عبدالقادر گیلانی : غزلیات
شمارهٔ ۷۱ - دل پرغم
گر دل غم پرور ما غمگساری داشتی
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۹۸۰
بی محبت مگذران عمر عزیز خویش را
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۹۷۹
صحبت شبهای میخواران ندارد بازگو
فریدون مشیری : ابر و کوچه
دست ها و دست ها
به دست‌های او نگاه می‌کنم
همام تبریزی : غزلیات
شمارهٔ ۱۳۶
چون سر زلف تو برعارض زیبا دیدم
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۹۷۸
یاد از نگاه گیر طریق سلوک را
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۹۷۷
ای صبح مزن خندهٔ بیجا، شب وصل است
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۹۷۶
شمع بر خاک شهیدان گر نباشد گو مباش
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۹۷۵
زینت ظاهر چه کار آید دل افسرده را؟
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۹۷۴
آب روان عمر ز استاده خوشترست
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۹۷۳
در جبههٔ گشادهٔ گلها نگاه کن
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۹۷۲
ای شاخ گل، به صحبت بلبل سری بکش
خاقانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۷۷
آباد بر آن شب که شب وصلت ما بود
ملا احمد نراقی : باب چهارم
سلاطین و حکام و صاحبان قدرت
طایفه هفتم: سلاطین و حکام و صاحبان امر و نهی اند و فریفتگان و مغرورین ایشان نیز بسیار است، و لیکن آنچه اکثر ایشان به آن فریب می خورند صفت عدالت و نیکنامی است.
صائب تبریزی : مطالع
شمارهٔ ۳۷
بحر نتواند غبار غم ز دل شستن مرا
ناصرخسرو : قصاید
قصیدهٔ شمارهٔ ۱۷۶
ای شده مشغول به کار جهان
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۹۷۱
ز گاهواره تسلیم کن سفینهٔ خویش
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۹۷۰
در دیار ما که جان از بهر مردن می‌دهند
امیرخسرو دهلوی : غزلیات
شمارهٔ ۱۰۹۰
ای ترا در زیر هر لب شکرستانی دگر
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۹۶۹
سنگ و گوهر، دیده حیران میزان را یکی است