یرزا احمد جندقى متخلص به «صفایی» دومین فرزند یغماى جندقى است که در سال ۱۲۳۶ ه.ق درخور، مرکز منطقهٔ جندق و بیابانک به دنیا آمد. مادر او هما سلطان از اهالى کاشان و از بستگان حاج ملا احمد نراقى (مجتهد مشهور شیعى) دومین همسر یغماى جندقى است. پدرش یغما، وی را به نام و تخلص ملا احمد نراقی که تخلص «صفایی» داشت «احمد» و «صفایی» نام گذاشت. میرزا احمد تحصیلات مقدماتى را در زادگاهش فراگرفت و سپس نزد پدر و برادرش (میرزا اسماعیل هنر) به تکمیل معلومات خود پرداخت. صفایى جندقى پس از سفرهایى به سمنان و تهران، روستاى جندق را براى اقامت برگزید و تا پایان عمر در همانجا از راه کشاورزى و دامدارى به امرار معاش پرداخت. صفایى جندقى در مدت حیات خود چهار همسر برگزید و از آنان داراى بیست فرزند شد که برخى از آنان اهل ادب و هنر بودند: محمدحسن کیوان ملقب به عمادالشعراء، میرزا محمدحسین متخلص به «فرهنگ» و متولد ۱۲۶۹ ه.ق، میرزا ابوالقاسم وفایى ادیب و خوشنویس و میرزا عبدالکریم که اغلب نسخه‌هاى دیوان صفایى جندقى به خط اوست. محمدحسن کیوان، فرزند ارشد صفایى جندقى از جانب ظل‌السلطان (حاکم اصفهان) به «عمادالشعراء» ملقب شده و در شعر از تخلص «خرد» استفاده مى‌کرده و منظومهٔ هزار و یکشب او حاوى داستان‌هاى نو و ابتکارى است و همو در شمار نخستین شاعرانى است که براى کودکان نیز شعر مى‌سروده‌است. فرزند او میرزا فتح‌الله مشهور به «کیوان ثانى» از شاعران منطقۀ بیابانک بوده و در شعر «پرویز» تخلص مى‌کرده‌است.
دیوان چاپى صفایى جندقى شامل غزلیات، انابت‌نامه، رباعیات انابیه، رباعیات عاشقانه، ماده تاریخ‌ها، مراثى عاشورایى در ۱۱۴ بند، مثنوى «رقیه‌نامه» حاوى ۳۱۵ بیت، نوحه‌ها و ترجیع‌بند است که با تصحیح آقاى سید على آل داود توسط چاپ و انتشارات آفرینش در سال ۱۳۷۰ چاپ و منتشر شده‌است.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
صفایی جندقی
