ شمارهٔ ۱۵۱ شمارهٔ ۱۵۲ شمارهٔ ۱۵۳ شمارهٔ ۱۵۴ شمارهٔ ۱۵۵ شمارهٔ ۱۵۶ شمارهٔ ۱۵۷ شمارهٔ ۱۵۸ شمارهٔ ۱۵۹ شمارهٔ ۱۶۰ شمارهٔ ۱۶۱ شمارهٔ ۱۶۲ شمارهٔ ۱۶۳ شمارهٔ ۱۶۴ شمارهٔ ۱۶۵ شمارهٔ ۱۶۶ شمارهٔ ۱۶۷ شمارهٔ ۱۶۸ شمارهٔ ۱۶۹ شمارهٔ ۱۷۰ شمارهٔ ۱۷۱ شمارهٔ ۱۷۲ شمارهٔ ۱۷۳ شمارهٔ ۱۷۴ شمارهٔ ۱۷۵ شمارهٔ ۱۷۶ شمارهٔ ۱۷۷ شمارهٔ ۱۷۸ شمارهٔ ۱۷۹ شمارهٔ ۱۸۰ شمارهٔ ۱۸۱ شمارهٔ ۱۸۲ شمارهٔ ۱۸۳ شمارهٔ ۱۸۴ شمارهٔ ۱۸۵ شمارهٔ ۱۸۶ شمارهٔ ۱۸۷ شمارهٔ ۱۸۸ شمارهٔ ۱۸۹ شمارهٔ ۱۹۰ شمارهٔ ۱۹۱ شمارهٔ ۱۹۲ شمارهٔ ۱۹۳ شمارهٔ ۱۹۴ شمارهٔ ۱۹۵ شمارهٔ ۱۹۶ شمارهٔ ۱۹۷ شمارهٔ ۱۹۸ شمارهٔ ۱۹۹ شمارهٔ ۲۰۰ شمارهٔ ۲۰۱ شمارهٔ ۲۰۲ شمارهٔ ۲۰۳ شمارهٔ ۲۰۴ شمارهٔ ۲۰۵ شمارهٔ ۲۰۶ شمارهٔ ۲۰۷ شمارهٔ ۲۰۸ شمارهٔ ۲۰۹ شمارهٔ ۲۱۰ شمارهٔ ۲۱۱ شمارهٔ ۲۱۲ شمارهٔ ۲۱۳ شمارهٔ ۲۱۴ شمارهٔ ۲۱۵ شمارهٔ ۲۱۶ شمارهٔ ۲۱۷ شمارهٔ ۲۱۸ شمارهٔ ۲۱۹ شمارهٔ ۲۲۰ شمارهٔ ۲۲۱ شمارهٔ ۲۲۲ شمارهٔ ۲۲۳ شمارهٔ ۲۲۴ شمارهٔ ۲۲۵ شمارهٔ ۲۲۶ شمارهٔ ۲۲۷ شمارهٔ ۲۲۸ شمارهٔ ۲۲۹ شمارهٔ ۲۳۰ شمارهٔ ۲۳۱ شمارهٔ ۲۳۲ شمارهٔ ۲۳۳ شمارهٔ ۲۳۴ شمارهٔ ۲۳۵ شمارهٔ ۲۳۶ شمارهٔ ۲۳۷ شمارهٔ ۲۳۸ شمارهٔ ۲۳۹ شمارهٔ ۲۴۰ شمارهٔ ۲۴۱ شمارهٔ ۲۴۲ شمارهٔ ۲۴۳ شمارهٔ ۲۴۴ شمارهٔ ۲۴۵ شمارهٔ ۲۴۶ شمارهٔ ۲۴۷ شمارهٔ ۲۴۸ شمارهٔ ۲۴۹ شمارهٔ ۲۵۰ شمارهٔ ۲۵۱ شمارهٔ ۲۵۲ شمارهٔ ۲۵۳ شمارهٔ ۲۵۴ شمارهٔ ۲۵۵ شمارهٔ ۲۵۶ شمارهٔ ۲۵۷ شمارهٔ ۲۵۸ شمارهٔ ۲۵۹ شمارهٔ ۲۶۰ شمارهٔ ۲۶۱ شمارهٔ ۲۶۲ شمارهٔ ۲۶۳ شمارهٔ ۲۶۴ شمارهٔ ۲۶۵ شمارهٔ ۲۶۶ شمارهٔ ۲۶۷ شمارهٔ ۲۶۸ شمارهٔ ۲۶۹ شمارهٔ ۲۷۰ شمارهٔ ۲۷۱ شمارهٔ ۲۷۲ شمارهٔ ۲۷۳ شمارهٔ ۲۷۴ شمارهٔ ۲۷۵ شمارهٔ ۲۷۶ شمارهٔ ۲۷۷ شمارهٔ ۲۷۸ شمارهٔ ۲۷۹ شمارهٔ ۲۸۰ شمارهٔ ۲۸۱ شمارهٔ ۲۸۲ شمارهٔ ۲۸۳ شمارهٔ ۲۸۴ شمارهٔ ۲۸۵ شمارهٔ ۲۸۶ شمارهٔ ۲۸۷ شمارهٔ ۲۸۸ شمارهٔ ۲۸۹ شمارهٔ ۲۹۰ شمارهٔ ۲۹۱ شمارهٔ ۲۹۲ شمارهٔ ۲۹۳ شمارهٔ ۲۹۴ شمارهٔ ۲۹۵ شمارهٔ ۲۹۶ شمارهٔ ۲۹۷ شمارهٔ ۲۹۸ شمارهٔ ۲۹۹ شمارهٔ ۳۰۰ شمارهٔ ۳۰۱ شمارهٔ ۳۰۲ شمارهٔ ۳۰۳ شمارهٔ ۳۰۴ شمارهٔ ۳۰۵ شمارهٔ ۳۰۶ شمارهٔ ۳۰۷ شمارهٔ ۳۰۸ شمارهٔ ۳۰۹ شمارهٔ ۳۱۰ شمارهٔ ۳۱۱ شمارهٔ ۳۱۲ شمارهٔ ۳۱۳ شمارهٔ ۳۱۴ شمارهٔ ۳۱۵ شمارهٔ ۳۱۶ شمارهٔ ۳۱۷ شمارهٔ ۳۱۸ شمارهٔ ۳۱۹ شمارهٔ ۳۲۰ شمارهٔ ۳۲۱ شمارهٔ ۳۲۲ شمارهٔ ۳۲۳ شمارهٔ ۳۲۴ شمارهٔ ۳۲۵ شمارهٔ ۳۲۶ شمارهٔ ۳۲۷ شمارهٔ ۳۲۸ شمارهٔ ۳۲۹ شمارهٔ ۳۳۰ شمارهٔ ۳۳۱ شمارهٔ ۳۳۲ شمارهٔ ۳۳۳ شمارهٔ ۳۳۴ شمارهٔ ۳۳۵ شمارهٔ ۳۳۶ شمارهٔ ۳۳۷ شمارهٔ ۳۳۸ شمارهٔ ۳۳۹ شمارهٔ ۳۴۰ شمارهٔ ۳۴۱ شمارهٔ ۳۴۲ شمارهٔ ۳۴۳ شمارهٔ ۳۴۴ شمارهٔ ۳۴۵ شمارهٔ ۳۴۶ شمارهٔ ۳۴۷ شمارهٔ ۳۴۸ شمارهٔ ۳۴۹ شمارهٔ ۳۵۰ شمارهٔ ۳۵۱ شمارهٔ ۳۵۲ شمارهٔ ۳۵۳ شمارهٔ ۳۵۴ شمارهٔ ۳۵۵ شمارهٔ ۳۵۶ شمارهٔ ۳۵۷ شمارهٔ ۳۵۸ شمارهٔ ۳۵۹ شمارهٔ ۳۶۰ شمارهٔ ۳۶۱ شمارهٔ ۳۶۲ شمارهٔ ۳۶۳ شمارهٔ ۳۶۴ شمارهٔ ۳۶۵ شمارهٔ ۳۶۶ شمارهٔ ۳۶۷ شمارهٔ ۳۶۸ شمارهٔ ۳۶۹ شمارهٔ ۳۷۰ شمارهٔ ۳۷۱ شمارهٔ ۳۷۲ شمارهٔ ۳۷۳ شمارهٔ ۳۷۴ شمارهٔ ۳۷۵ شمارهٔ ۳۷۶ شمارهٔ ۳۷۷ شمارهٔ ۳۷۸ شمارهٔ ۳۷۹ شمارهٔ ۳۸۰ شمارهٔ ۳۸۱ شمارهٔ ۳۸۲ شمارهٔ ۳۸۳ شمارهٔ ۳۸۴ شمارهٔ ۳۸۵ شمارهٔ ۳۸۶ شمارهٔ ۳۸۷ شمارهٔ ۳۸۸ شمارهٔ ۳۸۹ شمارهٔ ۳۹۰ شمارهٔ ۳۹۱ شمارهٔ ۳۹۲ شمارهٔ ۳۹۳ شمارهٔ ۳۹۴ شمارهٔ ۳۹۵ شمارهٔ ۳۹۶ شمارهٔ ۳۹۷ شمارهٔ ۳۹۸ شمارهٔ ۳۹۹ شمارهٔ ۴۰۰ شمارهٔ ۴۰۱ شمارهٔ ۴۰۲ شمارهٔ ۴۰۳ شمارهٔ ۴۰۴ شمارهٔ ۴۰۵ شمارهٔ ۴۰۶ شمارهٔ ۴۰۷ شمارهٔ ۴۰۸ شمارهٔ ۴۰۹ شمارهٔ ۴۱۰ شمارهٔ ۴۱۱ شمارهٔ ۴۱۲ شمارهٔ ۴۱۳ شمارهٔ ۴۱۴ شمارهٔ ۴۱۵ شمارهٔ ۴۱۶ شمارهٔ ۴۱۷ شمارهٔ ۴۱۸ شمارهٔ ۴۱۹ شمارهٔ ۴۲۰ شمارهٔ ۴۲۱ شمارهٔ ۴۲۲ شمارهٔ ۴۲۳ شمارهٔ ۴۲۴ شمارهٔ ۴۲۵ شمارهٔ ۴۲۶ شمارهٔ ۴۲۷ شمارهٔ ۴۲۸ شمارهٔ ۴۲۹ شمارهٔ ۴۳۰ شمارهٔ ۴۳۱ شمارهٔ ۴۳۲ شمارهٔ ۴۳۳ شمارهٔ ۴۳۴ شمارهٔ ۴۳۵ شمارهٔ ۴۳۶ شمارهٔ ۴۳۷ شمارهٔ ۴۳۸ شمارهٔ ۴۳۹ شمارهٔ ۴۴۰ شمارهٔ ۴۴۱ شمارهٔ ۴۴۲ شمارهٔ ۴۴۳ شمارهٔ ۴۴۴ شمارهٔ ۴۴۵ شمارهٔ ۴۴۶ شمارهٔ ۴۴۷ شمارهٔ ۴۴۸ شمارهٔ ۴۴۹ شمارهٔ ۴۵۰ شمارهٔ ۴۵۱ شمارهٔ ۴۵۲ شمارهٔ ۴۵۳ شمارهٔ ۴۵۴ شمارهٔ ۴۵۵ شمارهٔ ۴۵۶ شمارهٔ ۴۵۷ شمارهٔ ۴۵۸ شمارهٔ ۴۵۹ شمارهٔ ۴۶۰ شمارهٔ ۴۶۱ شمارهٔ ۴۶۲ شمارهٔ ۴۶۳ شمارهٔ ۴۶۴ شمارهٔ ۴۶۵ شمارهٔ ۴۶۶ شمارهٔ ۴۶۷ شمارهٔ ۴۶۸ شمارهٔ ۴۶۹ شمارهٔ ۴۷۰ شمارهٔ ۴۷۱ شمارهٔ ۴۷۲ شمارهٔ ۴۷۳ شمارهٔ ۴۷۴ شمارهٔ ۴۷۵ شمارهٔ ۴۷۶ شمارهٔ ۴۷۷ شمارهٔ ۴۷۸ شمارهٔ ۴۷۹ شمارهٔ ۴۸۰ شمارهٔ ۴۸۱ شمارهٔ ۴۸۲ شمارهٔ ۴۸۳ شمارهٔ ۴۸۴ شمارهٔ ۴۸۵ شمارهٔ ۴۸۶ شمارهٔ ۴۸۷ شمارهٔ ۴۸۸ شمارهٔ ۴۸۹ شمارهٔ ۴۹۰ شمارهٔ ۴۹۱ شمارهٔ ۴۹۲ شمارهٔ ۴۹۳ شمارهٔ ۴۹۴ شمارهٔ ۴۹۵ شمارهٔ ۴۹۶ شمارهٔ ۴۹۷ شمارهٔ ۴۹۸ شمارهٔ ۴۹۹ شمارهٔ ۵۰۰ شمارهٔ ۵۰۱ شمارهٔ ۵۰۲ شمارهٔ ۵۰۳ شمارهٔ ۵۰۴ شمارهٔ ۵۰۵ شمارهٔ ۵۰۶ شمارهٔ ۵۰۷ شمارهٔ ۵۰۸ شمارهٔ ۵۰۹ شمارهٔ ۵۱۰ شمارهٔ ۵۱۱ شمارهٔ ۵۱۲ شمارهٔ ۵۱۳ شمارهٔ ۵۱۴ شمارهٔ ۵۱۵ شمارهٔ ۵۱۶
بخش ۱ بخش ۲ - در نعت حضرت محمد صلی الله علیه و آله بخش ۳ - در وصف مولای متقیان علی (ع) بخش ۴ - بهاریه بخش ۵ - شگفتن گل در گلشن بخش ۶ - مژده زاغ به بلبل از آمدن گل بخش ۷ - شکرگذاری بلبل از آمدن گل بخش ۸ - رفتن بلبل به گلشن برای دیدن گل بخش ۹ - احوال پرسی گل از بلبل بخش ۱۰ - گفتگوی گل با بلبل بخش ۱۱ - تعریف کردن گل از صفت عشاق بخش ۱۲ - شکایت بلبل از گل به فاخته بخش ۱۳ - غیبت کردن فاخته از گل پیش بلبل بخش ۱۴ - توصیف کردن فاخته از سرو پیش بلبل بخش ۱۵ - گله کردن بلبل به گل بخش ۱۶ - جواب گل به بلبل بخش ۱۷ - پشیمان شدن بلبل از گله خود بخش ۱۸ - ناله کردن بلبل و پرسیدن تاک شرح حال او را بخش ۱۹ - شرح حال گفتن بلبل به تاک بخش ۲۰ - نصیحت کردن تاک به بلبل بخش ۲۱ - شفیع کردن بلبل تاک را نزد گل بخش ۲۲ - دلداری دادن تاک بلبل را بخش ۲۳ - گفتگوی تاک با گل بخش ۲۴ - جواب گل به تاک و شکایت از بلبل بخش ۲۵ - اظهار ارادت و اخلاص تاک به گل بخش ۲۶ - جواب گل به تاک بخش ۲۷ - استدعای تاک از گل برای بخشیدن جرم بلبل بخش ۲۸ - جواب گل به تاک بخش ۲۹ - پند دادن تاک گل را بخش ۳۰ - حکایت بخش ۳۱ - حکایت بخش ۳۲ - مناجات کردن گل بخش ۳۳ - آمدن گلچین به باغ و چیدن گل و بردن او را بخش ۳۴ - رفتن گل از باغ واندوه ریاحین بخش ۳۵ - هلاک شدن بلبل از رفتن گل بخش ۳۶ - در صفت باری تعالی جل جلاله بخش ۳۷ - در صیدشدن فاخته بخش ۳۸ - درمکافات بخش ۳۹ - مناجات بخش ۴۰ - طلب آمرزش از درگاه الهی
بخش ۱ - لک الحمد یا ذالعلا والکرم بخش ۲ - در نعت نبی اکرم صلوات الله علیه بخش ۳ - درمدح مولای متقیان علی علیه السلام بخش ۴ - مناجات بخش ۵ - مرحبا ای ساقی فرخنده پی بخش ۶ - توسل به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بخش ۷ - مناجات بخش ۸ - درشرح حال خودگوید بخش ۹ - غزل مثنوی بخش ۱۰ - مناجات بخش ۱۱ - در مرثیه حضرت شاهزاده علی اکبر بخش ۱۲ - دلبر من با رخ چون آفتاب بخش ۱۳ - در صفت عشق بخش ۱۴ - مناجات بخش ۱۵ - حکایت بخش ۱۶ - تذکر بخش ۱۷ - درشرح حال خود گوید بخش ۱۸ - فی التنبیه بخش ۱۹ - در شرح حال خود گوید بخش ۲۰ - حکایت بخش ۲۱ - فی التنبیه بخش ۲۲ - نکته بخش ۲۳ - حکایت بخش ۲۴ - مناجات بخش ۲۵ - حکایت بخش ۲۶ - در شکایت از یکی از شاهزادگان بخش ۲۷ - فی التنبیه بخش ۲۸ - حکایت بخش ۲۹ - در پریشان دلی خود گوید بخش ۳۰ - در اسرار بخش ۳۱ - در سر حروف واسماء بخش ۳۲ - در تنگدلی خودگوید بخش ۳۳ - در زراعت وشرح حال خود بخش ۳۴ - درباره ریاکاران زاهدنما بخش ۳۵ - مناجات بخش ۳۶ - فی التنبیه بخش ۳۷ - در اسرار حکایت شمع و پروانه بخش ۳۸ - فی التنبیه بخش ۳۹ - خطاب به ریاکاران زاهد نما بخش ۴۰ - فی التنبیه بخش ۴۱ - شکایت از دوستانی ریائی بخش ۴۲ - رقعه وعده گیری بخش ۴۳ - در عزای شهیدکرببلا شاه لب تشنه سیدالشهدا بخش ۴۴ - حکایت بخش ۴۵ - یا علی ای محرم یزدان پاک بخش ۴۶ - ای بت مه طلعت پیمان گسل بخش ۴۷ - در فرق کمال ومال بخش ۴۸ - درجفر بخش ۴۹ - درشکایت بخش ۵۰ - علامت مردخدا بخش ۵۱ - مناجات بخش ۵۲ - حکایت بخش ۵۳ - مناجات بخش ۵۴ - در اشکال رمل بخش ۵۵ - نکته بخش ۵۶ - حکایت بر سبیل تمثیل بخش ۵۷ - فی التنبیه بخش ۵۸ - باده عارفانه بخش ۵۹ - مناجات بخش ۶۰ - حکایت بخش ۶۱ - حکایت بخش ۶۲ - تذکر
بخش ۱ - نصایح بخش ۲ - نصایح بخش ۳ - در مقاومت با امیران ومصاحبت با فقیران بخش ۴ - در شفقت با همسایگان بخش ۵ - ضبط کن سه عضوخود را در سه جا بخش ۶ - در نهی از غیبت بخش ۷ - در شفقت با همسایه بخش ۸ - در نصیحت اهل غرور و عاقبت امور بخش ۹ - در قناعت بخش ۱۰ - دراحسان به خلق بخش ۱۱ - فی التنبیه بخش ۱۲ - در نصیحت بخش ۱۳ - درترک طمع بخش ۱۴ - فی التنبیه بخش ۱۵ - در شاعری بخش ۱۶ - در پیری وبینوائی بخش ۱۷ - در سواری و صفت اسب بخش ۱۸ - در اطاعت پروردگار بخش ۱۹ - در صفت خاموشی بخش ۲۰ - در نهی از حرص بخش ۲۱ - در نهی از