«محمد بن منور بن ابوسعید بن ابوطاهر بن ابوسعید ابوالخیر»، نوادهٔ عارف مشهور، ابوسعید ابوالخیر و مؤلف کتاب «اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید فضل الله بن ابی الخیر المیهنی» می‌باشد که آن را در میان سال‌های ۵۵۳ تا ۵۵۹ هجری در احوال جد خود، ابوسعید ابوالخیر نوشته است.
وی کتاب خود را به سه باب تقسیم کرد و به ویژه در باب دوم که به بیان حالات شیخ در سال‌های میانی حیات او اختصاص دارد، بسیاری از اقوال و اشعاری را که بر زبان وی رفته بود گردآورد.

در ویکی پدیا بیشتر بخوانید
آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
محمد بن منور
حکایت شمارهٔ ۱ حکایت شمارهٔ ۲ حکایت شمارهٔ ۳ حکایت شمارهٔ ۴ حکایت شمارهٔ ۵ حکایت شمارهٔ ۶ حکایت شمارهٔ ۷ حکایت شمارهٔ ۸ حکایت شمارهٔ ۹ حکایت شمارهٔ ۱۰ حکایت شمارهٔ ۱۱ حکایت شمارهٔ ۱۲ حکایت شمارهٔ ۱۳ حکایت شمارهٔ ۱۴ حکایت شمارهٔ ۱۵ حکایت شمارهٔ ۱۶ حکایت شمارهٔ ۱۷ حکایت شمارهٔ ۱۸ حکایت شمارهٔ ۱۹ حکایت شمارهٔ ۲۰ حکایت شمارهٔ ۲۱ حکایت شمارهٔ ۲۲ حکایت شمارهٔ ۲۳ حکایت شمارهٔ ۲۴ حکایت شمارهٔ ۲۵ حکایت شمارهٔ ۲۶ حکایت شمارهٔ ۲۷ حکایت شمارهٔ ۲۸ حکایت شمارهٔ ۲۹ حکایت شمارهٔ ۳۰ حکایت شمارهٔ ۳۱ حکایت شمارهٔ ۳۲ حکایت شمارهٔ ۳۳ حکایت شمارهٔ ۳۴ حکایت شمارهٔ ۳۵ حکایت شمارهٔ ۳۶ حکایت شمارهٔ ۳۷ حکایت شمارهٔ ۳۸ حکایت شمارهٔ ۳۹ حکایت شمارهٔ ۴۰ حکایت شمارهٔ ۴۱ حکایت شمارهٔ ۴۲ حکایت شمارهٔ ۴۳ حکایت شمارهٔ ۴۴ حکایت شمارهٔ ۴۵ حکایت شمارهٔ ۴۶ حکایت شمارهٔ ۴۷ حکایت شمارهٔ ۴۸ حکایت شمارهٔ ۴۹ حکایت شمارهٔ ۵۰ حکایت شمارهٔ ۵۱ حکایت شمارهٔ ۵۲ حکایت شمارهٔ ۵۳ حکایت شمارهٔ ۵۴ حکایت شمارهٔ ۵۵ حکایت شمارهٔ ۵۶ حکایت شمارهٔ ۵۷ حکایت شمارهٔ ۵۸ حکایت شمارهٔ ۵۹ حکایت