امام سعدالملک رشیدالدین محمد بن محمد بن عبدالجلیل عمری کاتب بلخی معروف به رشید وطواط شاعر نامی قرن ششم است. وی در سال ۴۸۱ هجری قمری در بلخ چشم به جهان گشود و در سال ۵۷۳ هجری قمری در گرگانج خوارزم بدرود حیات گفت.
وی دبیر دیوان اتسز خوارزمشاه بود و به خاطر اندام کوچکش به او لقب «وطواط» (به معنای خفاش یا نوعی پرستو) دادند.
وطواط به فارسی و عربی شعر می‌سرود و به هر دو زبان آثاری منثور نیز دارد. از جمله آثار منثور مشهور فارسی وی می‌توان به «حدائق السحر فی دقائق الشعر» اشاره کرد.

در ویکی پدیا بیشتر بخوانید
آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
رشیدالدین وطواط
شمارهٔ ۱ - در مدح وزیر ضیاءالدین عراق بن جعفر شمارهٔ ۲ - در مدح ملک اتسز و حسب حال خود شمارهٔ ۳ - در مدح علاء الدوله ابوالمظفر نصرة الدین اتسز و لزوم آسمان و زمین در هر بیتی شمارهٔ ۴ - د رمدح شمس الدین ابوالفتح محمد بن علی وزیر شمارهٔ ۵ - در مدح ملک نصر الدین اتسز شمارهٔ ۶ - در مدح علاء الدوله اتسز شمارهٔ ۷ - در ستایش افضل الدین خاقانی شمارهٔ ۸ - نیز در مدیحه گوید شمارهٔ ۹ - هم او راست و اعجاز ابیات دو بیت دوبیت مجانست شمارهٔ ۱۰ - نیز در مدیحه گوید شمارهٔ ۱۱ - در تغزل و مدح اتسز شمارهٔ ۱۲ - د رمدح شمس الدین ابوالفتح محمد بن علی وزیر شمارهٔ ۱۳ - در مدح سید تاجدالدین ابوالغنایم رافعی شیبانی شمارهٔ ۱۴ - در مدح صدرالدین علی وزیر شمارهٔ ۱۵ - در مدح خاقان کمال الدین محمود شمارهٔ ۱۶ - خطاب بباد در مدح علاء الدوله ابو المظفر نصرت الدین اتسز خوارزمشاه شمارهٔ ۱۷ - ایضا در مدح ملک اتسز شمارهٔ ۱۸ - نیز در مدح اتسز شمارهٔ ۱۹ - هم در مدح اتسز شمارهٔ ۲۰ - در مدح خاقان کما الدین ابو القاسم محمود ارسلان خسرو توران شمارهٔ ۲۱ - در مدح اتسز خوارزمشاه شمارهٔ ۲۲ - نیز در ستایش گوید شمارهٔ ۲۳ - در مدح اتسز خوارزمشاه شمارهٔ ۲۴ - در مدح خاقان کمال الدین محمود خسرو توران شمارهٔ ۲۵ - در مدح اتسز شمارهٔ ۲۶ - در مدیحه گوید شمارهٔ ۲۷ - در مدح اتسز خوارزمشاه شمارهٔ ۲۸ - نیز در مدح اتسز گوید شمارهٔ ۲۹ - هم در مدح اتسز گوید شمارهٔ ۳۰ - نیز در ستایش اتسز شمارهٔ ۳۱ - در مدح خاقان کمال الدین شمارهٔ ۳۲ - در مدح اتسز خوارزمشاه شمارهٔ ۳۳ - هم در مدح اتسز گوید شمارهٔ ۳۴ - نیز در مدح اتسز خوارزمشاه شمارهٔ ۳۵ - در مدح علاء الدوله ابوالمظفر اتسز شمارهٔ ۳۶ - در مدح سید طاهر علوی شمارهٔ ۳۷ - در مدح خاقان ارسلان خان کمال الدین ابو