صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۴۱۹۷
حیران عشق او زر وگوهر چه می کند
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۶۳
از عزیزان جهان هر کس به دولت می‌رسد
خاقانی : قطعات
شمارهٔ ۳۵۲
خاقانیا فرو خوان اسرار آفرینش
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۶۲
چه حاجت است به رهبر، که گوشهٔ چشمش
مولوی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۱۷۲۵
ای در دل هر کسی ز مهرت تابی
بیدل دهلوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۷۰۱
این بحر را یک آینه دشت سراب‌ گیر
قدسی مشهدی : رباعیات
شمارهٔ ۱۷
کی قدر شود بلند هر کوته را؟
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۶۰
کی سبکباری ز همراهان کند غافل مرا؟
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۵۹
عشق سازد ز هوس پاک، دل آدم را
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۵۸
اگر تپیدن دل ترجمان نمی‌گردید
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۵۷
نکرده بود تماشا هنوز قامت راست
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۵۶
شب زلف سیه افسانهٔ خوابم شده بود
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۵۵
گر بدانی چه قدر تشنهٔ دیدار توام
عطار نیشابوری : باب نوزدهم: در ترك تفرقه گفتن و جمعیت جستن
شمارهٔ ۱۳
دیوانه اگر مقید زنجیرست
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۵۳
مرا ز کوی خرابات، پای رفتن نیست
شاه نعمت‌الله ولی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۲۸۵
ساقی می خمخانه به ما پیموده
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۵۲
می‌کشم تهمت سجادهٔ تزویر از خلق
حکیم نزاری : غزلیات
شمارهٔ ۳۲۲
تو را سری که به پیمان من درآری نیست
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۵۱
از نوازش، منت روی زمین دارد به من
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۵۰
سیل از ویرانهٔ من شرمساری می‌برد