خواجه جمال الدین سلمان ابن خواجه علاءالدین محمد مشهور به سلمان ساوجی در دههٔ اول قرن هشتم هجری در ساوه متولد شد. وی ابتدا در خدمت خواجه غیاث الدین محمد و سلطان ابوسعید بهادر خان بوده و پس ازبر هم خوردن اساس سلطنت ایلخانان واقعی به خدمت امرای جلایر پیوست. دلشاد خاتون همسر شیخ حسن بزرگ نسبت به سلمان کمال توجه و محبت را داشت و تربیت فرزندش سلطان اویس را به او واگذار کرد. وی در اواخر عمر منزوی شد و به زادگاه خود بازگشت و در همانجا در سال ۷۷۸ هجری قمری دار فانی را وداع گفت. از وی علاوه بر دیوان قصاید و غزلیات و مقطعات، دو مثنوی به نام “جمشید و خورشید” و “فراقنامه” به جای مانده است.

در ویکی پدیا بیشتر بخوانید
آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
سلمان ساوجی
غزل شمارهٔ ۱ غزل شمارهٔ ۲ غزل شمارهٔ ۳ غزل شمارهٔ ۴ غزل شمارهٔ ۵ غزل شمارهٔ ۶ غزل شمارهٔ ۷ غزل شمارهٔ ۸ غزل شمارهٔ ۹ غزل شمارهٔ ۱۰ غزل شمارهٔ ۱۱ غزل شمارهٔ ۱۲ غزل شمارهٔ ۱۳ غزل شمارهٔ ۱۴ غزل شمارهٔ ۱۵ غزل شمارهٔ ۱۶ غزل شمارهٔ ۱۷ غزل شمارهٔ ۱۸ غزل شمارهٔ ۱۹ غزل شمارهٔ ۲۰ غزل شمارهٔ ۲۱ غزل شمارهٔ ۲۲ غزل شمارهٔ ۲۳ غزل شمارهٔ ۲۴ غزل شمارهٔ ۲۵ غزل شمارهٔ ۲۶ غزل شمارهٔ ۲۷ غزل شمارهٔ ۲۸ غزل شمارهٔ ۲۹ غزل شمارهٔ ۳۰ غزل شمارهٔ ۳۱ غزل شمارهٔ ۳۲ غزل شمارهٔ ۳۳ غزل شمارهٔ ۳۴ غزل شمارهٔ ۳۵ غزل شمارهٔ ۳۶ غزل شمارهٔ ۳۷ غزل شمارهٔ ۳۸ غزل شمارهٔ ۳۹ غزل شمارهٔ ۴۰ غزل شمارهٔ ۴۱ غزل شمارهٔ ۴۲ غزل شمارهٔ ۴۳ غزل شمارهٔ ۴۴ غزل شمارهٔ ۴۵ غزل شمارهٔ ۴۶ غزل شمارهٔ ۴۷ غزل شمارهٔ ۴۸ غزل شمارهٔ ۴۹ غزل شمارهٔ ۵۰ غزل شمارهٔ ۵۱ غزل شمارهٔ ۵۲ غزل شمارهٔ ۵۳ غزل شمارهٔ ۵۴ غزل شمارهٔ ۵۵ غزل شمارهٔ ۵۶ غزل شمارهٔ ۵۷ غزل شمارهٔ ۵۸ غزل شمارهٔ ۵۹ غزل شمارهٔ ۶۰ غزل شمارهٔ ۶۱ غزل شمارهٔ ۶۲ غزل شمارهٔ ۶۳ غزل شمارهٔ ۶۴ غزل شمارهٔ ۶۵ غزل شمارهٔ ۶۶ غزل شمارهٔ ۶۷ غزل شمارهٔ ۶۸ غزل شمارهٔ ۶۹ غزل شمارهٔ ۷۰ غزل شمارهٔ ۷۱ غزل شمارهٔ ۷۲ غزل شمارهٔ ۷۳ غزل شمارهٔ ۷۴ غزل شمارهٔ ۷۵ غزل شمارهٔ ۷۶ غزل شمارهٔ ۷۷ غزل شمارهٔ ۷۸ غزل شمارهٔ ۷۹ غزل شمارهٔ ۸۰ غزل شمارهٔ ۸۱ غزل شمارهٔ ۸۲ غزل شمارهٔ ۸۳ غزل شمارهٔ ۸۴ غزل شمارهٔ ۸۵ غزل شمارهٔ ۸۶ غزل شمارهٔ ۸۷ غزل شمارهٔ ۸۸ غزل شمارهٔ ۸۹ غزل شمارهٔ ۹۰ غزل شمارهٔ ۹۱ غزل شمارهٔ ۹۲ غزل شمارهٔ ۹۳ غزل شمارهٔ ۹۴ غزل شمارهٔ ۹۵ غزل شمارهٔ ۹۶ غزل شمارهٔ ۹۷ غزل شمارهٔ ۹۸ غزل شمارهٔ ۹۹ غزل شمارهٔ ۱۰۰ غزل شمارهٔ ۱۰۱ غزل شمارهٔ ۱۰۲ غزل شمارهٔ ۱۰۳ غزل شمارهٔ ۱۰۴ غزل شمارهٔ ۱۰۵ غزل شمارهٔ ۱۰۶ غزل شمارهٔ ۱۰۷ غزل شمارهٔ ۱۰۸ غزل