القاسم محمود شمارهٔ ۳۸ - در مدح اتسز خوارزمشاه شمارهٔ ۳۹ - در وصف بلخ و مدح سید ضیاء الدین شمارهٔ ۴۰ - در مدح ملک اتسز شمارهٔ ۴۱ - در مدح وزیر ثقة الدین شمارهٔ ۴۲ - در مدح وزیر ضیاء الدین عراق بن جعفر شمارهٔ ۴۳ - در مدح علاء الدوله اتسز شمارهٔ ۴۴ - نیز در مدح اتسز گوید شمارهٔ ۴۵ - در ستایش شمس‌الدین وزیر شمارهٔ ۴۶ - در مدح سید مجدالدین گوید شمارهٔ ۴۷ - در مدح اتسز خوارزمشاه شمارهٔ ۴۸ - در مدح علاءالدوله اتسز شمارهٔ ۴۹ - در مدح شمس الدین وزیر شمارهٔ ۵۰ - در مدح اتسز خوارزمشاه شمارهٔ ۵۱ - در مدح ملک اتسز شمارهٔ ۵۲ - هم در مدح اتسز گوید شمارهٔ ۵۳ - نیز در ستایش اتسز می گوید شمارهٔ ۵۴ - هم در مدح اتسز گوید شمارهٔ ۵۵ - در مدح علاءالدوله اتسز شمارهٔ ۵۶ - در مدح کمال‌الدین محمود خان شمارهٔ ۵۷ - در مدح ملک اتسز شمارهٔ ۵۸ - در مدح اتسز شمارهٔ ۵۹ - و هم در ستایش اتسز گوید شمارهٔ ۶۰ - هم در مدح اتسز شمارهٔ ۶۱ - نیز در مدح اتسز شمارهٔ ۶۲ - نیز در مدح اتسز گوید شمارهٔ ۶۳ - در مدح خاقان ارسلان خاقان کما الدین ابوالقاسم محمود و شکر کنیزکان که بوی داده شمارهٔ ۶۴ - ایضاً در مدح خاقان کمال الدین محمود شمارهٔ ۶۵ - نیز در مدح خاقان کمال الدین محمود شمارهٔ ۶۶ - در مدح اتسز شمارهٔ ۶۷ - هم در مدح اتسز شمارهٔ ۶۸ - هم در مدح ملک اتسز گوید شمارهٔ ۶۹ - نیز در ستایش اتسز شمارهٔ ۷۰ - در مدح اتسز خوارزمشاه شمارهٔ ۷۱ - در مدح شمس‌الدین وزیر شمارهٔ ۷۲ - در مدح اتسز شمارهٔ ۷۳ - در ستایش مجد الدین علی بن جعفر رئیس شرق صدر خراسان شمارهٔ ۷۴ - ذوقافتین در مدح ملک اتسز شمارهٔ ۷۵ - قصیدۀ ذو بحرین در مدح علاء الدوله اتسز خوارزمشاه شمارهٔ ۷۶ - در مدح اتسز شمارهٔ ۷۷ - نیز در مدح اتسز گوید در بازگشت از جنگ ماوراء النهر شمارهٔ ۷۸ - در مدیحه گوید شمارهٔ ۷۹ - در مدح اتسز خوارزمشاه شمارهٔ ۸۰ - در تهنیت ولادت دو فرزند ملک اتسز شمارهٔ ۸۱ - در مدح اتسز شمارهٔ ۸۲ - هم در مدح اتسز گوید شمارهٔ ۸۳ - هم در مدح اتسز گوید شمارهٔ ۸۴ - نیز در مدح اتسز شمارهٔ ۸۵ - هم در مدح اتسز گوید شمارهٔ ۸۶ - نیز در مدح اتسز گوید شمارهٔ ۸۷ - هم در مدح اتسز و تهنیت ورود او به سرای کمال الدین گوید شمارهٔ ۸۸ - هم در ستایش اتسز شمارهٔ ۸۹ - در فتح جند و مدح علاء الدوله نصرت دین ابوالمظفر اتسز خوارزمشاه شمارهٔ ۹۰ - قصیدۀ مصنوعه در مدح قزل ارسلان (۱) شمارهٔ ۹۱ - در مدح ملک اتسز شمارهٔ ۹۲ - نیز در مدح اتسز گوید شمارهٔ ۹۳ - در وصف قلم و