مولوی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۱۲۲۵
در کوی خرابات نگاری دیدم
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۲۵۲
گردبادی را که می‌بینی درین دامان دشت
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۲۵۱
همطالع بیدیم درین باغ، که باشد
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۲۵۰
مادر از فرزند ناهموار خجلت می‌کشد
خواجوی کرمانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۳۵۲
گل اندامی که گلگون می‌دواند
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۲۴۹
یارب، که دعا کرد که چون قافلهٔ موج
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۲۴۸
گریه بر حال کسان بیشتر از خود داریم
ناصرخسرو : قصاید
قصیدهٔ شمارهٔ ۱۵۱
به راه دین نبی رفت ازان نمی‌یاریم
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۲۴۷
شیوهٔ ما سخت جانان نیست اظهار ملال
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۲۴۶
تا دور ازان لب شکرین همچو نی شدیم
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۲۴۵
در رزمگه، برهنه چو شمشیر می‌رویم
بیدل دهلوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۷۳۲
چارهٔ دردسر دیر محبت جلی‌ست
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۲۴۴
با نامرادی از همه کس زخم می‌خوریم
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۲۴۳
میان اگر نکنی باز، اختیار از توست
انوری : قصاید
قصیدهٔ شمارهٔ ۱۵۱ - در مدح فخرالسادات مجدالدین ابوطالب نعمه
آیت مجد آیتی است مبین
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۲۴۲
شکایت نامهٔ ما سنگ را در گریه می‌آرد
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۲۴۱
سزای توست چون گل گریهٔ تلخ پشیمانی
شاطرعباس صبوحی : غزلیات ناتمام و اشعار پراکنده
زلف تو
چو سوخت خال تو دل، عاشقان، یکدله را
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۲۴۰
شود آسان دل از جان برگرفتن در کهنسالی
بیدل دهلوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۵۶۸
هرکجا وحشتی از آتشم افروخته است