حسن غزنوی (با نام کامل: اشرف‌الدین ابو محمد حسن بن محمد حسینی غزنوی (۵۳۵–۵۶۵ قمری)) مشهور به اشرف و با تخلص «حسن»، شاعر و واعظ سده ششم هجری است. اشرف الدین بخش عمده عمر خویش را به خدمتگزاری پادشاه غزنوی، بهرام‌شاه و نیز مدتی را هم به خدمت سلطان سنجر سلجوقی گذراند. وی در بیشتر قالب‌های شعری طبع‌آزمایی کرده و از معاصرین سنایی بود. غزنوی در سال ۵۶۵ ه‍.ق به علت ابتلای ناگهانی به بیماری در روستای آزادوار درگذشت و آرامگاهش در همان‌جاست.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
سید حسن غزنوی
شمارهٔ ۱ - در مدح امیر تغری تغان فرماید شمارهٔ ۲ - در مدح نصیرالملة والدین ناصرحسین فرماید شمارهٔ ۳ - در مدح جمال الدین محمد وزیر که روضه مطهر پیغمبر را عمارت کرده بود گوید شمارهٔ ۴ شمارهٔ ۵ - در مدح علی بن عثمان گوید شمارهٔ ۶ - در مدح معزالدوله خسرو شاه پسر بهرام شاه گوید شمارهٔ ۷ - در مدح بهرام شاه گوید شمارهٔ ۸ - در این قصیده بهرام شاه را مدح کند شمارهٔ ۹ - در مدح بهرام شاه گوید شمارهٔ ۱۰ - این قصیده نیز در مدح بهرام شاه است شمارهٔ ۱۱ - در مدح بهرام شاه غزنوی گوید شمارهٔ ۱۲ - این قصیده در مدح خالد ملکی است شمارهٔ ۱۳ - در مدح بهرام شاه گوید شمارهٔ ۱۴ - سلطان سنجر را بدین قصیده مدح کند شمارهٔ ۱۵ شمارهٔ ۱۶ شمارهٔ ۱۷ - در مدح ابونصر احمد فرماید شمارهٔ ۱۸ - در مدح احمد عمر فرماید شمارهٔ ۱۹ - در مدح سلطان بهرام شاه است شمارهٔ ۲۰ شمارهٔ ۲۱ - در مدح بهرام شاه گوید شمارهٔ ۲۲ - در مدح بهرام شاه و فرزند او خسرو شاه گوید شمارهٔ ۲۳ - دراین قصیده بهرام شاه را ستاید شمارهٔ ۲۴ - در مدح بهرام شاه است شمارهٔ ۲۵ - در مدح سید اجل ذخرالدین ابوالقاسم زید بن حسن گوید شمارهٔ ۲۶ شمارهٔ ۲۷ شمارهٔ ۲۸ - در مدح محمود بغراخان گوید شمارهٔ ۲۹ - و نیز در ستایش بهرام شاه گفته است شمارهٔ ۳۰ - در مدح محمد منصور است شمارهٔ ۳۱ - در مدح بهرام شاه هست شمارهٔ ۳۲ - در مدح سلطان سنجر گوید شمارهٔ ۳۳ - در مدح قوام الدین حسن و بهرام شاه گوید شمارهٔ ۳۴ - ایضا در مدح بهرام شاه است شمارهٔ ۳۵ - ایضا در مدح بهرام شاه گفته است شمارهٔ ۳۶ - درمدح سلطان بهرام شاه غزنوی گوید شمارهٔ ۳۷ - ایضا در مدح بهرام شاه است شمارهٔ ۳۸ - در تهنیت صحت ملکزاده خسروشاه گوید شمارهٔ ۳۹ - بدین قصیده شرف الملک بوعلی را رثا کند شمارهٔ ۴۰ - در مدح بهرام شاه غزنوی گوید شمارهٔ ۴۱ - در مدح عبدالجبارگوید شمارهٔ ۴۲ - در مدح و ستایش بهرام شاه و تهنیت پیروزی او بر سوری گوید شمارهٔ ۴۳ - در راه مکه در مدح امیر فخرالدین گوید شمارهٔ ۴۴ - در مدح سلطان سعید خوارزم شاه گوید در عید اضحی شمارهٔ ۴۵ - در صف چشم و مدح قوام الدین ابومحمد طاهر وزیر گوید شمارهٔ ۴۶ - هم در مدح بهرام شاه گفت در شکارگاه شمارهٔ ۴۷ شمارهٔ ۴۸ - وله شمارهٔ ۴۹ - در مدح بهرام شاه در جواب رشید وطواط گوید شمارهٔ ۵۰ - ایضا سلطان بهرام شاه غزنوی را مدح کند شمارهٔ ۵۱ - در مدح سلطان بهرام شاه غزنوی گوید شمارهٔ ۵۲ - هم در مدح او گفت در تهنیت تحویل سال شمارهٔ ۵۳ - در مدح امیرحسام الدین گوید شمارهٔ ۵۴ - در مدح منتخب الملک ابوعلی حسن گوید شمارهٔ ۵۵ - هم در مدح او گوید شمارهٔ ۵۶ شمارهٔ ۵۷ - در مدح محمود بن محمدخان خواهر زاده سلطان سنجر گوید شمارهٔ ۵۸ - این قصیده از سر تأسف گفته به نشابور فرستاد شمارهٔ ۵۹ - در بادیه به التماس امیر حاج گفته شمارهٔ ۶۰ - در مدح نظام الملک محمد گوید شمارهٔ ۶۱ شمارهٔ ۶۲ - در صفت هندوستان و مدح سلطان بهرام شاه گوید شمارهٔ ۶۳ - در مرثیه جمال الدین احمد قاضی سراید شمارهٔ ۶۴ - در مدح آتسز خوارزم شاه گوید شمارهٔ ۶۵ - این مرثیه از برای والده سلطان سعید ولد بن بهرام شاه گوید (کذا) شمارهٔ ۶۶ شمارهٔ ۶۷ شمارهٔ ۶۸ شمارهٔ ۶۹ شمارهٔ ۷۰ - در مدح صاحب نظام الملک ابو جعفر محمدبن عبدالمجید شمارهٔ ۷۱ - این سوگند نامه