خوردن شراب بخش ۲۲ - درمذمت دروغ بخش ۲۳ - در نترسیدن از مرگ بخش ۲۴ - نصیحت بخش ۲۵ - در ترک خواستن چیزی از بخیل بخش ۲۶ - در رنجش از اهل زمانه بخش ۲۷ - در ترک علایق جسمانی بخش ۲۸ - فی النصیحت والتنبیه بخش ۲۹ - درشکرگذاری ورضا از خدای تعالی بخش ۳۰ - در امر به نیکی ونهی از بدی بخش ۳۱ - در تسلیم و رضا درمصائب روزگار بخش ۳۲ - در صبر وصابری بخش ۳۳ - در پندو اندرز بخش ۳۴ - درنماز و روزه بخش ۳۵ - درگرامی داشتن میهمان بخش ۳۶ - در اطاعت از پدر ومادر بخش ۳۷ - درمذمت نسوان بخش ۳۸ - در ادای سخن گوید بخش ۳۹ - درپنهان داشتن راز بخش ۴۰ - دراسرار بخش ۴۱ - درموافقت با هر گروه
شمارهٔ ۱ - قطعه شمارهٔ ۲ - قطعه شمارهٔ ۳ - قطعه شمارهٔ ۴ - قطعه شمارهٔ ۵ - قطعه شمارهٔ ۶ - قطعه شمارهٔ ۷ - درجواب جناح حاج «شوریده شیرازی» فصیح الملک شمارهٔ ۸ - قطعه شمارهٔ ۹ - قطعه شمارهٔ ۱۰ - قطعه شمارهٔ ۱۱ - قطعه شمارهٔ ۱۲ - قطعه شمارهٔ ۱۳ - قطعه شمارهٔ ۱۴ - قطعه شمارهٔ ۱۵ - قطعه شمارهٔ ۱۶ - قطعه شمارهٔ ۱۷ - قطعه شمارهٔ ۱۸ - قطعه شمارهٔ ۱۹ - قطعه شمارهٔ ۲۰ - قطعه شمارهٔ ۲۱ - قطعه شمارهٔ ۲۲ - قطعه شمارهٔ ۲۳ - قطعه شمارهٔ ۲۴ - قطعه شمارهٔ ۲۵ - معما شمارهٔ ۲۶ - قطعه شمارهٔ ۲۷ - قطعه شمارهٔ ۲۸ - قطعه شمارهٔ ۲۹ - قطعه شمارهٔ ۳۰ - قطعه شمارهٔ ۳۱ - قطعه شمارهٔ ۳۲ - قطعه شمارهٔ ۳۳ - قطعه شمارهٔ ۳۴ - معما شمارهٔ ۳۵ - قطعه شمارهٔ ۳۶ - قطعه شمارهٔ ۳۷ - قطعه شمارهٔ ۳۸ - قطعه شمارهٔ ۳۹ - قطعه شمارهٔ ۴۰ - قطعه شمارهٔ ۴۱ - قطعه شمارهٔ ۴۲ - قطعه شمارهٔ ۴۳ - قطعه شمارهٔ ۴۴ - قطعه شمارهٔ ۴۵ - قطعه شمارهٔ ۴۶ - قطعه شمارهٔ ۴۷ - قطعه شمارهٔ ۴۸ - قطعه شمارهٔ ۴۹ - قطعه شمارهٔ ۵۰ - قطعه شمارهٔ ۵۱ - قطعه