شمارهٔ ۱۰۹ غزل شمارهٔ ۱۱۰ غزل شمارهٔ ۱۱۱ غزل شمارهٔ ۱۱۲ غزل شمارهٔ ۱۱۳ غزل شمارهٔ ۱۱۴ غزل شمارهٔ ۱۱۵ غزل شمارهٔ ۱۱۶ غزل شمارهٔ ۱۱۷ غزل شمارهٔ ۱۱۸ غزل شمارهٔ ۱۱۹ غزل شمارهٔ ۱۲۰ غزل شمارهٔ ۱۲۱ غزل شمارهٔ ۱۲۲ غزل شمارهٔ ۱۲۳ غزل شمارهٔ ۱۲۴ غزل شمارهٔ ۱۲۵ غزل شمارهٔ ۱۲۶ غزل شمارهٔ ۱۲۷ غزل شمارهٔ ۱۲۸ غزل شمارهٔ ۱۲۹ غزل شمارهٔ ۱۳۰ غزل شمارهٔ ۱۳۱ غزل شمارهٔ ۱۳۲ غزل شمارهٔ ۱۳۳ غزل شمارهٔ ۱۳۴ غزل شمارهٔ ۱۳۵ غزل شمارهٔ ۱۳۶ غزل شمارهٔ ۱۳۷ غزل شمارهٔ ۱۳۸ غزل شمارهٔ ۱۳۹ غزل شمارهٔ ۱۴۰ غزل شمارهٔ ۱۴۱ غزل شمارهٔ ۱۴۲ غزل شمارهٔ ۱۴۳ غزل شمارهٔ ۱۴۴ غزل شمارهٔ ۱۴۵ غزل شمارهٔ ۱۴۶ غزل شمارهٔ ۱۴۷ غزل شمارهٔ ۱۴۸ غزل شمارهٔ ۱۴۹ غزل شمارهٔ ۱۵۰ غزل شمارهٔ ۱۵۱ غزل شمارهٔ ۱۵۲ غزل شمارهٔ ۱۵۳ غزل شمارهٔ ۱۵۴ غزل شمارهٔ ۱۵۵ غزل شمارهٔ ۱۵۶ غزل شمارهٔ ۱۵۷ غزل شمارهٔ ۱۵۸ غزل شمارهٔ ۱۵۹ غزل شمارهٔ ۱۶۰ غزل شمارهٔ ۱۶۱ غزل شمارهٔ ۱۶۲ غزل شمارهٔ ۱۶۳ غزل شمارهٔ ۱۶۴ غزل شمارهٔ ۱۶۵ غزل شمارهٔ ۱۶۶ غزل شمارهٔ ۱۶۷ غزل شمارهٔ ۱۶۸ غزل شمارهٔ ۱۶۹ غزل شمارهٔ ۱۷۰ غزل شمارهٔ ۱۷۱ غزل شمارهٔ ۱۷۲ غزل شمارهٔ ۱۷۳ غزل شمارهٔ ۱۷۴ غزل شمارهٔ ۱۷۵ غزل شمارهٔ ۱۷۶ غزل شمارهٔ ۱۷۷ غزل شمارهٔ ۱۷۸ غزل شمارهٔ ۱۷۹ غزل شمارهٔ ۱۸۰ غزل شمارهٔ ۱۸۱ غزل شمارهٔ ۱۸۲ غزل شمارهٔ ۱۸۳ غزل شمارهٔ ۱۸۴ غزل شمارهٔ ۱۸۵ غزل شمارهٔ ۱۸۶ غزل شمارهٔ ۱۸۷ غزل شمارهٔ ۱۸۸ غزل شمارهٔ ۱۸۹ غزل شمارهٔ ۱۹۰ غزل شمارهٔ ۱۹۱ غزل شمارهٔ ۱۹۲ غزل شمارهٔ ۱۹۳ غزل شمارهٔ ۱۹۴ غزل شمارهٔ ۱۹۵ غزل شمارهٔ ۱۹۶ غزل شمارهٔ ۱۹۷ غزل شمارهٔ ۱۹۸ غزل شمارهٔ ۱۹۹ غزل شمارهٔ ۲۰۰ غزل شمارهٔ ۲۰۱ غزل شمارهٔ ۲۰۲ غزل شمارهٔ ۲۰۳ غزل شمارهٔ ۲۰۴ غزل شمارهٔ ۲۰۵ غزل شمارهٔ ۲۰۶ غزل شمارهٔ ۲۰۷ غزل شمارهٔ ۲۰۸ غزل شمارهٔ ۲۰۹ غزل شمارهٔ ۲۱۰ غزل شمارهٔ ۲۱۱ غزل شمارهٔ ۲۱۲ غزل شمارهٔ ۲۱۳ غزل شمارهٔ ۲۱۴ غزل شمارهٔ ۲۱۵ غزل شمارهٔ ۲۱۶ غزل شمارهٔ ۲۱۷ غزل شمارهٔ ۲۱۸ غزل شمارهٔ ۲۱۹ غزل شمارهٔ ۲۲۰ غزل شمارهٔ ۲۲۱ غزل شمارهٔ ۲۲۲ غزل شمارهٔ ۲۲۳ غزل شمارهٔ ۲۲۴ غزل شمارهٔ ۲۲۵ غزل شمارهٔ ۲۲۶ غزل شمارهٔ ۲۲۷ غزل شمارهٔ ۲۲۸ غزل شمارهٔ ۲۲۹ غزل شمارهٔ ۲۳۰ غزل شمارهٔ ۲۳۱ غزل شمارهٔ ۲۳۲ غزل شمارهٔ ۲۳۳ غزل شمارهٔ ۲۳۴ غزل شمارهٔ ۲۳۵ غزل شمارهٔ ۲۳۶ غزل شمارهٔ ۲۳۷ غزل شمارهٔ ۲۳۸ غزل شمارهٔ ۲۳۹ غزل شمارهٔ ۲۴۰ غزل شمارهٔ ۲۴۱ غزل شمارهٔ ۲۴۲ غزل شمارهٔ ۲۴۳ غزل شمارهٔ ۲۴۴ غزل شمارهٔ ۲۴۵ غزل شمارهٔ ۲۴۶ غزل شمارهٔ ۲۴۷ غزل شمارهٔ ۲۴۸ غزل شمارهٔ ۲۴۹ غزل شمارهٔ ۲۵۰ غزل شمارهٔ ۲۵۱ غزل شمارهٔ ۲۵۲ غزل شمارهٔ ۲۵۳ غزل شمارهٔ ۲۵۴ غزل شمارهٔ ۲۵۵ غزل شمارهٔ ۲۵۶ غزل شمارهٔ ۲۵۷ غزل شمارهٔ ۲۵۸ غزل شمارهٔ ۲۵۹ غزل شمارهٔ ۲۶۰ غزل شمارهٔ ۲۶۱ غزل شمارهٔ ۲۶۲ غزل شمارهٔ ۲۶۳ غزل شمارهٔ ۲۶۴ غزل شمارهٔ ۲۶۵ غزل شمارهٔ ۲۶۶ غزل شمارهٔ ۲۶۷ غزل شمارهٔ ۲۶۸ غزل شمارهٔ ۲۶۹ غزل شمارهٔ ۲۷۰ غزل شمارهٔ ۲۷۱ غزل شمارهٔ ۲۷۲ غزل شمارهٔ ۲۷۳ غزل شمارهٔ ۲۷۴ غزل شمارهٔ ۲۷۵ غزل شمارهٔ ۲۷۶ غزل شمارهٔ ۲۷۷ غزل شمارهٔ ۲۷۸ غزل شمارهٔ ۲۷۹ غزل شمارهٔ ۲۸۰ غزل شمارهٔ ۲۸۱ غزل شمارهٔ ۲۸۲ غزل شمارهٔ ۲۸۳ غزل شمارهٔ ۲۸۴ غزل شمارهٔ ۲۸۵ غزل شمارهٔ ۲۸۶ غزل شمارهٔ ۲۸۷ غزل شمارهٔ ۲۸۸ غزل شمارهٔ ۲۸۹ غزل شمارهٔ ۲۹۰ غزل شمارهٔ ۲۹۱ غزل شمارهٔ ۲۹۲ غزل شمارهٔ ۲۹۳ غزل شمارهٔ ۲۹۴ غزل شمارهٔ ۲۹۵ غزل شمارهٔ ۲۹۶ غزل شمارهٔ ۲۹۷ غزل شمارهٔ ۲۹۸ غزل شمارهٔ ۲۹۹ غزل شمارهٔ ۳۰۰ غزل شمارهٔ ۳۰۱ غزل شمارهٔ ۳۰۲ غزل شمارهٔ ۳۰۳ غزل شمارهٔ ۳۰۴ غزل شمارهٔ ۳۰۵ غزل شمارهٔ ۳۰۶ غزل شمارهٔ ۳۰۷ غزل شمارهٔ ۳۰۸ غزل شمارهٔ ۳۰۹ غزل شمارهٔ ۳۱۰ غزل شمارهٔ ۳۱۱ غزل شمارهٔ ۳۱۲ غزل شمارهٔ ۳۱۳ غزل شمارهٔ ۳۱۴ غزل شمارهٔ ۳۱۵ غزل شمارهٔ ۳۱۶ غزل شمارهٔ ۳۱۷ غزل شمارهٔ ۳۱۸ غزل شمارهٔ ۳۱۹ غزل شمارهٔ ۳۲۰ غزل شمارهٔ ۳۲۱ غزل شمارهٔ ۳۲۲ غزل شمارهٔ ۳۲۳ غزل شمارهٔ ۳۲۴ غزل شمارهٔ ۳۲۵ غزل شمارهٔ ۳۲۶ غزل شمارهٔ ۳۲۷ غزل شمارهٔ ۳۲۸ غزل شمارهٔ ۳۲۹ غزل شمارهٔ ۳۳۰ غزل شمارهٔ ۳۳۱ غزل شمارهٔ ۳۳۲ غزل شمارهٔ ۳۳۳ غزل شمارهٔ ۳۳۴ غزل شمارهٔ ۳۳۵ غزل شمارهٔ ۳۳۶ غزل شمارهٔ ۳۳۷ غزل شمارهٔ ۳۳۸ غزل شمارهٔ ۳۳۹ غزل شمارهٔ ۳۴۰ غزل شمارهٔ ۳۴۱ غزل شمارهٔ ۳۴۲ غزل شمارهٔ ۳۴۳ غزل شمارهٔ ۳۴۴ غزل شمارهٔ ۳۴۵ غزل شمارهٔ ۳۴۶ غزل شمارهٔ ۳۴۷ غزل شمارهٔ ۳۴۸ غزل شمارهٔ ۳۴۹ غزل شمارهٔ ۳۵۰ غزل شمارهٔ ۳۵۱ غزل شمارهٔ ۳۵۲ غزل شمارهٔ ۳۵۳ غزل شمارهٔ ۳۵۴ غزل شمارهٔ ۳۵۵ غزل شمارهٔ ۳۵۶ غزل شمارهٔ ۳۵۷ غزل شمارهٔ ۳۵۸ غزل شمارهٔ ۳۵۹ غزل شمارهٔ ۳۶۰ غزل شمارهٔ ۳۶۱ غزل شمارهٔ ۳۶۲ غزل شمارهٔ ۳۶۳ غزل شمارهٔ ۳۶۴ غزل شمارهٔ ۳۶۵ غزل شمارهٔ ۳۶۶ غزل شمارهٔ ۳۶۷ غزل شمارهٔ ۳۶۸ غزل شمارهٔ ۳۶۹ غزل شمارهٔ ۳۷۰ غزل شمارهٔ ۳۷۱ غزل شمارهٔ ۳۷۲ غزل شمارهٔ ۳۷۳ غزل شمارهٔ ۳۷۴ غزل شمارهٔ ۳۷۵ غزل شمارهٔ ۳۷۶ غزل شمارهٔ ۳۷۷ غزل شمارهٔ ۳۷۸ غزل شمارهٔ ۳۷۹ غزل شمارهٔ ۳۸۰ غزل شمارهٔ ۳۸۱ غزل شمارهٔ ۳۸۲ غزل شمارهٔ ۳۸۳ غزل شمارهٔ ۳۸۴ غزل شمارهٔ ۳۸۵ غزل شمارهٔ ۳۸۶ غزل شمارهٔ ۳۸۷