شمارهٔ ۱ شمارهٔ ۲ شمارهٔ ۳ شمارهٔ ۴ شمارهٔ ۵ شمارهٔ ۶ شمارهٔ ۷ شمارهٔ ۸ شمارهٔ ۹ شمارهٔ ۱۰ شمارهٔ ۱۱ شمارهٔ ۱۲ شمارهٔ ۱۳ شمارهٔ ۱۴ شمارهٔ ۱۵ شمارهٔ ۱۶ شمارهٔ ۱۷ شمارهٔ ۱۸ شمارهٔ ۱۹ شمارهٔ ۲۰ شمارهٔ ۲۱ شمارهٔ ۲۲ شمارهٔ ۲۳ شمارهٔ ۲۴ شمارهٔ ۲۵ شمارهٔ ۲۶ شمارهٔ ۲۷ شمارهٔ ۲۸ شمارهٔ ۲۹ شمارهٔ ۳۰ شمارهٔ ۳۱ شمارهٔ ۳۲ شمارهٔ ۳۳ شمارهٔ ۳۴ شمارهٔ ۳۵ شمارهٔ ۳۶ شمارهٔ ۳۷ شمارهٔ ۳۸ شمارهٔ ۳۹ شمارهٔ ۴۰ شمارهٔ ۴۱ شمارهٔ ۴۲ شمارهٔ ۴۳ شمارهٔ ۴۴ شمارهٔ ۴۵ شمارهٔ ۴۶ شمارهٔ ۴۷ شمارهٔ ۴۸ شمارهٔ ۴۹ شمارهٔ ۵۰ شمارهٔ ۵۱ شمارهٔ ۵۲ شمارهٔ ۵۳ شمارهٔ ۵۴ شمارهٔ ۵۵ شمارهٔ ۵۶ شمارهٔ ۵۷ شمارهٔ ۵۸ شمارهٔ ۵۹ شمارهٔ ۶۰ شمارهٔ ۶۱ شمارهٔ ۶۲ شمارهٔ ۶۳ شمارهٔ ۶۴ شمارهٔ ۶۵ شمارهٔ ۶۶ شمارهٔ ۶۷ شمارهٔ ۶۸ شمارهٔ ۶۹ شمارهٔ ۷۰ شمارهٔ ۷۱ شمارهٔ ۷۲ شمارهٔ ۷۳ شمارهٔ ۷۴ شمارهٔ ۷۵ شمارهٔ ۷۶ شمارهٔ ۷۷ شمارهٔ ۷۸ شمارهٔ ۷۹ شمارهٔ ۸۰ شمارهٔ ۸۱ شمارهٔ ۸۲ شمارهٔ ۸۳ شمارهٔ ۸۴ شمارهٔ ۸۵ شمارهٔ ۸۶ شمارهٔ ۸۷ شمارهٔ ۸۸ شمارهٔ ۸۹ شمارهٔ ۹۰ شمارهٔ ۹۱ شمارهٔ ۹۲ شمارهٔ ۹۳ شمارهٔ ۹۴ شمارهٔ ۹۵ شمارهٔ ۹۶ شمارهٔ ۹۷ شمارهٔ ۹۸ شمارهٔ ۹۹ شمارهٔ ۱۰۰ شمارهٔ ۱۰۱ شمارهٔ ۱۰۲ شمارهٔ ۱۰۳ شمارهٔ ۱۰۴ شمارهٔ ۱۰۵ شمارهٔ ۱۰۶ شمارهٔ ۱۰۷ شمارهٔ ۱۰۸ شمارهٔ ۱۰۹ شمارهٔ ۱۱۰ شمارهٔ ۱۱۱ شمارهٔ ۱۱۲ شمارهٔ ۱۱۳ شمارهٔ ۱۱۴ شمارهٔ ۱۱۵ شمارهٔ ۱۱۶ شمارهٔ ۱۱۷ شمارهٔ ۱۱۸ شمارهٔ ۱۱۹ شمارهٔ ۱۲۰ شمارهٔ ۱۲۱ شمارهٔ ۱۲۲ شمارهٔ ۱۲۳ شمارهٔ ۱۲۴ شمارهٔ ۱۲۵ شمارهٔ ۱۲۶ شمارهٔ ۱۲۷ شمارهٔ ۱۲۸ شمارهٔ ۱۲۹ شمارهٔ ۱۳۰ شمارهٔ ۱۳۱ شمارهٔ ۱۳۲ شمارهٔ ۱۳۳ شمارهٔ ۱۳۴ شمارهٔ ۱۳۵ شمارهٔ ۱۳۶ شمارهٔ ۱۳۷ شمارهٔ ۱۳۸ شمارهٔ ۱۳۹ شمارهٔ ۱۴۰ شمارهٔ ۱۴۱ شمارهٔ ۱۴۲ شمارهٔ ۱۴۳ شمارهٔ ۱۴۴ شمارهٔ ۱۴۵ شمارهٔ ۱۴۶ شمارهٔ ۱۴۷ شمارهٔ ۱۴۸ شمارهٔ ۱۴۹ شمارهٔ ۱۵۰ شمارهٔ ۱۵۱ شمارهٔ ۱۵۲ شمارهٔ ۱۵۳ شمارهٔ ۱۵۴ شمارهٔ ۱۵۵ شمارهٔ ۱۵۶ شمارهٔ ۱۵۷ شمارهٔ ۱۵۸ شمارهٔ ۱۵۹ شمارهٔ ۱۶۰ شمارهٔ ۱۶۱ شمارهٔ ۱۶۲ شمارهٔ ۱۶۳ شمارهٔ ۱۶۴ شمارهٔ ۱۶۵ شمارهٔ ۱۶۶ شمارهٔ ۱۶۷ شمارهٔ ۱۶۸ شمارهٔ ۱۶۹ شمارهٔ ۱۷۰ شمارهٔ ۱۷۱ شمارهٔ ۱۷۲ شمارهٔ ۱۷۳ شمارهٔ ۱۷۴ شمارهٔ ۱۷۵ شمارهٔ ۱۷۶ شمارهٔ ۱۷۷ شمارهٔ ۱۷۸ شمارهٔ ۱۷۹ شمارهٔ ۱۸۰ شمارهٔ ۱۸۱ شمارهٔ ۱۸۲ شمارهٔ ۱۸۳ شمارهٔ ۱۸۴ شمارهٔ ۱۸۵ شمارهٔ ۱۸۶ شمارهٔ ۱۸۷ شمارهٔ ۱۸۸ شمارهٔ ۱۸۹ شمارهٔ ۱۹۰ شمارهٔ ۱۹۱ شمارهٔ ۱۹۲ شمارهٔ ۱۹۳ شمارهٔ ۱۹۴ شمارهٔ ۱۹۵ شمارهٔ ۱۹۶ شمارهٔ ۱۹۷ شمارهٔ ۱۹۸ شمارهٔ ۱۹۹ شمارهٔ ۲۰۰ شمارهٔ ۲۰۱ شمارهٔ ۲۰۲ شمارهٔ ۲۰۳ شمارهٔ ۲۰۴ شمارهٔ ۲۰۵ شمارهٔ ۲۰۶ شمارهٔ ۲۰۷ شمارهٔ ۲۰۸ شمارهٔ ۲۰۹ شمارهٔ ۲۱۰ شمارهٔ ۲۱۱ شمارهٔ ۲۱۲ شمارهٔ ۲۱۳ شمارهٔ ۲۱۴ شمارهٔ ۲۱۵ شمارهٔ ۲۱۶ شمارهٔ ۲۱۷ شمارهٔ ۲۱۸ شمارهٔ ۲۱۹ شمارهٔ ۲۲۰ شمارهٔ ۲۲۱ شمارهٔ ۲۲۲ شمارهٔ ۲۲۳ شمارهٔ ۲۲۴ شمارهٔ ۲۲۵ شمارهٔ ۲۲۶ شمارهٔ ۲۲۷ شمارهٔ ۲۲۸ شمارهٔ ۲۲۹ شمارهٔ ۲۳۰ شمارهٔ ۲۳۱ شمارهٔ ۲۳۲ شمارهٔ ۲۳۳ شمارهٔ ۲۳۴ شمارهٔ ۲۳۵ شمارهٔ ۲۳۶ شمارهٔ ۲۳۷ شمارهٔ ۲۳۸ شمارهٔ ۲۳۹ شمارهٔ ۲۴۰ شمارهٔ ۲۴۱ شمارهٔ ۲۴۲ شمارهٔ ۲۴۳ شمارهٔ ۲۴۴ شمارهٔ ۲۴۵ شمارهٔ ۲۴۶ شمارهٔ ۲۴۷ شمارهٔ ۲۴۸ شمارهٔ ۲۴۹ شمارهٔ ۲۵۰ شمارهٔ ۲۵۱ شمارهٔ ۲۵۲ شمارهٔ ۲۵۳ شمارهٔ ۲۵۴ شمارهٔ ۲۵۵ شمارهٔ ۲۵۶ شمارهٔ ۲۵۷ شمارهٔ ۲۵۸ شمارهٔ ۲۵۹ شمارهٔ ۲۶۰ شمارهٔ ۲۶۱ شمارهٔ ۲۶۲ شمارهٔ ۲۶۳ شمارهٔ ۲۶۴ شمارهٔ ۲۶۵ شمارهٔ ۲۶۶ شمارهٔ ۲۶۷ شمارهٔ ۲۶۸ شمارهٔ ۲۶۹ شمارهٔ ۲۷۰ شمارهٔ ۲۷۱ شمارهٔ ۲۷۲ شمارهٔ ۲۷۳ شمارهٔ ۲۷۴ شمارهٔ ۲۷۵ شمارهٔ ۲۷۶ شمارهٔ ۲۷۷ شمارهٔ ۲۷۸ شمارهٔ ۲۷۹ شمارهٔ ۲۸۰ شمارهٔ ۲۸۱ شمارهٔ ۲۸۲ شمارهٔ ۲۸۳ شمارهٔ ۲۸۴ شمارهٔ ۲۸۵ شمارهٔ ۲۸۶ شمارهٔ ۲۸۷ شمارهٔ ۲۸۸ شمارهٔ ۲۸۹ شمارهٔ ۲۹۰ شمارهٔ ۲۹۱ شمارهٔ ۲۹۲ شمارهٔ ۲۹۳ شمارهٔ ۲۹۴ شمارهٔ ۲۹۵ شمارهٔ ۲۹۶ شمارهٔ ۲۹۷ شمارهٔ ۲۹۸ شمارهٔ ۲۹۹ شمارهٔ ۳۰۰ شمارهٔ ۳۰۱ شمارهٔ ۳۰۲ شمارهٔ ۳۰۳ شمارهٔ ۳۰۴ شمارهٔ ۳۰۵ شمارهٔ ۳۰۶ شمارهٔ ۳۰۷ شمارهٔ ۳۰۸ شمارهٔ ۳۰۹ شمارهٔ ۳۱۰ شمارهٔ ۳۱۱ شمارهٔ ۳۱۲ شمارهٔ ۳۱۳ شمارهٔ ۳۱۴ شمارهٔ ۳۱۵ شمارهٔ ۳۱۶ شمارهٔ ۳۱۷ شمارهٔ ۳۱۸ شمارهٔ ۳۱۹ شمارهٔ ۳۲۰ شمارهٔ ۳۲۱ شمارهٔ ۳۲۲ شمارهٔ ۳۲۳ شمارهٔ ۳۲۴ شمارهٔ ۳۲۵ شمارهٔ ۳۲۶ شمارهٔ ۳۲۷ شمارهٔ ۳۲۸ شمارهٔ ۳۲۹ شمارهٔ ۳۳۰ شمارهٔ ۳۳۱ شمارهٔ ۳۳۲ شمارهٔ ۳۳۳ شمارهٔ ۳۳۴ شمارهٔ ۳۳۵ شمارهٔ ۳۳۶ شمارهٔ ۳۳۷ شمارهٔ ۳۳۸ شمارهٔ ۳۳۹ شمارهٔ ۳۴۰ شمارهٔ ۳۴۱ شمارهٔ ۳۴۲ شمارهٔ ۳۴۳ شمارهٔ ۳۴۴ شمارهٔ ۳۴۵ شمارهٔ ۳۴۶ شمارهٔ ۳۴۷ شمارهٔ ۳۴۸ شمارهٔ ۳۴۹ شمارهٔ ۳۵۰ شمارهٔ ۳۵۱ شمارهٔ ۳۵۲ شمارهٔ ۳۵۳ شمارهٔ ۳۵۴ شمارهٔ ۳۵۵ شمارهٔ ۳۵۶ شمارهٔ ۳۵۷ شمارهٔ ۳۵۸ شمارهٔ ۳۵۹ شمارهٔ ۳۶۰ شمارهٔ ۳۶۱ شمارهٔ ۳۶۲ شمارهٔ ۳۶۳ شمارهٔ ۳۶۴ شمارهٔ ۳۶۵ شمارهٔ ۳۶۶ شمارهٔ ۳۶۷ شمارهٔ ۳۶۸ شمارهٔ ۳۶۹ شمارهٔ ۳۷۰ شمارهٔ ۳۷۱ شمارهٔ ۳۷۲ شمارهٔ ۳۷۳ شمارهٔ ۳۷۴ شمارهٔ ۳۷۵ شمارهٔ ۳۷۶ شمارهٔ ۳۷۷ شمارهٔ ۳۷۸ شمارهٔ ۳۷۹ شمارهٔ ۳۸۰ شمارهٔ ۳۸۱ شمارهٔ ۳۸۲ شمارهٔ ۳۸۳ شمارهٔ ۳۸۴ شمارهٔ ۳۸۵ شمارهٔ ۳۸۶ شمارهٔ ۳۸۷ شمارهٔ ۳۸۸ شمارهٔ ۳۸۹ شمارهٔ ۳۹۰ شمارهٔ ۳۹۱ شمارهٔ ۳۹۲ شمارهٔ ۳۹۳ شمارهٔ ۳۹۴ شمارهٔ ۳۹۵ شمارهٔ ۳۹۶ شمارهٔ ۳۹۷ شمارهٔ ۳۹۸ شمارهٔ ۳۹۹ شمارهٔ ۴۰۰ شمارهٔ ۴۰۱ شمارهٔ ۴۰۲ شمارهٔ ۴۰۳ شمارهٔ ۴۰۴ شمارهٔ ۴۰۵
۱- تاریخ ولادت میرزا ابراهیم صفائی فرزند شاعر ۲- تاریخ رحلت مرحومه مرشد زن میرزا اسماعیل هنر ۳- تاریخ ولادت علی نقی فرزند میرزا مهدی هنر فرزند اسماعیل هنر ۴- تاریخ وفات مرحومه مغفوره خوش زندگانی مادر ابراهیم خان دامغانی ۵- تاریخ ولادت دختر میراز فتح الله کیوان ۶- تاریخ سور پرسرور حاجی میرزا مهدی ۷- مرد سید شجاع و هرکه شنید ۸- شد ز آب مهدی آباد آب حیوان شرمسار ۹- چو عثمان این عصر میرزاعلی ۱۰- پیشوای اهل باطل چون دگر اشباه خویش ۱۱- سگی به سوی سقر شد که پاک ساخت زمین را ۱۲- سالوس مرز جی به سقر رفت و