سنایی غزنوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۸۶
ما قد ترا بنده‌تر از سرو روانیم
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۰۲
حرف سبک نمی بردم از قرار خویش
ناصرخسرو : قصاید
قصیدهٔ شمارهٔ ۲۳۴
ایا دیده تا روز شب‌های تاری
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۰۱
کاش می دیدی به چشم عاشقان رخسار خویش
اقبال لاهوری : ارمغان حجاز
چه قومی در گذشت از گفتگوها
چه قومی در گذشت از گفتگوها
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۰۰
در دبستان وجود از تیره بختی چون قلم
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۹۹۹
هر چند تا جریم، فرومایه نیستیم
سعیدا : غزلیات
شمارهٔ ۳۳۱
دلم را همنشین یاری جهان گردیده می باید
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۹۹۸
چون هر چه وقف گشت بزودی شود خراب
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۹۹۷
حاصل من چو مه نو ز کمانخانه چرخ
اوحدی مراغه‌ای : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۹۳
هوست معتکف خانهٔ خمارم کرد
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۹۹۶
آن که در آینه بیتاب شد از طلعت خویش
ناصرخسرو : قصاید
قصیدهٔ شمارهٔ ۲۳۲
ای غره شده به پادشائی
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۹۹۵
ساحلی نیست به از شستن دست از جانش
مسعود سعد سلمان : رباعیات
شمارهٔ ۲۷۳
بر دیده خیال دوست بنگاشته ام
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۹۹۴
می‌کند مستی گوارا تلخی ایام را
امیرخسرو دهلوی : غزلیات
شمارهٔ ۱۳۹۸
ما عافیت نثار ره درد کرده ایم
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۹۹۳
بازی جنت مخور، کز بهر عبرت بس بود
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۱۲
در شکایت ریختی دندان نعمت خواره را
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۹۹۲
دل بی طاقتی چون طفل بدخو در بغل دارم