قطعه شمارهٔ ۱ قطعه شمارهٔ ۲ قطعه شمارهٔ ۳ قطعه شمارهٔ ۴ قطعه شمارهٔ ۵ قطعه شمارهٔ ۶ قطعه شمارهٔ ۷ قطعه شمارهٔ ۸ قطعه شمارهٔ ۹ قطعه شمارهٔ ۱۰ قطعه شمارهٔ ۱۱ قطعه شمارهٔ ۱۲ قطعه شمارهٔ ۱۳ قطعه شمارهٔ ۱۴ قطعه شمارهٔ ۱۵ قطعه شمارهٔ ۱۶ قطعه شمارهٔ ۱۷ قطعه شمارهٔ ۱۸ قطعه شمارهٔ ۱۹ قطعه شمارهٔ ۲۰ قطعه شمارهٔ ۲۱ قطعه شمارهٔ ۲۲ قطعه شمارهٔ ۲۳ قطعه شمارهٔ ۲۴ قطعه شمارهٔ ۲۵ قطعه شمارهٔ ۲۶ قطعه شمارهٔ ۲۷ قطعه شمارهٔ ۲۸ قطعه شمارهٔ ۲۹ قطعه شمارهٔ ۳۰ قطعه شمارهٔ ۳۱ قطعه شمارهٔ ۳۲ قطعه شمارهٔ ۳۳ قطعه شمارهٔ ۳۴ قطعه شمارهٔ ۳۵ قطعه شمارهٔ ۳۶ قطعه شمارهٔ ۳۷ قطعه شمارهٔ ۳۸ قطعه شمارهٔ ۳۹ قطعه شمارهٔ ۴۰ قطعه شمارهٔ ۴۱ قطعه شمارهٔ ۴۲ قطعه شمارهٔ ۴۳ قطعه شمارهٔ ۴۴ قطعه شمارهٔ ۴۵ قطعه شمارهٔ ۴۶ قطعه شمارهٔ ۴۷ قطعه شمارهٔ ۴۸ قطعه شمارهٔ ۴۹ قطعه شمارهٔ ۵۰ قطعه شمارهٔ ۵۱ قطعه شمارهٔ ۵۲ قطعه شمارهٔ ۵۳ قطعه شمارهٔ ۵۴ قطعه شمارهٔ ۵۵ قطعه شمارهٔ ۵۶ قطعه شمارهٔ ۵۷ قطعه شمارهٔ ۵۸ قطعه شمارهٔ ۵۹ قطعه شمارهٔ ۶۰ قطعه شمارهٔ ۶۱ قطعه شمارهٔ ۶۲ قطعه شمارهٔ ۶۳ قطعه شمارهٔ ۶۴ قطعه شمارهٔ ۶۵ قطعه شمارهٔ ۶۶ قطعه شمارهٔ ۶۷ قطعه شمارهٔ ۶۸ قطعه شمارهٔ ۶۹ قطعه شمارهٔ ۷۰ قطعه شمارهٔ ۷۱ قطعه شمارهٔ ۷۲ قطعه شمارهٔ ۷۳ قطعه شمارهٔ ۷۴ قطعه شمارهٔ ۷۵ قطعه شمارهٔ ۷۶ قطعه شمارهٔ ۷۷ قطعه شمارهٔ ۷۸ قطعه شمارهٔ ۷۹ قطعه شمارهٔ ۸۰ قطعه شمارهٔ ۸۱ قطعه شمارهٔ ۸۲ قطعه شمارهٔ ۸۳ قطعه شمارهٔ ۸۴ قطعه شمارهٔ ۸۵ قطعه شمارهٔ ۸۶ قطعه شمارهٔ ۸۷ قطعه شمارهٔ ۸۸ قطعه شمارهٔ ۸۹ قطعه شمارهٔ ۹۰ قطعه شمارهٔ ۹۱ قطعه شمارهٔ ۹۲ قطعه شمارهٔ ۹۳ قطعه شمارهٔ ۹۴ قطعه شمارهٔ ۹۵ قطعه شمارهٔ ۹۶ قطعه شمارهٔ ۹۷ قطعه شمارهٔ ۹۸ قطعه شمارهٔ ۹۹ قطعه شمارهٔ ۱۰۰ قطعه شمارهٔ ۱۰۱ قطعه شمارهٔ ۱۰۲ قطعه شمارهٔ ۱۰۳ قطعه شمارهٔ ۱۰۴ قطعه شمارهٔ ۱۰۵ قطعه شمارهٔ ۱۰۶ قطعه شمارهٔ ۱۰۷ قطعه شمارهٔ ۱۰۸ قطعه شمارهٔ ۱۰۹ قطعه شمارهٔ ۱۱۰ قطعه شمارهٔ ۱۱۱ قطعه شمارهٔ ۱۱۲ قطعه شمارهٔ ۱۱۳ قطعه شمارهٔ ۱۱۴ قطعه شمارهٔ ۱۱۵ قطعه شمارهٔ ۱۱۶ قطعه شمارهٔ ۱۱۷ قطعه شمارهٔ ۱۱۸ قطعه شمارهٔ ۱۱۹ قطعه شمارهٔ ۱۲۰ قطعه شمارهٔ ۱۲۱ قطعه شمارهٔ ۱۲۲ قطعه شمارهٔ ۱۲۳ قطعه شمارهٔ ۱۲۴ قطعه شمارهٔ ۱۲۵ قطعه شمارهٔ ۱۲۶ قطعه شمارهٔ ۱۲۷ قطعه شمارهٔ ۱۲۸ قطعه شمارهٔ ۱۲۹ قطعه شمارهٔ ۱۳۰ قطعه شمارهٔ ۱۳۱ قطعه شمارهٔ ۱۳۲ قطعه شمارهٔ ۱۳۳ قطعه شمارهٔ ۱۳۴ قطعه شمارهٔ ۱۳۵ قطعه شمارهٔ ۱۳۶ قطعه شمارهٔ ۱۳۷ قطعه شمارهٔ ۱۳۸ قطعه شمارهٔ ۱۳۹ قطعه شمارهٔ ۱۴۰ قطعه شمارهٔ ۱۴۱ قطعه شمارهٔ ۱۴۲ قطعه شمارهٔ ۱۴۳ قطعه شمارهٔ ۱۴۴ قطعه شمارهٔ ۱۴۵ قطعه شمارهٔ ۱۴۶ قطعه شمارهٔ ۱۴۷ قطعه شمارهٔ ۱۴۸ قطعه شمارهٔ ۱۴۹ قطعه شمارهٔ ۱۵۰ قطعه شمارهٔ ۱۵۱ قطعه شمارهٔ ۱۵۲ قطعه شمارهٔ ۱۵۳ قطعه شمارهٔ ۱۵۴ قطعه شمارهٔ ۱۵۵ قطعه شمارهٔ ۱۵۶ قطعه شمارهٔ ۱۵۷ قطعه شمارهٔ ۱۵۸ قطعه شمارهٔ ۱۵۹ قطعه شمارهٔ ۱۶۰ قطعه شمارهٔ ۱۶۱ قطعه شمارهٔ ۱۶۲ قطعه شمارهٔ ۱۶۳