خاتم و مدح علاء الدوله ابوالمظفر اتسز شمارهٔ ۹۴ - در مدح مجد‌الدین علی بن جعفر شمارهٔ ۹۵ - در مدح اتسز شمارهٔ ۹۶ - رد العجز الی الصدر در مدح اتسز شمارهٔ ۹۷ - در مدح ملک اتسز شمارهٔ ۹۸ - هم در ستایش ملک اتسز شمارهٔ ۹۹ - نیز در مدح اتسز خوارزمشاه شمارهٔ ۱۰۰ - در مرثیۀ شرف الدین قزل ارسلان بن اتسز شمارهٔ ۱۰۱ - در مدح ملک اتسز شمارهٔ ۱۰۲ - در مدح ادیب صابر بن ایمعیل ترمذی شمارهٔ ۱۰۳ - در مدح اتسز شمارهٔ ۱۰۴ - نیز در مدح ملک اتسز گوید شمارهٔ ۱۰۵ - سوگندنامه در مدح اتسز شمارهٔ ۱۰۶ - نیز در مدح مدیحه گوید شمارهٔ ۱۰۷ - نیز در مدیحه گوید شمارهٔ ۱۰۸ - این قصیده در مدح خداوند عالم ملک اعظم ناج الدنیا والدین بردالله مضجعه گوید شمارهٔ ۱۰۹ - در ستایش مجیر الدین شمارهٔ ۱۱۰ - در مدح تاج الدین وزیر شمارهٔ ۱۱۱ - قصیدۀ مخذوف الالف در مدح علاء الدوله اتسز شمارهٔ ۱۱۲ - در مدح اتسز خوارزمشاه شمارهٔ ۱۱۳ - همه در مدح اتسز گویند شمارهٔ ۱۱۴ - در مدح خاقان کمال الدین محمود شمارهٔ ۱۱۵ - در مدح شمی الدین وزیر شمارهٔ ۱۱۶ - در مدح اتسز شمارهٔ ۱۱۷ - هم در مدح اتسز گوید شمارهٔ ۱۱۸ - در مدح اتسز شمارهٔ ۱۱۹ - در مدح تاج‌الدین ابوالغنایم رافع شمارهٔ ۱۲۰ - نیز در مدیحه گوید شمارهٔ ۱۲۱ - در مدح اتسز شمارهٔ ۱۲۲ - در مدح ابوالفضل نصر بن خلف پادشاه نیمروز شمارهٔ ۱۲۳ - در مدح شمس‌الدین وزیر شمارهٔ ۱۲۴ - نیز در ستایش شمس‌الدین وزیر شمارهٔ ۱۲۵ - در مدح ضیاء الدین عراق وزیر شمارهٔ ۱۲۶ - در مدح اتسز شمارهٔ ۱۲۷ - نیز در مدح اتسز شمارهٔ ۱۲۸ - هم در مدح اتسز گوید شمارهٔ ۱۲۹ - در ستایش اتسز شمارهٔ ۱۳۰ - نیز در ستایش اتسز شمارهٔ ۱۳۱ - در مدح علاءالدوله اتسز شمارهٔ ۱۳۲ - قصیدۀ ملمع در مدح جمال الدین وزیر شمارهٔ ۱۳۳ - در مدح کمال الدین ابوالقاسم محمد بن ابوبکر خال شمارهٔ ۱۳۴ - در مدح اتسز خوارزمشاه شمارهٔ ۱۳۵ - قصیدۀ تمام مرصع در مدح علاء دوله اتسز شمارهٔ ۱۳۶ - هم در مدح علاء دوله اتسز گوید شمارهٔ ۱۳۷ - از زبان علاءالدوله اتسز خوارزمشاه گوید شمارهٔ ۱۳۸ - در مدح علاء الدوله اتسز شمارهٔ ۱۳۹ - در مدح ادیب صابر بن اسمعیل ترمذی شمارهٔ ۱۴۰ - نیز در مدیحه گوید شمارهٔ ۱۴۱ - در مدح اتسز خوارزمشاه شمارهٔ ۱۴۲ - قصیدۀ محذوف النقط در مدح محمد نام شمارهٔ ۱۴۳ - در مدح اتسز شمارهٔ ۱۴۴ - در مدح امام حسام الدین ابو حفص عمربن عبدالعزیز بن مازه بخاری شمارهٔ ۱۴۵ - در مدح اتسز شمارهٔ ۱۴۶ - وقتی اتسز بر لب جیحون جشن ساخته بود این قصیده بر بدیهه بگفت شمارهٔ ۱۴۷ - نیز در مدح اتسز شمارهٔ ۱۴۸ - در مدح اتسز شمارهٔ ۱۴۹ - هم در مدح اتسز گوید شمارهٔ ۱۵۰ - در مدح اتسز شمارهٔ ۱۵۱ - در مدح اتسز شمارهٔ ۱۵۲ - نیز در مدح اتسز شمارهٔ ۱۵۳ - در ستایش اتسز شمارهٔ ۱۵۴ - هم در مدح اتسز گوید شمارهٔ ۱۵۵ - د رمدح خاقان سلیمان خان شمارهٔ ۱۵۶ - د رمدح یکی از وزراء شمارهٔ ۱۵۷ - در مدح اتسز شمارهٔ ۱۵۸ - قصیدۀ ذوقافتین در مدح خاقان کمال‌الدین نظام‌الدوله ارسلان خان ابوالقاسم محمود شمارهٔ ۱۵۹ - در مدح خاقان ارسلان خان کمال‌الدین ابوالقاسم محمد شمارهٔ ۱۶۰ - در مدح اتسز شمارهٔ ۱۶۱ - در مدح علاء الدوله اتسز شمارهٔ ۱۶۲ - د رمدح اتسز شمارهٔ ۱۶۳ - د رمدح اتسز شمارهٔ ۱۶۴ - از زبان علاء الدوله اتسز خوارزمشاه شمارهٔ ۱۶۵ - در مدح ملک اتسز شمارهٔ ۱۶۶ - نیز در مدح اتسز شمارهٔ ۱۶۷ - در مدح اتسز شمارهٔ ۱۶۸ - در مدح اتسز خوارزمشاه شمارهٔ ۱۶۹ - در وصف قصر خاقان کمال‌الدین محمود شمارهٔ ۱۷۰ - در مدح ملک اتسز شمارهٔ ۱۷۱ - نیز در مدح ملک اتسز شمارهٔ ۱۷۲ - هم در مدح اتسز گوید شمارهٔ ۱۷۳ - هم در مدح اتسز شمارهٔ ۱۷۴ - نیز در ستایش اتسز شمارهٔ ۱۷۵ - در مدح شمس الدین وزیر شمارهٔ ۱۷۶ - در مدح ملک اتسز شمارهٔ ۱۷۷ - نیز در ستایش ملک اتسز گوید شمارهٔ ۱۷۸ - در مدح ملک اتسز شمارهٔ ۱۷۹ - در مدح اتسز شمارهٔ ۱۸۰ - هم در ستایش ملک اتشز شمارهٔ ۱۸۱ - د رمدح علاء الدین ابوبکر بن قماج شمارهٔ ۱۸۲ - در مدح ملک اتسز شمارهٔ ۱۸۳ - در ستایش اتسز گوید شمارهٔ ۱۸۴ - در مدح ملک اتسز شمارهٔ ۱۸۵ - در مدح ملک اتسز شمارهٔ ۱۸۶ - نیز در مدح ملک اتسز شمارهٔ ۱۸۷ - نیز در مدح ملک اتسز شمارهٔ ۱۸۸ - لغز تیغ در مدح اتسز گوید شمارهٔ ۱۸۹ - درمدح شمس‌الدین وزیر شمارهٔ ۱۹۰ - در ستایش ادیب صابر بن اسمعیل ترمذی شمارهٔ ۱۹۱ - وله فی المدح شمارهٔ ۱۹۲ - در مدح ملک اتسز شمارهٔ ۱۹۳ - در مدح ملک اتسز شمارهٔ ۱۹۴ - در مدح شمس الدین وزیر شمارهٔ ۱۹۵ - در مدح ملک اتسز شمارهٔ ۱۹۶ - نیز در مدح ملک اتسز گوید شمارهٔ ۱۹۷ - نیز در مدح اتسز شمارهٔ ۱۹۸ - در مدح ملک اتسز شمارهٔ ۱۹۹ - نیز در ستایش اتسز شمارهٔ ۲۰۰ - در مدح شمس الدین محمد بن علی شمارهٔ ۲۰۱ - در مدح اتسز شمارهٔ ۲۰۲ - در مدح ملک اتسز شمارهٔ ۲۰۳ - در مدح شمس الدین وزیر شمارهٔ ۲۰۴ - درمدح تاج الدین رافع بن علی شیبانی شمارهٔ ۲۰۵ - در مدح ملک اتسز شمارهٔ ۲۰۶ - نیز در مدح ملک اتسز شمارهٔ ۲۰۷ - در مدح ضیاء الدین علی بن جعفر شمارهٔ ۲۰۸ - در ستایش ملک اتسز شمارهٔ ۲۰۹ - در مدح اتسز شمارهٔ ۲۱۰ - خطاب به ملک اتسز شمارهٔ ۲۱۱ - در مدح اتسز
