صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۵۵
چون به داغ غربت من دل نسوزد سنگ را؟
عطار نیشابوری : بلبل نامه
پاسخ دادن گربه موش را وندامت کردن موش از افعال خود و راضی شدن به قضا
مگر بیهوده هان ای موش خاموش
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۵۴
تانظر از گل رخسار تو برداشته‌ام
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۵۳
بر گرانباری من رحم کن ای سیل فنا
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۵۲
ازسبکباران راه عشق خجلت می‌کشم
خواجه نصیرالدین طوسی : مقدمه
بخش ۲ - ذکر سببی که باعث شد بر تألیف این کتاب
به وقت مقام قهستان در خدمت حاکم آن بقعه، مجلس عالی ناصرالدین عبدالرحیم ابن ابی منصور، تغمده الله برحمته، در اثنای ذکری که می رفت از کتاب الطهاره که استاد فاضل و حکیم کامل ابوعلی احمد بن محمد بن یعقوب مسکویه خازن رازی، سقی الله ثراه و رضی عنه و أرضاه، در تهذیب اخلاق ساخته است، و سیاقت آن بر ایراد بلیغ ترین اشارتی در فصیح ترین عبارتی پرداخته، چنانکه این سه چهار بیت که پیش از این در قطعه گفته آمده است به وصف آن کتاب ناطق است:
شمس مغربی : رباعیات
شمارهٔ ۳
مردان همه در سماع و نی پیدا نیست
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۵۱
منم آن لاله که از نعمت الوان جهان
غبار همدانی : غزلیات
شمارهٔ ۶۴
در غمار عشق جانان باخت میخواهد دلم
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۵۰
خاکساری ز شکایت دهنم دوخته است
اوحدالدین کرمانی : الباب الثامن: فی الخصال المذمومة و ما یتولد منها
شمارهٔ ۳۷
تا در سر تو مایهٔ مایی و منی است
امیرخسرو دهلوی : غزلیات
شمارهٔ ۵۹۳
جانا، چو تویی دگر نیاید
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۴۹
کجاست نیستی جاودان، که بیزارم
خواجوی کرمانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۳۲۶
گر دلم روز وداع از پی محمل می‌شد
رودکی : ابیات پراکنده
شمارهٔ ۳
تنت یک و جان یکی و چندین دانش
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۴۸
چه سود ازین که چو یوسف عزیز خواهم شد؟
نصرالله منشی : باب الاسد و الثور
بخش ۱۷
چون دمنه بدید که شیر در تقریب گاو چه ترحیب می‌نماید و هر ساعت در اصطفا و اجتبای وی می‌افزاید دست حسد سرمه بیداری در چشم وی کشید و فروغ خشم آتش غیرت در مفروش وی پراگند تا خواب و قرار از وی بشد.
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۴۷
جسم در دامن جان بیهده آویخته است
بیدل دهلوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۸۲۷
چو محو عشق شدی رهنما چه می‌جویی
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۴۶
هر که از حلقهٔ ارباب ریا سالم جست