رباعی شمارهٔ ۱ رباعی شمارهٔ ۲ رباعی شمارهٔ ۳ رباعی شمارهٔ ۴ رباعی شمارهٔ ۵ رباعی شمارهٔ ۶ رباعی شمارهٔ ۷ رباعی شمارهٔ ۸ رباعی شمارهٔ ۹ رباعی شمارهٔ ۱۰ رباعی شمارهٔ ۱۱ رباعی شمارهٔ ۱۲ رباعی شمارهٔ ۱۳ رباعی شمارهٔ ۱۴ رباعی شمارهٔ ۱۵ رباعی شمارهٔ ۱۶ رباعی شمارهٔ ۱۷ رباعی شمارهٔ ۱۸ رباعی شمارهٔ ۱۹ رباعی شمارهٔ ۲۰ رباعی شمارهٔ ۲۱ رباعی شمارهٔ ۲۲ رباعی شمارهٔ ۲۳ رباعی شمارهٔ ۲۴ رباعی شمارهٔ ۲۵ رباعی شمارهٔ ۲۶ رباعی شمارهٔ ۲۷ رباعی شمارهٔ ۲۸ رباعی شمارهٔ ۲۹ رباعی شمارهٔ ۳۰ رباعی شمارهٔ ۳۱ رباعی شمارهٔ ۳۲ رباعی شمارهٔ ۳۳ رباعی شمارهٔ ۳۴ رباعی شمارهٔ ۳۵ رباعی شمارهٔ ۳۶ رباعی شمارهٔ ۳۷ رباعی شمارهٔ ۳۸ رباعی شمارهٔ ۳۹ رباعی شمارهٔ ۴۰ رباعی شمارهٔ ۴۱ رباعی شمارهٔ ۴۲ رباعی شمارهٔ ۴۳ رباعی شمارهٔ ۴۴ رباعی شمارهٔ ۴۵ رباعی شمارهٔ ۴۶ رباعی شمارهٔ ۴۷ رباعی شمارهٔ ۴۸ رباعی شمارهٔ ۴۹ رباعی شمارهٔ ۵۰ رباعی شمارهٔ ۵۱ رباعی شمارهٔ ۵۲ رباعی شمارهٔ ۵۳ رباعی شمارهٔ ۵۴ رباعی شمارهٔ ۵۵ رباعی شمارهٔ ۵۶ رباعی شمارهٔ ۵۷ رباعی شمارهٔ ۵۸ رباعی شمارهٔ ۵۹ رباعی شمارهٔ ۶۰ رباعی شمارهٔ ۶۱ رباعی شمارهٔ ۶۲ رباعی شمارهٔ ۶۳ رباعی شمارهٔ ۶۴ رباعی شمارهٔ ۶۵ رباعی شمارهٔ ۶۶ رباعی شمارهٔ ۶۷ رباعی شمارهٔ ۶۸ رباعی شمارهٔ ۶۹ رباعی شمارهٔ ۷۰ رباعی شمارهٔ ۷۱ رباعی شمارهٔ ۷۲ رباعی شمارهٔ ۷۳ رباعی شمارهٔ ۷۴ رباعی شمارهٔ ۷۵ رباعی شمارهٔ ۷۶ رباعی شمارهٔ ۷۷ رباعی شمارهٔ ۷۸ رباعی شمارهٔ ۷۹ رباعی شمارهٔ ۸۰ رباعی شمارهٔ ۸۱ رباعی شمارهٔ ۸۲ رباعی شمارهٔ ۸۳ رباعی شمارهٔ ۸۴ رباعی شمارهٔ ۸۵ رباعی شمارهٔ ۸۶ رباعی شمارهٔ ۸۷ رباعی شمارهٔ ۸۸ رباعی شمارهٔ ۸۹ رباعی شمارهٔ ۹۰ رباعی شمارهٔ ۹۱ رباعی شمارهٔ ۹۲ رباعی شمارهٔ ۹۳ رباعی شمارهٔ ۹۴ رباعی شمارهٔ ۹۵ رباعی شمارهٔ ۹۶ رباعی شمارهٔ ۹۷ رباعی شمارهٔ ۹۸ رباعی شمارهٔ ۹۹ رباعی شمارهٔ ۱۰۰ رباعی شمارهٔ ۱۰۱ رباعی شمارهٔ ۱۰۲ رباعی شمارهٔ ۱۰۳ رباعی شمارهٔ ۱۰۴ رباعی شمارهٔ ۱۰۵ رباعی شمارهٔ ۱۰۶ رباعی شمارهٔ ۱۰۷ رباعی شمارهٔ ۱۰۸ رباعی شمارهٔ ۱۰۹ رباعی شمارهٔ ۱۱۰ رباعی شمارهٔ ۱۱۱ رباعی شمارهٔ ۱۱۲ رباعی شمارهٔ ۱۱۳