شمارهٔ ۱ - در هجو ادیب صابر بن اسمعیل ترمذی شمارهٔ ۲ - در حق رئیس الدین شمارهٔ ۳ - در مدح امیر داد مرضی شمارهٔ ۴ - در مرثیۀ نصرة الدین اتسز شمارهٔ ۵ - در مرثیۀ جمال الدین یوسف شمارهٔ ۶ - در حق شمس الدین وزیر شمارهٔ ۷ - نیز در حق شمس الدین وزیر شمارهٔ ۸ - در حق تاج الدیز وزیر شمارهٔ ۹ - در مدح امام حمیدالدین ابوبکر بن عمر محمودی شمارهٔ ۱۰ - در حق ملک نیمروز شمارهٔ ۱۱ - در حق اتسز خوارزمشاه شمارهٔ ۱۲ - در عشق گوید شمارهٔ ۱۳ - دربارۀ ادیب صابربن اسمعیل ترمذی شمارهٔ ۱۴ - ترجمه از شعر تازی شمارهٔ ۱۵ - قطعۀ مصنوع شمارهٔ ۱۶ - در حق شمس الدین محمد وزیر شمارهٔ ۱۷ - در حق شمس الدین ابو الفتح شمارهٔ ۱۸ - دربارۀ ملک اتسز شمارهٔ ۱۹ - در حق مجد الدین صاحب وزیر شمارهٔ ۲۰ - مقطع شمارهٔ ۲۱ - خطاب بپادشاه شمارهٔ ۲۲ - در حق جمال الدین وزیر شمارهٔ ۲۳ - در مدح احمد بن سعد شمارهٔ ۲۴ - در حق صابر بن اسمعیل ترمذی شمارهٔ ۲۵ - در حق ملک اتسز شمارهٔ ۲۶ - نیز در حق ملک اتسز شمارهٔ ۲۷ - در حق حمیدالدین شمارهٔ ۲۸ - در مرثیۀ رافع بن علاء شمارهٔ ۲۹ - در حق شهاب الدین شمارهٔ ۳۰ - در مطایبه شمارهٔ ۳۱ - در حق حاسدان خویش شمارهٔ ۳۲ - در حق کمال الدین شمارهٔ ۳۳ - در حق شمس الدین شمارهٔ ۳۴ - در حق ادیب صابر بن اسماعیل ترمذی شمارهٔ ۳۵ - در معارف شمارهٔ ۳۶ - در مرثیۀ فخرالدین شمارهٔ ۳۷ - در جواب ادیب صابر بن اسمعیل ترمذی شمارهٔ ۳۸ - در حق ادیب صابر بن اسمعیل ترمذی شمارهٔ ۳۹ - نیز در حق ادیب صابر بن اسمعیل ترمذی شمارهٔ ۴۰ - در حق حمید الدین شمارهٔ ۴۱ - لغز در نام قطب شمارهٔ ۴۲ - در شکایت از دوری شمارهٔ ۴۳ - در مطایبه شمارهٔ ۴۴ - خطاب بملک اتسز شمارهٔ ۴۵ - در صنعت مقلوب شمارهٔ ۴۶ - در حق نجم الدین شمارهٔ ۴۷ - در حق ضیاء الدین عراق وزیر شمارهٔ ۴۸ - در مدیحه گوید شمارهٔ ۴۹ - در حق مؤتمن الدین امین الملک شمارهٔ ۵۰ - در مدح عمر بن عبدالعزیز شمارهٔ ۵۱ - در حق شمس الدین شمارهٔ ۵۲ - د رحق امیر زنگی حبش شمارهٔ ۵۳ - در حق شمس الدین شمارهٔ ۵۴ - در معارف شمارهٔ ۵۵ - در حق شمس الدین شمارهٔ ۵۶ - نیز در حق شمس الدین شمارهٔ ۵۷ - هم در حق شمس الدین شمارهٔ ۵۸ - نبز در حق شمس الدین شمارهٔ ۵۹ - هم در حق شمس الدین شمارهٔ ۶۰ - هم در حق مجدالدین نجیب الملک یوسف شمارهٔ ۶۱ - د رحق شمس الدین شمارهٔ ۶۲ - نیز در حق شمس الدین شمارهٔ ۶۳ - در حق جمال الدین شمارهٔ ۶۴ - در حق اتسز شمارهٔ ۶۵ - خطاب بشاه شمارهٔ ۶۶ - در خواستن شراب شمارهٔ ۶۷ - در مدیحه شمارهٔ ۶۸ - د رحق فخرالدین شمارهٔ ۶۹ - در حکمت شمارهٔ ۷۰ - در حق شهاب الدین صابر بن اسمعیل ترمذی شمارهٔ ۷۱ - در حق شمس الدین شمارهٔ ۷۲ - در مدح تاج الدوله شمارهٔ ۷۳ - در حق صابر بن اسمعیل ترمذی شمارهٔ ۷۴ - در تهنیت وزارت شمارهٔ ۷۵ - در شکر گزاری از پادشاه شمارهٔ ۷۶ - در وصف قصر خوارزمشاه اتسز شمارهٔ ۷۷ - در مرثیۀ رافع بن علاء شمارهٔ ۷۸ - د رحق شمس الدین شمارهٔ ۷۹ - در مدیحه شمارهٔ ۸۰ - در حق ملک اتسز شمارهٔ ۸۱ - در مدح پادشاه شمارهٔ ۸۲ - در حق جمال الدوله حری شمارهٔ ۸۳ - در حق فخر الدین شمارهٔ ۸۴ - در حق جمال الدین شمارهٔ ۸۵ - در صنعت مقطع شمارهٔ ۸۶ - در حق حمید الدین شمارهٔ ۸۷ - در شکایت شمارهٔ ۸۸ - در مدیحه شمارهٔ ۸۹ - در حق امیر مسعود شمارهٔ ۹۰ - در حق فرید الدین شمارهٔ ۹۱ - نیز در معارف شمارهٔ ۹۲ - نیز در مدح معارف شمارهٔ ۹۳ - در مرثیۀ نصرة الدین شمارهٔ ۹۴ - در ترجمه از شعر تازی شمارهٔ ۹۵ - نیز در ترجمۀ شعر تازی شمارهٔ ۹۶ - در حق مجدالدین شمارهٔ ۹۷ - در حق تاج الدین شمارهٔ ۹۸ - در حق ملک اتسز
شمارهٔ ۱ - در مدح ملک اتسز شمارهٔ ۲ - در شکوه شمارهٔ ۳ - در تغزل شمارهٔ ۴ - در تغزل شمارهٔ ۵ - در تغزل شمارهٔ ۶ - سلطان تکش بن اتسز در دوشنبه ۲۲ربع الاخر سنۀ ۵۶۸ در خوارزم بر تخت نشست رشید این رباعی بر وی بخواند شمارهٔ ۷ - در مدح وزیر شمارهٔ ۸ - در تغزل شمارهٔ ۹ - در مدح کمال الدین شمارهٔ ۱۰ - در تغزل شمارهٔ ۱۱ - در شکوه شمارهٔ ۱۲ - در تغزل شمارهٔ ۱۳ - در تغزل شمارهٔ ۱۴ - در تغزل شمارهٔ ۱۵ - در تغزل شمارهٔ ۱۶ - در مدح ملک اتسز شمارهٔ ۱۷ - در شکوه شمارهٔ ۱۸ - در مدح ملک اتسز شمارهٔ ۱۹ - در تغزل شمارهٔ ۲۰ - در ذم مردم روزگار شمارهٔ ۲۱ - در شکوه شمارهٔ ۲۲ - در مدح رکن الدین شمارهٔ ۲۳ - در تغزل شمارهٔ ۲۴ - در مرثیۀ اتسز شمارهٔ ۲۵ - در تغزل شمارهٔ ۲۶ - در مدح ملک اتسز شمارهٔ ۲۷ - نیز در مدح ملک اتسز شمارهٔ ۲۸ - در مدح ملک اتسز شمارهٔ ۲۹ - در هجا شمارهٔ ۳۰ - در تغزل شمارهٔ ۳۱ - در تغزل شمارهٔ ۳۲ - در تغزل شمارهٔ ۳۳ - در شکوه شمارهٔ ۳۴ - در تغزل شمارهٔ ۳۵ - در تغزل شمارهٔ ۳۶ - در شکوه شمارهٔ ۳۷ - در تغزل شمارهٔ ۳۸ - در تغزل شمارهٔ ۳۹ - در مدیحه گوید شمارهٔ ۴۰ - در شکوه شمارهٔ ۴۱ - در مدح رکن الدین شمارهٔ ۴۲ - در تغزل شمارهٔ ۴۳ - در مدح ملک اتسز
مسمط مصنوع