مجیرالدین بیلقانی : قصاید
شمارهٔ ۲۱
گر نه ز وصل تو دل ما را امان رسد
کمال خجندی : غزلیات
شمارهٔ ۶۱۹
گفتمش نام تو گفتا از مه تابان پرس
ابن یمین فَرومَدی : رباعیات
شمارهٔ ۴۷۹
ای برده سر زلف تو از جای دلم
سعدی : غزلیات
غزل ۶۲۰
فرخ صباح آن که تو بر وی نظر کنی
فروغی بسطامی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۵۵
مصوری که تو را چین زلف مشکین داد
مولوی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۶
آواز ترا طبع دل ما بادا
سعدی : غزلیات
غزل ۲۲۶
درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند
مولوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۵۱۸
نفسی بهوی الحبیب فارت
مشتاق اصفهانی : غزلیات
شمارهٔ ۱۶۷
گشت مرغی زخمی تیری دلم آمد بیاد
سلمان ساوجی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۸۸
تو می‌روی و بر آنم که در پی تو برانم
سعیدا : رباعیات
شمارهٔ ۶۲
تا خلق به خیر نام خیرم بردند
خیالی بخارایی : غزلیات
شمارهٔ ۶۵
سروِ بالای تو در عالم خوبی علم است
سعیدا : رباعیات
شمارهٔ ۳۰
انعام ز حق به خاصه و عام یکی است
فرخی سیستانی : قطعات و ابیات بازماندهٔ قصاید
شمارهٔ ۲۲ - نیز او راست
ندهم دل به دست تو ندهم
سعیدا : غزلیات
شمارهٔ ۵۰۷
ناخورده شراب ناب مستیم
بیدل دهلوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۶۶۸
چه دارم در نفس جز شور عمر رفته از یادی
سعیدا : غزلیات
شمارهٔ ۴۹۰
به هر چمن که وصال تو را خیال کنم
نظیری نیشابوری : غزلیات
شمارهٔ ۳۶۲
نه خانقاه نشین می شویم و نی مرتاض
کمال خجندی : غزلیات
شمارهٔ ۳۹۴
در عشق تو ترک سره چه باشد
سعیدا : غزلیات
شمارهٔ ۲۴۱
مردی که در این ره، دل آگاه ندارد