سلیم تهرانی : غزلیات
شمارهٔ ۵۶۲
آنکه چون گل غیر جام لعل دورانش نداد
حکیم نزاری : دستورنامه
بخش ۴۸ - در مناجات و خاتمت
الاهی چو از نیّتم آگهی
سعدی : غزلیات
غزل ۴۹۴
ای یار جفا کرده پیوند بریده
حکیم نزاری : دستورنامه
بخش ۴۷ - تاریخ نظم
به چشمِ جهان دیدة دوربین
آذر بیگدلی : غزلیات
شمارهٔ ۱۸۰
روز و شب، از رخ رخشنده ی شاه عجبی
مولوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۳۹۳
مرده بدم، زنده شدم، گریه بدم، خنده شدم
حکیم نزاری : دستورنامه
بخش ۴۶ - ایجاز سخن
سخن موجز و منتخب کرده ام
حکیم نزاری : دستورنامه
بخش ۴۵ - خطاب به شاهنشاه و نصرت
الا ای جگر گوشگانِ پدر
حکیم نزاری : دستورنامه
بخش ۴۴ - پس از توبه
پس از یک دو سالم که توفیق حی
احمد شاملو : مدایح بی‌صله
هميشه همان...
همیشه همان...
سعیدا : غزلیات
شمارهٔ ۱۳۷
دلم به تیر ملامت نشانهٔ عجبی است
رشیدالدین وطواط : قصاید
شمارهٔ ۱۹۶ - نیز در مدح ملک اتسز گوید
هدی را ز سر تازه شد روزگاری
حکیم نزاری : دستورنامه
بخش ۴۳ - من کیستم
مرا خود در اوقاتِ ردّ و قبول
حکیم نزاری : دستورنامه
بخش ۴۲ - سبب تغییر حال
شبی هاتف غیبم آواز داد
فیض کاشانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۴۲
عشق در راه طلب راهبر مردانست
صامت بروجردی : غزلیات
شمارهٔ ۶۲
روزگاریست که ما طالب دیدار توئیم
حکیم نزاری : دستورنامه
بخش ۴۱ - عروج و الهام
به اوقات دیگر دل مستِ من
اقبال لاهوری : زبور عجم
باز بر رفته و آینده نظر باید کرد
باز بر رفته و آینده نظر باید کرد
حکیم نزاری : دستورنامه
بخش ۴۰ - خلوت آباد حکیم
مرا هر چه با خویشتن بودمی
حکیم نزاری : دستورنامه
بخش ۳۹ - حکایت
ربا خواره‌ای بود بیدانیی