قصیدهٔ شمارهٔ ۱ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۲ - در مدح دلشاد خاتون قصیدهٔ شمارهٔ ۳ - در مدح شیخ حسن نویان قصیدهٔ شمارهٔ ۴ - در پند و دوری از دنیا قصیدهٔ شمارهٔ ۵ - در مدح شیخ اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۶ - در مدح دلشاد خاتون قصیدهٔ شمارهٔ ۷ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۸ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۹ - در طلب بخشش از سلطان قصیدهٔ شمارهٔ ۱۰ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۱۱ - در شكایت از روزگار قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲ - در مدحدلشاد خاتون قصیدهٔ شمارهٔ ۱۳ - درمصیبت كربلا قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴ - در مدح دلشاد خاتون قصیدهٔ شمارهٔ ۱۵ - در مدح دلشاد خاتون قصیدهٔ شمارهٔ ۱۶ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۱۷ - درموعظه و پند قصیدهٔ شمارهٔ ۱۸ - در مدح سلطان الوزرا محمد زكریا قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۲۰ - در مدح امیر شیخ حسن قصیدهٔ شمارهٔ ۲۱ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۲۲ - در مدح خواجه غیاث الدین محمد قصیدهٔ شمارهٔ ۲۳ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۲۴ - در مدح دلشاد خاتون قصیدهٔ شمارهٔ ۲۵ - در مدح دلشاد خاتون قصیدهٔ شمارهٔ ۲۶ قصیدهٔ شمارهٔ ۲۷ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۲۸ - درنعت پیامبر قصیدهٔ شمارهٔ ۲۹ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۳۰ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۳۱ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۳۲ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۳۳ - در مدح امیر شیخ حسن قصیدهٔ شمارهٔ ۳۴ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۳۵ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۳۶ - در مدح شیخ حسن قصیدهٔ شمارهٔ ۳۷ - در مدح غیاث الدین محمد قصیدهٔ شمارهٔ ۳۸ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۳۹ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۴۰ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۴۱ - در مدح امیر شیخ حسن قصیدهٔ شمارهٔ ۴۲ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۴۳ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۴۴ - در بیان اوضاع نامناسب ساوه قصیدهٔ شمارهٔ ۴۵ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۴۶ - در مدح امیر شیخ حسن قصیدهٔ شمارهٔ ۴۷ - در وصف ساغر و می قصیدهٔ شمارهٔ ۴۸ - درمدح امیر سیخ حسن نویان قصیدهٔ شمارهٔ ۴۹ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۵۰ - در مدح دلشاد خاتون قصیدهٔ شمارهٔ ۵۱ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۵۲ - در مدح شاه دوندی قصیدهٔ شمارهٔ ۵۳ - در مدح دلشاد