زین سفر ۱۳- تاریخ وفات میر صفی جرمقی ۱۴- تاریخ ورود آقا سید هاشم گیلانی به جندق ۱۵- تاریخ وفات آخوند ملامحمد حسن بهرام ۱۶- تاریخ مرگ ماماچه و مشاطه جندق در یک روز ۱۷- تاریخ تولد دختر سید احمد ۱۸- تاریخ وفات صالحه بیگم زواره ای ۱۹- تاریخ بنای بالاخانه و برج بهجت ۲۰- تاریخ وفات پیر جوان بخت مرحوم مبرور میرزا عبدالحسین طاب ثراه ۲۲- تاریخ تولد اسدالله منتخب السادات ۲۳- منت ایزد را که باز از معدهٔ این مرز و بوم ۲۴- تاریخ انجام حوض حاجی محمد در خور ۲۵- تاریخ موقوفه های یغما که صفائی ساخته و یغما قطعه شعر را سروده است ۲۶- به دستور شهزاده ز امعای ملک ۲۷- شخص شقاق و شیطنت شد به جهنم از جهان ۲۸- شکر لله که در قلمرو دین ۲۹- تاریخ وفات آقا زین العابدین سمنانی ۳۰- تاریخ وفات ابوالحسن یغما پدر شاعر ۳۱- تاریخ تولد خاور سلطان دختر شاعر ۳۲- تاریخ ولادت ابوالحسن یکی از فرزندان شاعر ۳۳- تاریخ فوت نور جهان ملقب به «عارضه» یکی از همسران شاعر ۳۴- تاریخ ولادت سلیمان خوری ۳۵- تاریخ ولادت میرزا عبدالحسین کیوان نبیرهٔ شاعر ۳۶- تاریخ ولادت عزت دختر شاعر ۳۷- دوش در واقعه سلطان زمان فخر زمن ۳۸- تاریخ ولادت میرزا فتح الله کیوان نوادهٔ شاعر ۳۹- تاریخ ولادت دختر حاجی محمد خوری ۴۰- تاریخ ولادت دختر دستان ۴۱- تاریخ ولادت محمود یکی از پسران شاعر ۴۲- تاریخ وفات آقا میرزا خلیل ۴۳- تاریخ وفات مرحوم مصطفی ۴۴- تاریخ وفات میرزا ابوالحسن ۴۵- تاریخ وفات میرزا عبدالحسین جندقی ۴۶- تاریخ وفات سه طفل آمنه در چند روز فاصله ۴۷- مولود ابوالقاسم پسر آقا سید محمدباقر ۴۸- تاریخ تعمیر میدان فرخی به اهتمام مردم ۴۹- تاریخ ولادت ساره خاتون دختر شاعر ۵۰- تاریخ رحلت محمدشاه قاجار ۵۱- تاریخ وقف و نصب تاج مهد علیا در حرم امام رضا در مشهد ۵۲- وه وه از در برید فرخ فال ۵۳- شتافت قاضیک لعنتی به سوی درک ۵۴- تاریخ رحلت ملاباشی ۵۵- تاریخ وفات مرحوم مبرورفاضل