شمارهٔ ۶۰ حکایت شمارهٔ ۶۱ حکایت شمارهٔ ۶۲ حکایت شمارهٔ ۶۳ حکایت شمارهٔ ۶۴ حکایت شمارهٔ ۶۵ حکایت شمارهٔ ۶۶ حکایت شمارهٔ ۶۷ حکایت شمارهٔ ۶۸ حکایت شمارهٔ ۶۹ حکایت شمارهٔ ۷۰ حکایت شمارهٔ ۷۱ حکایت شمارهٔ ۷۲ حکایت شمارهٔ ۷۳ حکایت شمارهٔ ۷۴ حکایت شمارهٔ ۷۵ حکایت شمارهٔ ۷۶ حکایت شمارهٔ ۷۷ حکایت شمارهٔ ۷۸ حکایت شمارهٔ ۷۹ حکایت شمارهٔ ۸۰ حکایت شمارهٔ ۸۱ حکایت شمارهٔ ۸۲ حکایت شمارهٔ ۸۳ حکایت شمارهٔ ۸۴ حکایت شمارهٔ ۸۵ حکایت شمارهٔ ۸۶ حکایت شمارهٔ ۸۷ حکایت شمارهٔ ۸۸ حکایت شمارهٔ ۸۹ حکایت شمارهٔ ۹۰ حکایت شمارهٔ ۹۱ حکایت شمارهٔ ۹۲ حکایت شمارهٔ ۹۳ حکایت شمارهٔ ۹۴ حکایت شمارهٔ ۹۵ حکایت شمارهٔ ۹۶ حکایت شمارهٔ ۹۷ حکایت شمارهٔ ۹۸ حکایت شمارهٔ ۹۹ حکایت شمارهٔ ۱۰۰ حکایت شمارهٔ ۱۰۱ حکایت شمارهٔ ۱۰۲ حکایت شمارهٔ ۱۰۳ حکایت شمارهٔ ۱۰۴ حکایت شمارهٔ ۱۰۵ حکایت شمارهٔ ۱۰۶ حکایت شمارهٔ ۱۰۷ حکایت شمارهٔ ۱۰۸ حکایت شمارهٔ ۱۰۹ حکایت شمارهٔ ۱۱۰
حکایت شمارهٔ ۱ حکایت شمارهٔ ۲ حکایت شمارهٔ ۳ حکایت شمارهٔ ۴ حکایت شمارهٔ ۵ حکایت شمارهٔ ۶ حکایت شمارهٔ ۷ حکایت شمارهٔ ۸ حکایت شمارهٔ ۹ حکایت شمارهٔ ۱۰ حکایت شمارهٔ ۱۱ حکایت شمارهٔ ۱۲ حکایت شمارهٔ ۱۳ حکایت شمارهٔ ۱۴ حکایت شمارهٔ ۱۵ حکایت شمارهٔ ۱۶ حکایت شمارهٔ ۱۷ حکایت شمارهٔ ۱۸ حکایت شمارهٔ ۱۹ حکایت شمارهٔ ۲۰ حکایت شمارهٔ ۲۱ حکایت شمارهٔ ۲۲ حکایت شمارهٔ ۲۳ حکایت شمارهٔ ۲۴ حکایت شمارهٔ ۲۵ حکایت شمارهٔ ۲۶ حکایت شمارهٔ ۲۷ حکایت شمارهٔ ۲۸ حکایت شمارهٔ ۲۹ حکایت شمارهٔ ۳۰ حکایت شمارهٔ ۳۱ حکایت شمارهٔ ۳۲ حکایت شمارهٔ ۳۳ حکایت شمارهٔ ۳۴ حکایت شمارهٔ ۳۵ حکایت شمارهٔ ۳۶ حکایت شمارهٔ ۳۷ حکایت شمارهٔ ۳۸ حکایت شمارهٔ ۳۹ حکایت شمارهٔ ۴۰ حکایت شمارهٔ ۴۱ حکایت شمارهٔ ۴۲ حکایت شمارهٔ ۴۳ حکایت شمارهٔ ۴۴ حکایت شمارهٔ ۴۵ حکایت شمارهٔ ۴۶ حکایت شمارهٔ ۴۷ حکایت شمارهٔ ۴۸ حکایت شمارهٔ ۴۹ حکایت شمارهٔ ۵۰ حکایت شمارهٔ ۵۱ حکایت شمارهٔ ۵۲ حکایت شمارهٔ ۵۳ حکایت شمارهٔ ۵۴ حکایت شمارهٔ ۵۵ حکایت شمارهٔ ۵۶ حکایت شمارهٔ ۵۷ حکایت شمارهٔ ۵۸ حکایت شمارهٔ ۵۹ حکایت شمارهٔ ۶۰ حکایت شمارهٔ ۶۱ حکایت شمارهٔ ۶۲ حکایت شمارهٔ ۶۳ حکایت شمارهٔ ۶۴ حکایت شمارهٔ ۶۵ حکایت شمارهٔ ۶۶ حکایت شمارهٔ ۶۷ حکایت شمارهٔ ۶۸ حکایت شمارهٔ ۶۹ حکایت شمارهٔ ۷۰ حکایت شمارهٔ ۷۱ حکایت شمارهٔ ۷۲ حکایت شمارهٔ ۷۳ حکایت شمارهٔ ۷۴ حکایت شمارهٔ ۷۵ حکایت شمارهٔ ۷۶ حکایت شمارهٔ ۷۷ حکایت شمارهٔ ۷۸ حکایت شمارهٔ ۷۹ حکایت شمارهٔ ۸۰ حکایت شمارهٔ ۸۱ حکایت شمارهٔ ۸۲ حکایت شمارهٔ ۸۳ حکایت شمارهٔ ۸۴ حکایت شمارهٔ ۸۵ حکایت شمارهٔ ۸۶ حکایت شمارهٔ ۸۷ حکایت شمارهٔ ۸۸ حکایت شمارهٔ ۸۹ حکایت شمارهٔ ۹۰ حکایت شمارهٔ ۹۱ حکایت شمارهٔ ۹۲ حکایت شمارهٔ ۹۳ حکایت شمارهٔ ۹۴ حکایت شمارهٔ ۹۵ حکایت شمارهٔ ۹۶ حکایت شمارهٔ ۹۷ حکایت شمارهٔ ۹۸ حکایت شمارهٔ ۹۹ حکایت شمارهٔ ۱۰۰ حکایت شمارهٔ ۱۰۱ حکایت شمارهٔ ۱۰۲ حکایت شمارهٔ ۱۰۳ حکایت شمارهٔ ۱۰۴ حکایت شمارهٔ ۱۰۵ حکایت شمارهٔ ۱۰۶ حکایت شمارهٔ ۱۰۷ حکایت شمارهٔ ۱۰۸ حکایت شمارهٔ ۱۰۹ حکایت شمارهٔ ۱۱۰ حکایت شمارهٔ ۱۱۱ حکایت شمارهٔ ۱۱۲ حکایت شمارهٔ ۱۱۳
شمارهٔ ۱ شمارهٔ ۲ شمارهٔ ۳ شمارهٔ ۴ شمارهٔ ۵ شمارهٔ ۶ شمارهٔ ۷ شمارهٔ ۸ شمارهٔ ۹ شمارهٔ ۱۰ شمارهٔ ۱۱ شمارهٔ ۱۲ شمارهٔ ۱۳ شمارهٔ ۱۴ شمارهٔ ۱۵ شمارهٔ ۱۶ شمارهٔ ۱۷ شمارهٔ ۱۸ شمارهٔ ۱۹ شمارهٔ ۲۰ شمارهٔ ۲۱ شمارهٔ ۲۲ شمارهٔ ۲۳ شمارهٔ ۲۴ شمارهٔ ۲۵ شمارهٔ ۲۶ شمارهٔ ۲۷ شمارهٔ ۲۸ شمارهٔ ۲۹ شمارهٔ ۳۰ شمارهٔ ۳۱ شمارهٔ ۳۲ شمارهٔ ۳۳ شمارهٔ ۳۴ شمارهٔ ۳۵ شمارهٔ ۳۶ شمارهٔ ۳۷ شمارهٔ ۳۸ شمارهٔ ۳۹ شمارهٔ ۴۰ شمارهٔ ۴۱ شمارهٔ ۴۲ شمارهٔ ۴۳ شمارهٔ ۴۴ شمارهٔ ۴۵ شمارهٔ ۴۶ شمارهٔ ۴۷ شمارهٔ ۴۸ شمارهٔ ۴۹ شمارهٔ ۵۰ شمارهٔ ۵۱ شمارهٔ ۵۲ شمارهٔ ۵۳ شمارهٔ ۵۴ شمارهٔ ۵۵ شمارهٔ ۵۶ شمارهٔ ۵۷ شمارهٔ ۵۸ شمارهٔ ۵۹ شمارهٔ ۶۰ شمارهٔ ۶۱ شمارهٔ ۶۲ شمارهٔ ۶۳ شمارهٔ ۶۴ شمارهٔ ۶۵ شمارهٔ ۶۶ شمارهٔ ۶۷ شمارهٔ ۶۸ شمارهٔ ۶۹ شمارهٔ ۷۰ شمارهٔ ۷۱ شمارهٔ ۷۲ شمارهٔ ۷۳ شمارهٔ ۷۴ شمارهٔ ۷۵ شمارهٔ ۷۶ شمارهٔ ۷۷ شمارهٔ ۷۸ شمارهٔ ۷۹ شمارهٔ ۸۰ شمارهٔ ۸۱ شمارهٔ ۸۲ شمارهٔ ۸۳ شمارهٔ ۸۴ شمارهٔ ۸۵ شمارهٔ ۸۶ شمارهٔ ۸۷ شمارهٔ ۸۸ شمارهٔ ۸۹ شمارهٔ ۹۰ شمارهٔ ۹۱ شمارهٔ ۹۲ شمارهٔ ۹۳ شمارهٔ ۹۴ شمارهٔ ۹۵ شمارهٔ ۹۶ شمارهٔ ۹۷ شمارهٔ ۹۸ شمارهٔ ۹۹ شمارهٔ ۱۰۰ شمارهٔ ۱۰۱ شمارهٔ ۱۰۲ شمارهٔ ۱۰۳ شمارهٔ ۱۰۴ شمارهٔ ۱۰۵ شمارهٔ ۱۰۶ شمارهٔ ۱۰۷ شمارهٔ ۱۰۸ شمارهٔ ۱۰۹ شمارهٔ ۱۱۰ شمارهٔ ۱۱۱ شمارهٔ ۱۱۲ شمارهٔ ۱۱۳ شمارهٔ ۱۱۴ شمارهٔ ۱۱۵ شمارهٔ ۱۱۶ شمارهٔ ۱۱۷ شمارهٔ ۱۱۸ شمارهٔ ۱۱۹ شمارهٔ ۱۲۰ شمارهٔ ۱۲۱ شمارهٔ ۱۲۲ شمارهٔ ۱۲۳ شمارهٔ ۱۲۴ شمارهٔ ۱۲۵ شمارهٔ ۱۲۶ شمارهٔ ۱۲۷ شمارهٔ ۱۲۸ شمارهٔ ۱۲۹ شمارهٔ ۱۳۰ شمارهٔ ۱۳۱ شمارهٔ ۱۳۲ شمارهٔ ۱۳۳ شمارهٔ ۱۳۴ شمارهٔ ۱۳۵ شمارهٔ ۱۳۶ شمارهٔ ۱۳۷ شمارهٔ ۱۳۸ شمارهٔ ۱۳۹ شمارهٔ ۱۴۰ شمارهٔ ۱۴۱ شمارهٔ ۱۴۲ شمارهٔ ۱۴۳ شمارهٔ ۱۴۴ شمارهٔ ۱۴۵ شمارهٔ ۱۴۶ شمارهٔ ۱۴۷ شمارهٔ ۱۴۸ شمارهٔ ۱۴۹ شمارهٔ ۱۵۰ شمارهٔ ۱۵۱ شمارهٔ ۱۵۲ شمارهٔ ۱۵۳ شمارهٔ ۱۵۴ شمارهٔ ۱۵۵ شمارهٔ ۱۵۶ شمارهٔ ۱۵۷ شمارهٔ ۱۵۸ شمارهٔ ۱۵۹ شمارهٔ ۱۶۰ شمارهٔ ۱۶۱ شمارهٔ ۱۶۲ شمارهٔ ۱۶۳ شمارهٔ ۱۶۴ شمارهٔ ۱۶۵ شمارهٔ ۱۶۶ شمارهٔ ۱۶۷ شمارهٔ ۱۶۸ شمارهٔ ۱۶۹ شمارهٔ ۱۷۰ شمارهٔ ۱۷۱ شمارهٔ ۱۷۲ شمارهٔ ۱۷۳ شمارهٔ ۱۷۴ شمارهٔ ۱۷۵ شمارهٔ ۱۷۶ شمارهٔ ۱۷۷ شمارهٔ ۱۷۸ شمارهٔ ۱۷۹