خاتون قصیدهٔ شمارهٔ ۵۴ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۵۵ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۵۶ - در مدحامیر شیخ حسن قصیدهٔ شمارهٔ ۵۷ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۵۸ - در مدح شیخ زاهد برادر سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۵۹ - در مدح دلشاد خاتون قصیدهٔ شمارهٔ ۶۰ - در موعظه ونصیحت قصیدهٔ شمارهٔ ۶۱ - در مدح غیاث الدین محمد قصیدهٔ شمارهٔ ۶۲ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۶۳ - در مدح شاه دوندی قصیدهٔ شمارهٔ ۶۴ - در مدح امیر شیخ حسن قصیدهٔ شمارهٔ ۶۵ - در مدح امیر شیخ حسن قصیدهٔ شمارهٔ ۶۶ - درطلب آمرزش قصیدهٔ شمارهٔ ۶۷ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۶۸ - در مدح امیر شیخ حسن قصیدهٔ شمارهٔ ۶۹ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۷۰ - در مدح امیر شیخ حسن قصیدهٔ شمارهٔ ۷۱ - در مدح دلشاد خاتون قصیدهٔ شمارهٔ ۷۲ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۷۳ - دروصف زورق قصیدهٔ شمارهٔ ۷۴ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۷۵ - در موعظه و دوری از دنیا قصیدهٔ شمارهٔ ۷۶ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۷۷ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۷۸ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۷۹ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۸۰ - در مدح خواجه شمس الدین زکریا قصیدهٔ شمارهٔ ۸۱ - در مدح شاه دوندی قصیدهٔ شمارهٔ ۸۲ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۸۳ - درمرثیه ی شاهزاده ی بیرام شاه قصیدهٔ شمارهٔ ۸۴ - در مدح شیخ حسن نویان قصیدهٔ شمارهٔ ۸۵ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۸۶ - در مدح دلشاد شاه قصیدهٔ شمارهٔ ۸۷ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۸۸ - در موعظه ونصیحت قصیدهٔ شمارهٔ ۸۹ - در مدح سلطان اویس قصیدهٔ شمارهٔ ۹۰ - در مدح امیر شیخ حسن قصیدهٔ شمارهٔ ۹۱ - درمرثیه شیخ زاهد قصیدهٔ شمارهٔ ۹۲ - درمرثیه میر قاسم قصیدهٔ شمارهٔ ۹۳ - در مدح شاه دوندی قصیدهٔ شمارهٔ ۹۴ - درمدح دلشاد شاه
بخش ۱ - مناجات بخش ۲ - در حکمت آفرینش بخش ۳ - قطعه بخش ۴ - در نعت پیامبر (ص) بخش ۵ - رباعی بخش ۶ - در معراج پیامبر (ص) بخش ۷ - غزل بخش ۸ - دعای دولت امیر شیخ اویس بخش ۹ - قطعه بخش ۱۰ - قطعه بخش ۱۱ - قطعه بخش ۱۲ - قطعه بخش ۱۳ - قطعه بخش ۱۴ - قطعه بخش ۱۵ - آغاز داستان جمشید و خورشید بخش ۱۶ - دیدن جمشید، خورشید را اندر خواب بخش ۱۷ - غزل