رادر نیشابور گفته است شمارهٔ ۷۲ - درمدح خواجه عمید ابوطاهر گوید شمارهٔ ۷۳ - در این قصیده ابو المعالی نصر بن محمد را مدح کند شمارهٔ ۷۴ - در مدح حسن بن احمد گوید شمارهٔ ۷۵ - در مدح احمد عمر گفته از غزنین فرستاد شمارهٔ ۷۶ - وله شمارهٔ ۷۷ شمارهٔ ۷۸ - در مدح قوام الملک احمد عمر گفته به بدیهه شمارهٔ ۷۹ - در مدح بهرام شاه غزنوی گوید شمارهٔ ۸۰ - در مدح ابوالفتح دولت شاه بن بهرام شاه گوید شمارهٔ ۸۱ - در مدح مجدالملک حسن احمد گوید شمارهٔ ۸۲ - در مدح سلطان سعید علاء الدنیا والدین از مکه به غزنین فرستاد شمارهٔ ۸۳ - این فتح نامه در نیشابور گفته شمارهٔ ۸۴ - در تهنیت باغ همایون و مدح بهرام شاه گوید شمارهٔ ۸۵ - در مرثیه یکی از بزرگان گوید شمارهٔ ۸۶ - در مدح حسن احمد گوید شمارهٔ ۸۷ - در مدح مجدالدین گوید شمارهٔ ۸۸ - در مدح خداوند زاده مسعود شاه گوید شمارهٔ ۸۹ - در مدح سپهسالار علی بن الحسین ماهوری گفته شمارهٔ ۹۰ - در مدح بهرام شاه غزنوی است شمارهٔ ۹۱ - در مدح خداوند زاده خسرو شاه گوید در جواب امیر معزی شمارهٔ ۹۲ - در مدح خاقان محمود خان گوید شمارهٔ ۹۳ - در مدح خاقان محمود خان گوید شمارهٔ ۹۴ - نیز در مدح همو گوید شمارهٔ ۹۵ - در مدح ابوعلی حسن احمد گوید شمارهٔ ۹۶ شمارهٔ ۹۷ شمارهٔ ۹۸ - قصیده عربی از سید حسن غزنوی مشهور به اشرف
شمارهٔ ۱ شمارهٔ ۲ شمارهٔ ۳ شمارهٔ ۴ شمارهٔ ۵ شمارهٔ ۶ شمارهٔ ۷ شمارهٔ ۸ شمارهٔ ۹ شمارهٔ ۱۰ شمارهٔ ۱۱ شمارهٔ ۱۲ شمارهٔ ۱۳ - بالتماس دوستی گفته شمارهٔ ۱۴ شمارهٔ ۱۵ شمارهٔ ۱۶ شمارهٔ ۱۷ شمارهٔ ۱۸ شمارهٔ ۱۹ شمارهٔ ۲۰ شمارهٔ ۲۱ شمارهٔ ۲۲ شمارهٔ ۲۳ شمارهٔ ۲۴ شمارهٔ ۲۵ شمارهٔ ۲۶ شمارهٔ ۲۷ شمارهٔ ۲۸ شمارهٔ ۲۹ شمارهٔ ۳۰ شمارهٔ ۳۱ شمارهٔ ۳۲ شمارهٔ ۳۳ شمارهٔ ۳۴ شمارهٔ ۳۵ شمارهٔ ۳۶ شمارهٔ ۳۷ شمارهٔ ۳۸ شمارهٔ ۳۹ شمارهٔ ۴۰ شمارهٔ ۴۱ شمارهٔ ۴۲ شمارهٔ ۴۳ شمارهٔ ۴۴ شمارهٔ ۴۵ شمارهٔ ۴۶ شمارهٔ ۴۷ شمارهٔ ۴۸ شمارهٔ ۴۹ شمارهٔ ۵۰ شمارهٔ ۵۱ شمارهٔ ۵۲ شمارهٔ ۵۳ شمارهٔ ۵۴ شمارهٔ ۵۵ شمارهٔ ۵۶ شمارهٔ ۵۷ شمارهٔ ۵۸ شمارهٔ ۵۹ شمارهٔ ۶۰ شمارهٔ ۶۱ شمارهٔ ۶۲ شمارهٔ ۶۳ شمارهٔ ۶۴ شمارهٔ ۶۵ شمارهٔ ۶۶ شمارهٔ ۶۷ شمارهٔ ۶۸ شمارهٔ ۶۹ شمارهٔ ۷۰ شمارهٔ ۷۱ شمارهٔ ۷۲ شمارهٔ ۷۳ شمارهٔ ۷۴ شمارهٔ ۷۵ شمارهٔ ۷۶ شمارهٔ ۷۷ شمارهٔ ۷۸ شمارهٔ ۷۹ شمارهٔ ۸۰ شمارهٔ ۸۱ شمارهٔ ۸۲ شمارهٔ ۸۳
شمارهٔ ۱ شمارهٔ ۲ شمارهٔ ۳ - در حق آنکه باوی منازعتی داشت گوید شمارهٔ ۴ - در مدح خواجه مخلص الدین از سرخس به نشابور فرستاد شمارهٔ ۵ شمارهٔ ۶ شمارهٔ ۷ - درمدح خواجه مخلص الدین گوید شمارهٔ ۸ - این قطعه در مدح امیرسید ذخرالدین بخط خود بسفیده نوشت شمارهٔ ۹ - در شکایت دوستی گفت شمارهٔ ۱۰ شمارهٔ ۱۱ - در جواب خواجه ابوبکر شامی گوید شمارهٔ ۱۲ شمارهٔ ۱۳ - درمدح خواجه امام مروانی گوید شمارهٔ ۱۴ شمارهٔ ۱۵ شمارهٔ ۱۶ شمارهٔ ۱۷ شمارهٔ ۱۸ شمارهٔ ۱۹ شمارهٔ ۲۰ شمارهٔ ۲۱ شمارهٔ ۲۲ - در مدح امام برهان الدین گفته در بغداد شمارهٔ ۲۳ شمارهٔ ۲۴ شمارهٔ ۲۵ شمارهٔ ۲۶ شمارهٔ ۲۷ شمارهٔ ۲۸ - در مدح صدرالدین بخواری؟ شمارهٔ ۲۹ شمارهٔ ۳۰ شمارهٔ ۳۱ شمارهٔ ۳۲ شمارهٔ ۳۳ - این قطعه را از روی بترجمه خواست شمارهٔ ۳۴ - درصفت بارگاه گوید شمارهٔ ۳۵ شمارهٔ ۳۶ شمارهٔ ۳۷ - در مدح بهرامشاه شمارهٔ ۳۸ - در جواب تاج الدین محمد سفری گفت بر بدیهه شمارهٔ ۳۹ - در صفت خیمه گوید شمارهٔ ۴۰
شمارهٔ ۱ شمارهٔ ۲ شمارهٔ ۳ شمارهٔ ۴ شمارهٔ ۵ شمارهٔ ۶ شمارهٔ ۷ شمارهٔ ۸ شمارهٔ ۹ شمارهٔ ۱۰ شمارهٔ ۱۱ شمارهٔ ۱۲ شمارهٔ ۱۳ شمارهٔ ۱۴ شمارهٔ ۱۵ شمارهٔ ۱۶ شمارهٔ ۱۷ شمارهٔ ۱۸ شمارهٔ ۱۹ شمارهٔ ۲۰ شمارهٔ ۲۱ شمارهٔ ۲۲ شمارهٔ ۲۳ شمارهٔ ۲۴ شمارهٔ ۲۵ شمارهٔ ۲۶ شمارهٔ ۲۷ شمارهٔ ۲۸ شمارهٔ ۲۹ شمارهٔ ۳۰ شمارهٔ ۳۱ شمارهٔ ۳۲ شمارهٔ ۳۳ شمارهٔ ۳۴ شمارهٔ ۳۵ شمارهٔ ۳۶ شمارهٔ ۳۷ شمارهٔ ۳۸ شمارهٔ ۳۹ شمارهٔ ۴۰ شمارهٔ ۴۱ شمارهٔ ۴۲ شمارهٔ ۴۳ شمارهٔ ۴۴ شمارهٔ ۴۵ شمارهٔ ۴۶ شمارهٔ ۴۷ شمارهٔ ۴۸ شمارهٔ ۴۹ شمارهٔ ۵۰ شمارهٔ ۵۱ شمارهٔ ۵۲ شمارهٔ ۵۳ شمارهٔ ۵۴ شمارهٔ ۵۵ شمارهٔ ۵۶ شمارهٔ ۵۷ شمارهٔ ۵۸ شمارهٔ ۵۹ شمارهٔ ۶۰ شمارهٔ ۶۱ شمارهٔ ۶۲ شمارهٔ ۶۳ شمارهٔ ۶۴ شمارهٔ ۶۵ شمارهٔ ۶۶ شمارهٔ ۶۷ شمارهٔ ۶۸ شمارهٔ ۶۹ شمارهٔ ۷۰ شمارهٔ ۷۱ شمارهٔ ۷۲ شمارهٔ ۷۳ شمارهٔ ۷۴ شمارهٔ ۷۵ شمارهٔ ۷۶ شمارهٔ ۷۷ شمارهٔ ۷۸ شمارهٔ ۷۹ شمارهٔ ۸۰ شمارهٔ ۸۱ شمارهٔ ۸۲ شمارهٔ ۸۳ شمارهٔ ۸۴ شمارهٔ ۸۵ شمارهٔ ۸۶ شمارهٔ ۸۷ شمارهٔ ۸۸ شمارهٔ ۸۹ شمارهٔ ۹۰ شمارهٔ ۹۱ شمارهٔ ۹۲ شمارهٔ ۹۳ شمارهٔ ۹۴ شمارهٔ ۹۵ شمارهٔ ۹۶ شمارهٔ ۹۷ شمارهٔ ۹۸ شمارهٔ ۹۹ شمارهٔ ۱۰۰ شمارهٔ ۱۰۱ شمارهٔ ۱۰۲ شمارهٔ ۱۰۳ شمارهٔ ۱۰۴ شمارهٔ ۱۰۵ شمارهٔ ۱۰۶ شمارهٔ ۱۰۷ شمارهٔ ۱۰۸ شمارهٔ ۱۰۹ شمارهٔ ۱۱۰ شمارهٔ ۱۱۱ شمارهٔ ۱۱۲ شمارهٔ ۱۱۳ شمارهٔ ۱۱۴ شمارهٔ ۱۱۵ شمارهٔ ۱۱۶ شمارهٔ ۱۱۷ شمارهٔ ۱۱۸ شمارهٔ ۱۱۹ شمارهٔ ۱۲۰ شمارهٔ ۱۲۱ شمارهٔ ۱۲۲ شمارهٔ ۱۲۳ شمارهٔ ۱۲۴ شمارهٔ ۱۲۵ شمارهٔ ۱۲۶ شمارهٔ ۱۲۷ شمارهٔ ۱۲۸ شمارهٔ ۱۲۹ شمارهٔ ۱۳۰ شمارهٔ ۱۳۱ شمارهٔ ۱۳۲ شمارهٔ ۱۳۳ شمارهٔ ۱۳۴ شمارهٔ ۱۳۵ شمارهٔ ۱۳۶ شمارهٔ ۱۳۷ شمارهٔ ۱۳۸ شمارهٔ ۱۳۹ شمارهٔ ۱۴۰ شمارهٔ ۱۴۱ شمارهٔ ۱۴۲ شمارهٔ ۱۴۳ شمارهٔ ۱۴۴ شمارهٔ ۱۴۵ شمارهٔ ۱۴۶ شمارهٔ ۱۴۷ شمارهٔ ۱۴۸ شمارهٔ ۱۴۹ شمارهٔ ۱۵۰ شمارهٔ ۱۵۱ شمارهٔ ۱۵۲ شمارهٔ ۱۵۳ شمارهٔ ۱۵۴ شمارهٔ ۱۵۵ شمارهٔ ۱۵۶ شمارهٔ ۱۵۷ شمارهٔ ۱۵۸ شمارهٔ ۱۵۹ شمارهٔ ۱۶۰ شمارهٔ ۱۶۱ شمارهٔ ۱۶۲ شمارهٔ ۱۶۳ شمارهٔ ۱۶۴ شمارهٔ ۱۶۵ شمارهٔ ۱۶۶ شمارهٔ ۱۶۷ شمارهٔ ۱۶۸ شمارهٔ ۱۶۹ شمارهٔ ۱۷۰ شمارهٔ ۱۷۱ شمارهٔ ۱۷۲ شمارهٔ ۱۷۳ شمارهٔ ۱۷۴ شمارهٔ ۱۷۵ شمارهٔ ۱۷۶ شمارهٔ ۱۷۷ شمارهٔ ۱۷۸ شمارهٔ ۱۷۹ شمارهٔ ۱۸۰ شمارهٔ ۱۸۱ شمارهٔ ۱۸۲ شمارهٔ ۱۸۳ شمارهٔ ۱۸۴ شمارهٔ ۱۸۵ شمارهٔ ۱۸۶ شمارهٔ ۱۸۷ شمارهٔ ۱۸۸ شمارهٔ ۱۸۹ شمارهٔ ۱۹۰ شمارهٔ ۱۹۱ شمارهٔ ۱۹۲ شمارهٔ ۱۹۳ شمارهٔ ۱۹۴ شمارهٔ ۱۹۵ شمارهٔ ۱۹۶ شمارهٔ ۱۹۷