کمک می کنم تا پیداش کنی:
با صدای شما
غزل شمارهٔ ۲۰۵ > حافظ با صدای فاطمه زندی
۱۴۰۲/۷/۱۰ ۱۱:۲۲
غزل شمارهٔ ۱۹ > حافظ با صدای فاطمه زندی
۱۴۰۲/۷/۱۰ ۱۱:۲۱
غزل شمارهٔ ۲۰۴ > حافظ با صدای فاطمه زندی
۱۴۰۲/۷/۱۰ ۱۱:۲۰
غزل شمارهٔ ۲۰۳ > حافظ با صدای فاطمه زندی
۱۴۰۲/۷/۱۰ ۱۱:۱۸
غزل شمارهٔ ۱۶۵ > حافظ با صدای عليرضا مختارپور
۱۴۰۲/۷/۸ ۱۷:۴۳