بخش ۱۸ - غزل بخش ۱۹ - آگاهی فغفور شاه از حال جمشید بخش ۲۰ - راز گفتن جمشید با پدر و مادر بخش ۲۱ - غزل بخش ۲۲ - از خواب گفتن جمشید با مهراب بخش ۲۳ - اجازه سفر خواستن جمشید بخش ۲۴ - سفر جمشید به روم بخش ۲۵ - غزل بخش ۲۶ - روان شدن جمشید از ولایت پریان بسوی روم بخش ۲۷ - کشته شدن دیو به دست جمشید بخش ۲۸ - در دیر راهب بخش ۲۹ - رباعی بخش ۳۰ - جمشید و سفر دریا بخش ۳۱ - غزل بخش ۳۲ - در وصف صبح بخش ۳۳ - جواب دادن حورزاد جمشید را بخش ۳۴ - رفتن جمشید به اقامتگاه خورشید بخش ۳۵ - عاشق شدن خورشید بر جمشید بخش ۳۶ - غزل بخش ۳۷ - قطعه بخش ۳۸ - گفتگوی جمشید با شمع بخش ۳۹ - غزل بخش ۴۰ - غزل بخش ۴۱ - غزل بخش ۴۲ - غزل بخش ۴۳ - از خمار باز آمدن جمشید بخش ۴۴ - غزل بخش ۴۵ - غزل بخش ۴۶ - طلب کردن خورشید جمشید را بخش ۴۷ - غزل بخش ۴۸ - باز گفتن خورشید از احوال جمشید به کتایون بخش ۴۹ - غزل بخش ۵۰ - رباعی بخش ۵۱ - نصیحت مهراب به جمشید بخش ۵۲ - غزل بخش ۵۳ - دیدن جمشید ،خورشید را در باغ بخش ۵۴ - غزل بخش ۵۵ - دربند افتادن خورشید به دستور افسر، مادرش بخش ۵۶ - قطعه بخش ۵۷ - بیتابی جمشید در فراق خورشید بخش ۵۸ - غزل بخش ۵۹ - رفتن مهراب در پی جمشید بخش ۶۰ - غزل بخش ۶۱ - جمشید در درگاه قیصر بخش ۶۲ - نامه جمشید به خورشید بخش ۶۳ - غزل بخش ۶۴ - دو بیت شعر بخش ۶۵ - غزل بخش ۶۶ - غزل بخش ۶۷ - دلجویی خورشید از حال جمشید بخش ۶۸ - نامه خورشید به جمشید بخش ۶۹ - غزل بخش ۷۰ - رفتن جمشید به دژ خورشید و دیدن او بخش ۷۱ - غزل بخش ۷۲ - غزل بخش ۷۳ - رباعی بخش ۷۴ - قطعه بخش ۷۵ - پاسخ مهراب به افسر بخش ۷۶ - قطعه بخش ۷۷ - فرد بخش ۷۸ - بزم آرائی جمشید بخش ۷۹ - رباعی بخش ۸۰ - غزل بخش ۸۱ - غزل بخش ۸۲ - آزاد شدن خورشید بخش ۸۳ - آمدن شادیشاه به خواستگاری خورشید بخش ۸۴ - قطعه بخش ۸۵ - هنرنمائی جمشید و شادیشاه در حضور خورشید و افسر بخش ۸۶ - غزل بخش ۸۷ - نجات دادن جمشید ، قیصر را از مرگ بخش ۸۸ - ستایش قیصر از دلاوری جمشید بخش ۸۹ - غزل بخش ۹۰ - خواستگاری شادیشاه از دختر قیصر بخش ۹۱ - بازگشتن شادیشاه به شام بخش ۹۲ - لشکر کشی جمشید از روم به شام بخش ۹۳ - غزل بخش ۹۴ - دوبیتی بخش ۹۵ - غزل بخش ۹۶ - دوبیتی بخش ۹۷ - قطعه بخش ۹۸ - رباعی بخش ۹۹ - غزل بخش ۱۰۰ - بازگشت جمشید به روم و دامادی او بخش ۱۰۱ - رباعی بخش ۱۰۲ - رباعی بخش ۱۰۳ - نامه جمشید به پدر بخش ۱۰۴ - بخش ۱۰۵ - غزل بخش ۱۰۶ - دوبیتی بخش ۱۰۷ - تدبیر جمشید و خورشید برای عزیمت به چین بخش ۱۰۸ - اندرز بخش ۱۰۹ - حکایت بخش ۱۱۰ - پند بخش ۱۱۱ - شکایت از پیری بخش ۱۱۲ - تاریخ نظم داستان