رشیدالدین وطواط : قصاید
شمارهٔ ۱۶۹ - در وصف قصر خاقان کمال‌الدین محمود
قصر فرخندهٔ کمال‌الدین
واعظ قزوینی : ابیات پراکنده
شمارهٔ ۲۸
کنی گر آشنای درد جهان غفلت آیین را
مولوی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۶۲۰
جان چو سمندرم نگاری دارد
بابافغانی : غزلیات
شمارهٔ ۹
زهی حیات ابد از لبت حواله ی ما
اسیر شهرستانی : غزلیات
شمارهٔ ۴۹
کسی طی می تواند کرد راه ای بیابان را
سعدی : باب سوم در فضیلت قناعت
حکایت شمارهٔ ۶
دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی یکی ضعیف بود که هر بدو شب افطار کردی و دیگر قوی که روزی سه بار خوردی اتفاقاً بر در شهری به تهمت جاسوسی گرفتار آمدند هر دو را به خانه‌ای کردن و در به گل بر آوردند بعد از دو هفته معلوم شد که بی گناهند در گشادند قوی را دیدند مرده و ضعیف جان به سلامت برده.
عطار نیشابوری : بخش پنجم
(۳) مناظرۀ عیسی علیه السلام با دنیا
مسیح پاک کز دنیا علو داشت
غالب دهلوی : رباعیات
شمارهٔ ۱۰۹
جانی ست مرا ز غم شماری در وی
عمان سامانی : گنجینة الاسرار
بخش ۲۱
در بیان اینکه چون سالک از در ارادت درآمد و دست طلب بر دامن عنایت پیر زد، نفس کافر بعنانگیری خیزد و هر لحظه فتنه‌یی هولناک برانگیزد اگر سالک را دل نلرزید و ثبات و تحمل ورزید و از در مراقبه درآمده از باطن پیر استمداد نمود، آن مخالفت به مرافقت و آن منازعت به موافقت تبدیل گردد و از آنجاست که عارف ربانی و مفلق شیروانی، جناب حکیم خاقانی، قدس سره، در مسأله‌ی نفس فرماید:
انوری : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۳۳
گرد ترا دل همی چنان خواهد
محمد بن منور : ابیات
بخش ۱
ابیات کی بر زفان شیخ ما قدس اللّه روحه العزیز رفته است
شهریار (سید محمدحسین بهجت تبریزی) : گزیدهٔ غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۲۶ - ساز صبا
بزن که سوز دل من به ساز میگوئی
مولوی : ترجیعات
ششم
ای ساقیان مشفق سودا فزود سودا
غالب دهلوی : غزلیات
شمارهٔ ۳۰۴
گاهی به چشم دشمن و گاهی در آینه
امام خمینی : غزلیات
رخ خورشید
عیب از ما است، اگر دوست ز ما مستور است
خسرو گلسرخی : خسرو گلسرخی
آوازهای پیکار ( منظومه )
باید تیر دیگری برداشت
محمدرضا شفیعی کدکنی : چند رباعی
رباعی ششم
با من سخن تو در میان آوردند
احمد شاملو : باغ آینه
طرح
برای پروین دولت‌آبادی
مجد همگر : رباعیات
شمارهٔ ۷۲
چشم تو مرا به تیر مژگان خسته ست
غالب دهلوی : غزلیات
شمارهٔ ۱۵۰
به ره با نقش پای خویشم از غیرت سری باشد