آگاه میرزا حبیب الله طاب الله ثراه ۵۶- تاریخ وفات سید شجاع جندقی ۵۷- تاریخ اتمام دکان صباغی وفائی فرزند شاعر - ۱۳۰۸ق ۵۸- قاضی ... مرد و این خبر را ۵۹- تاریخ ولادت رباب، یکی از دختران شاعر ۶۰- تاریخ درگذشت میرزا عباس مستوفی متخلص به ارم برادر زاده ی یغمای جندقی ۶۱- تاریخ وفات میرزا ابراهیم جندقی ۶۲- تاریخ وفات یارجانی و درمان دردهای نهانی من همخوابه مهربانم نیسان ۶۳- تاریخ اتمام آسیای همزئوی خور ۶۴- مفتی شفتی شقی شد به جهنم از جهان ۶۵- چون خان شکم گنده گندیده دهن ۶۶- تاریخ وفات امیر شمشیر خان عامری ۶۷- تاریخ وفات میرزا زین العابدین جندقی ۶۸- مولود پسر میرزا عبدالحسین ۶۹- مولود دختر آقامحمد ۷۰- تاریخ ولادت ملا ابوالحسن پسر آخوند مرحوم ۷۱- تاریخ وفات میرزا سید محمد جندقی ۷۲- مولود دختر میرزا سیدمحمد ۷۳- تاریخ هلاک مصطفی عم‌زادهٔ شاعر ۷۴- تاریخ اتمام خانه وبنای سید هاشم گیلانی در جندق ۷۵- تاریخ مرگ سید محسن ۷۶- تاریخ وفات نوروز علی خان مزینانی ۷۷- در هجو میرزا آقا ۷۸- جعفر آباده ای شد سوی نیران و نیست ۷۹- تاریخ وفات آسیابان جندق ۸۰- تاریخ وفات آخوندملاقربانعلی جندقی ۸۱- منت ایزد را که خالی گشت و پاک ۸۲- در دوزخ جاودان مقیم افتادی ۸۳- تاریخ تولد محمد جعفر ساغر فرزند هنر ۸۴- تاریخ تولد کبری دختر خاور دختر زاده شاعر ۸۵- تاریخ تعمیر برج صفای امام قلی خان در سمنان ۸۶- تاریخ رحلت فتحعلی شاه ۸۷- تاریخ ولادت رحمه الله یکی از پسران شاعر ۸۸- سید صفی ز ری به سقر چون نهاد روی ۸۹- تاریخ وفات میرزا محمد خان سپهسالار ۹۰- تاریخ ولادت عبدالکریم یکی از پسران شاعر ۹۱- تاریخ ولادت حسینقلی فرمان نبیرهٔ یغما ۹۲- تاریخ دیگر در همین موضوع ۹۳- تاریخ ولادت دختر دستان ۹۴- تاریخ فوت محمد علی خطر پسر کوچک یغما و برادر صفائی (۱۳۰۲ق) ۹۵- ماده تاریخ فوت حاجی ملاجلال کاشی ۹۶- تاریخ مرمت کلی آب انبار جندق (۱۳۱۲ق)
ترجیع‌بند